Ilustračná, stavebný odpad

Novela zákona môže znížiť stavebný odpad o 70 percent

Cieľom envirorezortu je najmä zvýšenie recyklácie odpadu a predchádzanie jeho ďalšiemu vzniku.

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do legislatívneho konania novelu zákona o odpadoch. Novela počíta s opätovným použitím stavebného odpadu z demolácie ako náhradu za iné materiály, pričom cieľom je, aby sa aspoň 70 percent takéhoto odpadu opätovne použilo. Platiť by mala od 30. júna 2022.

Túto povinnosť bude mať ten, komu bolo vydané stavebné povolenie. Povinnosť by sa mala vzťahovať na stavby nad 300 metrov štvorcových zastavanej plochy. Stavby pod 300 metrov štvorcových by mali byť od tejto povinnosti oslobodené, keďže pri týchto vzniká odpad menšieho rozsahu.

Novela zavádza povinnú selektívnu demoláciu, a to vrátane kontroly pred demoláciou a po demolácii. Rovnako sa určí miesto na triedenie odpadov. Za stavebný odpad sa považuje odpad z demolácií, ktorý vzniká pri stavebných prácach, pri úprave, údržbe stavieb alebo ich odstraňovaní. Novým pojmom je selektívna demolácia, čo je činnosť, pri ktorej sa určí postup pre zabezpečenie triedenia odpadu.

Pôvodca odpadu bude podľa návrhu povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu z demolácie, vykonať selektívnu demoláciu, stavebný odpad zhodnotiť a výstup z recyklácie využiť pri svojej činnosti, ak to bude možné, či pred vznikom odpadu preukázať zmluvu o fyzickom nakladaní s odpadom.

Ilustračná, stavebný odpad
Ilustračná foto, stavebný odpad | Zdroj: Shutterstock

Rovnako bude povinný tri dni vopred písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva spôsob selektívnej demolácie, a to uvedením druhu, kategórie, predpokladaného množstva odpadu a spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný. Po ukončení demolačných prác napokon do 30-tich dní písomne ohlási orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyhodnotenie selektívnej demolácie.

Keďže Slovensko je dlhodobo na chvoste v miere recyklácie stavebných odpadov, hlavným cieľom návrhu je zvýšiť potenciál obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu a sektoru stavebníctva. To by malo viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu.

SITA