Stavba roka 2018

Súťaž realizovaných stavebných diel Stavba roka v aktuálnom 24. ročníku stabilizovala počet prihlásených diel na 20, pričom sa zamerala na ešte pestrejšie portfólio stavebných objektov. Vyhlásenie výsledkov súťaže Stavba roka 2018 sa uskutoční 27. 3. 2019 v Incheba Expo Arene v Bratislave.

„Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve,“ hovorí organizátor súťaže a prezident Združenia ABF Slovakia prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. „Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebnotechnické riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu či energetickú náročnosť.“ Takouto stavbou bola minulý rok Diaľnica D3 Žilina (Strážov), ktorá získala hlavnú cenu – titul Stavba roka 2017.

Súťaž sa vyhlásila pre stavby v kategóriách „budovy“ a „inžinierske stavby“ (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). Všetky stavby museli byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii (autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov).

Prihlásené stavby posudzovala a hodnotila odborná porota podľa predpísanej technickej dokumentácie. Hlavnou cenou súťaže je ocenenie stavby titulom Stavba roka. Porota môže udeliť hlavnú cenu samostatne v kategórii „budovy“ a v kategórii „inžinierske stavby“. Hlavná cena sa udeľuje z nominácií na hlavnú cenu, ktorými sú stavby ocenené cenami vyhlasovateľov a cenami za celospoločenský prínos.

V 24. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 10. ročník webovej ankety o Cenu verejnosti 2018. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysokoratingovom portáli www.zoznam.sk. Základnou podmienkou účasti v súťaži bola dokončená stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím alebo rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2017 do 30. novembra 2018.

Členovia poroty

• prof. Ing. Boris Bielek, PhD., nominovaný SvF STU v Bratislave,
• Ing. Katarína Bzovská, nominovaná MDV SR,
• Ing. arch. Jozef Frtús, nominovaný SAS,
• Ing. Dáša Kozáková, nominovaná TSUS, n. o.,
• prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., nominovaný Združením ABF Slovakia,
• Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, nominovaný ZSPS,
• Ing. arch. Jozef Šoltés, nominovaný SKA,
• Ing. Anton Vyskoč, nominovaný SKSI.

Vyhlasovatelia

• Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,
• Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
• Únia miest Slovenska,
• Slovenská komora stavebných inžinierov,
• Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
• Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
• Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,
• Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
• Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

Ceny

Odborná porota má podľa štatútu súťaže možnosť udeliť:
• Hlavnú cenu samostatne v kategórii „budovy“ a v kategórii „inžinierske stavby“.
• Hlavná cena sa udeľuje z nominácií na hlavnú cenu, ktorými sú stavby ocenené cenami vyhlasovateľov a cenami za celospoločenský prínos.

Dve ceny za celospoločenský prínos:

• Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva,
• Cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska.

A k tomu šesť cien vyhlasovateľov súťaže:

• Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie,
• Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby,
• Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby,
• Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby,
• Cena za nápaditý architektonický koncept,
• cena Bytový/rodinný dom roka.

TWIN CITY TOWER
novostavba
Autori architektonického riešenia: architekt John Robertson, Ing. arch. Matej Siebert, Ing. arch. Roman Talaš, Ing. arch. Milan Škorupa, Ing. Marián Vido, Ing. Zdenko Dekan, Ing. arch. Mária Cibuľová, Ing. arch. Jana Kosková, Ing. arch. Kamila Marušáková, Ing. arch. Ladislav Nagy, Ing. arch. Martin Tribus, Ing. arch. Filip Kellenberger, Ing. arch. Peter Hrebík
Projektant architektonickej časti: SIEBERTTALAŠ, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Polivka, Hörmann & Partners, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: HB Reavis Management, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Andrej Markuš
Stavebník, developer: HB Reavis Management, s. r. o.
Dozorná činnosť: Uniinvest s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 74 mil. €
Čas výstavby: 08/2016 – 08/2018
Foto: Archív HB Reavis

Twin City Tower, Bratislava
Twin City Tower, Bratislava |

Materská škola Vyšehradská
rekonštrukcia
Autori architektonického riešenia: Ing. Allan Bánik, Ing. Veronika Godány
Projektant architektonickej časti: VODOTIKA, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: VODOTIKA, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: SOAR, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Marek Krištofík
Stavebník, developer: mestská časť
Bratislava-Petržalka
Dozorná činnosť: Ing. arch. Jozef Nemec
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,79 mil. €
Čas výstavby: 03/2017 – 11/2017
Foto: Ing. Allan Bánik

Materská škola Vyšehradská, Bratislava
Materská škola Vyšehradská, Bratislava |

Modernizácia električkových tratí v meste Košice
obnova
Autori architektonického riešenia: PRODEX, s. r. o., Ing. Peter Poláček
Projektant architektonickej časti: PRODEX, s. r. o., Ing. Peter Poláček
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PRODEX, s. r. o., Ing. Peter Poláček
Hlavný zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Kamil Kováč
Stavebník, developer: mesto Košice
Dozorná činnosť: Ing. Dezider Orenič
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 94,43 mil. €
Čas výstavby: 11/2016 – 08/2018
Foto: Miroslav Orban, Štefan Čaplovič

Modernizácia električkových tratí v meste Košice
Modernizácia električkových tratí v meste Košice |

Rezidencie pri Mýte
novostavba
Autori architektonického riešenia: Arhitektura Krusec – Lena Krušec, u. d. i. a.; Izr. prof. mag. Tomaž Krušec, u. d. i. a.; Vid Kurinčič, u. d. i. a.; Landscape: Ana Kučan a Luka Javornik
Projektant architektonickej časti: VALLO & SADOVSKY ARCHITECTS, s. r. o., a VM PROJEKT, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: VM PROJEKT, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: GLEEDS Česká republika,
s. r. o., organizačná zložka GLEEDS Slovensko
Hlavný stavbyvedúci: Vladimír Králik, Marián Uhlík
Stavebník, developer: Penta Real Estate, s. r. o.
Dozorná činnosť: GLEEDS Česká republika,
s. r. o., organizačná zložka GLEEDS Slovensko
Celkové inv. nákl. (bez DPH): –
Čas výstavby: 03/2015 – 12/2017
Foto: Pavel Kudiváni

 Rezidencie pri Mýte, Bratislava
Rezidencie pri Mýte, Bratislava |

Prestavba a nadstavba areálu Würth
novostavba, rekonštrukcia
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Karol Kállay, Ing. arch. Karol Kállay ml., Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta
Projektant architektonickej časti: CUBE DESIGN, s. r. o., EXPO LINE, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Stanislav Fekete
Hlavný zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Milín Kaňuščák
Stavebník, developer: Würth spol. s r. o.
Dozorná činnosť: MK Bauservice, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 2,7 mil. €
Čas výstavby: 09/2016 – 01/2018
Foto: MgA. Tomáš Manina, PhD.

Prestavba a nadstavba areálu Würth, Bratislava
Prestavba a nadstavba areálu Würth, Bratislava |

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne
rekonštrukcia
Autori architektonického riešenia: doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina
Projektant architektonickej časti: Ateliér RAW, s. r. o., Brno
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín; Ing. Andrej Blaho, Ing. Lenka Zajacová
Hlavný zhotoviteľ: CESTY NITRA, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Zbýňovec
Stavebník, developer: mesto Trenčín
Dozorná činnosť: Ing. Marián Kortiš
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 2,9 mil. €
Čas výstavby: 04/2017 – 05/2018
Foto: Ing. arch. Bořivoj Čapák

Rekonštrukcia Mierového námestia, Trenčín
Rekonštrukcia Mierového námestia, Trenčín |

Mlynica
rekonštrukcia
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Jana Benková, Ing. arch. Tomáš Vrtek, spolupráca: Ing. arch. Roman Žitňanský, Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Patrícia Botková
Projektant architektonickej časti: GUTGUT, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Vladimír Steiner
Hlavný zhotoviteľ: ise, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Libor Zeman
Stavebník, developer: –
Dozorná činnosť: –
Stavebné nákl. (bez DPH): 2,7 mil. €
Čas výstavby: 04/2016 – 06/2017
Foto: Jakub Skokan, Martin Tůma

Mlynica, Bratislava
Mlynica, Bratislava |

OC GALÉRIA Martin
rekonštrukcia
Autori architektonického riešenia: –
Projektant architektonickej časti: ATELIER 8000 spol. s r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: ATELIER 8000, spol. s r. o.
Hlavný zhotoviteľ: METROSTAV, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Osička
Stavebník, developer: Obchodné domy PRIOR STRED, a. s.
Dozorná činnosť: ENG2 SR, spol. s r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 20 mil. €
Čas výstavby: 09/2016 – 12/2017
Foto: MgA. Tomáš Dittrich

 OC GALÉRIA, Martin
OC GALÉRIA, Martin |

Vila v Záhorských sadoch
novostavba
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Pokorný
Projektant architektonickej časti: POKORNY ARCHITEKTI s. r. o., spolupráca CREATERRA s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Juraj Očenášek
Hlavný zhotoviteľ: Kontrakting stavebné montáže, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Marek Bors
Stavebník, developer: RNDr. Stanislav Maar s manželkou
Dozorná činnosť: Ing. Jaroslav Lackovič
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1, 1 mil. €
Čas výstavby: 09/2016 – 09/2017
Foto: Mgr. Pavel Meluš, Marcel Rebro,
Juraj Pekár

Vila v Záhorských sadoch, Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Vila v Záhorských sadoch, Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica |

Administratívna budova New Stein
novostavba
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Kubík, architektonická spolupráca: Ing. arch. Radoslav Vlkovič, Ing. arch. Peter Richtárik
Projektant architektonickej časti: Ateliér Ivan Kubík, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: DuPlan, s. r. o. – Ing. Tomáš Duba,
OK TEAM, s. r. o. – Daniel Bukov
Hlavný zhotoviteľ: YIT Slovakia, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Karol Virgl
Stavebník, developer: Steinerka BC a. s.
Dozorná činnosť: ENG2 SR, spol. s r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 16,5 mil. €
Čas výstavby: 06/2015 – 11/2017
Foto: Martin Viazanko

 Administratívna budova New Stein, Bratislava
Administratívna budova New Stein, Bratislava |

Most Ružín
rekonštrukcia
Autori architektonického riešenia: Ing. Pavol Kubík
Projektant architektonickej časti: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Pavol Kubík
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Stella Jacková
Stavebník, developer: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Dozorná činnosť: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,3 mil. €
Čas výstavby: 07/2017 – 12/2017
Foto: Ing. Viktor Kanda

Most Ružín, Košické Hámre
Most Ružín, Košické Hámre |

Bytový dom NIDO1
novostavba
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Sticzay–Gromski, Ing. arch. Juraj Kováč (spoluautor)
Projektant architektonickej časti: Grido architekti, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: ACREA, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: ise, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Krpaľa
Stavebník: Pri Kuchajde, s. r. o.
Developer: IURIS INVEST, s. r. o.
Dozorná činnosť: MADING, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 17,6 mil. €
Čas výstavby: 03/2017 – 09/2018
Foto: Martin Matula

Bytový dom NIDO1, Bratislava
Bytový dom NIDO1, Bratislava |

BLUMENTAL REZIDENCIA & BLUMENTAL OFFICES
novostavba
Autori architektonického riešenia: A1 architecture – autor urbanistického konceptu územia, autor diela Blumental Offices a spoluautor Blumental Rezidencia – Ing. arch. Branislav Kaliský, Mgr. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Martin Maršala, Ing. Juraj Paril
AD collegium – spoluautor diela Blumental Rezidencia – Ing. arch. Peter Suchánsky, Ing. arch. Katarína Lupták, Ing. Barbara Bašová
Projektant architektonickej časti: A1 architecture – Ing. arch. Branislav Kaliský, Mgr. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Martin Maršala, Ing. Juraj Paril, Ing. Róbert Donoval, Ing. arch. Pavol Zibrin
AD collegium – Ing. arch. Peter Suchánsky, Ing. arch. Katarína Lupták, Ing. Barbara Bašová, Ing. Peter Trnovský, Ing. arch. Peter Brezina, Ing. Michal Benka
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: AD collegium – Ing. arch. Peter Suchánsky (HIP), STATEM, s. r. o., KLIMAKOM, SK, s. r. o., PROREAL-Ka, s. r. o., PINEL, s. r. o., PO-PROJEX, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Lis Anker, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ondrej Lagin
Stavebník, developer: CORWIN, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Dana Barátová
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 61,7 mil. €
Čas výstavby: 03/2015 – 07/2018
Foto: MgA. Tomáš Manina, PhD.

BLUMENTAL REZIDENCIA & BLUMENTAL OFFICES, Bratislava
BLUMENTAL REZIDENCIA & BLUMENTAL OFFICES, Bratislava |

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice
novostavba
Autori architektonického riešenia: –
Projektant architektonickej časti: –
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: HBH Projekt spol. s r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Karol Martinko
Stavebník, developer: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dozorná činnosť: Arcadis CZ, a. s., Terraprojekt, a. s.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 88,2 mil. €
Čas výstavby: 01/2014 – 10/2016
Foto: HBH Projekt, spol. s r. o.

Rýchlostná cesta R2, Ruskovce – Pravotice
Rýchlostná cesta R2, Ruskovce – Pravotice |

Rezidencia pri radnici
novostavba
Autori architektonického riešenia: doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD., Ing. Andrej Páleš, Ing. arch. Peter Koban, Ing. arch. Štefan Pacák, Ing. Mgr. art. Radoslav Gonos
Projektant architektonickej časti: d. g. A., design graphic achitecture, s. r. o., KOPA, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: d. g. A., design graphic achitecture, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Chemkostav, a. s., Michalovce
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Matúš Mandzák
Stavebník, developer: VSH development, a. s., člen skupiny CTR group, a. s.
Dozorná činnosť: VSH development, a. s.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 25 mil. €
Čas výstavby: 08/2016 – 11/2018
Foto: Ľudovít Földy, Future Fly, s. r. o.

Rezidencia pri radnici, Košice
Rezidencia pri radnici, Košice |

Technov – Nový závod
novostavba
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. Ladislav Chatrnúch
Projektant architektonickej časti: Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA
Hlavný zhotoviteľ: Keraming a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Hyža
Stavebník, developer: TECHNOV, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Miroslav Špaňo
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 5,3 mil. €
Čas výstavby: 10/2016 – 10/2018
Foto: Bohumil Šálek

Technov – Nový závod, Rumanová
Technov – Nový závod, Rumanová |

Terminál intermodálnej prepravy Lužianky
novostavba
Autori architektonického riešenia: Ing. Ján Bušovský, Ing. Ľubomír Turinič
Projektant architektonickej časti: PRODEX, spol. s r. o. – Ing. Ľubomír Turinič, Ing. Ján Bušovský
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PRODEX, spol. s r. o. – Ing. Ľubomír Turinič, Ing. Ján Bušovský
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Goňo
Stavebník, developer: Železnice Slovenskej republiky
Dozorná činnosť: Železnice Slovenskej republiky
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 39,9 mil. €
Čas výstavby: 07/2016 – 09/2018
Foto: Martin Červeňanský

Terminál intermodálnej prepravy, Lužianky
Terminál intermodálnej prepravy, Lužianky |

Bytový dom FUXOVA
novostavba
Autori architektonického riešenia: AM architects, s. r. o. – Ing. arch. Dipl. arch. Boris Schultz BSc., Ing. arch. Dipl. arch Richard Baláži BSc., Ing. arch Ivana Kvietková
Projektant architektonickej časti: AM architects, s. r. o. – Ing. arch. Dipl. arch. Boris Schultz BSc., Ing. arch. Dipl. arch Richard Baláži BSc., Ing. arch. Ivana Kvietková
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: GFI, a. s. – Ing. arch. Radoslav Grečmal, Ing. Peter Kopčák, Ing. Dávid Vadkerti
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Dzuriak
Stavebník, developer: FUXTON, s. r. o.,
J&T REAL ESTATE, a. s.
Dozorná činnosť: LIDZ, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 30 mil. €
Čas výstavby: 11/2015 – 03/2018
Foto: Peter Čintalan

Bytový dom FUXOVA, Bratislava
Bytový dom FUXOVA, Bratislava |

Mestská štvrť Zuckermandel
novostavba
Autori architektonického riešenia: BOUDA MASÁR architekti s. r. o. – Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Katarína Šiarniková, Ing. arch. Ivan Masár, Ing. arch. Laura Jakabčínova
AM architects, s. r. o. – Ing. arch. Dipl. arch. Boris Schultz BSc., Ing. arch. Dipl. arch. Richard Baláži BSc., Ing. arch. Štefan Vrabec, Ing. arch. Juraj Murín, Mgr. art. Martina Boháčová, Ing. arch. Ivana Kvietková
Projektant architektonickej časti: BOUDA MASÁR architekti s. r. o. – Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Katarína Šiarniková, Ing. arch. Ivan Masár, Ing. arch. Laura Jakabčínova
AM architects, s. r. o. – Ing. arch. Dipl. arch. Boris Schultz BSc., Ing. arch. Dipl. arch. Richard Baláži BSc., Ing. arch. Štefan Vrabec, Ing. arch. Juraj Murín, Mgr. art. Martina Boháčová, Ing. arch. Ivana Kvietková
KONSTRUKT PLUS, s. r. o. – Ing. Martin Komorník, Ing. Michaela Machová, Ing. Sylva Slamková Švestáková, Ing. Robert Štrigner,
Ing. Roman Libich, Ing. Jozef Tkáč, Ing. Slavomír Harkot, Ing. Peter Debrecký, Ing. Vladislav Jánoška, Ing. arch. Zuzana Patrášová,
Ing. arch. Peter Kmety, Ing. arch. Matúš Maras, Ing. arch. Marian Hazda, Ing. arch. Tomáš Pavelka
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: KONSTRUKT PLUS, s. r. o., Ing. Martin Komorník, Ing. Vladimír Michal
Proreal – Ka, s. r. o. , Ing. Luboš Kocka
KLIMA KONZULT, s. r. o, Ing. Miloš Petruška, Ing. Branislav Tomovič
PINEL, spol. s r. o., Ing. Marek Mojto, Ing. Martin Hrončo
PYROS – INGL s. r. o. Ing. Ladislav Vámoš
MaR, Ing. Jaroslav Čierny
PROKOS, s. r. o., Ing. Ondrej Májek
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Richard Brindzak,
Ing. Marian Stopiak
Stavebník, developer: Zuckermandel byty s r. o., J&T REAL ESTATE a. s.
Dozorná činnosť: GLEEDS ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o., organizačná zložka GLEEDS Slovensko
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 157 mil. €
Čas výstavby: 07/2014 – 09/2017
Foto: Peter Čintalan, archív JTRE

Mestská štvrť Zuckermandel, Bratislava
Mestská štvrť Zuckermandel, Bratislava |

IKEA Components – EXPANZIA 2016+
novostavba
Autori architektonického riešenia: Ing. Tomáš Bahno
Projektant architektonickej časti: STAT-KON, s. r. o. – Ing. Juraj Letko
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: STAT-KON, s. r. o. – Ing.Michal Bariš, Ing. Marek Mallo
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Gabriel Šurányi
Stavebník, developer: IKEA Components, s. r. o.
Dozorná činnosť: IKEA Components, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 16 mil. €
Čas výstavby: 04/2016 – 05/2017
Foto: Branislav Holík

 IKEA Components – EXPANZIA 2016+, Malacky
IKEA Components – EXPANZIA 2016+, Malacky |
PODKLADY: ABF SLOVAKIA
REDAKČNÁ ÚPRAVA: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY