V. kongres lepšia správa 2020

Hotel
Zdroj: Shutterstock

Všetkých, ktorým nie je výkon správy na Slovensku ľahostajný srdečne pozývame na náš jesenný V. kongresu LEPŠIA SPRÁVA 2020 s bohatým programom, ktorý sa bude konať v hoteli Sitno**** vo Vyhniach v termíne 7. – 9. októbra 2020.

Program doobeda v stredu bude venovaný iba členom ZLSBD

Tak ako aj minulé ročníky, aj na tomto kongrese bude doobedný program v prvý deň (v stredu 7. 9. 2020) venovaný výhradne členom ZLSBD. Do sekcie sme tentokrát zvolili témy, ktorými sa snažíme našim členom poskytnúť služby a informácie, a ktoré im pomôžu zdokonaliť sa vo výkone svojej činnosti.

Prvou témou bude aplikácia domového poriadku do praxe po siedmych mesiacoch od dňa jeho zavedenia do bytového zákona a v druhej diskusii sa budeme venovať metodike zvyšovaniu poplatku za výkon správy.

Štvrtkový program rozdelený pre SVB a pre správcov

Aj na základe podnetov účastníkov predošlých ročníkov našich kongresov sme sa rozhodli tento ročník pripraviť paralelne prebiehajúci program v dvoch sálach počas štvrtkového programu, a to zvlášť pre správcov a zvlášť pre spoločenstiev. Aj napriek spoločným témam sa totiž tieto formy správy výrazne od seba odlišujú. Vytvorili sme tak ideálny priestor na zodpovedanie otázok špecifických ako pre správcov, tak aj pre predsedov spoločenstiev.

16 interaktívnych diskusných fór

Pre účastníkov kongresu sme zostavili pútavý odborný program plný interaktívnych diskusných fór doplnený o prednášky partnerov. Zostávame tak verní osvedčenému formátu programu v podobe diskusných fór. Predstavujú najefektívnejší spôsob podávania informácií a najvyššiu úrovňou ich zapamätateľnosti. Zapojiť sa do ich diania budete môcť anonymne, ale aj priamou verejnou otázkou. Každé diskusné fórum bude prebiehať na pódiu v zložení 4 až 6 odborníkov na danú problematiku a bude trvať približne 60 minút.

Témy diskusných fór budú takéto:

– domový poriadok v praxi po 7 mesiacoch (iba pre členov ZLSBD);

– metodika zvyšovania poplatku za výkon správy a odmeny predsedov a zástupcov (iba pre členov ZLSBD);

– aplikačné problémy SOBD 2021 a ich riešenia v praxi. Úhrada nákladov správcovi za výkon činnosti v procese sčítania;

– právny rámec poskytovania finančnej pomoci a pôžičiek vlastníkom správcami bytových domov;

– judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov;

– nová koncepcia bytovej politiky na Slovensku v rokoch 2020 – 2024;

– aktuálne otázky obnovy bytových domov a implementácia obnoviteľných zdrojov energie;

– vstavba, nadstavba, prístavba, výlučné užívanie, výlučne nová spoločná časť, pôdorysné rozšírenie domu a praktické dopady zákona č. 230/2019 Z. z.;

– nové pravidlá likvidácie SVBaNP – novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2020;

– brainstorming o pripravovaných legislatívnych zmenách v oblasti výkonu správy a možnostiach zavedenia do praxe;

– dopady koronakrízy na výkon správy, 2. vlna šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a legislatívne návrhy „de lege ferenda“;

– brainstorming o nových pravidlách rozpočítavania tepla a zmenách vyhlášky 240/2016 Z. z. – staňte sa súčasťou tvorby a nastavme spolu spravodlivejšie pravidlá;

– praktikum správcu bytových domov;

– aktuálne otázky a odpovede v oblasti rozhodovania vlastníkov hlasovaním (program pre SVBaNP);

– bezplatné poistenie čistej finančnej škody pre SVB ako členov ZLSBD (program pre SVBaNP);

– občianska a trestná zodpovednosť predsedu SVB a členov rady pri výkone funkcie (program pre SVBaNP).

V súlade so všetkými potrebnými opatreniami a bezpečnostnými podmienkami zo dňa 17. 09. 2020 bude kongres prebiehať za prijatia všetkých nevyhnutných opatrení.

www.lepsiasprava.sk, www.svb.sk

KategórieUdalosti