Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad

image 68450 25 v1

Bratislavský hrad predstavuje na Slovensku z hľadiska historického významu aj súčasného využitia pamiatku číslo 1. Rekonštrukcia, ktorá sa realizovala vo dvoch etapách (50. - 60. roky minulého storočia a súčasná rekonštrukcia), je o to významnejšia, že ide o fyzickú záchranu hradu, ktorý bol po veľkom požiari 150 rokov ruinou a reálne mu hrozil zánik.

Špecifikom druhej etapy rekonštrukcie je rekonštrukcia paláca do podoby posledného obdobia jeho historického vývoja, pričom bolo potrebné s použitím výsledkov rozsiahlych výskumov a dobových technológií zrekonštruovať už nezachované časti stavby. Toto všetko bolo zladené s použitím najvyspelejších súčasných stavebných technológií a technických zariadení do harmonického celku.

Cieľom navrhovaného architektonicko-výtvarného stvárnenia priestorov bolo v maximálnej možnej miere využiť poznatky z architektonicko-historického a reštaurátorského prieskumu, ktorý sa konal počas realizácie stavby na prezentáciu historického stavu jednotlivých priestorov tam, kde to bolo možné a kde bolo účelné aj z hľadiska funkčného využitia. Vzhľadom na rôznorodý charakter, historický kontext a navrhovaný spôsob využitia jednotlivých priestorov sa pristúpilo k architektonickému stvárneniu jednotlivých častí paláca diferencovane. Výsledkom bola rekonštrukcia časti historických interiérov z tereziánskeho obdobia 17. a 18. storočia, prípadne čiastkové náznakové rekonštrukcie a prezentácie historických konštrukcií zo starších období v kontexte súdobej architektúry.

Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad
rekonštrukcia hradného paláca
Bratislava, Nám. A. Dubčeka 1
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Ivan Masár
Projektant architektonickej časti: BOUDA A MASÁR architektonická kancelária, s. r. o.
Projektant, špecialista – sanácia historických stavieb: Ing. Jozef Bako, PhD.     
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a. s.   
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Ullmann
Stavebník: Kancelária Národnej rady SR
Dozorná činnosť: Ing. Ladislav Cimbala, JUDr. Ing. Marián Farba       
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 52,84 mil. €
Lehota výstavby:  04/2008 – 05/2013

Foto: Martin Fridner