ASB Články na tému

poruchy strechy

Konštrukčné skladby šikmých striech sa za posledné roky zmenili. Spolu s tým súvisia aj poruchy, ktoré sa veľmi často opakujú, pričom mnohokrát nejde o poruchy zapríčinené výhradne pokrývačmi. V dôsledku čoho teda poruchy vznikajú, kto stojí za ich príčinou a aký prístup by sa mal zvoliť?

Tenzometrické merania na nosnej konštrukcii dreveného krovu nad presbytériom Katedrály sv. Martina v Bratislave sa vykonali v rámci tepelnej sanácie (termosanácie) spomenutej konštrukcie. Termosanácia je moderná metóda sanácie drevených konštrukcií, ktorá je zameraná na likvidáciu drevokazného hmyzu pôsobením zvýšenej teploty.

Asfaltové šindle patria už mnoho rokov k tradičným strešným krytinám, ktoré majú svoje miesto na trhu vďaka svojej flexibilite, mechanickým vlastnostiam, životnosti, rozsahu použiteľnosti, početnosti farebných a tvarových modifikácií, hmotnosti a použiteľnosti v nízkych sklonoch strešných plášťov. Napriek tomu, že tento typ strešnej krytiny je na Slovensku a v Českej republike významne rozšírený už viac ako 20 rokov a renomovaní dodávatelia vyvíjajú úsilie na zabezpečenie kvality realizovaných striech, možno sa, žiaľ, aj v súčasnosti stretnúť s množstvom opakujúcich sa chýb a porúch.

Stavebné konštrukcie vytvárajú obal budovy, ktorý oddeľuje vonkajšie a vnútorné prostredie. Obvodová konštrukcia chráni vnútorné prostredie pred poveternostnými vplyvmi a zároveň je aj bariérou proti vode, ktorá je najväčším nepriateľom stavby. Vo väčšine prípadov bráni zrážkovej vode preniknúť do stavby. Jednou z takýchto konštrukcií je aj strecha.

Strechy bytových domov volajú o pomoc. Nevzhľadná fasáda so zlými tepelnoizolačnými vlastnosťami či hrozivý stav strechy sú smutnou realitou väčšiny slovenských panelákov. Do rekonštrukcie bytových domov putujú v súčasnosti nemalé finančné prostriedky. Dôvodom je snaha o zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, predĺženie životnosti panelákov, ale aj zníženie nákladov jednotlivých domácností. Pri obnove bytového domu sa odporúča investovať nielen do zateplenia a výmeny okien, ale aj do kompletnej rekonštrukcie strechy.

Výskyt porúch plochých striech na strešných plášťoch realizovaných v období pred desiatimi rokmi vedie k nutnosti ich podrobnej analýzy. Sanácia týchto porúch technicky nesprávnym riešením by mohla mať ďalekosiahle dôsledky nielen na priestory umiestnené bezprostredne pod strechou, ale aj na objekt ako taký.

Poruchou možno označiť zlyhanie niektorej zo základných funkcií strechy. Aké sú najčastejšie poruchy striech a prečo k nim dochádza?

Poruchou možno označiť zlyhanie niektorej zo základných funkcií strechy. Aké sú najčastejšie poruchy striech a prečo k nim dochádza? V článku prinášame komplexný pohľad na problematiku porúch strešnej konštrukcie aj s návrhmi na ich elimináciu.

Hlavnými nepriateľmi šikmej strechy sú čas a poveternostné vplyvy, ktorým musí strecha dennodenne odolávať. Strecha patrí k najnamáhanejším konštrukciám domu a jej životnosť je obmedzená. Skôr či neskôr každá strešná krytina podľahne času a objavia sa na nej poruchy, ktoré treba okamžite riešiť. Kľúčový je výber správneho materiálu a optimálneho spôsobu obnovy strechy. Novinkou na slovenskom trhu je asfaltová krytina Icopal 3D zo skupiny Icopal.

Nadstavby na plochých strechách bytových domov sú z hľadiska ďalšieho využitia zastavaných plôch významným prvkom šetriacim životné prostredie. Z architektonického hľadiska pomáhajú oživiť mnohé mestské sídliská. Ďalšou možnosťou, ako využiť ploché strechy, sú menej používané novovytvorené zelené plochy.

Vikiere sú v súčasnosti pomerne častým riešením presvetlenia zobytneného podkrovia šikmých striech. Návrh ich konštrukcie i samotná realizácia si však vyžadujú dôslednosť, v opačnom prípade sa často stávajú zdrojom vážnych problémov vo funkčnosti strechy tak, ako to bolo v nasledujúcich dvoch prípadoch.

Nájsť spoločného menovateľa vzniku porúch šikmých striech nie je vôbec jednoduché. Zo skúseností expertných a znaleckých kancelárií vyplýva, že kvalita strešnej konštrukcie objektu vo všeobecnosti závisí od zodpovedného a individuálneho prístupu ku každej zhotovovanej streche zo strany projektanta, investora i zhotoviteľa. Nasledujúce praktické ukážky totiž poukazujú na skutočnosť, že problémy so strechami vždy ovplyvňuje ľudská činnosť. Za výsledkom môže stáť aj myšlienka, čiže hľadanie nových technológií zhotovenia, materiálov či konštrukčných riešení a pod., aj vlastné zhotovenie strechy. Často však príčinu negatívnych dôsledkov možno hľadať aj v nedostatku financií.

Výskyt porúch na strechách s vláknocementovou krytinou v extrémnych okrajových podmienkach vonkajšieho aj vnútorného prostredia vedie k nevyhnutnosti ich podrobnej analýzy. V praxi sa ukazuje, že veľký podiel na poruchovosti majú vlastná projektová dokumentácia, nedostatočný tepelnotechnický návrh, nesprávna voľba materiá­lu, použitie nevhodnej technológie pri realizácii strechy alebo chybne navrhnuté či zhotovené detaily. Tieto technicky nesprávne riešenia majú ďalekosiahle dôsledky nielen na strešný plášť, ale aj na objekt ako celok. Okrem zatekania vody do podstrešných priestorov môžu totiž naštartovať celý rad oveľa závažnejších porúch a defektov.

So strechami a problémami okolo striech sa stretávame skoro každý deň. Všetky, i tie najmenšie chyby, ktoré vzniknú pri realizácii, treba odstrániť za cenu veľkých finančných nákladov. A preto je dôležité si uvedomiť, čo môže byť rizikovým miestom na streche, a venovať mu patričnú pozornosť, pretože konštrukcia striech sa radí medzi technicky najnáročnejšie konštrukcie v oblasti stavebných konštrukcií.

Konštrukcie plochých striech zaznamenávajú v poslednom období výrazný progres. Neustále sa objavujú dokonalejšie materiály na zateplenie, odvetranie a hydroizoláciu plochej strechy, vyžadujú si však aj vhodnú skladbu a odbornú aplikáciu. Ako je to s praktickým uplatnením najnovších poznatkov pri rekonštrukciách plochých striech, sme sa opýtali odborníkov z praxe.