Partneri sekcie:

Založenie prvého radu brúsených tehál plnených polystyrénom (pracovný postup)

Pri murovaní na čerstvé maltové lôžko je potrebné maltu udržiavať v dostatočne vlhkom stave.

Zhotovenie muriva z brúsených tehál si vyžaduje dodržiavanie technológie murovania podľa navrhnutej technológie murovania, ktorú nemožno bez súhlasu projektanta zmeniť. Zároveň je potrebné dodržiavať používanie schválených pomôcok na murovanie. Na nanášanie tenkovrstvovej malty tak napr. nemožno používať maliarsky valček.

Zvláštny dôraz treba klásť na rovnosť založenia, teda na rovnosť tzv. zakladacej malty. Pred začatím murárskych prác je potrebné výškovo premerať podkladovú konštrukciu (betónová doska) a určiť najvyšší bod, od ktorého sa odvíja výška maltového lôžka zakladacej malty. Zakladacia malta sa strháva latou medzi výškovo vyrovnanými vodiacim lištami zakladacej súpravy.

Murivo prvého radu sa odporúča klásť do jeden deň vyzretej zakladacej malty na maltu pre tenkú škáru. Prvý rad však možno uložiť aj do dostatočne únosnej vrstvy čerstvej malty (v závislosti od klimatických podmienok). Pri vkladaní kotiev z nehrdzavejúcej ocele do muriva treba v mieste zabudovania kotvy ložnú plochu tehál ľahko zbrúsiť (napr. rašpľou).

Základová dosky musí byť rovná (max. výškový rozdiel 20 mm), bez prípadných nerovností s vytiahnutými rozvodmi technických inštalácií. Pred murovaním je potrebné zhotoviť hydroizoláciu a izoláciu proti radónu. Zvyčajne sa natavujú asfaltované pásy minimálne s presahom 150 mm od hrany budúceho muriva alebo na celú plochu.

Prípadne možno použiť PVC fóliu položenú celoplošne na betónovej doske základovej konštrukcie. Pri celoplošnej aplikácii izolácie sa odporúča izoláciu chrániť betónovým poterom alebo min. vrstvou geotextílie s vyššou plošnou hmotnosťou (≥ 300 g/m2).

TIP

ZALOŽENIE PRVÉHO RADU
Pri murovaní na čerstvé maltové lôžko je potrebné maltu udržiavať v dostatočne vlhkom stave. Tehly sa musia očistiť od prachu a iných nečistôt. Prvý deň sa odporúča vymurovať max. tri rady.

OCHRANA PÄTY MURIVA PRED VLHKOSŤOU
Pätu muriva na základovej alebo stropnej doske je vhodné chrániť z vnútornej strany pred vlhkosťou do výšky približne 100 mm napr. nanesením vrstvy tekutej hydroizolácie alebo zhotovením spätného spoja povlakovej hydroizolácie z asfaltovaných pásov či PVC fólie. Kaluže stojacej vody treba zo základovej dosky vymiesť von metlou.

Pred nanášaním zakladacej malty sa vyznačia na natavené hydroizolačné pásy všetky stavebné otvory. Jedným z najdôležitejších bodov pre murovanie z brúsených tehál je vyrovnanie prvého radu tehál v päte steny tzv. zakladacou maltou. Používa sa vyrovnávacia súprava a nivelačný prístroj.

Pomocou nivelačného prístroja a laty sa výškovo zameria základová doska v mieste budúcich stien podľa projektovej dokumentácie. Tým sa určí najvyšší bod základovej dosky. Ten bude východiskovým bodom, od ktorého sa odvodí výška zakladacej malty. Táto výška musí byť > 10 mm väčšia ako výška najvyššieho bodu. Na túto výšku sa potom nastavujú vodiace lišty vyrovnávacej súpravy.

Hrúbka vyrovnávacieho maltového lôžka zo zakladacej malty musí byť > 10 mm, ak je hrúbka väčšia ako 40 mm, je potrebné vykonať výškové vyrovnanie v dvoch pracovných záberoch. Malta sa nanáša medzi vodiace lišty vyrovnávacej súpravy a sťahuje sa do roviny pomocou hliníkovej laty. Prebytočná malta sa na stranách odreže podľa laty murárskou lyžicou.

Potom sa premiestni vzdialenejšia vyrovnávacia súprava v smere nanášania zakladacej malty a celý postup sa zopakuje. Medzery po zakladacej súprave sa vyplnia maltou. Na miesta s vyznačenými otvormi sa malta nenanáša. Murovanie obvodovej steny sa začne založením rohu podľa pravidiel skladby rohu pre stenu s príslušnou hrúbkou.

Tehlové bloky sa na konci spoja z vonkajšej strany muriva napnutou murárskou šnúrou. Podľa murárskej šnúry sa potom kladú tehly na maltové lôžko zhora zasunutím pier do drážok.

INFO O MATERIÁLI:

» Brúsená keramická tvarovka s dutinami vyplnenými polystyrénom určená na zhotovenie jednovrstvového obvodového muriva, U = 0,11 W/(m2 . K);
» Murovacia tepelnoizolačná malta so zvýšenou pevnosťou na zakladanie prvého radu tehál, vyplnenie škár v murive a drobné opravy.

Čo budete potrebovať

 • Asfaltovaný pás
 • Zakladacia malta
  HELUZ TREND tepelnoizolačná murovacia a zakladacia malta
  výdatnosť: 40 l/20 kg vreca, papierové vrece, 20 kg = 10,14 €
 • Brúsená tehla základná
  napr. HELUZ Family 44 2in1 brúsená
  rozmery (d × v × š): 247 × 440 × 249 mm, ks = 4,08 €
 • Brúsená tehla krajová
  napr. HELUZ Family 44-K 2in1 brúsená
  rozmery (d × v × š): 247 × 440 × 249 mm, ks = 5,59 €
 • Brúsená tehla krajová polovičná
  napr. HELUZ Family 44-K-1/2 2in1 brúsená
  rozmery (d × v × š): 125 × 440 × 249 mm, ks = 2,90 €
 • Brúsená tehla rohová
  napr. HELUZ Family 44-R 2in1 brúsená
  rozmery (d × v × š): 125 × 440 × 249 mm, ks = 5,60 €
 • Náradie
  natavovacia súprava
  nivelačná súprava
  vyrovnávacia súprava
  meter
  hliníková lata
  elektrické miešadlo
  plastová nádoba
  oceľové zubové hladidlo
  murárska lyžica
  murárska šnúra
  gumené kladivo
  vodováha

01 | Hydroizolácia

Na rovnú betónovú dosku bez nečistôt sa nataví asfaltovaný hydroizolačný pás min. s presahom 150 mm od hrany budúcej steny alebo celoplošne.

01 | Hydroizolácia
01 | Hydroizolácia | Zdroj: Heluz

02 | Vyznačenie otvorov

Pred nanesením malty sa na natavených asfaltovaných pásoch vyznačia všetky stavebné otvory v obvodovom murive.

02 | Vyznačenie otvorov
02 | Vyznačenie otvorov
| Zdroj: Heluz

03 | Najvyšší bod

Nivelačným prístrojom a latou sa výškovo zameria základová doska v mieste budúcich obvodových stien podľa projektovej dokumentácie. Tým sa určí najvyšší bod betónovej dosky základovej konštrukcie.

03 | Najvyšší bod
03 | Najvyšší bod | Zdroj: Heluz

04 | Hrúbka zakladacej malty

Od najvyššieho bodu sa odvodí hrúbka zakladacej malty, ktorá musí byť o 10 mm väčšia, ako je výška najvyššieho bodu. Na túto výšku sa nastavia vodiace lišty vyrovnávacej súpravy. Hrúbka vyrovnávacieho lôžka zakladacej malty musí byť > 10 mm.

04 | Hrúbka zakladacej malty
04 | Hrúbka zakladacej malty | Zdroj: Heluz

05 | Nanesenie zakladacej malty

Zakladacia malta sa nanesie medzi vodiace lišty vyrovnávacej súpravy a stiahne sa do roviny hliníkovou latou. Prebytočná malta sa na stranách odreže podľa laty murárskou lyžicou a odstráni sa. Vzdialenejšia časť vyrovnávacej súpravy sa premiestni v smere nanášania zakladacej malty a celý postup sa opakuje.

05 | Nanesenie zakladacej malty
05 | Nanesenie zakladacej malty | Zdroj: Heluz