27. ročník medzinárodnej vedecko-technickej konferencie zdravotnej techniky s prezentáciou firiem

28. septembra 2023 v Clarion Congress Hoteli**** v Bratislave je stretnutím vedeckých a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách.

SANHYGA 2023 Vodovody – Kanalizácia – Plynovody

Pozývajú vás Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI.

Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť –vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou
zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program konferencie SANHYGA 2023 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy

• hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
• vodovody v budovách

• plynovody

• využitie zrážkovej a sivej vody

• vsakovacie systémy

• technologické zariadenia v zdravotnej technike

• kanalizácia v budovách

Odborný garant:
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

Stavebná fakulta STU Bratislava

Radlinského 11, 810 05 Bratislava

jana.perackova@stuba.sk

Prípravný výbor:
prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Bratislava

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Košice

prof. Ing. Ján Takács, PhD., Bratislava

Ing. Taťjana Jánošková, PhD., Bratislava

Ing. Jakub Vrána, PhD., Brno, CZ

Ing. Zdeněk Žabička, Brno, CZ

Organizačný garant: Editovanie zborníka:
Jana Lehotová Nôtová Mgr. Zuzana Švecová

SSTP, Koceľova 15 SSTP, Koceľova 15, BA

815 94 Bratislava
sstp@sstp.sk
tel.: +421 903 562 108

konferencie@sstp.sk

www.sstp.sk

Editovanie zborníka:
Mgr. Zuzana Švecová

SSTP, Koceľova 15, BA

sstp@sstp.sk

28. 9. 2023 štvrtok

08.30 09.45 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
09.45 10.00 OTVORENIE KONFERENCIE

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., odborný garant konferencie

10.00 12. 00 1. sekcia VODOVODY V BUDOVÁCH

vedie: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

1.
Potreba návrhu slnečných kolektorov na prípravu teplej vody
v bytových budovách

L
.Skalík, SvF STU Bratislava
2
. Náklady na stavbu a provoz vnitřního vodovodu spotřeba vody
Z. Pospíchal st., Z. Pospíchal ml., QZP, s.r.o., CZ

3.
Mangelhafter Einbau von Wasserzählern
(Chyby pri inštalácii vodomerov)

E. Draxler , HT Pinkafeld,
Rakúsko
4
. Úvaha nad systémami prípravy teplej vody
M. Eȍrdȍghné, TU Pécs, Maďarsko

5
. Ohřev vody a reflexní termo izolace
Z. Žabička, Brno, CZ

6.
Názov prednášky sa doplní
Z. Szánthó, TU Budapešť, Maďarsko

1
2.00 13. 00 OBED
13.00 15.00 2.sekcia ZDRAVOTNOTECHNICKÉ ZARIADENIA A TECHNOLÓGIE

vedie: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

1.
Modrá budova = modrozelený svet
D.Káposztásová, Z. Vranayová, SvF TU Košice

2.
Navrhovanie vsakovacích systémov na území mesta Bratislavy podľa
nových požiadaviek

M. Maršalko, EKODREN, s.r.o., Pezinok

3. Technologie úpravy bazénové vody v závislosti na aktivitě a účelu

bazénu

I. Koubková, SvF ČVUT Praha, CZ

4
. Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy
K. Plotěný, ASIO
NEW, s.r.o. , Brno, CZ
5. Prípadový rozbor vzniku porúch počas prevádzky VTL plynovodu
v dôsledku nesprávneho technického návrhu a realizácie (vťahovanie
sklolaminátového potrubia do pôvodného oceľového)

J.Pilát, SEPS, a. s. Bratislava

1
5.00 15.30 PRESTÁVKA NA KÁVU
15.30
16.00 Príhovor generálneho partnera konferencie a slávnostné odovzdanie ceny
SSTP v oblasti zdravotnej techniky za rok 2022

16.00 18.00 3. sekcia KANALIZÁCIA V BUDOVÁCH

vedie: Ing. Jakub Vrána, PhD.

1. Nové evropské normy pro podlahové vpusti

J. Vrána, FAST VUT Brno, CZ

2. Podtlakový systém Geberit Pluvia v zelených strechách

S. Michaličková, Geberit Slovensko, s.r.o. (firemná prezentácia)

3
. Novinky v HL HuttererLechner a správne používanie výrobkov
P. Mayer, HL Hutterer & Lechner, GmbH. (firemná prezentácia)

4
. Komparácia systémov odpadových potrubí vo vysokých budovách
M.
Sokol, A. Obstová, J. Peráčková, SvF STU Bratislava
5
. Spätné využitie odpadového tepla z kanalizácie
L. Hrnčárová, J. Peráčková, SvF STU Bratislava

6
. 2D a 3D simulácia vývinu teplotného poľa pri ochladzovaní odpadovej
bazénovej vody v
chladiacom kanáli termálneho kúpaliska
A.
Predajnianska, J.Takács, SvF STU Bratislava
18:00 ZÁVER KONFERENCIE

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE TERMÍN A MIESTO KONANIA

28.9.2023, Clarion Congress Hotel****, Bratislava
bez DPH
DPH spolu
Účastnícky poplatok
s DPH
vložné účastník
40,00 € 20,00% 48,00 €
vložné účastník člen SSTP*, SKSI
20,00 € 20,00% 24,00 €
obed formou bufetu
20,00 € 20,00% 24,00 €
zborník prednášok tlačený
15,00 € 20,00% 18,00 €
zborník prednášok na USB
10,00 € 20,00% 12,00 €
partner konferencie + špeciálne požiadavky
CP individuálne na adrese: konferencie@sstp.sk
* Za členov SSTP považujeme len tých účastníkov, ktorí do zahájenia konferencie zaplatili členský príspevok na rok 2023

* (pozri členstvo na
www.sstp.sk)
Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 26. 9. 2023 na účet SSTP vo VÚB Bratislava
č. ú.: 1307192857/0200,VS 19 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko. Naše IČO: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX

V prihláške uveďte presnú fakturačnú adresu, vrátane IČO, DIČ, IČ DPH, v prípade súkromnej osoby presnú korešpondenčnú adresu.

Zálohové faktúry vystavujeme len na požiadanie (prihláška slúži ako podklad k platbe).
Uzávierka prihlášok je 22.9.2023 po tomto termíne účastnícky poplatok nevraciame.

Náhradník je možný a vítaný.

Program a prihlášku na konferenciu nájdete aj na
www.sstp.sk
Ďalšie informácie poskytne organizačný garant: tel.: +421 903 562 108, email:
konferencie@sstp.sk

UBYTOVANIE:

Clarion Congress Hotel****, Bratislava
Zmluvné konferenčné ceny ubytovania:

Štandardná izba obsadená jednou osobou bez raňajok 85,00 € /noc

Štandardná izba obsadená jednou osobou s raňajkami 90,00 € /noc

Štandardná izba obsadená dvomi osobami bez raňajok 100,00 €/noc

Štandardná izba obsadená dvomi osobami s raňajkami 105,00 € /noc

Rezervácia:

Email:
reception.cchb@clarionhotel.sk
Tel.: +421 2 5727 7000

Rezerváciu a úhradu ubytovania si zabezpečuje každý účastník samostatne!

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite emailom na adresu
konferencie@sstp.sk
najneskôr do 22.9.2023

 

Zdroj: PR článok SSTP, konferencia Sanhyga 2023