oprava

Dotácie na odstránenie systémových porúch. Kedy a ako podať žiadosť

Jedným zo spôsobov ako financovať obnovu bytových domov je získanie dotácie na odstránenie systémových porúch, ktorú poskytuje MDV SR.

Rozsah, podmienky a spôsob poskytovania finančných prostriedkov formou dotácií na rozvoj bývania stanovuje: ƒ

 • zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov;
 • vyhláška MDV SR č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu;
 • opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 376/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov.

Odstránenie porúch je kľúčové

Základným predpokladom úspešnej obnovy je odstránenie systémových porúch. Ak sa systémová porucha neodstráni pred významnou obnovou alebo zároveň s procesom obnovy, s obnovou nemožno pokračovať. Systémová porucha bytového domu je podľa zákona č. 433/210 Z. z. § 2, písm. m) porucha, ktorú nezavinili užívatelia bytov, ale má pôvod v nesprávne navrhnutých materiáloch a detailoch, nesprávne použitej technológii výstavby alebo v nedodržaní navrhnutého postupu realizácie stavby.

Na odstránenie systémovej poruchy možno v súlade so zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) poskytnúť dotáciu. Možnosť poskytnutia dotácie na odstránenie systémovej poruchy je definovaná v § 3, písm. c) zákona. Typ systémovej poruchy, na ktorý sa môže dotácia poskytnúť, bližšie špecifikuje § 6 v ods. 1) zákona č. 443/2010 Z. z. takto:

„1) Dotáciu podľa § 3, písm. c) možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy

a) vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu,
b) predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu,
c) predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu,
d) balkónov a lodžií bytového domu,
e) atiky bytového domu,
f) predsadenej lodžie bytového domu a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.“

Celý zoznam systémových porúch vrátane opisu ich výskytu, sprievodného znaku a povinného spôsobu ich odstránenia je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 433/2010 Z. z. (tab.). Celkovo je však definovaných 12 systémových porúch. Okrem porúch uvedených v tabuľke ide o šesť ďalších porúch, na ktoré sa síce dotácia neposkytuje, ale odstránenie týchto systémových porúch možno financovať napríklad z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Podľa informácií TSÚS, n. o., ide o tieto poruchy: ƒ

 • porucha keramzitbetónových obkladových dielcov na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu (najmä ZT, ZTB, T06B BA, BA); ƒ
 • porucha troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu (najmä T06B KE); ƒ porucha vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu (najmä LB, MB); ƒ
 • porucha obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu (najmä P1.15, SpM-P1.15, PS 82, BA NKS-S); ƒ
 • porucha stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky 80 mm bytového domu (najmä P1.14, SpM-P1.14, PS 82, P1.24); ƒ
 • porucha obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu (PV-2);

Poruchu preukazuje posudok

Existenciu systémovej poruchy musí v súlade s § 14 zákona o dotáciách preukázať odborný posudok vypracovaný autorizovanou osobou, ktorý obsahuje výsledky diagnostiky bytového domu s opisom systémovej poruchy, s rozsahom a stupňom poškodenia, návrh spôsobu odstránenia každej systémovej poruchy, ktorým sa zamedzí jej opakovaný vznik, a orientačnú výšku nákladov na odstránenie systémovej poruchy.

Následne sa musí pre stavbu, ktorá je predmetom odstránenia systémovej poruchy, spracovať evidenčný list systémovej poruchy. Vzor evidenčného listu nájdete v prílohe č. 3 zákona o dotáciách. Financovanie odstránenia systémovej poruchy možno zabezpečiť viacerými spôsobmi.

Buď úplne z vlastných zdrojov, alebo v kombinácii dotácia + vlastné zdroje, dotácia + vlastné zdroje + úver z komerčnej banky, vrátane úveru zo stavebnej sporiteľne alebo dotácia + úver z komerčnej banky, vlastné zdroje + úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy pritom nemožno poskytnúť, ak by úver z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania mal slúžiť zároveň s dotáciou na spolu financovanie odstránenia systémovej poruchy.

V súvislosti s rozhodovaním o spôsobe financovania obnovy musia vlastníci bytov v prípade, ak nemajú vo fonde prevádzky, údržby a opráv dostatok finančných prostriedkov, hlasovať o úvere v súlade s § 14 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Úver musia schváliť dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (§ 14b, ods. 2b) zákona č. 182/1993 Z. z.). Ak sa vlastníci bytov rozhodnú požiadať o poskytnutie dotácie, musí ísť výlučne len o úver z komerčnej banky alebo úver zo stavebnej sporiteľne.

Žiadosť o dotáciu

Zákon o dotáciách a opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 376/2020 Z. z (ďalej len „Opatrenie MDV SR“) v prílohe č. 3 upravuje, že žiadosť o poskytnutie dotácie na odstránenie systémovej poruchy musí okrem iného obsahovať aj projektovú dokumentáciu odstránenia tejto poruchy.

Projektovú dokumentáciu musí vypracovať odborne spôsobilá osoba (napr. stavebný inžinier so zameraním na pozemné stavby, projektant, statik) a na jeho základe žiadateľ o dotáciu požiada príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia alebo o súhlas s vykonaním stavby na základe ohlásenia stavby.

Žiadateľ o dotáciu musí spĺňať podmienky metodického usmernenia k podávaniu žiadosti o poskytnutie podpory na obnovu bytového fondu, ktoré je zverejnené na webovom sídle MDV SR. Po vypracovaní projektovej dokumentácie a po vydaní právoplatného stavebného povolenia, resp. súhlasu s vykonaním stavby, je potrebné vybrať zhotoviteľa stavby, s ktorým žiadateľ uzavrie zmluvu o dielo.

K obstarávacím nákladom stavby podľa § 8 zákona o dotáciách sa okrem nákladov stavby započítavajú aj náklady na projektové práce. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na častú chybu, ktorá spočíva v tom, že žiadateľ do zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby zahrnie okrem nákladov stavby aj náklady na projektové práce. Náklady za projektové práce však musí žiadateľovi vyfakturovať projektant a až tieto náklady sú súčasťou obstarávacích nákladov stavby.

Pred podaním žiadosti je zo strany žiadateľa ešte potrebné zabezpečiť všetky doklady podľa vzoru žiadosti uvedenej v prílohe č. 3 opatrenia MDV SR. Poznamenávame, že k žiadosti sa musí okrem klasickej projektovej dokumentácie priložiť aj projektová dokumentácia v elektronickej forme, zásadne vo formáte .dwg.

Postup pri podaní žiadosti

Postup pri podaní žiadosti je upravený v § 15 zákona, podľa ktorého sa žiadosť podáva okresnému úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby (ďalej len „príslušný OÚ“) na tlačive, vzor ktorého je uvedený v opatrení MDV SR, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania. Všetky požadované doklady sa musia predložiť spolu so žiadosťou v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.

Žiadosti sa podávajú v termíne od 15. januára do 31. mája príslušného kalendárneho roku. Zámer odstránenia systémovej poruchy je vhodné a účelné v primeranom čase ešte pred podaním žiadosti konzultovať s pracovníkmi príslušného OÚ, ktorí poskytnú žiadateľovi všetky potrebné informácie.

Zároveň je vhodné podávať žiadosť na začiatku uvedeného obdobia, aby mal žiadateľ v prípade potreby čas doplniť chýbajúci doklad alebo opraviť chybný údaj v žiadosti. Prípadnú opravu chybného údaju v žiadosti môže uskutočniť len žiadateľ a takúto opravu musí vyznačiť dátumom opravy a menom osoby, ktorá opravu vykonala! Za dátum podania žiadosti sa považuje deň, keď bola žiadosť podaná kompletne a správne.

Ustanovenie § 10 zákona o dotáciách upravuje, že žiadateľ sa zaviaže, že pri realizácii zabezpečí na stavbe dohľad odborným technickým dozorom, ktorým je fyzická osoba oprávnená vykonávať funkciu stavebného dozoru podľa osobitného predpisu. Výkon odborného technického dozoru v žiadnom prípade nesmie vykonávať osoba, ktorá má zmluvný vzťah, pracovný vzťah alebo iný obdobný vzťah so zhotoviteľom stavby!

Žiadosti sa podávajú v termíne od 15. januára do 31. mája príslušného kalendárneho roku.

Ako ďalej?

Dôležité je aj dôsledné stanovenie obstarávacích nákladov na odstránenie systémovej poruchy. V niektorých prípadoch sú do obstarávacích nákladov zahrnuté aj náklady, ktoré nesúvisia s odstránením systémovej poruchy. V tomto prípade sa zmení základňa pre výpočet dotácie a môže dôjsť k zníženiu požadovanej dotácie v nadväznosti na zníženie oprávnených nákladov odpočítaním nákladov, ktoré nesúvisia s odstránením systémovej poruchy.

Príslušný OÚ vyznačí na žiadosti overenie splnenia podmienok na poskytnutie dotácie a tie žiadosti, ktoré splnili podmienky na poskytnutie dotácie, zašle do 15 pracovných dní ministerstvu. Ak žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, OÚ vyzve žiadateľa (elektronicky do elektronickej schránky), aby v primeranej lehote, najviac však do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, odstránil nedostatky žiadosti.

Ak žiadateľ ani po výzve neodstráni nedostatky v žiadosti alebo žiadosť nie je v súlade s podmienkami zákona, úrad vráti žiadosť žiadateľovi. Žiadateľ, ktorému úrad žiadosť vrátil, môže podať ministerstvu prostredníctvom OÚ podnet na preskúmanie postupu OÚ v lehote do 20 pracovných dní odo dňa doručenia vrátenej žiadosti. Za dátum podania žiadosti sa považuje deň, keď bola žiadosť podaná kompletne a správne.

Ministerstvo: ƒ

 • doručené žiadosti posúdi a poskytne dotáciu v poradí podľa doručenia úplnej žiadosti, a to do výšky limitu ustanoveného ministerstvom pre jednotlivé kraje v rámci schváleného rozpočtu zverejneného na webovom sídle ministerstva; ƒ
 • elektronicky môže vyzvať žiadateľa na odstránenie nedostatkov žiadosti; ƒ
 • môže rozhodnúť o poskytnutí dotácie k žiadosti, ktorá je doručená neskôr ako k žiadosti, ku ktorej ministerstvo vyzvalo žiadateľa na odstránenie nedostatkov v žiadosti; ƒ
 • neposkytne dotáciu a vráti žiadosť žiadateľovi, ak žiadosť nespĺňa podmienky ustanovené zákonom alebo sú vyčerpané disponibilné finančné prostriedky na príslušný účel; ƒ
 • o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka; ƒ
 • poskytne dotáciu na základe zmluvy uzavretej medzi žiadateľom a ministerstvom.

Postup v procese realizácie stavby

V súlade so všeobecne záväznými predpismi je MDV SR povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv spravovaným Úradom vlády SR a zmluvy sú dostupné na http://www.crz.gov. sk/. Všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov tak majú možnosť oboznámiť sa s podmienkami dohodnutými v zmluve.

Prvým krokom žiadateľa v procese realizácie stavby je účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby. Pri tejto účasti musí dohliadnuť na založenie stavebného denníka, v ktorom sa na prvej strane uvedie deň odovzdania staveniska, miesto a názov stavby, identifikačné údaje zhotoviteľa, meno odborného technického dozoru stavby a údaje o projektantovi stavby.

Ak v čase odovzdávania staveniska už bola so žiadateľom uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie, odporúča sa, z dôvodu presnej identifikácie stavby, uviesť do stavebného denníka aj číslo zmluvy o poskytnutí dotácie. Zároveň zápisom do stavebného denníka ustanoví povinnosť zhotoviteľa vyzvať odborný technický dozor stavby na kontrolu tých častí stavby, ktoré budú po ďalšom postupe prác neprístupné kontrole (napr. osadenie kotiev a pod.).

V súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie je žiadateľ povinný predložiť prvú stranu stavebného denníka príslušnému OÚ v zmluvne dohodnutom termíne. Veľmi dôležitou a nezastupiteľnou činnosťou žiadateľa je kontrola súladu vykonaných prác a dodávok na stavbe s prácami a dodávkami fakturovanými zhotoviteľom.

Faktúry zhotoviteľa, ktoré budú hradené z dotácie, potvrdené odborným technickým dozorom stavby a aj podpisom žiadateľa, predkladá žiadateľ najneskôr 21 dní pred lehotou ich splatnosti na úhradu príslušnému OÚ. K rovnako dôležitým činnostiam žiadateľa patrí aj priebežná kontrola kvality vykonávaných prác na stavbe a kontrola dodržiavania zmluvne dohodnutých lehôt výstavby.

Ak je to potrebné, žiadateľ zvoláva kontrolné dni na stavbe na riešenie vzniknutých problémov, na ktoré prizýva zástupcov príslušného OÚ a zástupcu ministerstva. Kontrola kvality vykonávaných prác na stavbe je však plne v kompetencii zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, t. j. odborného technického dozoru stavby.

Zmena materiálov

Pomerne často dochádza na stavbe k zmene materiálov, resp. technických riešení v porovnaní s projektovou dokumentáciou. Všetky takéto zmeny musia byť odsúhlasené všetkými účastníkmi investičného procesu (žiadateľ – stavebník, zhotoviteľ a projektant). V zmluve o poskytnutí dotácie je dohodnutý postup na odsúhlasovanie zmien a sú dohodnuté podmienky, kedy si zmeny nevyžadujú vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnutí dotácie a môžu byť odsúhlasené aj zodpovedným pracovníkom príslušného OÚ.

Ak ide o zmeny, ktoré si vyžadujú vypracovanie dodatku k dotačnej zmluve (napr. zmena termínu dokončenia stavby, zmena výšky obstarávacích nákladov stavby a pod.), je žiadateľ povinný takúto zmenu oznámiť ministerstvu. Ostatnou dôležitou činnosťou žiadateľa je účasť na kolaudačnom konaní, pri ktorom sa spoločne s odborným technickým dozorom stavby spíšu zistené zjavné nedostatky a nedorobky na stavbe, ktoré však neprekážajú pri užívaní stavby, a so zhotoviteľom sa dohodne spôsob a termín ich odstránenia.

Po skončení stavby je žiadateľ povinný najneskôr v zmluvne dohodnutom termíne predložiť ministerstvu doklad o ukončení stavby na účel vykonania administratívnej finančnej kontroly. Ministerstvo až do splnenia tejto povinnosti zadrží sumu vo výške 5 % z celkovej výšky obstarávacích nákladov. Ministerstvo túto sumu neuvoľní, pokým sa uvedený doklad nepredloží v zmluvne dohodnutom termíne.

Výška poskytnutej dotácie

V súlade s vyhláškou MDV SR č. 181/2019 Z. z. možno podľa § 4 na odstránenie systémovej poruchy bytového domu: ƒ

 • podľa písm. a) § 6 ods. 1, písm. a) až e) zákona č. 443/2010 Z. z. poskytnúť dotáciu vo výške 22 €/m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 70 % obstarávacích nákladov a ƒ
 • podľa písm. b) § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 443/2010 Z. z. poskytnúť dotáciu vo výške 15 €/m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 50 % obstarávacích nákladov.

Pri odstraňovaní dvoch alebo viacerých systémových porúch podľa § 6 ods. 1 zákona č. 443/2010 Z. z. na jednom bytovom dome sa výška dotácie určí ako súčet vypočítanej dotácie na jednotlivé systémové poruchy.

Žiadateľ o dotáciu

Podľa zákona č. 443/210 Z. z. môže byť žiadateľom o dotáciu:

„a) obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť;
b) vyšší územný celok;
c) bytové družstvo;
d) vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom, ktorý vykonáva správu bytového domu na základe zmluvy o výkone správy uzatvorenej podľa § 8a, ods. 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a je zapísaný v zozname správcov podľa § 7 zákona č. 264/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov alebo
e) spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.“

spracované z podkladov MDV SR

Článok bol publikovaný v časopise Správa budov 01/2021.