ASB Články na tému

tepelnotechnická norma

Pri zhotovení nového ETICS na už existujúci ETICS je potrebné postupovať v súlade s platnými technickými a normatívnymi predpismi, ako aj detailne vypracovanou projektovou dokumentáciou, ktorej musí predchádzať dôkladná diagnostika existujúceho ETICS.

Od. 1. 1. 2017 sa v súlade s platnou legislatívou vzťahuje energetická certifikácia aj na samostatné časti predávaných alebo prenajímaných budov a na byty. Čo to v praxi znamená?

Drevostavby nachádzajú uplatnenie ako nebytové budovy, napríklad ako rekreačné domy, penzióny, reštaurácie, administratívne budovy a v ostatnom období aj ako bytové budovy, najmä v podobe rodinných domov a penziónov. V zmysle stavebného zákona SR sa na stavby kladú základné požiadavky, medzi ktoré patria aj požiadavky na energetickú úspornosť a tepelnú ochranu budovy. Uvedené požiadavky možno splniť ucelenou energetickou koncepciou budovy vrátane použitia vhodných a správne aplikovaných tepelnoizolačných materiálov.

Podstatou funkčnosti stavebného detailu je dosiahnutie celistvosti tepelnoizolačnej obalovej konštrukcie. V prípade murovanej atiky to predstavuje častý problém. Výsledok správnosti realizácie zateplenia celej strechy závisí od kvality konštrukčných detailov s obmedzením vplyvu tepelných mostov. Ak tieto požiadavky nie sú náležite splnené, tepelnoizolačné vlastnosti plochých striech sa zhoršujú a dochádza k zvyšovaniu tepelných strát, ako aj k prípadným chybám a poruchám.

Výstavba zrubových stavieb je v súčasnosti novodobým celosvetovým trendom spoločnosti. Rozhodujúcimi kritériami sú ekologické hľadisko a tiež vplyv dreva na psychiku a zdravie človeka. Mnohé z týchto stavieb sa však realizujú konštrukčnými systémami a štýlmi nepríznačnými pre našu krajinu, čo je škoda, keďže Slovensko má v zrubových stavbách tradíciu a neexistuje dôvod, prečo by mali stavebníci prehliadať tradičný štýl dreveníc a neprenášať ho do súčasných realizácií.

Energetická hospodárnosť budov je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.

Aparát legislatívnych nástrojov, ktorých cieľom je podporovať kvalitu výrobkov z expandovaného polystyrénu (EPS) a ich správnu aplikáciu v stavebných konštrukciách, sa rozšíril o ďalšiu technickú normu. K prvému marcu 2010 vstúpila do platnosti Norma STN 72 7221-2 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 2: Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu. Účel použitia. V norme sa stanovujú požiadavky na vlastnosti tepelnoizolačných materiálov z EPS na ich použitie v konkrétnych stavebných konštrukciách.

Technická komisia Európskeho výboru pre normalizáciu CEN/TC 169 Svetlo a osvetlenie zriadila na vypracovanie európskych noriem v tejto technickej oblasti 10 pracovných skupín (WG – Working Group). Prinášame prehľad ich pôsobnosti a výsledkov prác v rámci aktuálne vydaných a pripravovaných noriem.

Voľbu stavebného materiálu ovplyvňujú skúsenosti architektov a projektantov rovnako ako požiadavky investora. Stavebný systém YTONG sa úspešne uplatňuje v bytových, občianskych, ale aj priemyselných stavbách nielen vzhľadom na svoje znamenité fyzikálne vlastnosti. Oslovuje variabilnosťou konštrukčných riešení i ekonomickým hľadiskom jeho využitia.