Zlepšenie dopravnej situácie v centre Ružomberka
Galéria(3)

Zlepšenie dopravnej situácie v centre Ružomberka

V týchto dňoch spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. začína pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. projektovať rýchlostnú cestu R1 v úseku Ružomberok, juh - križovatka I/18.  Súťaž bola vypísaná NDS, a.s. v marci tohto roku a ponuka práve tejto spoločnosti bola úspešná vo verejnej súťaži, v ktorej bolo predložených celkovo 5 ponúk. 

Predmetný úsek rýchlostnej cesty R1 rieši nepriaznivú dopravnú a enviromentálnu situáciu v centre mesta Ružomberok – dopravné zápchy, tranzit cez centrum mesta, hlukovú a emisnú záťaž. Jedná sa o dobudovanie novej kapacitne vyhovujúcej komunikácie, ktorá bude spĺňať súčasné i výhľadové nároky na dopravu v danom úseku.

Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 je navrhnutá v kategórii R 24,5/80. Začiatok predmetného úseku je situovaný v križovatke Ružomberok, juh, ktorá sa nachádza v km 21,000 R1. Následne trasa pokračuje východným obchvatom Ružomberka po rozhraní katastrálnych území Ružomberok a Ludrová až ku Štiavničke, kde je navrhnutá križovatka Ružomberok, východ v km 25,000. Mimoúrovňové križovatky Ružomberok, juh a Ružomberok, východ sú súčasťou predmetného úseku. Križovatka Ružomberok, juh je križovatkou rýchlostnej cesty R1 s existujúcou cestou I/59 pri miestnej časti Biely Potok. Križovatka Ružomberok, východ je križovatkou rýchlostnej cesty R1 s novým privádzačom na existujúcu cestu I. triedy I/18 vo východnej časti mesta Ružomberok. Súčasťou rýchlostnej cesty sú taktiež mostné objekty, protihlukové steny, clony proti oslneniu, kanalizácia rýchlostnej cesty, informačný systém, oplotenie, vegetačné úpravy, úpravy miestnych a účelových ciest, ciest I., II. a III. triedy, preložky poľných ciest a preložky a úpravy inžinierskych sietí.