Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Hydro- a vibroizolácie

hydro a vibroizolacie

Realizácia hydroizolácie a vibroizolácie na stavbe Jinonickej vyhliadky bola z dôvodu umiestnenia spodnej stavby bezprostredne nad tunelom metra (zastávka Jinonice) v Prahe náročná. Problém spôsobovala aj hladina podzemnej vody, ktorá sa odčerpávala provizórnymi studňami počas celej výstavby.

Hydro- a vibroizolácia
Nie veľmi známe termíny hydro- a vibroizolácia označujú dve funkcie, ktoré tento typ izolácie na stavenisku plní. Ide o vodotesnú izoláciu, ktorá zároveň slúži ako izolácia proti prenosu chvenia z podložia do konštrukcie budovy. Chvenie v konštrukcii by mohlo samo alebo sprostredkovane prekračovať hygienické limity stanovené pre daný spôsob užívania stavby.

Ide teda o vodotesnú izoláciu doplnenú pružnou podložkou, ktorá musí preniesť celú hmotnosť budovy do podložia. Pružná podložka je vyrobená z recyklovanej gumy a je schopná odolávať vysokému tlakovému namáhaniu. S týmto výrobkom sú kompatibilné asfaltované pásy modifikované SBS (styrénbutadiénstyrén), pričom nenastáva vzájomná degradácia, ktorá by hrozila napríklad pri použití vodotesnej izolácie na báze PVC-P. Táto izolácia je však veľmi náchylná na poškodenie pri výskyte tlakovej vody, čo je, žiaľ, v praxi skôr pravidlom ako výnimkou. Samotnú pružnú podložku treba udržiavať stále v suchu. Ak by sa porušila vodotesná izolácia a pružná podložka by sa dostala pod vodnú hladinu, jej účinnosť proti vibráciám by sa znížila. Dokonca aj injektážne materiály, ktoré by sa použili na sanáciu porušenej vodotesnosti, by túto účinnosť znížili.

V niektorých prípadoch sa izolačný systém, ktorý treba previazať s vyústením do nosných konštrukcií budovy, dopĺňa prvkami aktívnej ochrany, a to z dôvodu možnej dodatočnej injektáže. V prípade Jinonickej vyhliadky sa toto opatrenie nepoužilo.

Jinonická vyhliadka
Izolácia sa z uvedených dôvodov musí navrhnúť a realizovať tak, aby sa všetko podarilo na prvý pokus. Tento typ izolácie nie je príliš rozšírený, ale mal by sa používať čoraz častejšie, predovšetkým pri stavbách, ktoré sa nachádzajú v priamej blízkosti podzemných dopravných stavieb.

Stavebný objekt vyhliadky sa nachádza síce na krásnom mieste na kopci nad jinonickým údolím s výhľadom na Vyšehrad, ale tu idyla, ktorú určite návštevníci ocenia, pre stavbárov končí. Samostatná stavba sa nachádza priamo nad tunelom metra a základová škára je iba 15 m nad vrcholom tunela so stanicami. V nich sa vlaky rozbiehajú alebo brzdia, čo z hľadiska vibrácií predstavuje ten najhorší variant. V najhlbšom mieste je stavba až 15 m pod existujúcim terénom a podľa hydrogeologického prieskumu je základová škára na niektorých miestach približne 4 až 6 m pod hladinou spodnej vody. Ide teda o stavbu rizikovú v každom smere.

Vzhľadom na tieto komplikácie sa investor a generálny projektant rozhodli pre výber odborníkov doc. Ing. Daniela Makovičku, DrSc., za vibroizolácie a Ing. Mareka Novotného, PhD., za vodotesné izolácie. Tí významnou mierou prispeli k úspešnosti projektu. Obidvaja odborníci už niekoľko podobných stavieb v minulosti s úspechom realizovali. Ide napríklad o areál radových domov v Prahe-Roztylech (1992), obytný areál Centrum západ v Prahe-Butoviciach (2003), obchodné centrum v Prahe-Chodov (2004) a ďalšie.

Vibroizolácie a vodotesné izolácie na stavbe
Ako vibroizolácia sa zvolila podložka Belar s rozličnými tuhosťami a ako vodotesná izolácia sa zvolil systém Force 4000 Dalle. Tento systém vodotesnej izolácie zahŕňa pásy s klasickou šírkou 1 m aj pásy široké 2 m, ale je doplnený o prvky na prenos dilatačných pohybov do 20 mm. Vzhľadom na tieto skutočnosti je tento systém mimoriadne efektívny pri realizácii, čo zároveň prispieva k vyššej spoľahlivosti.

V priebehu výstavby je nevyhnutné dodržiavať presné pravidlá, pretože treba zohľadniť všetky špecifiká takto koncipovaného izolačného systému. Pružné dosky majú rozličnú tuhosť, a preto sa nesmú zameniť. Z tohto dôvodu sa musí spracovať podrobný plán kladenia. Je nevyhnutné dôsledne dodržiavať sektorovanie a previazanie jednotlivých vrstiev, nadväznosť na priestupy a podobne. Preto je okrem samotného výberu materiálov dôležité aj dodržanie správneho konceptu vo všetkých detailoch.

Spôsob realizácie
Izolačný systém vyžaduje dôkladnú prípravu nielen v projektovej fáze, ale aj pri príprave podkladovej konštrukcie. V prípade Jinonickej vyhliadky sa na zhotovenie vodorovných konštrukcií použil klasický podkladový betón, zatiaľ čo v prípade zvislých konštrukcií sa pred zápory z berlínskeho paženia vymurovala stena z betónových tvaroviek, ktorá vytvorila rovný povrch ideálny na realizáciu vodotesnej izolácie.

Prvá vrstva vodotesnej izolácie sa na vodorovných konštrukciách realizovala z voľne ukladaných pásov s rozmermi 2 × 10 m, spojených iba v presahoch. Na túto vrstvu sa celoplošne natavila druhá vrstva z klasických pásov s metrovou šírkou. Na zvislé konštrukcie sa použil dvojvrstvový natavovací systém z klasických asfaltovaných pásov modifikovaných SBS s metrovou šírkou.

Potom sa na vodotesnú vrstvu položila pružná podložka. Na vodorovné plochy sa kládla voľne, na zvislé plochy sa lepila horúcim asfaltom. Následne sa realizovala zakrývacia vrstva izolácie potrebná na zachovanie pružnosti podložky pri betónovaní základov. Na vodorovné vrstvy sa použili voľne kladené pásy so šírkou 1 alebo 2 m, na zvislé konštrukcie sa natavovali pásy so šírkou 1 m.

Izolačný systém je ukončený ochrannou vrstvou, ktorú v prípade Jinonickej vyhliadky tvorí betónová doska na vodorovnej konštrukcii a geotextília s extrudovaným polystyrénom na zvislých konštrukciách. Dôležité detaily boli ešte utesnené škárovacími vodotesnými pásmi. Nezanedbateľný vplyv na celkovú kvalitu diela malo aj dobré počasie, ktoré trvalo počas celej realizácie.

Jinonická výhliadka
Investor: TBIW, a. s.
Generálny projektant: TK Atelier, s. r. o.
Autor architektonického návrhu: Architektonický atelier Holub, s. r. o.
Projektové spracovanie konštruk­čných detailov: A.W.A.L., s. r. o., ­expertná a projektová kancelária
Generálny dodávateľ: ROSS Holding, a. s.
Zhotovovateľ: IBF izol, s. r. o.
Technický dozor: Archinvest, s. r. o.

TEXT: Ing. Marcel Pelech
obrázky a FOTO: archív A.W.A.L

Ing. Marcel Pelech je konateľom spoločnosti A.W.A.L., s. r. o., ktorá sa špecializuje na problematiku stavebných izolácií a stavebnej fyziky.