vyhlasenie 19. rocnika celostatnej sutaze stavba roka 2013
Galéria(2)

Vyhlásenie 19. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2013

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a  skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,  Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlasujú 19. ročník celoštátnej súťaže  STAVBA ROKA 2013.

vyhlasenie 19 rocnika celostatnej sutaze stavba roka 2013 6829 big image
Organizátor súťaže: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry  a stavebníctva – ABF Slovakia.
Záštita 19. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2013 najvyšším ústavným činiteľom  prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom.
Odborní garanti súťaže (podpisujú aj diplomy): Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov.  
 
 

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako  súčasť  uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a   stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť  európske  štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je   Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.
Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela – budovy, inžinierske stavby –  (novostavby, rekonštrukcie, obnovy),  realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a krajinu registrácie autorov ich architektonického riešenia,  projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov. 

Podmienka: dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti  v období od 1. apríla 2011 do 31. augusta  2013.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávania cien sa uskutoční do konca novembra 2013 v Bratislave s účasťou Slovenskej televízie.  Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia všetkých stavieb putovnou výstavou Stavba roka 2013 (jej reinštalácia do konca júla 2014),  t. j. výstavy všetkých prihlásených odbornou porotou posudzovaných stavieb. 

Prihlásené stavby vo dvoch kolách posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou  (podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou), a  to: architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie,  energetickú a prevádzkovú náročnosť, stavebnú realizáciu, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, celospoločenský prínos.

CENY
Podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí:
tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia)
a z nich hlavnú cenu titul  STAVBA ROKA 2013.

Ďalej táto porota udeľuje:
dve ceny za celospoločenský prínos:
Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj
šesť cien vyhlasovateľov súťaže, a to:
Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov
za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,

Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,

Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty
za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,

Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.
za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe,

Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o.
za komplexne progresívne riešenie architektonického diela,

Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
BYTOVÝ DOM ROKA 2013  (vrátane rodinného domu).

Súčasťou 19. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2013 je aj  5. ročník CENA VEREJNOSTI 2013. Udeľuje ju široká verejnosť internetovým hlasovaním na známom internetovom portáli zoznam.sk  (hlasovanie v mesiaci september/október  2013 – v jej 4. ročníku bolo udelených širokou verejnosťou celkom 102.668 (!) hlasov). 

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho  realizácii, t. j. autor architektonického riešenia, projektanti, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník (investor) či developer, stavebný dozor, ak  stavebné  dielo  zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok.

Uzávierka  prihlášok do súťaže:  31. máj 2013.

Odovzdanie  kompletnej  technickej dokumentácie podľa súťažných podmienok: do 30. júna 2013.

Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2013 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese:
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA – ABF SLOVAKIA               
Drieňová 34, 
821  02  Bratislava 2,
Slovenská republika
Tel.:  +421 2 4329 5525,  Mo: +421 903 246 628, 

resp. si ich stiahnuť  z webovej stránky: www.stavbaroka.eu.sk
E-mail: abf@rainside.sk, mail@abfslovakia.sk, mail@stavbaroka.eu.sk 

–>–>