Nová stavebná legislatíva putuje do druhého čítania

Ilustračná, stavebné zákony
Zdroj: iStock

Nový úrad pre územné plánovanie a výstavbu má prevziať kompetencie ministerstva dopravy a výstavby na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia.

O sporných návrhoch nových zákonov o územnom plánovaní a výstavbe, ktoré by mali nahradiť takmer polstoročný stavebný zákon z roku 1976, bude parlament pokračovať v rokovaní na nasledujúcej riadnej schôdzi.

Poslanci v utorok posunuli do druhého čítania aj súvisiacu novelu kompetenčného zákona o vzniku nového centrálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu. Ten má prevziať kompetencie ministerstva dopravy a výstavby na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia.

Návrhy nových stavebných zákonov kritizovali najmä Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska a občianske združenie Via Iuris, naopak, podporili ich zamestnávatelia, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska či Inštitút urbánneho rozvoja. Zmeny stavebnej legislatívy by podľa návrhu mali nadobudnúť účinnosť od začiatku budúceho roka, táto lehota je zatiaľ otázna.

Stavebné zákony, ilustračná
Stavebné zákony, ilustračná | Zdroj: iStock

Proces územného plánovania by sa mal výrazne zjednodušiť. Umožniť to majú samotné postupy, ale aj výrazná elektronizácia územného plánovania, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území, nových územnoplánovacích dokumentácií v jednotnej forme.

Práve elektronizácia je základom návrhu zákona o územnom plánovaní. Doterajšie stupne jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií zostanú zachované, doplní sa nový typ dokumentácie – územný plán mikroregiónu. „Odstraňujeme územné konanie. To už v roku 1976 bolo navrhnuté len ako dočasný právny inštitút.

Napriek tomu sa stalo ad hoc základným nástrojom rozvoja a povoľovania výstavby, čo ale viedlo k nevhodnému spôsobu riadenia územia a takmer nám vytlačilo samotné územné plánovanie,“ uviedol vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina).

Návrh zákona o výstavbe by mal prispieť k profesionalizácii štátnej správy a k znižovaniu administratívnej záťaže v tejto oblasti. Tiež by mal zjednodušiť stavebné povoľovania, najmä elektronizáciou procesov a digitalizáciou dát. Dodatočná legalizácia čiernych stavieb by už nemala byť možná a ak taká stavba vznikne, musia ju zbúrať.

Zmeniť sa má rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť nový úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Právomoc doterajších stavebných úradov v mestách a obciach má prejsť na stavebné úrady, resp. pracoviská novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou.

Ten bude mať osem regionálnych pracovísk. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostanú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk. Povoľovanie stavieb by malo byť cez informačný systém pre územné plánovanie a výstavbu a s odborne spôsobilými osobami, ktoré budú procesne zabezpečovať povoľovanie stavieb pre stavebníka.

Jednoduchosť alebo zložitosť procesných postupov bude podľa návrhu závisieť od kategórie stavby. Možnosť ohlásenia, a teda zjednodušeného povoľovania výstavby pre určité kategórie stavieb, zostane zachovaná. Všeobecne bude povoľovanie stavieb založené na vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere, ktoré bude vydávať regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu.

Prerokovanie a pripomienkové konanie k návrhu stavebného zámeru všetkých dotknutých subjektov bude pre stavebníka zabezpečovať odborne spôsobilá osoba – projektant.

SITA