Jubilejné 25. Bratislavské sympózium STRECHY 2018

Cech strechárov Slovenska s potešením konštatuje, že má za sebou organizáciu tohtoročného sympózia o strechách, ktoré sa zapísalo do povedomia verejnosti okrúhlou číslovkou 25. V poradí 25. Bratislavské sympózium STRECHY 2018 bolo jubilejné. A k tomu mimoriadne úspešné. Veď počet účastníkov prekročil hranicu 150 prítomných poslucháčov.

Tradične sa aj 25. Bratislavské sympózium STRECHY 2018 konalo v Kongresovej sále hotela Bratislava. Hlavná téma znela: Akcenty a rezonancie v obci strechárov. Téma sa stretla s mimoriadnym záujmom zo strany prednášajúcich a rovnako aj zo strany poslucháčov.

Sympózium otvoril a viedol Odborný garant Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., ktorý privítal všetkých prítomných. Úvodné slovo s myšlienkou pozdraviť účastníkov sympózia bolo odovzdané Predsedovi CSS Ing. Eduardovi Jamrichovi, Ing. Zuzane Bzovskej z Ministerstva dopravy a výstavby SR a Prof. Ing. Borisovi Bielekovi, PhD. zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

5

Rokovanie sympózia bolo rozdelené do 4 blokov, v ktorých odznelo celkovo 23 odborných prednášok. Po prednesení prednášky odznela diskusia prednášajúceho s poslucháčmi a odborný garant sympózia odovzdal Pamätný list každému prednášajúcemu pri príležitosti konania jubilejného 25. Bratislavského sympózia STRECHY 2018. Na sympóziu bolo v priebehu dvojdňového rokovania prítomných 156 účastníkov.

Súčasťou sympózia bolo aj 13 firiem, ktoré vystavovali na stolíkoch a prezentačných paneloch. Prvý deň sympózia bol ukončený slávnostnou recepciou. V rámci slávnostnej recepcie bola odovzdaná cena Zlatý kruh za najhodnotnejšiu prednášku prednesenú v predchádzajúcom ročníku. Na základe ankety účastníkov si cenu odniesla členka CSS Ing. Valéria Šepáková zo spoločnosti Š – STRECHY spol. s r.o. Banská Bystrica za prednášku na tému: „Záchrana havarijného stavu veže kostola sv. Jána Evanjelistu v Banskej Belej“.

Slávnostnú chvíľu si vychutnal aj Ing. Antonín Parys, ktorý sa stal Čestným členom CSS. Počas večernej recepcie Predseda CSS Ing. Eduard Jamrich odovzdal umelecké diela vytvorené špeciálne pre túto slávnostnú udalosť jubilejného 25. výročia konania bratislavského sympózia STRECHY 2018.

31

Významným členom CSS, ktorí sa svojim prístupom osobne zaslúžili o vznik a rozvoj sympózií, bolo odovzdané vzácne osobitné ocenenie „Cena Predsedu Cechu strechárov Slovenska“. Ocenenie si prevzali: Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Stanislav Čižmárik, Bohumil Pokštefl st. a Ing. Valéria Šepáková. Tradične sa počas sympózia uskutočnila súťaž STRECHA ROKA 2018, ktorú organizuje pre svojich členov Cech strechárov Slovenska.

Na záver si dovoľujeme skonštatovať, že priebeh sympózia naplnil všetky očakávania spojené s predstavami organizátorov. Avšak najväčšie poďakovanie patrí všetkým účastníkom, ktorí sa sympózia zúčastnili, a s ktorými veríme, že sa opäť stretneme na 26. Bratislavskom sympóziu STRECHY 2019 ktoré sa uskutoční v dňoch 19. a 20. novembra 2019 v Bratislave, hotel Bratislava.

27

Ing. Eduard Jamrich
Predseda Cechu strechárov Slovenska
www.cechstrecharov.sk

KategórieStrecha, Udalosti