Poznáme nominácie Ceny za architektúru CE.ZA.AR 2017

image 92360 25 v1

Slovenská komora architektov na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 6. júla, slávnostne oznámila nominované diela XVI. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2017.

Tlačovej konferencie, ktorá sa konala v priestoroch Slovenskej komory architektov, sa za vyhlasovateľov a organizátorov zúčastnili:

Imrich Pleidel (architekt, predseda Slovenskej komory architektov),
Viera Hanuláková (riaditeľka úradu Slovenskej komory architektov),
Jury Troy (architekt, predseda medzinárodnej poroty CE∙ZA∙AR 2017),
Michal Krištof (architekt, člen medzinárodnej poroty CE∙ZA∙AR 2017),
Jan Šépka (architekt, člen medzinárodnej poroty CE∙ZA∙AR 2017),
Oľga Miháliková (projektová manažérka Ceny CE∙ZA∙AR).

Úvod tlačovej konferencie sa niesol v duchu 25. výročia založenia Slovenskej komory architektov. Novozvolený predseda, architekt Imrich Pleidel spomenul niektoré aktivity Slovenskej komory architektov, ktorá v deň slávnostného galavečera oslávi 25 rokov od svojho založenia: „Momentálne sa venujeme napríklad príprave podkladov pre stavebný zákon a súvisiacim predpisom, štandardom architektonických služieb a postupom pri ich oceňovaní, metodike stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky vo verejnom obstarávaní architektonických služieb… Na týchto materiáloch pracujeme v našich odborných tímoch kontinuálne už niekoľko volebných období. Máme pred sebou napríklad i „presviedčanie“ o zodpovednej architektúre so všetkým, čo k tomu patrí. Taktiež je pre nás dôležité, aby Komora prevzala a podporovala i iné činnosti, ako sú tie obligatórne zákonom definované. V neposlednom rade sa snažíme o zapojenie mladej a strednej generácie architektov do aktivít a spolupráce so Slovenskou komorou architektov.“

Historicky prvé prihlasovanie diela on.line
Tento rok sa počas 16-ročnej histórie Ceny po prvýkrát prihlasovali diela digitálne. „16. ročník ocenenia CE∙ZA∙AR priniesol novinku v podobe digitálneho prihlasovania architektonických diel. Záujemca vyplnil online prihlášku, na základe ktorej bol automaticky vygenerovaný súťažný panel, ktorého tlač zabezpečovala Slovenská komora architektov (SKA). To zásadne uľahčilo architektom proces prihlásenia ich diel a tiež znížilo náklady spojené s prípravou, vyhotovením a doručením výstavného panelu na úrad SKA. Jednotné formáty tiež sprehľadňujú prácu poroty pri užšom výbere prihlásených diel a počas nasledujúceho roka sú zároveň využité na účely série výstav CE∙ZA∙AR. Súťažný panel bol aj v tomto roku sprevádzaný portfóliom projektu, ktoré detailnejšie dokumentuje prihlásené dielo“, vysvetľuje architekt Martin Jančok, podpredseda Slovenskej komory architektov.

Kto rozhoduje o udelení cien CE∙ZA∙AR 2017
Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií i voľba víťazov ocenenia CE∙ZA∙AR 2017 náleží medzinárodnej odbornej porote v zložení:

Andrzej Marcin Bulanda (architekt, Poľsko),
Irakli Eristavi (architekt, Slovenská republika),
Michal Krištof (architekt, Česká republika),
Ilona Németh (výtvarníčka, Slovenská republika),
Juraj Sumbal (architekt, Slovenská republika),
Jan Šépka (architekt, Česká republika),
Juri Troy (architekt, Rakúska republika).

Ocenenie sa udeľuje každoročne v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a Exteriér. Na základe hlasovania, ktoré prebehne v mesiaci september na portáli hn.online, bude udelené ocenenie „Cena verejnosti“. Minuloročný, jubilejný ročník vynikajúco prepojil odbornú architektonickú obec a upriamil pozornosť na tých, ktorí projekty iniciujú a presadzujú do realizácie. Cez vzájomnú spoluprácu vedie cesta, ako prinášať architektonické riešenia, ktoré sú zaujímavé, inovatívne a aj trvalo udržateľné. Tento rok počas slávnostného galavečera organizátor opäť udelí ocenenie „Patrón architektúry“ za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom. „Našou snahou je podporiť práve tých, ktorí hodnotným, nadčasovým, vizionárskym spôsobom prispievajú k rozvoju slovenskej architektúry, a tým i k šíreniu povedomia o dôležitosti zodpovedného prístupu k formovaniu spoločnosti a životného prostredia“ vysvetľuje riaditeľka Slovenskej komory architektov JUDr. Viera Hanuláková.

O udelení cien rozhoduje porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. V prvom kole porota z celkového počtu 89 prihlásených návrhov vybrala diela určené do druhého kola. Začiatkom mesiaca júl si pozrela 24 prác zaradených na “ short list “. Po obhliadkach zvolila odborná porota nominácie v každej kategórii – okrem kategórie Bytové domy. „Vzhľadom na štatút Ceny, ktorý hovorí, že kategória môže byť hodnotená iba v prípade, ak sa do nej prihlási šesť a viac diel, sme, bohužiaľ, tento rok nemohli spomenutú kategóriu hodnotiť,“ hovorí Oľga Miháliková, projektová manažérka Ceny CE∙ZA∙AR. „Je to možno istým spôsobom odraz doby alebo fakt, že práve tento druh diela je časovo veľmi náročný, mnohé diela sú vo fáze pred dokončením, a tak sa ich autori rozhodli neprihlásiť,“ dodala Miháliková.

Predseda medzinárodnej poroty Juri Troy uviedol, že porota si aj tento rok prezrela viacero zaujímavých a inšpiratívnych diel, a na otázku, čo bolo rozhodujúce pri výbere nominácií povedal, že pri výbere nebol dôležitý len esteticky a dizajnový aspekt, ale členovia poroty pristupovali pri hodnotení predovšetkým s ohľadom na sociálny, kultúrny a spoločenský aspekt diel a tento holisticky prístup ich viedol pri rozhodovaní. Zaujímali sa o príbeh diel, komunikáciu architekta a investora, ako boli diela začlenené do celkového kontextu v záujme skvalitnenia životného prostredia.

Architekt Michal Krištof, pôsobiaci v Českej republike uviedol, že bol milo prekvapený faktom, že diela, ktoré hodnotili pochádzali práve z rúk mladých architektov, či architektonických ateliérov a taktiež, že kvalitná architektúra sa „tiahne“ naprieč celým Slovenskom. „Bratislava v tomto kontexte nedrží žiadnu výsadu“ uviedol. Čo ho mrzelo, bola skutočnosť, že „práve v kategóriách ako je exteriér, bytové domy, kde je hlavnou úlohou architekta skvalitňovanie životného prostredia, bol počet prihlásených diel najmenší.“

Ako ďalej uviedol architekt Jan Šépka, je to „práve rovnako ako v Čechách odrazom toho, že politické špičky tak na národnej ako i lokálnej úrovni nekladú dôraz na umenie a kultúru bývania ako i verejných priestorov.“

Hlasovaním zároveň každý porotca určil víťazné diela, pričom konečné výsledky hlasovania sú až do ich vyhlásenia počas slávnostného galavečera tajné a známe iba predsedovi poroty.

Počas štyroch dní prešla medzinárodná porota takmer 1 500 kilometrov naprieč celým Slovenskom. O ocenenie CE∙ZA∙AR 2017 budú v jednotlivých kategóriách „bojovať“ nasledovné nominácie:

RODINNÉ DOMY

DOM V DOME
Bernolákovo
autori: Martin Jančok
spolupráca: Michal Janák, Ivana Čobejová, Ľubica Segečová, Michal Marcinov, Samuel Šimonovič
foto: Daniela Dostálková

DOM PRI JAZERE
Vojka nad Dunajom
autori: Peter Jurkovič
foto: Peter Jurkovič

VÍKENDOVÝ DOM VLČIE HRDLO
Vlčie hrdlo
autori: Henrich Korec, Ladislav Jurík
foto: Tomáš Manina

OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY

POĽOVNÍCKY DOM
Kuchyňa
autori: Tomáš Auxt, Peter Kožuško, Miro Hrušovský, Peter Hudač
spolupráca: Michal Zábranský
foto: Lívia Štokingerová

CASTELLUM CAFÉ
Nitra
autori: Martin Dulík, Marek Šumichrast, Lívia Dulíková
foto: Dano Veselský, Martin Dulík, František Rišiaň

OBNOVA A PRESTAVBA

PRESTAVBA SYNAGÓGY NA MULTIKULTÚRNE PRIESTORY
Lučenec
autori: Zsolt Papp
spolupráca: Alica Tichá, Ladislav Palacka, Slávka Prevendarčíková, Zoltán Krizsán, Igor Valuška, Katarína Valušková


foto: Tibor Škandík

REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU TROJIČNÉ NÁMESTIE, TRNAVA
Trnava
autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Branislav Husárik, Marcel Vadík, Viliam Zajíček, Mateja Vonkomerová
foto: Tomáš Manina

STARÁ SYNAGÓGA V BARDEJOVE
Bardejov
autori: Peter Gomboš, Ján Krcho, Tomáš Lupták
foto: Ján Krcho, Tomáš Lupták

INTERIÉR

REKONŠTRUKCIA BYTU V BÝVALOM KLÁŠTORE
Trnava
autori: Peter Jurkovič
foto: Peter Jurkovič

FACH
Bratislava
autori: Iľja Skoček, Martin Skoček
spolupráca: Danica Jurkovičová
foto: Peter Jurkovič

BYT S
Bratislava
autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szöke
foto: Katarína Príkopská

ČÍNSKA REŠTAURÁCIA JASMÍN NA ŽIDOVSKEJ ULICI
Bratislava
autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Branislav Husárik, Marián Stanislav
foto: Nicole Lieskovská

EXTERIÉR

UWO
Piešťany
autori: Ransu Helenius, Tobias Foged Permin, Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Danica Pišteková, Veronika Trnovská, Gabriela Mészáros, Silvia Gálová, Nina Valíčková, Martina Mikócziová, Karol Gwiazdowski, Oksana Hetman, Rebeka Zacková, Vera Kiseľová, Lorcán Koethe, Sebastian Sowa, Peter Lényi, Vít Halada, Benjamín Brádňanský, Lívia Gažová
foto: Anna Horčinová, Vera Kiseľová

OBNOVA ČASTI NÁMESTIA SLOBODY
Prievidza
autori: Marian Trcka, Branislav Lackovič, Jaroslav Tarajčák
foto: Branislav Lackovič, Marian Trcka

CASTELLUM CAFÉ
Nitra
autori: Martin Dulík, Marek Šumichrast, Lívia Dulíková
foto: Dano Veselský, Martin Dulík, František Rišiaň

Termín vyhlásenia výsledkov

Mená laureátov Ceny za architektúru CE•ZA•AR 2017 budú známe len členom poroty a ostanú utajené až do okamihu slávnostného odovzdávania cien, ktoré prebehne počas galavečera 5. októbra 2017 v Bratislave v priamom prenose o 20:05 na Dvojke.

Záštitu nad Cenou prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek. Slovenská komora architektov dlhodobo spolupracuje i s hlavným mestom SR, v zastúpení ktorého prevzal aj tento rok záštitu primátor hlavného mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Úlohou ocenenia CE•ZA•AR je zdôrazniť kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, poukázať na kvalitu budovaného životného prostredia a predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre ako takej. Práve z tohto dôvodu vkladá Slovenská komora architektov reprezentovaná predstavenstvom mnoho úsilia do organizácie i propagácie súťaže. Pätnásť úspešných ročníkov je dôkazom dôležitosti odbornej, ale aj laickej reflexie architektúry.

Zdroj: Slovenská komora architektov