image 96081 25 v1
Galéria(9)

Cena Dušana Jurkoviča 2017

Partneri sekcie:

Táto cena je najstarším a svojím dosahom aj najdôležitejším architektonickým ocenením na Slovensku. Založená bola na pôde koncom roka 1963. Po prvý raz sa udeľovala v r. 1964 za diela, ktoré vznikli v rokoch 1962-63. Spočiatku sa oceňovali zároveň architektonické realizácie, projekty, publikácie a  osobnosti za celoživotné dielo. V roku 1990 bola Cena Dušana Jurkoviča nanovo definovaná, vznikla samostatná Cena Emila Belluša za celoživotné dielo, v roku 2003 pribudla Cena prof. Kusého za vydavateľskú, teoretickú a publicistickú činnosť.

01 celok A4
1 Bel portret archiv A.B.
002a
03 foto Dano Veselsky
IMG 7008
martin pitonak 20170501 816 Edit
Monika Mitasova prezentacia knih v SNG  zdroj foto SNG
martin pitonak 20170501 566 Edit

Cena je pomenovaná je podľa Dušana Jurkoviča, zakladateľskej osobnosti modernej (česko)slovenskej architektúry. Udeľuje sa autorovi/autorom za realizované architektonické alebo urbanistické dielo Diela prihlasované do Ceny sú aktuálnymi realizáciami, obvykle nie sú staršie ako 2 roky. SAS k cene vydáva katalóg a usporadúva výstavu, na ktorej sa prezentujú všetky prihlásené diela, výstava sa koná v Galérii SAS v Bratislave; potom putuje do ďalších miest na Slovensku a výbery z Cien aj do zahraničia. V roku 2017 sa Cena udeľuje po 53. raz

Podrobnejšie o priebehu súťaže:
Medzinárodná porota zasadala v dňoch 28. až 30. septembra 2017
Zloženie poroty: Iván Nagy, DLA (Maďarsko), inž. arch. Grzegorz Stiasny (Poľsko), Ing. arch. Jakub Fišer (Česká republika), Ing. arch. Martin Jerguš, Ing. arch. Richard Murgaš (Slovensko – laureát Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2016), Ing. arch. Sebastian Nagy Ing.arch. Matej Grébert (všetci SR). Člen poroty Richard Murgaš sa členstva v porote vzdal z dôvodu pracovných povinností. Keďže jedno miesto člena poroty je viazané Štatútom na minuloročného laureáta, nie je zastupiteľné náhradníkom. Tajomník poroty: PhDr. Peter Mikloš. Členovia poroty si zvolili za svojho predsedu Ing. arch. Jakuba Fišera, ČR

Na Cenu Dušana Jurkoviča 2017 bolo navrhnutých 22 architektonických diel, autori dvoch prihlásených diel účasť odvolali, jeden autor nedoručil predpísanú dokumentáciu.
Členovia poroty preštudovali grafickú a textovú dokumentáciu všetkých predložených prác, a v prvom kole rozhodovali o dielach, ktoré budú predmetom obhliadky.

Predmetom obhliadky boli diela:
Mlyn Humenné
Castellum Cafe v Nitre
Obnova časti námestia slobody v Prievidzi
UWO v Piešťanoch
Rekonštrukcia meštianskeho domu v Trnave
Poľovnícky dom v Malých Karpatoch
Čakáreň v Národnom onkologickom ústave v Bratislave
Obnova starej synagógy v Bardejove

O nomináciách na Cenu Dušana Jurkoviča 2017 bez určenia poradia v druhom kole, na základe diskusie a hodnotenia obhliadky vybratých diel, porota rozhodla takto:

Čakáreň v Národnom onkologickom ústave v Bratislave
autori: Veronika Kotradyová, Martin Boleš

Poľovnícky dom v Malých Karpatoch
autori: Peter Kožuško, Miroslav Hrušovský, Tomáš Auxt, Peter Hudač; spolupráca: Michal Zábranský

Castellum Cafe v Nitre
autori: Martin Dulík, Marek Šumichrast, Lívia Dulíková

Foto: Dano Veselský

Obnova starej synagógy v Bardejove
autori: Peter Gomboš, Ján Krcho, Tomáš Lupták

Mlyn Humenné
autori: Michal Burák, Dušan Burák, Matúš Gomolčák
spoluautori: Marek Bakalár. Marek Ganz, Tomáš Eisner

Na základe ďalšieho posudzovania nominovaných diel v treťom kole sa porota rozhodla Cenu Dušana Jurkoviča 2017 udeliť architektonickému dielu:
Mlyn Humenné
autori architektonického riešenia: Michal Burák, Dušan Burák, Matúš Gomolčák
Spoluautori: Marek Bakalár. Marek Ganz, Tomáš Eisner

Foto: Martin Pitoňák

Cena Emila Belluša 2017
Cena sa udeľuje každoročne od roku 1990 za celoživotné dielo v oblasti architektúry, pomenovaná je podľa akademika, prof. Emila Belluša, významného slovenského architekta a zakladateľa Fakulty architektúry STU v Bratislave. SAS k cene vydáva katalóg a usporadúva výstavu laureáta. Galéria portrétov laureátov Ceny, sa nachádza v sídle SAS na Panskej 15, v Sieni Dušana Jurkoviča.

Laureátom Ceny Emila Belluša na rok 2017 sa na základe rozhodnutia prezídia SAS stal architekt a urbanista Alexander Bél (nar. 26. 11. 1933 v Prešove), ktorého tvorba je spojená predovšetkým s územným plánovaním v Košiciach a na východným Slovensku, v oblasti Vysokých Tatier, Levoče, Spiša a spätá s problematikou bývania, rekreačno-športových, historických a pamiatkových území a lokalít.

Cena prof. Martina Kusého 2017
Cena sa udeľuje v kategóriách: 1. práce v oblasti vedecko-výskumnej, v oblasti histórie, teórie a kritiky architektúry a za prezentáciu v odbornej tlači a 2. za prezentáciu architektúry v oblasti masmédií, za pozoruhodnú a sústavnú publicistickú, popularizátorskú, osvetovú a žurnalistickú činnosť alebo za výnimočný počin v týchto oblastiach. Podľa štatútu sa Cena nemusí každý rok udeliť v oboch kategóriách. Cena je pomenovaná podľa prof. Martina Kusého na pamiatku jeho architektonického, vedeckého a pedagogického diela. Po prvý raz bola udelená v roku 2003.

Foto: SNG

Cenu prof. Martina Kusého za rok 2017 udelil Spolok architektov Slovenska doc. Ing. arch. Monike Mitášovej, PhD. (nar. 9. 11. 1968) za koncepčnú, autorskú a editorskú prácu na príprave dvojice publikácií: Monika Mitášová: Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom. SNG Bratislava 2017; Monika Mitášová (Ed): Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela. SNG, Bratislava 2017; a za dlhoročnú odbornú vedecko-výskumnú aktivitu v oblasti teórie a dejín architektúry.

 

Zdroj: SAS

Foto: Martin Pitoňák, Dano Veselský, SNG