Obchodné centrum Korzo Komárno

Korzo Komárno

Nové obchodné centrum Korzo Komárno bude čoskoro uvedené do prevádzky. Objekt poskytuje priestory na obchodné účely. Súčasťou investičného zámeru sú aj menšie objekty ako objekt rýchleho občerstvenia a oceľový reklamný pylón.

Maximálne pôdorysné rozmery nosnej konštrukcie sú 148,0 m x 38,0 m. Základové konštrukcie sú navrhnuté hĺbkové. Pod nosné konštrukcie sú navrhnuté pilóty priemeru 880 mm, respektíve 1180 mm. Pilóty majú rôzne dĺžky v závislosti od zaťaženia a podložia. Do pilót sú cez monolitické hlavice votknuté stĺpy skeletu.

Nové obchodné centrum Korzo Komárno

Nosná konštrukcia haly je navrhnutá ako dvojloďový železobetónový prefabrikovaný skelet. Základný osový raster je 18,00 m x 15,00 m. Základná osová vzdialenosť stĺpov v krajných osiach je 6,00 m, v štítových stenách 5,00 m.

Nosná konštrukcia haly je navrhnutá ako dvojloďový železobetónový prefabrikovaný skelet.

Stĺpy sú rozčlenené na niekoľko typov prierezov v závislosti od zaťaženia.

Hlavným nosným prvkom strechy sú predpäté väzníky I-prierezu, na ktoré sú ukladané predpäté väznice T-prierezu. Na väznice je uložený trapézový plech T153. Nosný systém strechy je doplnený o obvodové nosníky z prefabrikovaného železobetónu, ktoré sú rozmiestnené po obvode haly. Obvodové nosníky majú obdĺžnikový prierez.

Nosná konštrukcia markíz je riešená z ocele.

Vykonzolovaná časť strechy je riešená pomocou priehradových väzníkov, na ktoré sú kĺbovo kotvené oceľové väznice z tenkostenných profilov. Nosná konštrukcia markíz je riešená z ocele. Hlavné rámy sú zavesené na prefabrikovaných stĺpoch. Na rámy sú kĺbovo kotvené oceľové väznice z tenkostenných profilov. Nosný systém markíz je doplnený o stužujúce prvky.

Hlavným nosným prvkom strechy sú predpäté väzníky I-prierezu, na ktoré sú ukladané predpäté väznice T-prierezu

V projekte boli spracované všetky časti nosných konštrukcií od zakladania, prefa skeletu a oceľových konštrukcií. Spoločnosť BVK-PRO, s.r.o. spolupracovala na tomto projekte s autorom projektu Ing. arch. Ladislavom Vikartovským a tímom spoločnosti FKF design, spol. s r.o.

Ing. Ľuboš Kelčík
konateľ spoločnosti BVK-PRO, s.r.o.
www.bvk-pro.com
KategórieObchody a služby