Obytný komplex Svornosť
Galéria(10)

Obytný komplex Svornosť

Riešený komplex je navrhnutý ako objektová zostava Domova seniorov a radovej zástavby 25 rodinných domov. Hmotovú skladbu tvorí objekt Domova seniorov vo východnej časti parcely a súbor lineárnej radovej zástavby.

Základné výškové usporiadanie Domova seniorov uplatňuje princíp 4+1. V zásade horizontálny kompozičný princíp je tak vertikálne obohatený ustupujúcim podlažím. V prípade radovej zástavby je výška dvoch nadzemných podlaží doplnená o polozapustený suterén (dvojgaráž).

V koncepcii zelene sa uplatňuje súvislý šírkovo variabilný zelený pás pozdĺž južných priečelí obytných domov, ktorý korešponduje s priečnym členením hmotových štruktúr.


Pootočenie hmôt radovej zástavby zdynamizovalo formu, pričom severná fasáda je koncipovaná kompaktne, tu sú situované vstupy pre obyvateľov a cez rampy vstupy do garáží. Južná fasáda je otvorená a relatívne členitá, uplatňuje kryté lodžie a na úrovni 1. NP terasy prislúchajúce k jednotlivým domom, doplnené sadovými úpravami. Pri všetkej tejto rozmanitosti obytná štruktúra pôsobí v zásade kompaktne.

Autori: Andrej Alexy, Štefan Rafanides 
Spolupráca: Lukaš Orihel
Generálny projektant: ALEXY&ALEXY, s. r. o.
Projekt: 2010
Celková úžitková plocha: 8 557 m2
Celkový počet parkovacích miest: 100


Situácia