Indikátor dôvery v stavebníctve v máji klesol o 0,5 na hodnotu -10,5 p.b.

Indikátor dôvery v stavebníctve na Slovensku klesol v máji o 0,5 na hodnotu mínus 10,5 percentuálneho bodu (p.b.). Úroveň dlhodobého priemeru naďalej prevyšuje o 13,5 bodu. Jeho vývoj ovplyvnilo najmä očakávané znižovanie počtu zamestnancov.

Ako ďalej informuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR, trend stavebnej aktivity za posledné 3 mesiace sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenil, konjunkturálne saldo ostalo na úrovni 32 p.b. Viac ako polovica respondentov hodnotila stavebnú aktivitu svojej firmy ako nezmenenú, rastúcu stavebnú aktivitu zaznamenalo 46 % podnikov a 3 % respondentov zaznamenali za posledné 3 mesiace pokles.

Hodnotenie súčasnej úrovne dopytu po stavebnej produkcii sa v porovnaní s aprílom zlepšilo o 2 na – 20 p.b., keď úroveň dopytu považovalo za viac ako dostatočnú 7 % podnikov, za dostatočnú 64 % a za nedostatočnú 29 % respondentov. Medzi najvýraznejšie faktory, obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie, zaradilo 19 % respondentov nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii, 18 % nedostatok zamestnancov a 17 % finančné obmedzenia. Respondenti ďalej uvádzajú konkurenciu vo vlastnom sektore, platobnú nedisciplinovanosť odberateľov, odchod kvalifikovaných zamestnancov, najmä remeselníkov do zahraničia, nerovnomerné rozloženie zákaziek v rámci regiónov a iné. Bariéry rastu nepociťuje 38 % podnikov, najmä podniky s počtom 500 a viac zamestnancov (80 %). Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich 3 mesiacoch kleslo o 4 na 35 p.b., pričom 1 % respondentov počíta s poklesom cien, 61 % o zmenách cien v nasledujúcich 3 mesiacoch neuvažuje a 38 % podnikov predpokladá zvyšovanie cien stavebnej produkcie (najmä podniky v Žilinskom kraji a podniky s počtom zamestnancov 500 a viac). Z nich očakávajú 2 % rýchlejšie a 32 % rovnaké tempo rastu cien ako v predchádzajúcom období a 4 % rátajú s jeho spomalením.

Podľa konjunkturálneho prieskumu ŠÚ SR po očistení údajov od sezónnych vplyvov podniky očakávajú v najbližších 3 mesiacoch zníženie zamestnanosti, konjunkturálne saldo počtu zamestnancov v porovnaní s aprílovou hodnotou pokleslo o 3 na -1 bod. So znižovaním zamestnanosti počítajú 2 % respondentov, o zmenách neuvažuje 69 % podnikov a 29 % predpokladá zvyšovanie ich počtu.
  
V sledovanom období hodnotenie ekonomickej situácie podnikov sa medzimesačne zlepšilo, konjunkturálne saldo vzrástlo o 9 na 22 bodov. Zlepšenie očakáva 36 % podnikov, 58 % nepredpokladá zmeny vo vývoji a 6 % respondentov očakáva zhoršenie. Podľa očakávaní podnikov sa stavebná aktivita v nasledujúcich 3 mesiacoch v porovnaní s aprílovým hodnotením mierne zníži, konjunkturálne saldo pokleslo o 1 na 21 bodov. Nižšiu stavebnú aktivitu očakávajú 2 % respondentov, so stabilizáciou na súčasnej úrovni počíta viac ako tretina podnikov a 63 % predpokladá zvýšenie stavebnej aktivity -z hľadiska výrobného zamerania najmä podniky vykonávajúce inžinierske stavby (76 %) a bytové stavby (72 %). Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 8 mesiacov. Najvyššiu zásobu práce majú podniky s počtom 500 a viac zamestnancov, a to na 11,4 mesiaca, a malé podniky do 19 zamestnancov (8,8 mesiaca), z hľadiska výrobného zamerania podniky zabezpečujúce inžinierske stavby, opravy a údržbu na 9,4 mesiaca a podniky realizujúce bytové stavby na 8,9 mesiaca.

Z územného hľadiska majú najviac zabezpečenú prácu podniky so sídlom v Trenčianskom kraji (10,9 mesiaca) a Žilinskom kraji (10,6 mesiaca).

Zdroj: TASR