Medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2011
Galéria(2)

Medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2011

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava v spolupráci s Katedrou TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava Vás pozývajú na 19. medzinárodnú konferenciu VYKUROVANIE 2011 na tému Energetické a environmentálne hodnotenie systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla.

Tradičná 19. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2011, aktuálne na tému: „Energetické a environmentálne hodnotenie systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla” sa uskutoční v Ľubovnianskych kúpeľoch – hotel Sorea Ľubovňa, cca 7 km od Starej Ľubovne v dňoch 28. 2. –  4. 3. 2011.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

  • Energetika budov
  • Progresívna výroba tepla
  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Automatizácia vo vykurovaní
  • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 5 pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 130 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Popri uvedených odborných aktivitách sú pripravené i viaceré spoločenské podujatia, uvítací a rozlúčkový večierok a firemné kokteilové prezentácie generálnych partnerov: Alfa Laval, Decon, ESM-YZAMER, FLAGA, HERZ, IMI International, KOTRBATÝ, Niersberger, PORR, PROCOM, Progres Partners Advertising, Regulus, STEFE SK, Stiebel Eltron, SYSTHERM SK, Vaillant Group Slovakia, Viessmann, V.I.Trade 

Srdečne pozývame všetkých odborníkov z oblasti vykurovania a energetiky – projektantov, prevádzkovateľov, investorov, zástupcov bytových družstiev a podnikov, spoločenstiev vlastníkov  bytov a v neposlednom rade predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu resp. školstva.

28. 2. 2011    pondelok: ENERGETIKA BUDOV
 
08,00 – 18,00    registrácia účastníkov
11,00 – 12,00    3. zasadnutie prípravného výboru
13,00 – 15,00    I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
15,00 – 15,30    prestávka na kávu so ZpPOBD
15,30 – 17,30    II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV
17,30 – 18,30    A. diskusné fórum: Energetika budov
18,30 – 19,00    stretnutie sympatizantov ZpOBD
19,30 – 20,00    koktail generálnych partnerov
20,00 – 23,00    zoznamovací spoločenský večer

1. 3. 2011      utorok: PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA
08,00 – 18,00    registrácia účastníkov
08,30 – 10,30    III. sekcia: ZDROJE TEPLA
10,30 – 11,00    prestávka na kávu s vydavateľstvom JAGA
11,00 – 13,00    IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE
13,00 – 14,30     prestávka na obed
14,30 – 16,30    V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST
16,30 – 17,00    prestávka na kávu s TZS a SZVT
17,00 – 18,00    B. diskusné fórum: Progresívna výroba tepla
18,00 – 18,30    stretnutie sympatizantov TZS
18,30 – 19,00    stretnutie sympatizantov SZVT
19,30 – 20,00    koktail generálnych partnerov
20,00 – 23,00    spoločenský večer

2. 3. 2011      streda: OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
08,00 – 18,00    registrácia účastníkov
08,30 – 10,30    VI. sekcia: ZDROJE TEPLA NA BÁZE BIOMASY
10,30 – 11,00    prestávka na kávu s vydavateľstvom V.O.Č
11,00 – 13,00    VII. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
11,00 – 14,00    exkurzia STIEBEL ELTRON, Poprad
13,00 – 14,30    prestávka na obed
14,30 – 16,30    VIII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA
16,30 – 17,00    prestávka na kávu so SSTP
17,00 – 18,00    C. diskusné fórum: Obnoviteľné zdroje energie
18,00 – 18,30    stretnutie sympatizantov SSTP
19,30 – 20,00    koktail generálnych partnerov
20,00 – 23,00    spoločenský večer

3. 3. 2011      štvrtok: AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

08,00 – 18,00    registrácia účastníkov
08,30 – 10,30    IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA
10,30 – 11,00    prestávka na kávu s vydavateľstvom Eurostav
11,00 – 13,00    X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
13,00 – 14,30    prestávka na obed
14,30 – 16,30    XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
16,30 – 17,00    prestávka na kávu s CVTTi
17,00 – 18,00    D. diskusné fórum: Správa budov a prevádzka vykurovacích sústav
18,00 – 18,30    stretnutie sympatizantov CVTTi
19,30 – 20,00    koktail generálnych partnerov
20,00 – 23,00    rozlúčkový spoločenský večer

4. 3. 2011      piatok: ENERGETICKÉ  SLUŽBY

08,00 – 11,00    registrácia účastníkov
08,30 – 10,30    XII. sekcia: FACILITY MANAGEMENT
10,30 – 11,00    prestávka na kávu s časopisom Technika a Solar technika
11,00 – 13,00    XIII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAGEMENT
13,00 – 14,00    záver konferencie

28. 2. 2011    pondelok: ENERGETIKA BUDOV

08,00 – 18,00    registrácia účastníkov

11,00 – 12,00    3. zasadnutie prípravného výboru

13,00 – 15,00    I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
    vedie: RNDr. M. Dubnička, CSc., MH SR Bratislava

1.    DUBNIČKA M., MH SR Bratislava
Perspektívy ďalšieho rozvoja výroby tepla a pripravovaných zmien dotknutej legislatívy

2.    HOLJENČÍK J., predseda regulačnej rady ÚRSO Bratislava
Nová regulačná politika a jej vplyv na sieťové odvetvia

3.    MOŠAT V., ECKMAN P., VRÁBEL, F., ŠEI GR Trenčín
Skúsenosti ŠEI pri aplikácii energetickej legislatívy v roku 2011

4.    MARKOVÁ M., ÚRSO Bratislava
Regulačná politika v tepelnej energetike pre ďalšie regulačné obdobie

5.    JASENÁK I., ÚRSO Bratislava
Všeobecné záväzné právne predpisy v tepelnej energetike vydané URSO

6.    ŠOLTÉSOVÁ K., SIEA Bratislava
Praktická aplikácia legislatívnych predpisov v súvislosti s kombinovanou výrobou

7.    CHUDEJ J., MH SR Bratislava
    Legislatívny rámec SR v oblasti energetickej efektívnosti so zameraním na tepelnú energetiku

8.    LUKÁŠIK D., VRANAY F., TKÁČIK Ľ., FERENCI J., Centrum výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav Košice
    Zmena orientácie legislatívy v oblasti energetických zdrojov ako dôsledok spoločenskej a ekonomickej krízy

15,00 – 15,30     prestávka na kávu so ZpPOBD

15,30 – 17,30    II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV
    vedie: prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava

1.    JAŠUREK I., MH SR Bratislava
    Prepracovaná Smernica o energetickej hospodárnosti budov 2010/31/EÚ

2.    KOSA P., SIEA Banská Bystrica
    Pravidelná kontrola kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov SIEA Banská Bystrica
 
3.    KABELE K., Stavební fakulta ČVUT Praha (CZ)
    Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov a metody hodnocení budov

4.    CHMÚRNY I., SvF STU Bratislava
    Energetická hospodárnosť pilotného projektu nízkoenergetického bytového domu v Tvrdošíne

5.    KALUS D., SvF STU Bratislava
    Porovnanie energetickej hospodárnosti budovy pri aplikácií rôznych zdrojov tepla

6.    KONKOĽ R., SvF STU Bratislava
    Simulácia prevádzky vykurovania pri certifikácii vykurovacieho systému

7.    HOŘÍNKOVÁ L., HIRŠ J., K TZB Brno (CZ)
    Vliv vstupních parametrů na potřebu tepla na vytápění
8.     BARTOŇOVÁ J., KABELE K., Stavební fakulta ČVUT Praha (CZ)
    Modelování vlivu moderních stavebních materiálů na energetickou náročnost a kvalitu vnitřního prostředí budov

9.    PETRÁŠ D., SvF STU Bratislava
    Výsledky riešenia projektu SK 0013 z NFM

17,30 – 18,30    A. diskusné fórum: Energetika budov
    vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA Bratislava
   
    diskutujúci: Dubnička M., Holjenčík J., Chmúrny I., Chudej J., Kabele K.,
    Kosa P., Mošat V.

18,30 – 19,00    stretnutie sympatizantov Združenia pre podporu obnovy bytových domov
    vedie: Ing. M. Vereš

19,30 – 20,00    koktail generálnych partnerov:

•    FLAGA, spol s r.o. Pezinok
•    PORR Rakúsko
•    Progres Partners Advertising, s.r.o. Praha
•    Stiebel Eltron Poprad
•    Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Skalica

odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2010

20,00 – 23,00    zoznamovací spoločenský večer s country skupinou „VODOPÁD“


1. 3. 2011      utorok: PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

08,00 – 18,00    registrácia účastníkov

08,30 – 10,30     III. sekcia: ZDROJE TEPLA
    vedie: doc. Ing. V. Kabát, CSc., SjF STU Bratislava

1.    JANDAČKA J., SjF ŽU Žilina
    Analýza rôznych vplyvov na emisné a výkonové parametre malých zdrojov tepla

2.    ŠOLTÉS J., Národná energetická spoločnosť a.s. Banská Bystrica
    Bioplynové stanice z pohľadu ochrany ovzdušia

3.    LULKOVIČOVÁ O., KONÍK J., SvF STU Bratislava
    Hodnotenie energetickej účinnosti systémov výroby tepla pre obytné budovy
    v Petržalke podľa európskej legislatívy

4.    URBAN F., FODOR P., KUČÁK Ľ., FABUŠ M., SjF STU Bratislava
    Optimalizácia spolupráce fluidného kotla s jestvujúcim zariadením v teplárni

5.    JEDINÝ L., Rozvojová spoločnosť a.s. Bratislava
    Kombinovaná výroba v porovnaní s obnoviteľnými zdrojmi

6.    MALÝ S., KABÁT V., SjF STU Bratislava
    Možnosti použitia selektívnej nekatalyktickej redukcie oxidov dusíka v teplárenských kotloch

7.    JANKOVSKÝ J., Zvolenská teplárenská a.s. Zvolen
    Dopady legislatívnych zmien v oblasti ochrany ovzdušia a podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov na zdroje SCZT

8.    URBAN F., KUČÁK Ľ, FODOR P., FABUŠ M., SjF STU Bratislava
    Porovnanie uplatnenia protitlakovej a kondenzačnej odberovej turbíny v teplárenskej prevádzke

9.     MALINOVÁ K., SvF STU Bratislava
    Metodika hodnotenia energetickej efektívnosti kotlov na biomasu podľa európskej legislatívy

10.    ŽIARAN S., SjF STU Bratislava
    Hluk a prenos tepla do obytných priestorov

10,30 – 11,00    prestávka na kávu s vydavateľstvom JAGA

11,00 – 13,00    IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE
    vedie: prof. Ing. J. Jandačka, PhD. SjF ŽU Žilina

1.    JEDINÝ L., Konzultant teplárenského združenia
    Problematika dodatočnej inštalácie kogeneračných jednotiek do jestvujúcich kotolní

2.    HODULOVÁ I., MRAŽIK M., INTECH Slovakia, s.r.o.
    Aktuálne možnosti využitia kogeneračných jednotiek pri súčasnom systéme garancie výkupnej ceny elektriny na Slovensku

3.    ČIČMANEC S., SPP, a.s. Bratislava
    Výsledky po dvojročnej prevádzke kogeneračnej jednotky v JAV AKC Vlčany

4.    KOŠÍK L., agriKomp Slovakia s.r.o. Nitra
    Skúsenosti s prevádzkou kogeneračných jednotiek na poľnohospodárskych bioplynových staniciach

5.    ISTENÍK R., ELTECO a.s., Žilina
    Súčasné problémy v oblasti kogenerácie

6.    BÖSZÖRMÉNYI L. st., GAVLIK M., BÖSZÖRMÉNYI L., SvF TU Košice,
    Ekonomické hľadiská voľby štruktúry kogeneračného zdroja

7.    FODOR P., URBAN F., SjF STU Bratislava  
    Matematické modelovanie prevádzky strojov a zariadení pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla

8.    ADAMEC J., ESM-YZAMER energetické služby a monitoring, s.r.o. Trnava
    Kogenerácia ako alternatívny zdroj pre zabezpečenie energetických potrieb

9.    KŇAŽÚR R., DATATHERM Žilina
    Kombinovaná výroba tepla a elektriny z obnoviteľných zdrojov spaľovaním odpadovej biomasy v CZT TERMONOVA, a.s. v Novej Dubnici

10.    ŽIARAN S., SjF STU Bratislava
    Všeobecné zásady pri pripájaní kogeneračných jednotiek na potrubné sústavy

11.    JANDAČKA J., MALCHO M., SjF ŽU Žilina
    Využitie teplotného potenciálu spalín z kogeneračnej jednotky v technológii

12.    VRANAY F., JASMINSKÁ N., TKÁČIK Ľ., SvF TU Košice
    Aplikácia kogeneračnej jednotky v kombinácii s OZE pri výrobe tepla

13,00 – 14,30     prestávka na obed

14,30 – 16,30    V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST
    vedie: doc. Ing. J. Takács, PhD., SvF STU Bratislava

1.    TAKÁCS J., BUKOVIANSKY M., JURKA P., SvF STU Bratislava
    Vplyv využívania geotermálnej energie na energetickú hospodárnosť budov
     
2.    ALMAN R., Alfa Laval Slovakia s.r.o., Bratislava
    Efektívny návrh, inštalácia, prevádzka systémov s OST, celonerezový výmenník tepla ALFANOVA

3.    ČIŽMÁR J., Bratislavská teplárenská spol. Bratislava
    Skúsenosti z prevádzky sústavy centralizovaného zásobovania teplom v Bratislave

4.    POLLÁK J., Pollak, s.r.o., Bratislava
    Skúsenosti v projektovaním a realizáciou bytových odovzdávacích staníc tepla

5.    KALISKÝ A., SYSTHERM SK, Liptovský Mikuláš
    Skúsenosti z projektovania a realizácie kompaktných OST

6.    KONTRA J., Stavebná fakulta BME BUDAPEŠŤ (H)
    Využívanie obnoviteľných energií pre sústavu CZT v meste Vácrátót
   
7.    HALÁS O., Slovgeoterm Bratislava, s.r.o.
    Využívanie geotermálnej energie pre energetické účely mesta Sereď

8.    TAKÁCS J., MIČEK I., SvF STU Bratislava, Kúpele Piešťany
    Využívanie geotermálnej energie v areáli kúpeľov Piešťany

9.    ŠTEFANIČKA F., SvF STU Bratislava
    Skúsenosti z prevádzky otvoreného bazéna vo Veľkom Mederi

10.    TAKÁCS J., SvF STU Bratislava
    Možnosti využívania výmenníkov tepla v rekreačných zariadeniach – využívajúce geotermálnu energiu

11.    HORSKÝ J., DIH, s.r.o. Vrbové
    Realizácia kotolne na biomasu v sústave centralizovaného zásobovania teplom

16,30 – 17,00    prestávka na kávu s TZS a SZVT

17,00 – 18,00    B. diskusné fórum: Progresívna výroba tepla
    vedie: Ing. L. Jediný, Rozvojová spoločnosť, a.s. Bratislava

diskutujúci: Jandačka J., Kabát V., Kovačovič J., Obšivaný M.,
Šoltés J., Takács J.

18,00 – 18,30    stretnutie sympatizantov TZS
    vedie: Ing. J. Kovačovič
18,30 – 19,00    stretnutie sympatizantov SZVT
    vedie: Ing. M. Obšivaný

19,30 – 20,00    koktail generálnych partnerov:

•    Decon, s.r.o. Žilina
•    HERZ, s.r.o. Bratislava
•    PROCOM, s.r.o. Bratislava
•    SYSTHERM SK, s.r.o. Liptovský Mikuláš
•    Viessmann, s.r.o. Bratislava

20,00 – 23,00    spoločenský večer (DJ)

2. 3. 2011      streda: OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

08,00 – 18,00    registrácia účastníkov

08,30 – 10,30     VI. sekcia: ZDROJE TEPLA NA BÁZE BIOMASY
    vedie: prof. Ing. J. Víglaský, CSc., FEVT TU Zvolen

1.    VÍGLASKÝ J., TU Zvolen
    BIOHEAT, alebo ako zaistiť dostupnosť biomasy pre sektor energetiky
 
2.    JANKOVSKÝ J., Zvolenská teplárenská, a.s.
    Vplyv podpory na efektívnosť investície do združenej výroby energie na báze biomasy

3.    FILLO P., KADLEC M., Martinská teplárenská, a.s.
    Prevádzka fluidného kotla na spaľovanie biomasy a výroba zelenej energie v Martinskej teplárenskej

4.    HANZELY J., BIOENERGY Bardejov, s.r.o.
    Združená výroba bioenergie – energetický zdroj novej generácie v Bardejove

5.    FARKAŠ J., OZ Biomasa v Leviciach / Lesy SR, š.p.
    Produkcia energetických – palivových štiepok z miestnej suroviny ako predpoklad pre trvalý rozvoj bioenergetiky v SR

6.    TRENČANOVÁ M., Dalkia a.s.
    Efektívnosť vyžitia biopaliva úmerne chráni životné prostredie a významne zvyšuje stabilitu v bioenergetike

7.    WÖLLNER M., BICEK M., Menerttherm, s.r.o, Šaľa
    Efektívne využívanie regionálneho potenciálu biomasy

8.    ĎUĎÁK I., INTECH Slovakia, s.r.o. Bratislava
    Inovatívne možnosti využívania regionálnych zdrojov biomasy

9.    GULA A., AGH Krakov (PL)
    Rozvoj výroby energie – tepla na báze biomasy v Poľsku

10.    MINÁRIK I., BIO SALIX Energy, s.r.o
    Možnosti využívania biomasy z energetických plantáží ako biopaliva

11.    JANDAČKA J., a kol., SjF ŽU, Žilina
    Úloha aditív vo výrobe tuhých biopalív – drevných peliet

12.    KŘIVÁNEK E., Ústav TZB Brno (CZ)
    Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z dřevní biomasy

13.    MICHALSKÝ M., HERZ, spol. s r.o
    Technológia HERZ a biomasa = výroba tepla ekologicky  a ekonomicky – príklad z praxe

14.    KORSEPA Ľ., Viessmann s.r.o Bratislava
    Vyhodnotenie prevádzky biomasovej kotolne Stavbytherm Kežmarok

15.    ŠOOŠ Ľ, ONDRUŠKA J., MATÚŠ M., KRIŽAN P., SjF STU Bratislava
    Guľový peletovací lis – nový princíp zhutňovania

10,30 – 11,0        prestávka na kávu s vydavateľstvom V.O.Č

11,00 – 13,00        VII. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
        vedie: doc. B. Füri, PhD., SvF STU Bratislava

1.    BÖSZÖRMÉNYI L., SvF TU Košice
    Niektoré problémy navrhovania viacstupňového čerpania tepla pri centralizovanom zásobovaní teplom a chladom

2.     DRAXLER E., THB Pinkafeld (A)
    Tepelné čerpadlo vzduch – voda v existujúcom rodinnom dome, chyby a ich dôsledky

3.    VRANAY F., TU Košice
    Vplyv prevádzkového stavu na účinnosť tepelných čerpadiel

4.    MACHOVIČ M., ESM-YZAMER energetické služby a monitoring, s r. o. Trnava
    Inovácia vo vývoji plynovým motorom poháňaných tepelných čerpadiel GHP- model E1

5.    TOMLEIN P., SZ CHKT Rovinka
    Spôsob získania a obnovenia certifikátov osôb a firiem inštalujúcich tepelné čerpadlá

6.     MALCHO M., KAPJOR A., HÚŽVAR J., SjF ŽU Žilina
    Meranie tepelných čerpadiel vzduch – voda

7.    ORGONÍK D., SvF STU Bratislava
    Porovnanie meraní dvoch typov systémov vykurovania s tepelnými čerpadlami

8.    BOLEDOVIČ M., SvF STU Bratislava
    Efektívnosť tepelného čerpadla voda – voda pri zásobovaní rodinného domu teplom

9.    KULIAČEK P. Viessmann, s r. o. Bratislava
    Vybrané realizácie tepelných čerpadiel

10.     FÜRI B. SvF STU Bratislava
    Uplatnenie energetického hodnotenia technických zariadení budov

11.    KOSTKA R., Stiebel Eltron Poprad
    Nové trendy vo vývoji tepelných čerpadiel

15,00 – 18,00    exkurzia STIEBEL ELTRON, Poprad 

13,00 – 14,30    prestávka na obed

14,30 – 16,30    VIII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA
    vedie: Doc. Ing. O. Lulkovičová, PhD., SvF STU Bratislava

1.    Lulkovičová, O., Skalík, L., Matejková, M., SvF STU Bratislava
    Metodiky hodnotenia energetickej efektívnosti slnečných systémov v budovách

2.    NOVÁK, M., GOTTAS A., Thermosolar, s.r.o., Žiar nad Hronom
    Skúsenosti s návrhom, realizáciou a prevádzkou veľkých solárnych systémov

3.    NOVÁK M., GOTTAS A., Thermosolar, s.r.o., Žiar nad Hronom
    Ploché termické kolektory versus vákuové rúry v podmienkach strednej Európy

4.    MIČUŠÍK K., HERZ, spol. s r.o., Bratislava
    Skúsenosti so solárnym systémom v podmienkach bytového domu – príklad z praxe

5.    BAHR J., VUT Brno (CZ)
    Využití látek skupenských změn pro akumulaci tepla v systému vytápění rodinného domu

6.    ČERNÝ L., (CZ)
    Vývoj podpory elektřiny ze slunečního žáření v České republice od roku 2005

7.    KŘIŠÍKOVÁ H., Regulus, s.r.o., Praha (CZ)
    Problematika kombinace solárních soustav s kotli na spalování biomasy

8.    KOVAČIČ, M., Viessmann s.r.o., Bratislava
    Slnečná fotovoltaická elektráreň Jelšava

9.    GODÁL E., KURUC I., TSÚ Piešťany, š.p., Piešťany
    Certifikácia solárnych termálnych kolektorov v systéme Solar Keymark

16,30 – 17,00    prestávka na kávu so SSTP

17,00 – 18,00    C. diskusné fórum: Obnoviteľné zdroje energie
    vedie: prof. Ing. Ľ. Šooš, PhD., SjF STU 

diskutujúci:  Füri B., Gula A., Halás O., Lulkovičová O., Novák M., Tomlein P., Víglaský J.

18,00 – 18,30    stretnutie sympatizantov SSTP
    vedie: doc. Ing. O. Lulkovičová, PhD.

19,30 – 20,00    koktail generálnych partnerov:
•    Alfa Laval Slovakia, s.r.o. Bratislava
•    ESM-YZAMER, s.r.o. Trnava
•    Niersberger Slovakia, s.r.o. Žilina
•    Regulus, s.r.o. Prešov
•    STEFE SK, a.s. Banská Bystrica

20,00 – 23,00    spoločenský večer (DJ)

3. 3. 2011      štvrtok: AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

08,00 – 18,00    registrácia účastníkov

08,30 – 10,30    IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA
    vedie: Ing. M. Piterka, SBD Komárn

1.    SKUHRA J., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (CZ)
    Vytápění a teplá voda – služby upravené právně v ČR

2.    TEŠLÁR J., ENERGOAQUA Banská Bystrica
    Vplyv nesprávnej montáže určeného meradla na jeho metrologické parametre

3.    HOLYSZEWSKI P., ENBRA, a.s. Brno (CZ)
    Radiové odečty bytových vodoměrů

4.    KRUTÁKOVÁ J., SUCHÝ J., Landis+Gyr s.r.o., Bratislava
    Nové aplikačné možnosti v ultrazvukovom meraní

5.    ŠMELÍK J., Thermo Eco Engineering, s.r.o. Bratislava
    Čo vyjadrujú indikované jednotky?

6.    POJTEK M., BYTTHERM s.r.o, Bánovce nad Bebravou
    Porovnanie dvoch rozdielnych systémov rozpočítania nákladov na vykurovanie v panelovom dome

7.    IZAKOVIČ M., ESM-YZAMER energetické služby a monitoring s.r.o. Trnava
    Zabudnite na štandardné rozúčtovanie vykurovacích nákladov

8.    BUZAŠI J., SBD Banská Bystrica
    Meranie a rozpočítanie tepla v podmienkach SBD Banská Bystrica

9.    LESKOVSKÁ O., ZSVB Košice
    Jednotná forma vyúčtovania plnení spojených s užívaním bytu

10.    ČERNÝ L., (CZ)
    Užívání tepelné a spotřeba – odběr – elektrické energie v byte není totéž

10,30 – 11,00    prestávka na kávu s vydavateľstvom Eurostav
11,00 – 13,00    X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
    vedie: Ing. M. Kurčová, SvF STU Bratislava

1.    MIŽÁK J., PITEĽ J., TU Košice
    Systémy riadenia dodávky tepla – trendy, technické riešenia

2.    KOUDELKOVÁ D., SvF STU Bratislava
Regulácia výmenníkov tepla v parných odovzdávacích staniciach

3.    KURČOVÁ M., EHRENWALD P., SvF STU Bratislava
Regulácia vykurovacích sústav s tepelným čerpadlom

4.    ŠIKULA O., PLÁŠEK J., VUT Brno (CZ)
Dynamika nábehu a chladnutia podlahového vykurovania

5.    PATAKIOVÁ M., KABELE K., ČVUT Praha (CZ)
Využitie CDF pre optimalizáciu umiestnenia snímača pre reguláciu

6.    VÉGH P., STU Bratislava
Optimalizácia ekvitermickej regulácie použitím fuzzy regulátorov

7.    HOLYSZEWSZKI P., ENBRA Brno (CZ)
Prenos dát z meračov tepla po sieti GSM

8.    KIR J., Honeywell Bratislava
Riadenie a monitoring zdrojov tepla v systéme CZT

9.    KAPALO P., SvF TU Košice
    Energia spotrebovaná pri regulovanom vetraní bytu

10.    HROMADA P., Uponor GmbH Bratislava
    Regulácia veľkoplošných systémov vykurovania/chladenia

11.    KOHÚT J., WAVIN SLOVAKIA s.r.o. Bánovce nad Bebravou
    Regulácie na dosiahnutie komfortu sálavých vykurovacích a chladiacich systémov

13,00 – 14,30    prestávka na obed

14,30 – 16,30     XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
    vedie: Ing. F. Vranay, PhD., SvF TU Košice

1.    KOŠIČANOVÁ D., SvF TU Košice
    Princíp hydrauliky „hviezdicového“ systému vykurovania

2.    JANUŠKA J., SvF STU Bratislava
    Vplyv hydrauliky na prevádzkové náklady vykurovacej sústavy

3.    SZEKELY Š., IMI International s.r.o.
    Automatické vyvažovacie ventily v sústavách vykurovania a chladenia

4.    ŠMELÍK J., THERMO-ECO-ENGINEERING, s.r.o.
    Dopady zateplenia objektov na hydrauliku vykurovacích sústav

5.    GERBOC M., VYREGULOVANIE spol. s r.o.
    Preregulovanie rozvodov ÚK objektov po významnej obnove – teória a prax

6.    JUHÁSZ A., DÚL R., Pedinfo Kft., CFD Engineering Hungary Kft. (H)
    Vplyv vodomerov na hydrauliku systémov UK a TV

7.    VRANAY F., SvF TU Košice
    Súvislosti čerpacej práce a prevádzkových stavov hydraulických rozvodov

8.    SLOBODNÍK D., ENBRA SLOVAKIA s.r.o
    Zásady kontroly a udržiavania hydraulických systémov UK a TV

9.    JEVOČIN V., SvF VÚT Brno (CZ)
    Aktivace betónového jádra v praxi – termovízní měření

10.    KOTRBATÝ M., KOTRBATÝ, s.r.o. Praha (CZ)
    Hospodaření s teplem – prezentácia knižnej publikácie

16,30 – 17,00    prestávka na kávu s CVTTi

17,00 – 18,00    D. diskusné fórum: Správa budov a prevádzka vykurovacích sústav
    vedie: JUDr. M. Somorovský, SZBD Bratislava

diskutujúci: Kurčová, M., Piták, D., Piterka, M., Skuhra J., Somorová, V., Vranay, F.

18,00 – 18,30    stretnutie sympatizantov CVTTi
    vedie: Ing. A. Čelinský   

19,30 – 20,00    koktail generálnych partnerov: 
•    IMI International, s.r.o. Nitra
•    KOTRBATÝ, s.r.o. Praha
•    V. I. Trade, s.r.o. Nitra 

20,00 – 23,00    rozlúčkový spoločenský večer pri goralskej muzike

4. 3. 2011    piatok: ENERGETICKÉ  SLUŽBY

08,00 – 11,00    registrácia účastníkov

08,30 – 10,30    XII. sekcia: FACILITY MANAGEMENT
    vedie: doc. Ing. V. Somorová, PhD., SvF STU Bratislava

1.    SVOBODA P., Fakulta stavební ČVUT Praha (CZ)
    Návrh, údržba a oprava pohledového betonu z pohledu facility managementu

2.    STRUP O., Hein Consulting, Praha (CZ)
    Facility nebo Asset management ve správě technického majetku

3.    SOMOROVÁ V., SvF STU Bratislava
    Technická správa vykurovania v zelených budovách

4.    MACEK D., Fakulta stavební ČVUT, Praha (CZ)
    Ekonomické vyhodnocení efektivity investice do pasivního rodinného domu

5.    ŠTEVO S., FEI STU Bratislava
    Návrh a optimalizácia vykurovacieho procesu

6.    VRANAYOVÁ Z., SINGOVSZKI M., SvF TU Košice
    Inteligentná budova a možnosti jej riadenia
 
7.    LESKOVSKÁ O., ZSVB Košice
    Novela zákona o vlastníctve bytov – postrehy z praxe

8.    PODMANICKÝ P., SvF TU Košice
    Facility management a virtuálne modelovanie budov

9.    LUKÁŠIK D., VRANAY F., TKÁČIK Ľ., FERENCI J., Centrum výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav, Košice
    Budova s trvalo udržateľnou architektúrou s pozitívnou bilanciou energie

10.    HIRŠ J., ADAM P., CIFRINEC I., SvF VÚT Brno (CZ)
    Energetické úspory při větrání bytových domů

10,30 – 11,00    prestávka na kávu s časopisom Technika a Solar technika

11,00 – 13,00    XIII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAGEMENT
    vedie: prof. Ing. D. Petráš, PhD., STU Bratislava

1.    PETRÁŠ D., ŠABÍKOVÁ J., SvF STU Bratislava
    Energetický a environmentálny mamažment budov

2.    URBAN M., ČVUT Praha (CZ)
    Využití hodnocení energetické náročnosti pro výběrové řízení

3.    PUSTAYOVÁ H., PETRÁŠ D., SvF STU Bratislava
    Energetický monitoring prevádzky základnej školy

4.    HRUBÝ M. VUT Brno (CZ)
    Energetický manažment

5.    EMINGG R., KABELE K., ČVUT Praha (CZ)
    Commisioning – nová metóda pre uvádzanie systémov TZB do prevádzky

6.    ĎURIŠOVÁ E., PETRÁŠ D., SvF STU Bratislava
    Environmentálne posúdenie vykurovania/chladenia v administratívnej budove

7.    JANÍK P., KALÚS, D. SvF STU Bratislava
    Dlhodobá akumulácia tepla pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie – experimentálny rodinný dom

8.    FILLOVÁ E., SvF STU Bratislava
    Zelené budovy a ich environmentálne hodnotenie

9.    EÖRDÖGHNÉ M. M., PTE PMKK Épületgépészeti Tanszék (H)
    Optimalizácia energetickej obnovy budov

10.    BUGÁŇ J., PETRÁŠ D., SvF STU Bratislava
    Posúdenie výpočtu potreby energie pri podlahovom teplovodnom vykurovaní s EN

13,00 – 14,00    záver konferencie

–>–>