ASB Články na tému

tepelný odpor konštrukcie

Súčasná výstavba vyžaduje najvyššie štandardy energetickej účinnosti, funkčnosť počas celej životnosti a predovšetkým optimálnu kvalitu vnútorného ovzdušia a tepelný komfort. To možno dosiahnuť maximálnou vzduchotesnosťou a ochranou stavebných konštrukcií proti vlhkosti.

Súčasná výstavba vyžaduje najvyššie štandardy energetickej účinnosti, funkčnosť počas celej životnosti a predovšetkým optimálnu kvalitu vnútorného ovzdušia a tepelný komfort. To možno dosiahnuť maximálnou vzduchotesnosťou a ochranou stavebných konštrukcií proti vlhkosti.

Tepelná izolácia strešnej konštrukcie je dôležitým aspektom tepelnej pohody v domácnosti. Práve zle zaizolovaný krov predstavuje miesto, cez ktoré v zimnom období uniká najviac tepla, čo má za následok zvýšenie nákladov a ktorý v lete spôsobuje nepríjemné prehrievanie obytného podkrovia. Správnym výberom tepelnej izolácie môžete týmto problémom predísť.

Merania U-hodnôt stavebných konštrukcií preukázali významné ­odchýlky skutočných U-hodnôt od údajov v tepelno-technických ­posudkoch. Súčiniteľ prechodu tepla konštrukciou U je snáď najdôležitejším parametrom pri výpočte potreby tepla na vykurovanie a chladenie. Od správnosti jeho určenia závisí aj správnosť návrhu vykurovacích a chladiacich systémov, správnosť projektového energetického hodnotenia a v neposlednom rade aj správnosť hodnotenia energetickej hospodárnosti budov.

Elimináciou tepelných mostov možno znížiť náklady na vykurovanie až o 4 %, pri pasívnych domoch dokonca až o 6 %. Tepelné mosty sa často vyskytujú v miestach styku vodorovnej konštrukcie s konštrukciou zvislou, teda napríklad medzi stenou a základovou konštrukciou, prípadne stenou suterénu stavby. Na minimalizovanie tepelných mostov v týchto miestach je určený nový vápennopieskový prvok KMB SENDWIX THERM, ktorý doplnil moderný dvojvrstvový murovací systém od spoločnosti KM Beta, navrhnutý priamo na stavbu úsporných, nízkoenergetických a pasívnych domov.

Princíp sendvičovej konštrukcie obvodového plášťa spočíva vo vrstvení materiálov rôznej povahy, pričom každý z nich je „špecialistom“ na určitú vlastnosť konštrukcie. Jeden zabezpečuje tepelnú izoláciu, ďalší statiku konštrukcie a požiarnu odolnosť, tretí zvukovú izoláciu a tepelnú akumuláciu. Spoločným pôsobením tieto materiály vytvoria obvodový plášť takých  parametrov, ktorým nedokáže konkurovať žiaden jednovrstvový materiál. Ukážkovým príkladom sendvičovej konštrukcie obvodového plášťa je systém strateného debnenia na báze štiepkocementovej dosky – stavebný systém VELOX.

Pri stavbe energeticky efektívnych budov na bývanie je dôležitým cieľom zaručiť vzduchotesnosť ich obalovej konštrukcie. Obalovú konštrukciu možno realizovať použitím viacerých konštrukčných systémov. Možno použiť systémy z murovacích tvaroviek, masívnych konštrukcií alebo ľahkých, prevažne drevených konštrukcií.

Teplo sa v EPS šíri vedením pevnou zložkou peny a žiarením plynom vnútri buniek hmoty. Vedenie tepla možno ovplyvniť len veľmi ťažko a výsledok je nepatrný. Ovplyvniť možno však priepustnosť materiálu pre tepelné žiarenie. Tepelným žiarením rozumieme elektromagnetické žiarenie, ktoré vyžarujú telesá s teplotou, ktorej je tepelná izolácia vystavená. Prenos tepla sálaním možno podstatne ovplyvniť napríklad zvýšením hustoty EPS alebo pridaním stopovej prísady bez zmeny hustoty.