Na ilustračnej snímke je mesto Bratislava.

Bratislavčania sa môžu vyjadriť k deviatemu balíku zmien územného plánu

Mesto Bratislava prerokúva veľký balík vyše 100 zmien a doplnkov územného plánu (ÚP) 09.

Verejnosť sa môže k nim vyjadriť do 31. júla tohto roka. Dlhý a náročný proces sa začal v roku 2020 a mohol by vyvrcholiť na budúci rok 2023 prerokovaním zmien a doplnkov 09 v mestskom zastupiteľstve, ktoré vzíde z komunálnych volieb na jeseň tohto roka.

Aktuálne je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (SEA) významný balík zmien  a doplnkov územného plánu 08. Súvisí so zmenami funkčného využitia a priestorového usporiadania plôch v prospech nájomného bývania na základe Urbanistickej štúdie nájomného bývania na území Bratislavy a má priniesť pre mesto nájomné byty. Týka sa pozemkov v majetku mesta a súkromných vlastníkov.

Zmeny ovplyvnia využitie pozemkov

V deviatom balíku sú  zmeny, ktoré súvisia so zmenou klímy, s vhodnejším využitím územia, technickými zmenami, so zmenami verejného dopravného vybavenia (modernizácia električkových tratí či úprava železničných tratí), s ochranou prírody či zmenami celomestského charakteru. Tie umožnia napríklad trasovať a postaviť trolejbusové trate rýchlejšie a flexibilnejšie na každej pozemnej komunikácii, kde je to prevádzkovo potrebné a priestorovo možné.

Samospráva  pripravila na stredu 22. júna podujatie pod názvom Konzultačný stánok s prezentáciou a výkresmi o zmenách a doplnkoch 09. „Fyzické a právnické osoby sa mohli porozprávať o pripravovaných zmenách v ÚPN, je to prvý krát po pandémii koronavírusu,“ priblížil cieľ stretnutia Martin Berežný, riaditeľ sekcie územného plánovania Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).

Väčšinou prišli vlastníci pozemkov, ktoré sú predmetom zmien. Občania a firmy  sa pýtali ako ovplyvnia zmeny využitie a zhodnotenie ich majetku. „Usmernili sme ich ako majú podať písomne podať pripomienky k navrhovaným zmenám 09,“ vysvetlil.

 

 

Územný plán mesta Bratislava
Územný plán mesta Bratislava

Zeleň aj koľajové trate

Jedna zo zmien z oblasti životného prostredia, patrí do lokality Estónskej ulice v mestskej časti Vrakuňa. Podľa platného územného plánu je tam funkcia viacpodlažnej bytovej zástavby a vnútrobloky meníme na stabilizovanú zeleň, nebude sa tam môcť stavať,  uviedla  Marta Závodná, vedúca oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov magistrátu.

Ďalej v lokalite popri toku Malý Dunaj sa mení Územie poľnohospodárskej pôdy na územie prírodnej zelene za účelom stabilizácie zelene. mestskej časti Devínska Nová Ves sa biokorodor rozšíri o mokrade.Tejto mestskej časti sa týka aj zmena v územnom pláne, ktorá hovorí o tretej železničnej koľaji zo železničnej Hlavnej stanice.

Riaditeľ Berežný  v súvislosti s rozširovaním električkových tratí pre ASB povedal, že ďalší rozvoj týchto radiál je predmetom urbanisticko-dopravných štúdií. V príprave je štúdia pre Vrakúňsko-Biskupickú radiálu. V budúcnosti máme v pláne ďalšie, ale toto nie je súčasťou doplnkov 09,“ doplnil Berežný s tým ak bude mať verejnosť záujem, Konzultačný deň môžu zopakovať.

Zmeny a doplnky 09 územného plánu Bratislavy

Obstarávateľ: mesto Bratislava
Spracovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy
Zber podnetov: 2021
Spracovateľ pripravil finálny návrh Zmien a doplnkov 09: máj- jún 2022
Prerokovanie: Jún-júl 2022
Lehota na podanie pripomienok: 10. júna do 31. júla 2022
Rokovania s predkladateľmi podnetov, na ktorých bol obstarávateľmi a spracovateľmi predstavený predbežný výsledný návrh 2. polrok 2021 – začiatok roka 2022