Oslava 25. výročia založenia Slovenskej komory architektov

image 97014 25 v1

V jedinečných priestoroch budovy pôvodnej Umeleckej besedy Slovenska sa koncom minulého týždňa konala oslava 25. výročia založenia Slovenskej komory architektov.

Tento skromný monument architektúry funkcionalizmu od architektov Alojza Balána a Jířiho Grossmanna oslávil minulý rok 90. narodeniny. Od počiatku slúžil na stretnutie slovenskej umeleckej obce, ktorú vždy tvorili aj architekti. Autori tejto stavby, po vzniku spoločného štátu Čechov s Slovákov spolu zakladali tradíciu modernej slovenskej architektúry, z ktorej sa učíme a čerpáme dodnes.

„Pred 25. rokmi končila spoločná Česko –Slovenská púť. V dôsledku udalostí z pred štvrťstoročia vznikla aj naša komora architektov, vôbec ako prvé profesijné združenie architektov v strednej a východnej Európe“ uviedla v úvode slávnostného večera JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu Slovenskej komory architektov, ktorá večerom i sprevádzala.

Ohliadnutie späť sprostredkoval krátky film, ktorý vznikol špeciálne pre túto príležitosť. Prostredníctvom výpovedí všetkých predsedov, ktorí Slovenskú komoru architektov viedli od vzniku až po súčasnosť, mapoval film míľniky činnosti Slovenskej komory architektov za uplynulé štvrťstoročie.

Po ňom nasledoval príhovor predsedu Imricha Pleidela jedného z prvých zapísaných členov novovzniknutej komory a dnes jeho predsedu, ktorý retrospektívne priblížil historické momenty, ktoré predchádzali založeniu komory a jej etablovaniu sa v spoločnosti.
Ako uviedol: „Už tradičná monarchia s konštitučnými prvkami i štandardná parlamentná demokracia považovali autorizovaných technikov za kľúčové osoby a odborníkov vo výstavbe. Storočná tradícia činnosti autorizovaných technikov vo výstavbe bola preťatá v roku 1951 zrušením Inžinierskej komory. Po páde socialistického režimu došlo v krátkom čase a za intenzívneho snaženia zanietených osobností k zostaveniu prípravného výboru Slovenskej komory architektov.“

Za všetkých predseda Imrich Pleidel vyzdvihol tých, čo sa najväčšou mierou zaslúžili o vznik našej stavovskej organizácie: prof. Ing. arch. Eduarda Kramára Dr.h.c., Ing. arch. Štefana Svetka a Ing. arch. Ivana Kočana a zo Spolku architektov Slovenska predovšetkým vtedajšieho prezidenta prof. Ing. arch. Štefana Šlachtu, PhD. a riaditeľa kancelárie PhDr. Patrika Guldana. Výrazný podiel na príprave zákona mal legislatívec a neskorší prvý riaditeľ úradu komory JUDr. Vladimír Hutta, CSc.

Imrich Pleidel ocenil pomoc a podporu tradičných partnerov a osobností, ktoré ich zastupovali a zastupujú – ministerstiev dopravy a výstavby, kultúry, školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity a ďalších vysokoškolských inštitúcií, „súrodenca“ a súpútnika – Slovenskej komory stavebných inžinierov, Spolku architektov Slovenska, Zväzu stavebných podnikateľov a mnohých ďalších partnerov z rôznych odvetví hospodárskeho a spoločenského života, ktorí pomáhajú realizovať napĺňanie úlohy architektov v spoločnosti.

Na slávnostnom večere odovzdal predseda Slovenskej komory architektov pamätné listy významným osobnostiam architektúry a spoločenského života, ktoré sa zaslúžili o založenie SKA, a tým, ktorí sa za posledných 25 rokov podstatnou mierou podieľali na jej úspechoch.

Večer ukončila panelová diskusia o súčasnom smerovaní a budúcich výzvam komory, ktorú moderoval Bohdan Smieška a ktorej sa zúčastnili architekti Imrich Pleidel, Pavol Paňák, prvý podpredseda Slovenskej komory architektov a Martin Jančok, podpredseda Slovenskej komory architektov. Členovia panelovej diskusie sa vyjadrili k témam prípravy stavebného zákona, k návrhu dokumentu „Architektonická politika Slovenska“ a k architektonickým súťažiam.

Viac na www.komarch.sk

KategórieNázory a rozhovory