Vzduchotechnika 2022

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na 21. ročník vedecko-odbornej konferencie na tému: Hybridné zdroje energie pre vetranie a klimatizáciu

Generálny partner konferencie:

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave organizuje v tomto roku už 21. ročník vedecko-odbornej konferencie VZDUCHOTECHNIKA 2022.

Prihlášku nájdete tu: https://www.sstp.sk/podujatia/kalendar-akcii/vzduchotechnika-2022-245_90sk.html

Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie VETRANIE a KLIMATIZÁCIA.
Dvadsiatyprvý ročník s podtextom „Hybridné zdroje energie pre vetranie a klimatizáciu“ sa uskutoční 9. – 10. júna 2022 v Grand Hoteli PERMON****, Podbanské, v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov a priniesť im nové poznatky v týchto tematických okruhoch:
▪ Legislatíva vo Vzduchotechnike
▪ Vzduchotechnika v budovách občianskej vybavenosti
▪ Priemyselná vzduchotechnika
▪ Vzduchotechnika v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch
▪ Zdroje chladu a tepla pre Vzduchotechniku

Veríme, že tak ako predchádzajúce ročníky uskutočnené na mnohých miestach Vysokých Tatier a v Bratislave bude aj tento dvadsiatyprvý príležitosťou na stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky. Uvítame aj kolegov z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov.

Odborný program doplnia firemné prednášky a prezentácie výrobcov a predajcov vetracej a klimatizačnej techniky.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Odborný garant:
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
zuzana.strakova@stuba.sk
Predseda SSTP:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor:
Ing. Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky
Ing. Kristína Baloghová, PhD., SvF STU v Bratislave
Ing. arch. Zuzana Ládyová, Smartsun s.r.o.
Ing. Peter Muškát, Robert Bosch spol. s r. o. Bratislava, Divízia Termotechnika Buderus
Organizačný garant: Organizačný výbor: Editor zborníka:
Jana Lehotová Nôtová Ing. Tomáš Strenk Mgr. Zuzana Švecová
SSTP, Koceľova 15 Ing. Pavol Štefanič sstp@sstp.sk
815 94 Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
konferencie@sstp.sk

PROGRAM – základný prehľad

9. 6. 2022 ŠTVRTOK
08.30 – 18.00 registrácia účastníkov
09.45 – 10.00 otvorenie konferencie
10.00 – 12.00 I. sekcia
12.00 – 13.00 prestávka na obed
13.00 – 15.00 II. sekcia
15.00 – 15.30 prestávka na kávu
15.30 – 17.30 III. sekcia
17.30 – 18.30 diskusné fórum
20.00 – 23.00 spoločenský večer

10. 6. 2022 PIATOK
08.30 – 10.00 registrácia účastníkov
09.00 – 11.00 IV. sekcia
11.00 – 11.30 prestávka na kávu
11.30 – 13.30 V. sekcia
13.30 – 14.00 záver konferencie

9. 6. 2022 ŠTVRTOK
08.30 – 18.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
09.45 – 10.00 h otvorenie konferencie
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SSTP; doc. Ing. Zuzana Straková, PhD., SvF STU
10.00 – 12.00 h I. sekcia: LEGISLATÍVA VO VZDUCHOTECHNIKE
vedie: Ing. Jozef Löfflér, Výskumný ústav vzduchotechniky
hlavný partner sekcie: DAIKIN
1. Legislatíva vo vzduchotechnike. Stratégie úspor energie.
Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky
2. Merania vplyvu technológie na kvalitu vnútorného vzduchu
Vladimír Orovnický, Daikin Airconditioning Central Europe – Slovakia s.r.o.
3. Porovnanie spôsobov výpočtu dávky vzduchu pre nebytové priestory
Barbora Junasová, SvF STU v Bratislave
4. Subjektívne hodnotenie vnútorného prostredia budov
Dušan Petráš, SvF STU v Bratislave

12.00 – 13.00 h prestávka na obed

13.00 – 15.00 h II. sekcia: VZDUCHOTECHNIKA V BUDOVÁCH OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
vedie: Ing. Kristína Baloghová, PhD., ENGIE Services, a.s.
hlavní partneri sekcie:
1. Legislatívne úpravy v oblasti hromadných garáží pri implementácii elektromobility
Tomáš Krchnák, Colt International s.r.o.
2. Hygienický adiabatický zvlhčovač vzduchu Condair DL
Ondrej Tikl, Flair, a.s. org. zložka Slovensko
3. Riešenie prestupov cez stavebné konštrukcie v BIM prostredí
Tomáš Funtík, BIM asociácia Slovensko
4. Pretlakové vetranie chránených únikových ciest
Peter Mitala, Mercor Slovakia s. r. o.
5. Kvalita vnútorného vzduchu v materskej škole
Pavol Štefanič, SvF STU v Bratislave
6. Vetranie administratívnych budov s novými typmi interiérov
Mária Budiaková, FAD STU v Bratislave

15.00 – 15.30 h prestávka na kávu

15.30 – 17.30 h III. sekcia: PRIEMYSELNÁ VZDUCHOTECHNIKA
vedie: doc. Ing. Zuzana Straková, PhD., SvF STU v Bratislave
hlavný partner sekcie: Hoval SK spol. s r.o.
1. Úprava priestorovej klímy v halových objektoch pomocou obnoviteľných zdrojov energie
Ľubomír Šardík, Hoval SK spol. s r.o.
2. Skúsenosti s prevádzkou Heat Recovery (HeRec) VRV
Milan Byčan, MANDÍK, a.s.
3. Vhodný a energeticky úsporný návrh VZT jednotek a jejich vestaveb pro větrání hal náročných výrobních provozů
Jozef Vojtaššák, Lidl SR, v.o.s.
4. Návrh indukčných digestorov nielen pre veľkokapacitné kuchyne v priemyselných závodoch
Ondřej Hojer, Kotrbatý V.M.Z., spol. s r.o.
5. Tesnosti vzduchotechnických systémov/ Úspora energie & Eurovent
Richard Koller, Lindab a.s.
6. Kvalita vzduchu v priemyselných prevádzkach
Michal Čačányi, Proer, s.r.o.
7. Vhodná voľba typu vzduchotechniky pre halový priemyselný objekt
Zuzana Straková, SvF STU v Bratislave
17.30 – 18.30 h DISKUSNÉ FÓRUM – Hybridné zdroje energie pre vetranie a klimatizácie
vedie: Ing. Jozef Löfflér, Výskumný ústav vzduchotechniky
20.00 – 23.00 Udelenie ceny SSTP za VZDUCHOTECHNIKU doc. Ing. Jána Valenta, CSc.

Spoločenský večer so skupinou DUCHOŇOVCI

10. 6. 2022 PIATOK
08.30 – 09.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
09.00 – 11.00 h IV. sekcia: VZDUCHOTECHNIKA V BUDOVÁCH BYTOVEJ VÝSTAVBY
A RODINNÝCH DOMOCH
vedie: Ing. arch. Zuzana Ládyová, Smartsun s.r.o.
hlavný partner sekcie: A-Invent, s.r.o., Lindab a.s.
1. Vzduchotechnika budov v kontexte kolaudácie novostavieb a plánu obnovy
Peter Hýsek, M&H project, Andrej Moravčík, M&H rekuperácie
2. Decentne decentrálne vetranie
Branislav Orolín, A-Invent, s.r.o.
3. Riadené vetranie v rodinnom/bytovom dome – realizácia, spustenie a servis
René Šindlery, Key Energy s.r.o.
4. Centrálny VZT systém Lindab pro bytové VAV větrání
Jozef Lacha, Lindab a.s.
5. Hodnotenie kvality vnútorného prostredia v bytoch po komplexnej obnove budovy
Tomáš Strenk, SvF STU v Bratislave
6. Dôsledky nedostatočného vetrania v obytných interiéroch
Mária Budiaková, FAD STU v Bratislave

11.00 – 11.30 h prestávka na kávu

11.30 – 13.30 h V. sekcia: ZDROJE CHLADU A TEPLA PRE VZDUCHOTECHNIKU
vedie: Ing. Peter Muškát, Robert Bosch spol. s r. o. Bratislava, Divízia Termotechnika Buderus
hlavný partner sekcie: Robert Bosch – Termotechnika Buderus
1. Využitie solárnych a odpadných tepiel na výrobu chladu vo vzduchotechnike
Michal Masaryk, Peter Mlynár, SjF STU v Bratislave, Zuzana Straková, SvF STU v Bratislave
2. Rekonštrukcia zdroja chladu a tepla v TV Markíza s využitím TČ s SZT
Peter Kontroš, ENGIE Services a.s.
3. Význam tienenia a solárnej konvekcie pre znižovanie tepelnej záťaže budov
Michal Masaryk jr., Lucia Bursíková, Michal Masaryk St., SjF STU v Bratislave, Zuzana Straková, SvF STU v Bratislave
4. Spôsoby zabezpečenia tepla a chladu pre vzduchotechnické zariadenia
Peter Muškát, Martin Fabry, Petra Pokorná, Termotechnika BUDERUS – Robert BOSCH spol. s r.o.

13.30 – 14.00 ZÁVER KONFERENCIE

Ponuka prezentácie pre „Generálneho partnera“
• traja predstavitelia GP sú hosťami konferencie a nehradia účastnícke poplatky,
• vystúpenie reprezentanta spoločnosti v rámci vybranej odbornej sekcie v trvaní 15 min,
• firemná prezentácia formou prezentačného stolíka v priestoroch konania konferencie,
• logo, panel/banner alebo roll-up v priestoroch konania konferencie počas celého jej trvania,
• uvedenie loga a mena spoločnosti v oficiálnych materiáloch konferencie s označením Generálny partner,
• úvodný pohovor predstaviteľa spoločnosti počas recepcie,
• tlačený a USB zborník prednášok konferencie,
• reklama v tlačenom a USB zborníku

Ponuka prezentácie pre „Hlavného partnera“
• dvaja predstavitelia HP sú hosťami konferencie a nehradia účastnícke poplatky,
• odborná prednáška v rámci odbornej sekcie v trvaní 15 min,
• propagačný stolík v mieste konania konferencie pre prezentáciu spoločnosti,
• logo, panel/banner alebo roll-up vo vyznačených priestoroch hotela,
• uvedenie loga a mena spoločnosti v oficiálnych materiáloch konferencie s označením Hlavný partner,
• tlačený zborník prednášok z konferencie,
• reklama v tlačenom a USB zborníku

Ponuka prezentácie pre „Výstavný partner“
• predstaviteľ spoločnosti je hosťom konferencie a nehradí účastnícky poplatok,
• propagačný stolík v mieste konania konferencie pre prezentáciu spoločnosti,
• logo, panel/banner alebo roll-up vo vyznačených priestoroch hotela,
• 1 ks USB zborník prednášok z konferencie

Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 2. 6. 2022 na účet SSTP vo VÚB Bratislava
č. ú. 1307192857/0200, VS 14 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko.
Naše IČO: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX
V prihláške uveďte presnú fakturačnú adresu, vrátane IČO, DIČ, IČ DPH, v prípade súkromnej osoby aj presnú korešpondenčnú adresu.
Daňový doklad – faktúru Vám pošleme poštou po ukončení konferencie.

Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.
Uzávierka prihlášok je 2. 6. 2022 – po tomto termíne účastnícky poplatok nevraciame.
Náhradník je možný a vítaný.

Ďalšie informácie poskytne organizačný garant: tel.: +421 903 562 108, e-mail: konferencie@sstp.sk

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite e-mailom na adresu konferencie@sstp.sk
najneskôr do 2. 6. 2022.

REZERVÁCIA UBYTOVANIA:

Postup:
Prihlásenie sa na konferenciu zaslaním záväznej prihlášky na adresu konferencie@sstp.sk

1. Zaplatenie vložného na účet SSTP: č. ú.: 1307192857/0200,VS 14 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko. IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX SSTP potvrdí hotelu, že Vás môže ubytovať!
2. Nahlásenie ubytovania priamo na stránke hotela:
https://www.podbanskeresort.sk/kongres/kontakt/
3. Nahlásenie ubytovania je možné do 2.6.2022

Registrácia v hoteli je možná až po záväznom prihlásení sa na konferenciu!
Rezerváciu ubytovania si každý účastník zabezpečuje samostatne!
Platbu za ubytovanie si zabezpečuje každý účastník samostatne!

Čas príchodu a odchodu:
Čas check-in je od 15:00 hod. Udeliť izbu pred 15:00 hod. je predmetom dostupnosti.
Čas check-out je do 11:00 hod.

Návrhy stravovania:
Obedy formou švédskych stolov sú v cene 12 €/osoba/obed. Obedy prebiehajú v čase 12:00 – 15:00 hod.
Večere formou švédskych stolov sú v cene 17 €/osoba/večera. Večere prebiehajú v čase 18:00 –21:00 hod.
Ceny za obedy a večere platia pri objednaní vopred prostredníctvom prihlášky.

REZERVÁCIA HOTELA
Hostia sa môžu prihlasovať najneskôr do 2. 6. 2022

www.sstp.sk

Zdroj: SSTP