Partneri sekcie:

Podklady a skúsenosti s realizáciou ETICS na ETICS

image 94799 25 v1

Pri zhotovení nového ETICS na už existujúci ETICS je potrebné postupovať v súlade s platnými technickými a normatívnymi predpismi, ako aj detailne vypracovanou projektovou dokumentáciou, ktorej musí predchádzať dôkladná diagnostika existujúceho ETICS.

Od júla 2012 je v platnosti novelizovaná STN 73 0540-2: 2012: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Ako je uvedené v názve normy, táto norma sa vzťahuje na projektovú dokumentáciu budov, projektové a normalizované energetické hodnotenie budov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.

„Na nové budovy postavené po roku 2015 platia odporúčané hodnoty pre ultranízkoenergetické budovy ako normalizované (požadované) a po roku 2020 budú platiť cieľové odporúčané hodnoty pre budovy s takmer nulovou potrebou energie ako normalizované. Projektant je povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby.“ Toľko citácia z normy. Realita je taká, že od začiatku roka 2016 vstúpili do platnosti prísnejšie tepelnotechnické požiadavky na súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie.

Do konca roka 2015 bola normalizovaná (požadovaná) hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie pre vonkajšiu stenu a šikmú strechu so sklonom > 45° UN = 0,32 W/(m2 . K). Tejto požiadavke zodpovedalo použitie tepelnej izolácie na báze expandovaného polystyrénu (EPS) alebo kamennej vlny s hrúbkou približne 100 mm spolu so započítaním všetkých vrstiev obvodovej steny.

Od roku 2016 je potrebné na splnenie normalizovaných požiadaviek dosiahnuť odporúčanú hodnotu Ur1 = 0,2 W/(m2 . K). Aby bolo možné splniť túto požiadavku normy, je potrebné použiť tepelnú izoláciu s hrúbkou približne 140 až 160 mm v závislosti od druhu tepelnej izolácie (biely EPS, sivý EPS, kamenná vlna, fenolová pena a pod.). Tieto zvýšené požiadavky majú za následok nárast používaných hrúbok tepelnej izolácie, zvýšenie zaťaženia nosnej stavebnej konštrukcie a rovnako aj zvýšené požiadavky na únosnosť a súdržnosť podkladu.

Sprísnené normalizované požiadavky

Sprísnené požiadavky normy sa vzťahujú na všetky budovy, na ktorých výstavbu alebo zmenu stavby je potrebné stavebné ohlásenie alebo stavebné povolenie. Ak sa v minulosti v rámci ETICS bežne používali menšie hrúbky tepelnej izolácie, napr. 50 mm, dnes už stavba s takýmto zateplením nemusí spĺňať požiadavky normy na energetickú hospodárnosť budovy. Rovnako už skôr zateplené stavby sa môžu dostať do štádia, že je potrebné pôvodný ETICS z estetického, funkčného alebo statického hľadiska opraviť alebo sanovať. Preto je v tomto čase namieste otázka, akým spôsobom sa dá už zrealizovaný ETICS „opraviť“ tak, aby došlo k: 

 • optickému osvieženiu starých a znečistených obvodových plášťov budov, 
 • očisteniu a ošetreniu plôch napadnutých riasami a plesňami,
 • zmene vzhľadu (farebnosť, štruktúra omietky a pod.),
 • náhrade materiálu na zvetraných alebo poškodených plochách,
 • celoplošnému naneseniu novej základnej vrstvy a novej omietky,
 • celkovej náhrade omietkového systému tak, aby spĺňal všetky požiadavky platných technických a normatívnych predpisov, prípadne požiadavky majiteľov domov a bytov z hľadiska energetickej hospodárnosti budov.

Spôsoby zdvojenia ETICS

Revidovaná STN 73 2901, ktorá určuje požiadavky na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), platná od septembra 2015, sa zaoberá okrem iného dôležitými zmenami v oblasti zhotovenia ETICS s ohľadom na požiarnu bezpečnosť, ale aj zdvojením ETICS.

Norma sa zaoberá spôsobmi zhotovenia zdvojenia ETICS rôznymi spôsobmi:

 • zvýšením hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy zhotovením nového ETICS na existujúci ETICS;
 • zhotovením nového ETICS na existujúci ETICS po strhnutí vonkajšieho súvrstvia ETICS alebo zníženia difúzneho odporu výstužnej a povrchovej vrstvy vyfrézovaním drážok podľa dokumentácie výrobcu ETICS;
 • demontážou existujúceho ETICS pred zhotovením nového ETICS a úpravou podkladu (v podstate ide o nový ETICS).
 • Rozhodnutie, ktorý spôsob zhotovenia nového ETICS sa má uplatniť, vyplýva zo zistenia:
 • druhu a stavu zateplenej stenovej konštrukcie a najmä povrchovej úpravy,
 • druhu a stavu ukotvenia existujúceho ETICS na podklad,
 • druhu a stavu tepelnoizolačného materiálu ako súčasti existujúceho ETICS.

Podklady na realizáciu ETICS na ETICS

ETICS na ETICS sa musí zhotoviť podľa projektovej dokumentácie spracovanej podľa prílohy A STN 73 2901: 2015 a dokumentácie výrobcu ETICS. Pred spracovaním projektovej dokumentácie sa musí zistiť spôsob kotvenia a musia sa vykonať skúšky – najmä overenie únosnosti podkladu pôvodnej stavebnej konštrukcie a stanovenie súdržnosti lepidla a povrchovej úpravy existujúceho ETICS, stanovenie prídržnosti celého ETICS na podklad, uzavretie vzduchovej medzery medzi tepelnoizolačnou vrstvou a podkladom, ako aj stanovenie hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy.

Pri navrhovaní ETICS na ETICS sa musí navrhnúť hrúbka nového ETICS tak, aby boli splnené požiadavky STN 73 0540-2: 2012. Čo je tiež veľmi dôležité, je potrebné zabezpečiť splnenie požiadaviek požiarnej bezpečnosti podľa článkov 5.20 až 5.29 STN 73 2901: 2015. Treba zabezpečiť, aby požiarne zábrany prechádzali aj cez celú hrúbku existujúceho ETICS (obr. 7 a 8).

Obr. 7 Požiarne zábrany zabudované na celú hrúbku tepelnej izolácie existujúceho aj nového ETICSObr. 8 Požiarne zábrany zabudované na celú hrúbku tepelnej izolácie existujúceho aj nového ETICS
Obr. 7 Požiarne zábrany zabudované na celú hrúbku tepelnej izolácie existujúceho aj nového ETICSObr. 8 Požiarne zábrany zabudované na celú hrúbku tepelnej izolácie existujúceho aj nového ETICS

Problematikou zhotovenia ETICS na ETICS sa zaoberá aj Technická informácia č. 3, ktorú vydalo OZ ZPZ (spracoval TSÚS, n. o.). Zhotovitelia však môžu vychádzať napr. aj z českých technických pravidiel CZB s názvom: Zdvojení ETICS či skúseností zo zahraničia.

Pri zlepšení tepelnej ochrany existujúcich zateplených budov nebude nikdy možné začať s realizáciou bez dôkladnej projektovej prípravy. Tá sa, samozrejme, začína dôkladnou prehliadkou budovy, zdokumentovaním skladieb, spôsobu upevnenia a stavu povrchových vrstiev (obr. 5 a 6). V praxi to znamená, že je potrebné vykonať diagnostiku pôvodného ETICS.

Obr. 5 Kontrola podkladuObr. 6 Kontrola upevnenia tepelnej izolácie na podklad
Obr. 5 Kontrola podkladuObr. 6 Kontrola upevnenia tepelnej izolácie na podklad


Odporúčané skladby ETICS

Do úvahy prichádzajú skladby, ktoré vychádzajú aj z najčastejšie používaných variantov skladieb ETICS. Príklady možných kombinácií v závislosti od použitého druhu tepelnej izolácie sú uvedené na obr. 14.

Obr. 1 Zhotovenie ETICS na ETICS pri kombinácii tepelnoizolačných vrstiev použitím tepelnej izolácie na báze expandovaného polystyrénu (EPS) – variant EPS na EPSObr. 2 Zhotovenie ETICS na ETICS pri kombinácii tepelnoizolačných vrstiev použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny (MW) – variant MW na MW
Obr. 1 Zhotovenie ETICS na ETICS pri kombinácii tepelnoizolačných vrstiev použitím tepelnej izolácie na báze expandovaného polystyrénu (EPS) – variant EPS na EPSObr. 2 Zhotovenie ETICS na ETICS pri kombinácii tepelnoizolačných vrstiev použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny (MW) – variant MW na MW
Obr. 3 Zhotovenie ETICS na ETICS pri kombinácii tepelnoizolačných vrstiev použitím tepelnej izolácie na báze expandovaného polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny (MW) – variant MW na EPSObr. 4 Zhotovenie ETICS na ETICS pri kombinácii tepelnoizolačných vrstiev použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny (MW) a expandovaného polystyrénu (EPS) – variant EPS na MW
Obr. 3 Zhotovenie ETICS na ETICS pri kombinácii tepelnoizolačných vrstiev použitím tepelnej izolácie na báze expandovaného polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny (MW) – variant MW na EPSObr. 4 Zhotovenie ETICS na ETICS pri kombinácii tepelnoizolačných vrstiev použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny (MW) a expandovaného polystyrénu (EPS) – variant EPS na MW

Maximálna hrúbka tepelnoizolačného materiálu zdvojeného ETICS je uvedená v tabuľke 1. Maximálnu celkovú hmotnosť zdvojeného ETICS vrátane omietok a lepiacej hmoty uvádza tabuľka 2.

Tab. 1 Maximálna celková hrúbka ETICS

Tab. 1 Maximálna celková hrúbka ETICS

Pozn.: STN 73 0802/Z2: 2015 nepovoľuje väčšiu hrúbku ako 200 mm bez uskutočnenia veľkorozmerovej skúšky

Tab. 2 Maximálna celková hmotnosť zdvojeného ETICS (vrátane omietok a lepidla)

Tab. 2 Maximálna celková hmotnosť zdvojeného ETICS (vrátane omietok a lepidla)

Kotvenie novej tepelnej izolácie by sa malo zhotoviť s ohľadom na tepelnoizolačné dosky existujúceho ETICS. Škáry medzi jednotlivými tepelnoizolačnými doskami by sa mali prestriedať (obr. 9).

Obr. 9 Schéma kotvenia tepelnoizolačných dosiek nového ETICS na existujúci ETICS

Obr. 9 Schéma kotvenia tepelnoizolačných dosiek nového ETICS na existujúci ETICS

Čo nepodceniť pri zhotovení ETICS na ETICS

Pri riešení zdvojenia ETICS na ETICS je potrebné dbať predovšetkým na:

 • spracovanie tepelnotechnického výpočtu na posúdenie obvodovej steny s ohľadom na stavebnú fyziku (teplotechniku, ale aj difúziu vodnej pary);
 • dodržovanie predpisov požiarnej ochrany s ohľadom na stavebné výšky, umiestnenie požiarnych zábran;
 • celoplošné upevnenie certifikovanými kotvami cez obidve vrstvy tepelnej izolácie;
 • dodržovanie stavebných predpisov;
 • vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá zohľadní všetky špecifické vlastnosti dvojvrstvového ETICS.

 

Text | Ing. Jan Loukotka, Ing. Miroslav Krška, Caparol Slovakia, s. r. o.
FOTO | Caparol

Literatúra

 1. STN 73 0540-2/Z1: 2016: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.
 2. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. STN 73 2901: 2015: Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).
 4. Technické informácie č.3: Zásady Zdvojovania ETICS, OZ ZPZ/TSÚS, Bratislava, 2015.
 5. Technická pravidla CZB: Zdvojení ETICS.
 6. Znalosti a skúsenosti Ing. Jana Loukotku, súdneho znalca a podpredsedu Cechu pro zateplování budov České republiky.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 3/2017.