image 68450 25 v1
Galéria(12)

Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad

Partneri sekcie:

Bratislavský hrad predstavuje na Slovensku z hľadiska historického významu aj súčasného využitia pamiatku číslo 1. Rekonštrukcia, ktorá sa realizovala vo dvoch etapách (50. - 60. roky minulého storočia a súčasná rekonštrukcia), je o to významnejšia, že ide o fyzickú záchranu hradu, ktorý bol po veľkom požiari 150 rokov ruinou a reálne mu hrozil zánik.

Hrad 04
Hrad 03
Hrad 02
Hrad 01
Hrad 05
Hrad 12
Hrad 07
Hrad 08

Špecifikom druhej etapy rekonštrukcie je rekonštrukcia paláca do podoby posledného obdobia jeho historického vývoja, pričom bolo potrebné s použitím výsledkov rozsiahlych výskumov a dobových technológií zrekonštruovať už nezachované časti stavby. Toto všetko bolo zladené s použitím najvyspelejších súčasných stavebných technológií a technických zariadení do harmonického celku.

Cieľom navrhovaného architektonicko-výtvarného stvárnenia priestorov bolo v maximálnej možnej miere využiť poznatky z architektonicko-historického a reštaurátorského prieskumu, ktorý sa konal počas realizácie stavby na prezentáciu historického stavu jednotlivých priestorov tam, kde to bolo možné a kde bolo účelné aj z hľadiska funkčného využitia. Vzhľadom na rôznorodý charakter, historický kontext a navrhovaný spôsob využitia jednotlivých priestorov sa pristúpilo k architektonickému stvárneniu jednotlivých častí paláca diferencovane. Výsledkom bola rekonštrukcia časti historických interiérov z tereziánskeho obdobia 17. a 18. storočia, prípadne čiastkové náznakové rekonštrukcie a prezentácie historických konštrukcií zo starších období v kontexte súdobej architektúry.

Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad
rekonštrukcia hradného paláca
Bratislava, Nám. A. Dubčeka 1
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Ivan Masár
Projektant architektonickej časti: BOUDA A MASÁR architektonická kancelária, s. r. o.
Projektant, špecialista – sanácia historických stavieb: Ing. Jozef Bako, PhD.     
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a. s.   
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Ullmann
Stavebník: Kancelária Národnej rady SR
Dozorná činnosť: Ing. Ladislav Cimbala, JUDr. Ing. Marián Farba       
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 52,84 mil. €
Lehota výstavby:  04/2008 – 05/2013

Foto: Martin Fridner