Inteligentné technológie v bratislavskom CBC I a II

Inteligentné technológie v bratislavskom CBC I a II

Administratívne priestory pribúdajú ako huby po daždi a boj o podnájomníka či kupca novodokončených budov je čoraz intenzívnejší. Investori a developeri preto vsádzajú na poskytnutie kancelárskych priestorov čo najvyššieho štandardu – komfortné prostredie, automatizovaná a bezpečná prevádzka budovy, v ktorej by mala byť činnosť všetkých technických systémov navzájom optimalizovaná tak, aby bola čo najefektívnejšia a šetrila prevádzkovateľovi náklady na prevádzku budovy. Pozrime sa, ako sa riešilo technické zabezpečenie nedávno dostavanej budovy City Business Centra I a II v Bratislave.


Nadštandardný štandard

Serióznym developerom na kvalite vnútornej klímy a efektívnosti prevádzky jednoducho záležať musí – veď napokon okrem lukratívnej polohy rozhoduje o výške nájomného či o výške ceny prípadného predaja projektu práve štandard vybavenia budovy.

„Dôkladne premysleným a zrealizovaným návrhom sa podarilo v objektoch CBC dosiahnuť v porovnaní s podobnými objektmi vyspelých krajín Európy nadštandardné technické riešenie inteligentnej budovy,“ pripája sa Ing. Juraj Nemec, konateľ spoločnosti Nectel. A v čom spočíva inteligencia budovy? Ing. Róbert Nemec, konateľ tej istej spoločnosti, hovorí, že pridaná hodnota výsledného riešenia je najmä v systémovej integrácii zariadení do jedného funkčného celku, ktorý pri porovnateľných nákladoch so štandardným riešením ponúka užívateľovi širší rozsah funkčnosti a neporovnateľne intuitívnejšie ovládanie a reakcie nasadených systémov.

„Systém integrácie si vyžaduje vysokú spoľahlivosť všetkých komponentov, pretože chyba ktoréhokoľvek z nich môže narušiť všetky ostatné systémy, ktoré samy osebe fungujú bezchybne. Preto sme radi, že sa tento projekt realizoval pri nekompromisnom dodržaní pôvodného návrhu a nešetrilo sa na ‚lacnejších’ náhradných riešeniach. Jediné zmeny, ktoré sa museli realizovať, vyplývali len zo zmien v stavebných projektoch. Developer si uvedomuje, že náklady na inteligentné technológie sú pri úžitku z vyššieho štandardu budovy, ktorý prinášajú, dobrou investíciou,“ pochvaľuje si R. Nemec.

Ďalším aspektom inteligencie tejto budovy ja aj istá liberálnosť riešenia jej kontroly, pričom sa rovnako nekompromisne, ak nie ešte prísnejšie, dosahuje bezpečnosť v budove. Užívateľ budovy či jej návštevník v podstate necítia žiadne obmedzenia a majú pocit voľného pohybu, no systém bezpečnosti a aj isté navádzanie architektonickým riešením automaticky filtrujú dostupnosť priestorov, do ktorých je človek oprávnený vstúpiť.

„V súčinnosti s kontrolou vstupu osôb sa podľa reálneho pohybu osôb v jednotlivých priestoroch i podľa zohľadnenia očakávaného algoritmu prítomnosti ľudí v čase (deň – noc, pracovné dni – víkend a pod.) ovplyvňuje funkcia všetkých zložiek TZB. Vďaka tomu sa premietne ­reálny prevádzkový poriadok budovy do optimalizácie jej chodu,“ vysvetľuje R. Nemec.

Administratívne priestory kladú na technické riešenie mnoho špecifických požiadaviek. Kancelárie neustále menia svojich podnájomníkov, z ktorých každý má vlastné predstavy o vnútornej klíme vo svojom priestore. Pri návrhu budovy pritom nemusí byť jasné, na aké veľké priestory sa bude využívaný priestor členiť ani aké bude mať požiadavky na vnútorné prostredie. Preto musia byť kancelárie, ale aj prenajímateľné obchodné jednotky v parteri navrhnuté flexibilne i po stránke TZB. Budovy CBC nie sú výnimkou.

„V CBC majú všetci nájomníci možnosť regulovať si svoj priestor individuálne pomocou IRC (Individual Room Control), čo umožňuje nastaviť si individuálne v každom prenajímanom priestore vnútornú teplotu, chladenie, vetranie či vykurovanie,“ hovorí o budovách CBC Ing. Herbert Martin z obchodného oddelenia Siemens Building Technologies. „Keďže je budova CBC I aj II navrhnutá vo vysokom štandarde, táto dodávka bola pre nás výzvou uspokojiť požiadavky HB Reavis, s ktorým sme realizovali už niekoľko podobných projektov. Klient totiž očakával nielen kvalitné riešenie poskytujúce príjemnú vnútornú klímu a efektívnu prevádzku budovy, ale aj celkový servis a služby, promptnosť a v neposlednom rade bezproblémový priebeh celej realizácie,“ pokračuje H. Martin.

Synergia systémov

Riadiaci systém monitoruje a optimalizuje činnosť všetkých technických zariadení v priestoroch. Jednotlivé súčasti sa riešili v spolupráci s projektantmi. Projektový manažér tohto administratívneho komplexu Ján Kormančík zo spoločnosti Siemens potvrdzuje, že realizácia technických riešení prebieha v úzkej spolupráci s projektantmi už v štádiu návrhu, ale pokračuje aj počas realizácie. „Všetci to určite poznáte – nech je projekt akokoľvek precízne a dobre navrhnutý, vždy dôjde pri realizácii k menším či väčším zmenám. A tak treba riešiť všetko operatívne priamo na stavbe v úzkej spolupráci so všetkými zúčastnenými.

A nielen to – je bežnou praxou, že dodávateľ riadiaceho systému je v kontakte s investorom či prevádzkovateľom aj po dokončení a odovzdaní budovy. Architektúra riadiaceho systému použitého v CBC je modulárna – umožňuje pri zmenách nájomníkov variabilitu a zmeny v priestore pomocou premiestnenia lokálnych regulátorov.

Samozrejme, tie sú navrhnuté tak, aby sa pri zmenách dispozície premiestňovali v minimálnej miere alebo vôbec – umiestňujú sa väčšinou do priestorov komunikácií, ktoré sa zvyčajne nemenia, alebo do centrálnych polôh kancelárskych priestorov,“ vysvetľuje J. Kormančík.

A ako sa dosahuje kompatibilita riadiaceho systému a koncových zariadení TZB? „Vysoká miera kompatibility je zjavná už v projektoch. Investori, ktorí majú viacero skúseností aj z iných projektov, už majú overené spolupôsobenie jednotlivých systémov. Aj profesisti, ktorí na podobných projektoch pracujú opakovane, už majú vyskúšané isté dobre fungujúce štandardy riešenia, čo vedia pri návrhu novej budovy pekne využiť. Na mieru ideálneho spolupôsobenia má však rozhodujúci vplyv rozhranie samotného riadiaceho systému, ktorý sa na budovu použije. V CBC je inštalovaný moderný systém Desigo PX, ktorý meria jednotlivé hodnoty, spracúva ich, riadi, monitoruje a zálohuje,“ hovorí J. Kormančík.

Centrálny dispečing sústreďuje a monitoruje pomocou špeciálneho softvéru všetky technické informácie všetkých súčastí technických zariadení budovy z jednotlivých priestorov. V prípade potreby možno aj spätne analyzovať chod budovy, detekovať prípadné poruchy jednotlivých systémov TZB a optimalizovať ich spolupôsobenie.

Autorom projektu riadiaceho systému bol Ing. Jaroslav Vydra zo spoločnosti AKRA, spol. s r. o. Projekt ostatných častí slaboprúdu pochádza od spoločnosti Nec­tel.

Pre stavbu CBC I a II dodával Nectel okrem projektov štruktúrovanej kabeláže, optických a telekomunikačných rozvodov, EPS, zabezpečovacieho systému, systému kontroly vstupu, riadenia výťahov a vjazdových brán, systému priemyselnej televízie, domáceho evakuačného rozhlasu a rozvodov GSM signálu aj montážne práce a materiály. Táto spoločnosť je zároveň systémovým integrátorom telekomunikačných, signalizačných a zabezpečovacích zariadení.

Spoločnosť Siemens bol dodávateľom takmer komplexného balíčka slaboprúdových technológií, konkrétne riadiaceho systému (BMS – Building Management System), EPS, detekcie plynu CO v parkovacích priestoroch, štruktúrovanej kabeláže, priemyselnej televízie (CCTV), poplachového systému narušenia a požiarneho rozhlasu.

Bezpečnosť v budove

Riešenie EPS tvorí neoddeliteľnú súčasť sofistikovaného riešenia budovy a zabezpečuje maximálnu bezpečnosť užívateľov budovy. „Administratívne budovy vo všeobecnosti nie sú také náročné na riešenie EPS ako napr. priemyselné či skladové priestory. Napokon, investor musí dosiahnuť maximálnu bezpečnosť pri čo najnižších vstupných nákladoch, aby mohol ponúknuť nájomníkovi či kupcovi zaujímavú cenu za štvorcový meter. Jediné špecifikum týchto budov je vo veľkej koncentrácii ľudí – prípadný požiar teda treba lokalizovať veľmi rýchlo a presne,“ hovorí o kancelárskych komplexoch Ing. Miloš Bőhmer, vedúci oddelenia požiarnej bezpečnosti a bezpečnostných systémov Siemens Building Technologies. V budovách CBC sa inštalovalo približne 2 500 automatických požiarnych hlásičov, 300 tlačidlových hlásičov, tri vzájomne prepojené ústredné požiarne signalizácie.

 Tento systém dopĺňa požiarny evakuačný rozhlas s 970 reproduktormi, ktorý má v prípade požiaru správne inštruovať užívateľov budovy pri evakuácii tak, aby prebehla čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie a aby nevznikla panika. Návrh ozvučenia objektu je koncipovaný tak, aby bolo možné jedným systémom zabezpečovať hudbu v pozadí pri štandardnej prevádzke objektu, ako aj automatické riadenie evakuácie osôb v prípade požiaru v spolupráci so systémom EPS.

Okrem toho je v budove nainštalovaných 50 detektorov plynov. „Pri detekovaní požiaru prenáša systém EPS informáciu o požiari do riadiaceho systému, ktorý prepne aj ostatné systémy TZB do špeciálneho režimu – najmä vzduchotechniku, ktorá prestane privádzať do priestoru vzduch a začne viac odsávať, ďalej výťahy, požiarnotechnické klapky, požiarne dvere a pod. Zároveň sa v maximálnej miere uzavrie postihnutý priestor tak, aby sa oheň nešíril do ostatných požiarnych úsekov. V únikových cestách sa pritom vytvorí pretlak vzduchu, aby do nich nevnikal dym z požiaru,“ pokračuje M. Bőhmer.

Z hľadiska bezpečnosti objektu sú v objekte inštalované všetky dostupné systémy zabezpečenia a ochrany, ktoré vzájomným prepojením a riadením tvoria integrované inteligentné riešenie, ktoré zvyšuje bezpečnosť objektu (viacnásobná kontrola osôb pri vstupe do objektu – v garáži, na schodisku, vo výťahu, v nájomných priestoroch…), na druhej strane však neobťažuje užívateľov priestorov a neuberá z komfortu a slobody voľného pohybu po objekte oprávneným nájomníkom. Všetky kontroly sa uskutočňujú automaticky prostredníctvom bezkontaktných kariet či aktívnych tagov. Kontrolované vstupy v objekte sú podriadené signálom systému EPS a v prípade vzniku požiaru sa v objekte otvoria únikové cesty tak, aby bolo možné evakuovať všetkých nájomníkov objektu bez používania identifikačných kariet.

Kamerový systém obsahuje 71 kamier a päť digitálnych záznamníkov, pomocou ktorých sa monitorujú vnútorné i vonkajšie priestory areálu a priestory garáží. Kamerový systém je z hľadiska bezpečnosti prepojený a podporený inštalovaným bezpečnostným systémom, ktorý v sebe integruje funkcie zabezpečovacieho (PSN), prístupového (AC) a riadiaceho systému. Kontrola užívateľov prebieha na všetkých dôležitých prechodoch v objekte, na jeho vstupoch, schodiskách a vo výťahoch. Prostredníctvom tohto systému vstupujú nájomníci objektu aj do garáží cez vstupné rampy, na ktorých ich systém autentifikuje, pričom vôbec nie je potrebné, aby automobil úplne zastavil.

Tepny budovy

Štruktúrovaná kabeláž, telekomunikačné, dátové a optické rozvody sú realizované kabelážnym systémom cat. 6/7 600 MHz. Budova je pripravená na súčasné aj prichádzajúce vysokorýchlostné aplikácie, ktoré sú momentálne v procese vývoja a štandardizácie, ako napr. 10 gigabitový Ethernet (10 GBase-T). Celkovo je v objekte nainštalovaných viac ako 16 000 prípojných bodov štruktúrovanej kabeláže, ktoré sú zvedené do 80 dátových rozvádzačov. Ich vzájomné prepojenie hlavnými telekomunikačnými rozvodmi a optickou sieťou zabezpečuje prístup jednotlivých nájomníkov k centrálnym serverovým systémom a k verejným telekomunikačným operátorom a službám.

V budovách, kde sa koncentruje veľa ľudí používajúcich mobilný telefón, akým je aj toto administratívne centrum, treba navýšiť aj kapacitu GSM. „Okrem toho, že v takejto budove súčasne prebieha mnoho hovorov do mobilných sietí, moderné fasády oslabujú vstup signálu do budovy, nehovoriac o podzemných garážach či vertikálnych komunikačných jadrách,“ vysvetľuje nevyhnutnosť rozvodov GSM R. Nemec.

Martina Jakušová
Foto: Dano Veselský
Grafické prílohy: Siemens

Spracované podľa informácií spoločností ­Siemens a Nectel.