image 62790 25 v1
Galéria(8)

Súťaž Holcim Awards 2013/2014: Prehľad

4. ročník medzinárodnej súťaže Holcim Awards vyzdvihuje projekty a vízie, ktoré prispievajú k vytváraniu trvalejšie udržateľného stavebného prostredia, a ponúka peňažné ceny v celkovej výške 2 mil. USD.

holcim
A12GLsiBR03x
A08NAacCAbc prog12 001
A11EUng1UK gallery010x
A11LAsiCL gallery004x
A11NAbrUS gallery010x
A12GLin1CH100

Súťaž je otvorená pre projekty v oblasti architektúry, pozemného a inžinierskeho staviteľstva, urbanizmu a krajinnej architektúry, materiálov, výrobkov a stavebných technológií, ktoré prispievajú k piatim „cieľovým témam“ trvalo udržateľnej výstavby. Súťaž má dve kategórie s rôznymi požiadavkami.

Holcim Awards (hlavná kategória)

  • Projekt sa nachádza v pokročilej etape projektovania s vysokou pravdepodobnosťou realizácie.
  • Realizácia projektu sa nesmela začať pred 1. júlom 2013.
  • Všetci autori musia mať aspoň 18 rokov (dátum narodenia najneskôr 24. marca 1996).

„Next Generation“ (kategória pre mladých profesionálov a študentov)

  • Vizionárske projekty a odvážne nápady.
  • Všetci autori musia byť vo veku 18 až 30 rokov (dátum narodenia od 2. júla 1982 do 24. marca 1996).
  • Realizácia projektu sa nesmela začať pred 1. júlom 2013.

Proces hodnotenia
Renomované technické univerzity vedú nezávislé poroty v piatich regiónoch sveta. Porovnávajú predložené návrhy s „cieľovými témami“ trvalo udržateľnej výstavby.

„Cieľové témy“ trvalo udržateľnej výstavby

Napĺňanie piatich „cieľových otázok“ stanovených nadáciou Holcim Foundation ako kritériá pre určenie miery, akou budovy prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju: škola v prírode s minimálnym dopadom, ktorá sa nachádza v správnej oblasti North Vancouver, je úplne sebestačná a neutrálna z hľadiska produkcie CO2. Budova je postavená na vyvýšenej konštrukcii a ponúka nádherný výhľad a prístup k prírode. Budova je umiestnená tak, aby bola chránená pred hroziacimi povodňami.
Napĺňanie piatich „cieľových otázok“ stanovených nadáciou Holcim Foundation ako kritériá pre určenie miery, akou budovy prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju: škola v prírode s minimálnym dopadom, ktorá sa nachádza v správnej oblasti North Vancouver, je úplne sebestačná a neutrálna z hľadiska produkcie CO2. Budova je postavená na vyvýšenej konštrukcii a ponúka nádherný výhľad a prístup k prírode. Budova je umiestnená tak, aby bola chránená pred hroziacimi povodňami.

Rámec trvalo udržateľnej výstavby
Nadácia Holcim Foundation for Sustainable Construction sa riadi koncepciou „troch hlavných kritérií“, podľa ktorej si dlhodobý a trvalo udržateľný pokrok vyžaduje vyvážený výsledok v oblastiach hospodárskeho rozvoja, ochrany životného prostredia a sociálneho pokroku.

1. Inovácia a prenosnosť – Pokrok
 „Účinný výrobný systém pre geometricky zložité stavebné prvky“, navrhnutý na londýnskej škole AA School of Architecture, vyhral 3. cenu v súťaži Global Holcim Inovation za rok 2012. Metóda „Cast on Cast“ (odliatok na odliatok) je zameraná na rozvoj inteligentnej, ale jednoduchej metodiky projektovania a prefabrikovanej výroby stavebných prvkov so zložitou geometriou, ktorá je menej náročná na zdroje a výrazne znižuje množstvo stavebného odpadu.

„Účinný výrobný systém pre geometricky zložité stavebné prvky“, navrhnutý na londýnskej škole AA School of Architecture, vyhral 3. cenu v súťaži Global Holcim Inovation za rok 2012. Metóda „Cast on Cast“ (odliatok na odliatok) je zameraná na rozvoj inteligentnej, ale jednoduchej metodiky projektovania a prefabrikovanej výroby stavebných prvkov so zložitou geometriou, ktorá je menej náročná na zdroje a výrazne znižuje množstvo stavebného odpadu.

Definícia – Inovácia a prenosnosť – Pokrok
Projekt musí preukázať inováciu v popredí trvalo udržateľnej výstavby. Objavy a metódy určujúce trend, bez ohľadu na rozsah, musia byť prenositeľné na rad iných aplikácií.

2. Etické normy a sociálna spravodlivosť – Ľudia

Centrum sanácie mesta a občianskej infraštruktúry v brazílskom São Paulo získalo striebornú cenu v súťaži Global Holcim Awards za rok 2012. Projekt multifunkčnej verejnej budovy, Fábrica de Música (továreň na hudbu), sa nachádza v časti Grotão v srdci favely Paraisópolis v São Paulo. Skvalitnenie tejto zóny a iných marginalizovaných zón je závislé od poskytovania základných služieb, rovného rozdeľovania zdrojov a zodpovedajúcej sociálnej infraštruktúry a programov, ktoré sú tradične ignorované. Terasy vytvárajú rámec pre integráciu pôvodne roztrieštených oblastí s novou sociálnou infraštruktúrou a rôznymi programami na posilnenie kolektívnej identity a zaistenie pozitívneho rastu v budúcnosti.

Centrum sanácie mesta a občianskej infraštruktúry v brazílskom São Paulo získalo striebornú cenu v súťaži Global Holcim Awards za rok 2012. Projekt multifunkčnej verejnej budovy, Fábrica de Música (továreň na hudbu), sa nachádza v časti Grotão v srdci favely Paraisópolis v São Paulo. Skvalitnenie tejto zóny a iných marginalizovaných zón je závislé od poskytovania základných služieb, rovného rozdeľovania zdrojov a zodpovedajúcej sociálnej infraštruktúry a programov, ktoré sú tradične ignorované. Terasy vytvárajú rámec pre integráciu pôvodne roztrieštených oblastí s novou sociálnou infraštruktúrou a rôznymi programami na posilnenie kolektívnej identity a zaistenie pozitívneho rastu v budúcnosti.

Definícia – Etické normy a sociálna spravodlivosť – Ľudia
Projekt sa musí riadiť najprísnejšími etickými štandardmi a zlepšovať sociálnu spravodlivosť vo všetkých etapách výstavby, od plánovania a stavebných procesov až po dlhodobý vplyv na štruktúru komunity. Projekt musí prinášať detailnú odpoveď z hľadiska etickej a sociálnej zodpovednosti.

3. Kvalita životného prostredia a efektívne využívanie zdrojov – Planéta

Hlavný plán trvalo udržateľnej obnovy pre čílske mesto Constitución navrhuje stratégiu odpovedania na „zemepisné hrozby“ spojené s rizikom zemetrasenia a cunami v podobe „zemepisných odpovedí“. Namiesto toho, aby sa uvažovalo o zákaze výstavby či o výstavbe masívnej bariéry pozdĺž rizikových oblastí, projekt navrhuje vysadiť oblasti s rizikom povodní s cieľom prelomiť vlny.

Hlavný plán trvalo udržateľnej obnovy pre čílske mesto Constitución navrhuje stratégiu odpovedania na „zemepisné hrozby“ spojené s rizikom zemetrasenia a cunami v podobe „zemepisných odpovedí“. Namiesto toho, aby sa uvažovalo o zákaze výstavby či o výstavbe masívnej bariéry pozdĺž rizikových oblastí, projekt navrhuje vysadiť oblasti s rizikom povodní s cieľom prelomiť vlny.

Definícia – Kvalita životného prostredia a efektívne využívanie zdrojov – Planéta
Projekt musí vyzdvihovať rozumné využívanie prírodných zdrojov a hospodárenie s prírodnými zdrojmi počas celého životného cyklu projektu, vrátane prevádzky a správy. Dlhodobé otázky životného prostredia, bez ohľadu na to, či sa týkajú tokov materiálu alebo energie, musia byť neoddeliteľnou súčasťou stavebného diela.

4. Ekonomická výkonnosť a zlučiteľnosť – Prosperita

Technológia výstavby pomocou voľnej tvarovateľného debnenia bez produkcie odpadu spája existujúce postupy a materiály novým spôsobom a umožňuje vyrábať unikátne, voľné tvarovateľné betónové konštrukcie, ktoré sú odlievané priamo na mieste pomocou opakovane použiteľného a digitálne vyrábaného debnenia z vosku.

Technológia výstavby pomocou voľnej tvarovateľného debnenia bez produkcie odpadu spája existujúce postupy a materiály novým spôsobom a umožňuje vyrábať unikátne, voľné tvarovateľné betónové konštrukcie, ktoré sú odlievané priamo na mieste pomocou opakovane použiteľného a digitálne vyrábaného debnenia z vosku.

Definícia – Ekonomická výkonnosť a zlučiteľnosť – Prosperita
Projekt musí preukázať, že je ekonomicky uskutočniteľný a inovačný z hľadiska použitia finančných zdrojov. Financovanie musí podporovať efektívne využívanie dostupných zdrojov a byť v súlade s požiadavkami a obmedzeniami, ktoré sa objavia v priebehu doby životnosti konštrukcie.

5. Vplyv na súvisiace oblasti a estetiku – Odbornosť

Pohraničné kontrolné stanovisko s nízkou spotrebou energie a vody v americkom meste Van Buren musí spĺňať rad prísnych predpisov v oblasti bezpečnosti, prevádzky a odolnosti a zároveň musí pôsobiť príjemne na návštevníkov.

Pohraničné kontrolné stanovisko s nízkou spotrebou energie a vody v americkom meste Van Buren musí spĺňať rad prísnych predpisov v oblasti bezpečnosti, prevádzky a odolnosti a zároveň musí pôsobiť príjemne na návštevníkov.

Definícia – Vplyv na súvisiace oblasti a estetiku – Odbornosť
Projekt musí dosahovať vysokú úroveň architektonickej kvality v spôsobe, akým sa zaoberá kultúrnymi a fyzickými stránkami. Priestor a forma majú najvyššiu prioritu a konštrukcia musí mať trvalý estetický vplyv na okolité prostredie.

Súťaž Holcim Awards je iniciatíva nadácie Holcim Foundation for Sustainable Construction  so sídlom vo Švajčiarsku. Je podporovaná spoločnosťou Holcim a spoločnosťami patriacimi  do jej skupiny a pobočkami v približne 70 krajinách, vrátane Slovenska. Spoločnosť Holcim je  jedným z popredných svetových dodávateľov cementu a kameniva.

www.holcimfoundation.org/Awards

ZDROJ: PR článok Holcim (Slovensko) a.s.