Návrh č. 1 pohľad z ulice K. Sidora. Čistá a moderná architektúra zaujala porotu
Galéria(12)

Mestská plaváreň v Ružomberku

Veta Winstona Churchilla „We shape our buildings and afterwards our buildings shape us“ („Formujeme naše budovy a následne ony formujú nás.“) vystihuje podstatu toho, ako by sa malo pristupovať k verejnej architektúre. Aj na Slovensku sa občas objaví záblesk svetového prístupu. Tentokrát ním bola dobre pripravená a výborne obsadená súťaž návrhov na novú Mestskú plaváreň v Ružomberku.

Mesto Ružomberok začiatkom apríla tohto roka vyhlásilo verejnú súťaž návrhov na novú mestskú plaváreň. Súčasná plaváreň na Bystrickej ulici je technicky aj prevádzkovo zastaraná, mesto sa preto rozhodlo pre nový objekt v lokalite pri zimnom štadióne.

Urbanisticky ide o pomerne neatraktívnu, náročnejšiu lokalitu, napriek tomu, že sa nachádza v dobrej dostupnosti z centra. Výstavba nového športoviska má potenciál toto miesto oživiť a zatraktívniť. Do súťaže sa prihlásila silná konkurencia 31 návrhov, z ktorých odborná porota vybrala tri ocenené a päť odmenených miest.

O výsledkoch porota rozhodovala v zložení: Ing. arch. Martin Bišťan, doc. Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Pavol Mikolajčák, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Jozef Jurčo, Ing. Róbert Kolár a Vojtech Macko. Viac nám o kritériách a nálade pri rozhodovaní povedal predseda poroty Ing. arch. Martin Bišťan.

Prekvapil vás počet účastníkov?
Počet účastníkov nás všetkých príjemne prekvapil. Náš odhad, cca 10 návrhov, bol prekročený trojnásobne. Žiaľ, jeden návrh sme museli z hodnotenia vylúčiť pre neskoré doručenie. Tridsaťjeden doručených návrhov predstavovalo silnú tvorivú konkurenciu. Okrem našej a českej architektonickej scény sa súťaže zúčastnili aj architekti z Fínska a Španielska.

Ako by ste zhodnotili celkovú úroveň prác? Bolo pre porotu náročné dohodnúť sa na víťazovi?
Zaujala nás úroveň riešení a pestrosť tvorivých prístupov. Minimálne 20 návrhov prezentovalo zrelú a tvorivo invenčnú architektúru. Vysoká úroveň kreativity nás síce potešila, ale o to ťažšie bolo rozhodovanie. Samozrejme, názory boli v porote rôzne. Na konci rozhodlo hlasovanie.

Čo bolo hlavným kritériom, ktoré rozhodlo o konečnom poradí?
Vzhľadom na súťažné podmienky sme museli prihliadať aj na ekonomickú stránku predložených riešení. Zásadným kritériom bolo zvládnutie urbanizmu a rešpektovanie lokalitného programu, ktoré nakoniec ovplyvnilo konečný výber trojice víťazných návrhov.

V čom je podľa vás hlavný prínos architektonických súťaží pre mestá a ich obyvateľov?
Najväčší prínos takýchto súťaží pre mestá vidím v tom, že sa transparentným a prehľadným spôsobom zabezpečí kvalitná architektúra bez toho, aby sa uprednostnila výlučne len ekonomická stránka budúcich stavieb. A to nehovorím o ďalšom prínose, ktorým je eliminácia „spriaznených firiem“ vedenia mesta, prípadne zadávanie takýchto areálov priamym zadaním.

Axonometria celého areálu
Axonometria plavárne 1. etapa kúpaliska 2. etapa aj športového areálu do budúcnosti
Víťazný návrh č. 1 sa bude realizovať
Návrh č. 1 pohľad z ulice K. Sidora. Čistá a moderná architektúra zaujala porotu
Návrh č. 12 pohľad z ulice K. Sidora. Návrh č. 12 zvolil archetypálnu formu
Krytý bazén dopĺňa kúpacie jazierko v exteriéri
Vstup do objektu je cez krátku lávku
Sklon terénu využili architekti na parkovaciu garáž

1. cena: návrh č. 1

Autori: Ing. arch. Peter Zibrin, PhD., Ing. arch. Pavol Zibrin, Ing. arch. Ľubomír Kružel ml.
Porota vo víťaznom návrhu ocenila dobré urbanistické riešenie, kompaktné parkovanie a využiteľný verejný priestor. Jedným z hlavných bodov bola realizovateľnosť projektu – aj za cenu vyšších realizačných nákladov. Projekt bol hodnotený ako vyslovene vhodný do mestskej zástavby, architektúra je čistá, jednoduchá a zároveň dostatočne reprezentatívna. Veľmi kladne bol hodnotený aj invenčne riešený interiér, prepojenie s exteriérom a osadenie stavby tak, že sa minimalizujú výkopy, ale zároveň sa vďaka otvorenému podzemnému parkovisku výrazne pomôže statickej doprave v lokalite.

Z autorskej sprievodnej správy
Pri navrhovaní objektu ružomberskej plavárne sme vychádzali z niekoľkých základných východísk: štvorcový pôdorys a jednoduchá kvádrová hmota, sceľujúce fasády a riešenie parkovacích plôch v podzemnej polozapustenej garáži. Týmto sa celý zvyšok pozemku vyhradil na verejný priestor, riešený ako kombinácia pobytových, vodných, pieskových a trávnatých plôch s mohutnou zeleňou. V návrhu ďalej uvažujeme aj o prípadnom dobudovaní zimného štadióna s občianskou vybavenosťou, či o ďalších objektoch a plochách slúžiacich na športové alebo kultúrne využitie. Hlavný vstup do objektu plavárne je z ulice Karola Sidora. Pozemok je mierne svahovitý, a tak je aj navrhovaná budova zasadená tak, že sa do nej vstupuje cez lávku. Naopak, zo spodnej prístupovej komunikácie sa cez krátku rampu dostaneme do podzemnej garáže. Všetky tri podlažia sú prepojené vertikálnym jadrom so schodiskom a výťahom, čím je zabezpečená bezbariérovosť. Prvé nadzemné podlažie je rozdelené na plochu bazénov, ktorá je orientovaná na východ, juh a západ, a plochy hlavnej haly, gastroprevádzky, šatňového zázemia, wellness priestorov a administratívnej časti. Všetky časti sú dispozične riešené tak, aby na seba logicky nadväzovali. Druhé nadzemné podlažie je riešené ako časť tribún so sociálnym zázemím a exteriérová časť so športoviskami a šatňami k nim prislúchajúcimi. Podzemné podlažie rieši parkovanie a technické priestory na prevádzku budovy a samotných bazénov.

Víťazný návrh č. 1 sa bude realizovať
Víťazný návrh č. 1 sa bude realizovať 

2. cena: návrh č. 12

Autori: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy
Architektúra oceneného riešenia vyvolala polemiku o jej vhodnosti do mestského prostredia a konkrétnej lokality. Na ocenenú pozíciu stavbu nominovalo výborné dispozičné riešenie, logické zónovanie a prepojenosť s exteriérom. Projekt je bez problémov realizovateľný v existujúcich podmienkach a vytvorí dostatočný verejný priestor aj možnosti parkovania.

Z autorskej sprievodnej správy
Jeden veľký dom! Základná a otvorená architektonická štruktúra vhodná na prijímanie hocijakej funkcie. Túto jednoduchú hmotu sme zasadili do stúpajúceho terénu, vďaka čomu sme vytvorili budovu, ktorá nenarúša, ale dopĺňa vidiecky charakter okolia. Budovu sme osadili v strede pozemku, kolmo na ulicu K. Sidora, čím objekt prevádzkovo a hmotovo rozdeľuje riešené územie na severnú a južnú časť. Parkovisko je v severnej časti, v južnej sa nachádza tzv. „súkromný dvor“ kúpaliska, ktorý je v priamom kontakte s bazénovou halou a wellness. Ako pridanú hodnotu sme v strede dvora vytvorili kúpacie jazero. Ústredným priestorom vstupnej časti je vestibul prechádzajúci cez dve podlažia, prepája v sebe šatne, hľadisko, predajňu a bufet. Bazénová hala (37,9 × 25,4 m) sa nachádza vo východnej časti a je prepojená s exteriérom zasklenou stenou orientovanou na juh. Návrh má celkovo tri podlažia. V podzemí sa nachádzajú sklady, TZB a technológie bazénovej haly. Hala má nosnú konštrukciu riešenú z dreva, fasáda je z dreveného obkladu, doplnená o hliníkové zasklené plochy a drevené lamely.

Návrh č. 12 pohľad z ulice K. Sidora. Návrh č. 12 zvolil archetypálnu formu
Návrh č. 12: pohľad z ulice K. Sidora. Návrh č. 12 zvolil archetypálnu formu

3. cena: návrh č. 11

Autori: Ing. arch. Martin Kusý ml., Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Ľubomíra Blašková
Najväčším mínusom, ktoré porota návrhu vytkla, je ekonomická a technická náročnosť projektu, ktorá je nad rámec reálnych ekonomických možností mesta. To, že sa projekt napriek tomu umiestnil v silnej konkurencii na treťom mieste, je zásluhou zaujímavého riešenia. Architektúra bola hodnotená ako invenčne poňatá, čistá a kultivovaná, vyslovene vhodná do mestskej zástavby aj vďaka kompletnému využitiu plochy pozemku.

Z autorskej sprievodnej správy
Urbanistická idea je vytvorenie parku, v ktorom sú umiestnené športoviská. Prístup k navrhovanému domu plavárne a taktiež k jestvujúcej športovej hale umožní jednosmerná komunikácia spájajúca ulice Radlinského a Bottova. Parkovanie je navrhnuté ako priepustné po obvode parcely. Samotný dom plavárne je koncipovaný ako jednopodlažná prevádzka prístupná zo spodnej úrovne. Dom vytvára nízku hmotu a vďaka svahovitému terénu je táto zo strany ulice K. Sidora zapustená. V mieste bazénovej haly sa hmota dvíha a umožňuje tak bazilikálne osvetlenie priestorov bazéna. Z hlavného vstupu sú prístupné šatne, bufet aj tribúna. Cez šatne je prístupné wellness a bazénová hala. V podzemnom podlaží sa nachádza bazénová technológia. Navrhovaná konštrukcia je železobetónový skelet, obvodové steny kvetináčov sú navrhnuté ako betónové v pohľadovej kvalite. Konštrukcia bazénovej haly je firendel uložený na masívne stĺpy, nosná konštrukcia strechy je betónová doska v kombinácii s ťahaným lanom a vzperadlami. Strecha je realizovaná ako vegetačná a pochôdzna. Výstavba areálu je navrhovaná do dvoch etáp.

Návrh č. 11 pohľad z ulice K. Sidora. Celý objekt plavárne aj kúpaliska je pod úrovňou ulice
Návrh č. 11: pohľad z ulice K. Sidora. Celý objekt plavárne aj kúpaliska je pod úrovňou ulice 

Odmena

Návrh č. 3, autori: Ing. arch Igor Hradský, Ing. arch. Martin Skalický, Bc. Ladislav Balogh.
Návrh č. 15, autori: Mgr. art. Vít Halada, Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Maroš Greš, spolupráca Mária Novotná.
Návrh č. 17, autori: Ing. arch. Martin Jančok, Arch. Michal Janák, Ruslan Dimov, Ema Krakovská, Arch. Zuzana Kovaľová.
Návrh č. 24, autori: Ing. arch. Peter Abonyi, Ing. arch. Radoslav Kurucz, Ing. arch. Michal Tyrol.
Návrh č. 29, autori: Mgr. art. Juraj Tesák, Tatiana Bočkayová, Jana Marinicová, Nikolas Klimčák, Barbara Bodríková.

MESTSKÁ PLAVÁREŇ
Miesto: Ulica K. Sidora x Radlinského ulica, Ružomberok
Predpokladaná investícia: 3 mil. €
Predpokladaná hodnota zákazky: 215 185 €
Vyhlásenie súťaže: 27. 4. 2018
Vyhlásenie výsledkov: 5. 10. 2018
Text, redakčná úprava: Karolína Barényi
Foto: autori návrhu

Článok bol uverejnený v časopise ASB 10/2018.