Polyfunkčný komplex RAČANY BIANCO
Galéria(6)

Polyfunkčný komplex RAČANY BIANCO

Partneri sekcie:

Účelom výstavby bolo vybudovanie polyfunkčného súboru v lokalite Bratislava, Rača - Komisárky. Riešený komplex obsahuje občiansku vybavenosť a byty a je navrhnutý ako skupina šiestich samostatne stojacich domov, osadených v miernom svahu v obytnej zóne v blízkosti vinohradov. Ambíciou navrhovanej výstavby bolo vytvoriť príjemné prostredie na bývanie s doplňujúcou občianskou vybavenosťou (obchody, služby, aktivity voľného času) v spätosti s prírodnými fenoménmi a vinohradníckou tradíciou.

Priestorová štruktúra urbanistickej koncepcie je tvorená šiestimi objektmi, z ktorých tri sú radené paralelne s ulicou Pri vinohradoch. Ďalšie reagujú na prírodné danosti, sú dynamicky natáčané, čím vzniká osobitá obytná štruktúra. Takéto hmotové usporiadanie vytvára vnútorné obytné priestory, v ktorých sa nachádza parková zeleň, detské ihrisko a parkovanie. Objekty sú v zásade situované v smere sever – juh, čím sa preferuje optická väzba na masív Malých Karpát, resp. na mesto.

Hmotovo-priestorové riešenie vychádza z jednoduchej lineárnej hmoty šiestich objektov, pričom je determinované terénom a orientáciou na svetové strany. Celková architektonická koncepcia si kladie za cieľ skĺbiť atribúty bývania v bytovom dome v úzkej väzbe na prírodné prostredie. Zapájaním exteriérových prvkov bývania (lodžie, terasy, parkové úpravy) byty nadobúdajú novú kvalitu porovnateľnú s rodinným bývaním, ktorá korešponduje s prírodným prostredím vinárskej oblasti. Fasády jednotlivých objektov vzbudzujú dojem inverzie hmôt striedaním vysunutých a vtlačených línii priečelí. Toto členenie je podporené zmenou materiálu, farbou ako aj vnútornou funkciou. Architektonický výraz stavia na použití jednoduchých, jasných výtvarných priestorových prvkov, ktoré obohacuje použitím nevtieravej materiálovej kombinácie. Výrazne horizontálne línie sú prerušované len vertikálami deliacich stien a striedavým horizontálno-vertikálnym radením okenných otvorov.

Miesto / Location: Bratislava, Rača-Komisárky, ulica Pri vinohradoch
Druh výstavby: novostavba
Využitie / Function: obytný dom
Autori / Authors: Ing. arch. Andrej Alexy, Ing. arch. Andrea Klimková            
Spolupráca / Cooperation: Ing. arch. Štefan Rafanides
Ing. arch. Roman Rosina
Ing. arch. Marek Kopp
Ing. arch. Miroslav Jošt
Ing. arch. Radka Švecová,
Ing. arch. Zuzana Švikruhová,
Ing. arch. Róbert Toth/Tóth
Ing. arch. Jozef Pozdech
Generálny projektant / General designer: ALEXY&ALEXY, s. r. o.
Realizačný projekt: IN PRO, s. r. o.
Investor: INTERCOM Development, s. r. o.
Generálny dodávateľ / General contractor: REDING, a. s.
Investičné náklady / Investments costs: 31,8 mil. €
Stavebné náklady/ Construction costs: 24,38 mil. €
Začiatok výstavby / Beginning of construction: november 2007
Ukončenie výstavby / Completion of construction: marec 2010   
Celková plocha územia / Lot area: 18 180 m2
Úžitková plocha / Usable area: 21 662 m2
Zastavaná plocha / Built-up area: 4 190 m2 
Plocha obchodných priestorov / Shopping area : 1 335 m2

Foto: Paťo Safko