moderne akoncepcne riesenia profil spolocnosti lb vytahy s. r. o
Galéria(7)

Moderné a koncepčné riešenia (Profil spoločnosti LB výťahy, s. r. o)

Výťahový riadiaci mechanizmus poháňaný parou a vodnými hydraulickými piestami bol v roku 1880 nahradený elektrickým systémom. Všetky nové v súčasnosti vyrábané výťahy sú riadené mikroprocesorom. Preprava je tak plynulejšia a efektívnejšia. Dôležité je ale predovšetkým bezpečnostné hľadisko. Či je postačujúce, o tom nám porozprával majiteľ firmy LB výťahy pán Ľubomír Blažíček.

05 lb vytahy big image
03 lb vytahy big image
02 lb vytahy big image
moderne a koncepcne riesenia profil spolocnosti lb vytahy s r o 5302 big image
06 lb vytahy big image
01 lb vytahy big image
Firmu LB výťahy ste založili v roku 2007. Aký široký je záber vašej činnosti a na čo všetko máte oprávnenie?
Hlavný predmet nášho podnikania tvoria, tak ako sa to uvádza v názve firmy, výťahy – ich dodávka, montáž a servis. Sekundárne sa zaoberáme pohyblivými schodmi a chodníkmi, zdvíhacími rampami a plošinami a v neposlednom rade garážovými bránami, či už priemyselnými alebo klasickými určenými pre privátne domy. Na všetky s tým súvisiace činnosti vlastníme oprávnenie, na základe ktorého môžeme pre klientov zabezpečovať nielen montáž a servis, ale aj výkon odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení.

Na trh sme prichádzali s víziou ponúknuť zákazníkom nové ekonomicky efektívne produkty založené na moderných technológiách, vyšší štandard a väčší komfort služieb.

Tým, že sa zaoberáme vyhradenými technickými zariadeniami komplexne, ponúkame našim zákazníkom všetky súvisiace služby (poradenstvo, spracovanie dokumentácie, inžiniersku činnosť, drobné stavebné práce, realizáciu zasklených konštrukcií). Servisnú činnosť poskytujeme nielen na nami dodané produkty, ale aj na zariadenia od iných výrobcov.

V snahe neustále zdokonaľovať ponúkané služby sme procesy v našej spoločnosti v roku 2011 certifikovali v zmysle ISO 9001: 2008 zavedením systému manažérstva kvality.

Máte pobočky v Bratislave, Žiline, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Vaša pôsobnosť je teda celoslovenská. Keby ste mali porovnať jednotlivé regióny, sú požiadavky a problémy rovnaké alebo sa nájdu aj špecifiká?
V začiatkoch sme sa zameriavali prevažne na dodávku panoramatických zasklených výťahov a špeciálnych výťahov určených do obchodných centier, hotelov, nemocníc a súkromných rezidencií. Išlo prevažne o zariadenia pomerne technicky náročné a na vysokej estetickej úrovni. Príchod krízy nás prinútil postupne prejsť aj do segmentu zdvíhacích zariadení určených do klasických bytových domov. Keďže došlo k útlmu realizácii nových projektov, museli sme sa začať venovať aj existujúcej zástavbe, a teda rekonštrukciám. Z regionálneho hľadiska musím konštatovať, že prevažne v odľahlejších kútoch Slovenska, v mestách, v ktorých sa nachádza menej finančných prostriedkov, realizujeme paradoxne viac komplexných rekonštrukcií ako napríklad na západnom Slovensku. Hlavne v košickom regióne sa popri oprave fasády, jej zateplení, oprave strechy a výmene okien presadzuje aj s celková výmena výťahov. Tento trend sa postupne z východu presúva aj na západ. Vlastníci si čoraz intenzívnejšie uvedomujú, že celková výmena zariadenia odstráni jednorazovo všetky riziká bezpečnosti existujúceho výťahu.

V ponuke máte lanové a hydraulické výťahy. V čom spočíva základný rozdiel medzi nimi z hľadiska dopravného zdvihu, rýchlosti a vhodnosti zabudovania?
Na navrhovanie výťahov sa vzťahujú rozličné technické požiadavky ustanovené v normatívnych a právnych predpisoch, v ktorých sa bežný zákazník len ťažko vyzná. Je preto na pracovníkoch firmy zaoberajúcej sa zdvíhacími technickými zariadeniami, aby pre klienta v závislosti od typu stavby a možností zabudovania vybrali čo najvhodnejší produkt. Do bytových domov sú totiž určené úplné iné riešenia ako do budov administratívnych, obchodných centier, bánk, hotelov alebo nemocníc.

Hydraulický výťah možno navrhovať pre menšie zdvihy a v prípadoch požiadavky na elimináciu hluku pochádzajúceho z pohonov riadiacich systémov. Navrhuje sa štandardne do piatich staníc. Technicky ho možno použiť do 6 až 7 staníc (maximálne 8 až 9), ale jeho jazdné vlastnosti už strácajú na komforte. Štandardné lanové výťahy možno navrhovať pri požiadavke na obslúženie 16 až 32 staníc. Tento počet možno podľa požiadaviek ešte navýšiť. To znamená, že v našich podmienkach je ich použitie technicky neobmedzené. Okrem toho lanový výťah dosahuje vyšší zdvih, je aj podstatne rýchlejší. Bežne sa dosahuje rýchlosť 1,0 až 1,6 m/s, ale nie je problém dosiahnuť rýchlosť 8,5 až 10 m/s. Hydraulický výťah sa pohybuje štandardne rýchlosťou 0,6 m/s.

Moderné riadiace systémy a výťahová technológia lanových výťahov sú v súčasnosti riešené tak, že motor sa nedostáva do nominálnych otáčok jednorazovým pripojením na plné napätie, ale toto napätie je regulované. Najčastejšie ide o frekvenčnú reguláciu, to znamená, že motor sa z nulových do maximálnych otáčok dostane po vopred zadefinovanej nábehovej krivke. Tým sa dosahuje plynulý chod výťahu, pri ktorom necítiť, kedy sa výťah rozbehne a kedy dobehne do zvolenej stanice. Chod hydraulických výťahov možno regulovať hydraulickými riadiacimi blokmi. Aj napriek tomu, že je ich regulácia na veľmi vysokej úrovni, nie je pohyb kabíny taký plynulý ako v prípade lanových výťahov. Prejavujú sa na nich totiž dva fyzikálne javy. Zatiaľ čo pri lanových výťahoch je to len naťahovanie lán, v prípade hydraulických dochádza aj k stlačeniu hydraulického média, čo sa prejaví markantnejším poklesom kabíny pri nastupovaní alebo vystupovaní. Jazdný komfort je tak vplyvom pohupovania nižší.

Z hľadiska hlučnosti je vhodnejšie navrhovať výťahy so samostatnou strojovňou. Pri hydraulickom pohone možno umiestniť strojovňu až do vzdialenosti 10 m od šachty, trakčné výťahy môžu mať stroj umiestnený priamo nad šachtou výťahu alebo dole, avšak v miestnosti susediacou so šachtou. V prípade takzvanej technológie bez strojovne je totiž samotný pohyb aj rozvádzač umiestnený v šachte výťahu a hluk sa tak šíri bez prekážky na jednotlivé podlažia.
–>–>
Zaoberáte sa aj návrhom a realizáciou pohyblivých plošín. Vo svete sa s nimi možno stretnúť napríklad na letiskách alebo vo výstavných centrách. Na Slovensku nie sú tradičným technickým riešením. Prečo?

Tu si dovolím oponovať, pretože práve na Slovensku sa po nadobudnutí účinnosti vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Zb. začali s cieľom zabezpečiť prístup osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu k verejným stavbám pomerne masovo inštalovať schodiskové alebo zdvíhacie plošiny. Treba si však uvedomiť, že plošina je zariadenie, ktoré si vyžaduje obsluhu spôsobilou osobou, čo jej používanie významne obmedzuje. Rovnako je náročná aj manipulácia s týmto zariadením, keďže je spravidla nainštalované niekde na stene a treba ho sklopiť. Ja osobne si myslím, že by sa mali hľadať také projektové riešenia, ktoré život ľuďom uľahčujú a nie zbytočne komplikujú. Pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu by jednoduchšie riešenie predstavoval výťah. Jeho obsluha je nenáročná a použitie nevzbudzuje zbytočnú pozornosť.

Každý stavebný objekt si vyžaduje osobitný prístup. Ktoré faktory treba zohľadniť pri návrhu zdvíhacieho zariadenia na prepravu osôb, čo je pri ňom rozhodujúce?
Výber konkrétnej technológie a zariadenia závisí striktne od typu stavby a priestoru, do ktorého sa má výťah inštalovať. Obmedzujúcim faktorom je napríklad teplota priestoru, v ktorom je výťah umiestnený. Optimálne je rozpätie teplôt od +5 do +40 °C. Pokiaľ sú tieto teploty nižšie alebo vyššie, treba navrhnúť dodatočné vyhrievanie priestoru alebo jeho chladenie. Na rozdiely teplôt je citlivejší hydraulický typ výťahu. Hydraulické médium podlieha vplyvom teploty, to znamená, že tuhne alebo redne, čím stráca požadované fyzikálne vlastnosti, ktoré sú potrebné na premenu tlaku čerpadla na pohyb. V prípade lanového výťahu sa elektrický točivý stroj nezávisle od teploty začne pod napätím bez väčších problémov točiť.

Ďalším určujúcim faktorom je zabezpečenie požiadavky na prepravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Nové návrhy stavieb pre bytové domy musia zohľadňovať požiadavky v súlade s §33 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., teda povinnosť zriadiť výťah pri viac ako štyroch nadzemných podlažiach. Kabína výťahu musí mať minimálne rozmery 1 100 × 1 400 mm (šírka × hĺbka), čo zodpovedá nosnosti 630 kg a šírke dverí 800 mm.

Okrem už spomínanej prepravnej rýchlosti a výške zdvihu je pri návrhu dôležité zohľadniť aj hlučnosť výťahu. Pri hydraulických výťahoch možno strojovňu umiestniť do samostatnej miestnosti, ktorú možno akusticky odizolovať. Tým sa dosiahne takmer bezhlučný pohyb stroja. V prípade lanových výťahov sa strojovňa nachádza priamo vo výťahovej šachte alebo niekde nad ňou, prípadne vedľa nej, teda priamo v priestoroch obytnej zóny. Hlučnosť točivého stroja je asi 55 až 60 dB, čo môže mať rušivý vplyv.

Na prepravu väčšieho počtu osôb, napríklad v nákupných centrách, ktorú nie je možné zabezpečiť výťahom, sa odporúča navrhovať pohyblivé chodníky alebo schody. Pohyblivé chodníky možno navrhovať len do sklonu 12°. Pri väčších sklonoch sa používajú pohyblivé schody. Tu je zase výhodnejšie, pokiaľ to priestor umožňuje, zvoliť sklon 30°. Predovšetkým pre starších ľudí predstavuje sklon 35° väčšie riziko závrate alebo pádu. Prepravná kapacita pohyblivých schodov je pri rýchlosti 0,5 m/s asi 6 750 osôb/hod. V porovnaní s výťahom ide teda o podstatne výkonnejšie zariadenie.

Výťahy sú často predmetom vandalizmu. Existuje účinná ochrana, ktorá by prispela k minimalizácii škôd?
V podstate existujú štyri možné varianty. Buď je zariadenie technicky vybavené takými ovládacími prvkami, k poškodeniu ktorých nemôže dôjsť, alebo môže dôjsť len ťažko. Druhá možnosť je zamedzenie prístupu nepovolaných osôb možnými kódovacími zariadeniami. Tretia možnosť je použitie kamerového systému a štvrtá je odvedenie pozornosti umiestnením zrkadla do kabíny.

Výťahy určené na prepravu osôb patria v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 718/2002 do skupiny zariadení s vysokou mierou ohrozenia života. Aj napriek tomu sa povinnosť ich pravidelných prehliadok a revízií podceňuje…

Na návrh výťahu, konštrukciu a výrobu týchto zariadení sa vzťahujú prísne normatívne predpisy, ktoré treba dodržiavať. Pred uvedením zariadenia do prevádzky určené orgány skontrolujú, či zariadenie zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Nejde iba o technické zhodnotenie zariadenia, ale aj o posúdenie zariadenia z hľadiska bezpečnosti prepravovaných osôb alebo osôb zabezpečujúcich ich servis. Predpokladom bezpečne fungujúceho zariadenia je jeho výroba certifikovaným výrobcom. Tým získa klient záruku, že produkt spĺňa medzinárodné bezpečnostné kritéria. V prípade výrobcov, ktorí skladajú svoje výrobky z komponentov od viacerých výrobcov, a teda nie sú certifikované ako celok, sa riziko ohrozenia bezpečnosti zvyšuje.

Po uvedení zariadenia do prevádzky treba v pravidelných intervaloch overovať, či zariadenie tieto bezpečnostné požiadavky spĺňa aj naďalej. Dĺžka týchto intervalov závisí od toho, či ide o zariadenie určené na prepravu osôb, alebo nie. Ak ide o zariadenia určené na prepravu osôb, treba revízie vykonávať každý štvrťrok. Revízia zahŕňa optické, ale aj fyzické zhodnotenie jednotlivých použitých bezpečnostných prvkov na zariadení. Rovnako treba zabezpečiť aj obhliadky v medziobdobí. Ide o dva základné predpísané úkony, ktoré sú spravidla rozšírené o pravidelný servis. Servisná organizácia, ktorá má na starosti prevádzku výťahu, vykonáva pravidelný mesačný servis. Poverený pracovník zabezpečuje doplnenie oleja do klzných častí, kontroluje funkčnosť a bezpečnosť dverí a doťahuje spoje. Raz za týždeň by sa mala zabezpečiť optická kontrola zariadenia, a to povereným dozorcom výťahu. Táto osoba kontroluje napríklad funkčnosť signalizačného zariadenia, stav tlačidiel a osvetlenie kabíny, ohradenie šachty…

Ak ktorýkoľvek z účastníkov kontroly, či už dozorca, servisný, výťahový alebo revízny technik zistia nezrovnalosti, sú povinní podľa závažnosti zabezpečiť odstránenie poruchy, alebo zariadenie odstaviť z prevádzky.

Vlastníci bytových domov alebo spoločenstvo vlastníkov bytov zväčša zveruje správu týchto zariadení špecializovaným správcom, teda firmám, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie. Tento správca by mal byť natoľko fundovaný, aby presne vedel, čo si prevádzkované vyhradené technické zariadenie vyžaduje. Vlastníci alebo správca bytového domu by mali apelovať na to, aby sa spomínané kontroly a revízie vykonávali. Z finančných dôvodov to však v praxi nie je vždy podľa predpisov. Podľa môjho názoru by sa malo ohrozenie zdravia alebo život človeka postaviť nad finančné možnosti.

Vysoká hlučnosť strojovne a vibrácie v minulosti znižovali kvalitu bývania, a to nielen v bytoch v bezprostrednej blízkosti, ale v celom bytovom dome. Aká je úroveň hlučnosti dnes?
Výťah je technologické zariadenie, ktorého hlavné fyzikálne veličiny sú rýchlosť a pohyb. Od toho sa odvíjajú ďalšie vlastnosti ako napríklad hluk a vibrácie. Už v projektovej fáze treba tieto faktory zohľadniť. Pri návrhu výťahu do obytných priestorov sa treba vyvarovať ich umiestneniu v blízkosti miestností určených na oddych, pretože aj keď je hlučnosť 55 dB nižšia ako hlučnosť niektorých domácich spotrebičov (vysávač,…) je každé cvaknutie stykačov, pohyb kabíny a prevádzky stroja počuť. V prípade starých typov výťahov bolo nutné strojovňu umiestniť do samostatnej miestnosti. Tým, že sa samostatná miestnosť uzavrela požiarnymi a protihlukovými dverami, vznikla medzi obytným priestorom a technologickou časťou prirodzená protihluková bariéra. Moderné bezstrojovňové technológie sú typické umiestnením stroja priamo v šachte a vložením rozvádzača na niektoré poschodie. Tým sa zdroj hluku sústredil priamo do obytnej zóny, prenáša sa celou výťahovou šachtou, čo spôsobuje hluk a vibrácie. Odhlučnenie výťahovej šachty je technicky aj finančne náročné.

V bytových domoch so štyrmi nadzemnými podlažiami nebolo výťah nutné realizovať. Ak by sa v súčasnosti vlastníci bytov rozhodli pre jeho zriadenie, dá sa tento zámer uskutočniť aj napriek chýbajúcej strojovni?

Pri rekonštrukciách alebo nadstavbách treba v existujúcich priestoroch nájsť vhodný priestor na osadenie výťahovej šachty. Aby boli zabezpečené čo najlepšie prevádzkové podmienky, snažíme sa o jej umiestnenie v interiéri. Ak to nie je možné, treba vybudovať prístavbu v podobe murovanej alebo betónovej konštrukcie, alebo oceľovej šachty s opláštením. Toto riešenie si vyžaduje spravidla vždy dodatočné vykurovanie a chladenie, čo predstavuje zvýšené prevádzkové náklady.

Z hľadiska komfortu, využiteľnosti a neznižovania hodnoty budovy by podľa môjho názoru aj budovy s dvoma nadzemnými podlažiami mali disponovať výťahom.

schody,desingVýťahy inštalované pred rokom 1993 mnohí odborníci označujú za vysoko rizikové. V STN EN 81-80 o bezpečnostných pravidlách na konštrukciu a montáž výťahov sa uvádza až 74 rizík, ktoré treba odstrániť. Z pohľadu praxe: o ktoré najčastejšie ide?

Staré výťahy sa navrhovali z konštrukčného hľadiska čo najjednoduchšie, z čoho vyplývajú viaceré riziká. Jedným z nich je napríklad protiváha, ktorá sa pohybuje v šachte oproti kabíne zavesená na vodidlách z drôtu. V prípade poškodenia drôtov môže dôjsť k odtrhnutiu protiváhy a k jej stretu s kabínou. V súčasnosti musia byť vodidlá pevné. Sú lícované na pero a drážku, teda nemôže dôjsť k ich vychýleniu proti sebe. Ďalšie riziká predstavujú napríklad, nevyhovujúce ohradenie šachty, protiváha bez zachytávačov v prípade podchodných priestorov, nevyhovujúce šachtové a kabínové dvere, chýbajúce alebo nevyhovujúce zachytávače, nárazníky, nevyhovujúca ochrana motora…

Treba povedať, že odstraňovanie takýchto rizík je len časovo obmedzeným riešením, pretože pri starých výťahoch sa neustále prejavujú aj ďalšie problémy. Napríklad nedostupnosť náhradných dielov.

Možno sa odstránením týchto zistených nedostatkov a rizík dostať na bezpečnostnú úroveň v súčasnosti vyrábaných výťahov alebo aspoň znížiť riziko na únosnú mieru?
Pokiaľ výťah presiahol svoju technickú životnosť, presadzujeme dosť výrazne jeho komplexnú výmenu. Novým zariadením sa totiž odstránia nielen staré riziká, ale splnia sa aj nové bezpečnostné požiadavky. Dosiahnuť bezpečnostnú úroveň súčasných zariadení len čiastkovými rekonštrukciami je takmer nemožné.

Stáva sa často, že jediné rozumné riešenie predstavuje často finančne nákladná celková výmena výťahu?
Jeden z dôvodov prečo sú klienti prinútení pristúpiť k modernizácii, rekonštrukcii, respektíve celkovej výmene výťahu, je obmedzená výroba starých komponentov. Treba si však uvedomiť, že každá čiastková výmena neznamená nič iné, ako venovať pomerne veľký podiel času napasovaniu novej technológie na starú. A čas sú peniaze. Pri komplexnej výmene tento jav odpadá. Platí sa za kvalitný materiál, nie za čas. V konečnom dôsledku sa výška finančných prostriedkov vynakladaná na čiastkové rekonštrukcie vyrovná komplexnej jednorazovej výmene.

Aby sme klientom zjednodušili ich situáciu, začali sme tento rok s ponukou pomoci pri prefinancovaní obnovy výťahu v bytových domoch. Obnovu sme schopní prefinancovať buď z vlastných zdrojov, alebo rozvíjame spoluprácu s lízingovými spoločnosťami. Klient tak nemusí celú sumu uhradiť naraz, ale môže túto úhradu realizovať vo viacerých splátkach.

Problém nepredstavuje len samotný výťah, ale aj šachta či strojovňa. Aký je súčasný stav šácht a strojovní na Slovensku?

Vzhľadom na to, že v priestoroch strojovne a šachty hrozilo vyššie riziko úrazu, boli technické a normatívne predpisy platné v minulosti dostatočne prísne a prevádzkovatelia vo väčšine prípadov dbali na ich dodržiavanie. Preto možno hodnotiť súčasný stav pozitívne. Málokedy sa stretávame s tým, že priestory strojovne neboli uzamknuté, a boli tak sprístupnené tretím osobám.

Vďaka variabilite dizajnu možno výťahom vytvoriť architektonicky atraktívny prvok interiéru či exteriéru budovy. Prihliadajú slovenskí klienti aj na túto stránku?

Nielen investori veľkých projektov v komerčnej sfére, ale aj súkromní investori dbajú na to, aby architektúra výťahu harmonizovala s architektúrou domu. Na výrobu výťahov sa tak používajú netradičné materiály v podobe obkladov z pravého dreva, stien zo skla, nehrdzavejúcej ocele. Zaujímavé, ale finančne náročné riešenie predstavujú panoramatické výťahy. V princípe ide o výťah so zasklenou kabínou a šachtou. Cena materiálov použitých na opláštenie sa pohybuje na rovnakej úrovni ako cena technologického zariadenia. Na rozdiel od šachty murovanej alebo sadrokartónovej však zasklená šachta poskytuje omnoho väčšie možnosti užívania priestoru a zvyšuje komfort bývania. Nedochádza totiž k znižovaniu dennej svetelnosti priestoru a sklo ladí s väčšinou interiérových prvkov.

Ani najjednoduchší variant výťahu nemusí byť najškaredší. V súčasnosti možno napríklad základnú verziu plechovej kabíny obložiť dekoračnými panelmi, v rozličných farbách a povrchových úpravách. Tým, že sa kabíny vyrábajú na číslicovo riadených strojoch, je plechová úprava a dizajn presný a opticky prijateľný. Nie sú badateľné žiadne hrany, ktoré vznikajú pri rezaní, strihaní a ohýbaní plechov. Jeden komponent zapadá presne do druhého. Kabína je tak v rohoch a v ohyboch pravidelná.

Ľubomír Blažíček,
konateľ firmy
LB výťahy, s. r. o.

Rozhovor pripravila: Andrea Dingová
FOTO: LB výťahy, Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.