Terminál intermodálnej prepravy Lužianky

K vybudovaniu TIP Lužianky viedol zámer výstavby siete terminálov intermodálnej dopravy, ako aj výstavby, rozvoja a rozširovania priemyselného parku v súvislosti so zvyšovaním podielu nákladnej dopravy. Tento zámer sprevádza zároveň dôraz na ekológiu dopravy a znižovanie skleníkového efektu s cieľom prepájať priemyselné parky na železničnú sieť.

Celá stavba TIP je rozčlenená do dvoch ucelených častí:
• UČS 01 Príprava územia,
• UČS 02 TIP Lužianky.

Pôvodný stav

Časť stavby sa nachádza v priestore pôvodnej železničnej trate Lužianky – Dražovce. Existujúci, zachovaný úsek trate zo ŽST Lužianky po km 0,717 (vrátane dvoch železničných mostov) bol stavebne upravený pre novú traťovú koľaj do areálu TIP.

Navrhovaný stav

V rámci rekonštrukcie sa využila zachovaná železničná trať a dva mosty, vybudovala sa traťová koľaj, nový železničný most, expedičné koľaje, budovy, spevnené plochy a parkoviská. Účelom stavby TIP je zabezpečiť dopravu tovarov a materiálov a po dobudovaní prekladiska intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ) export výrobkov podľa potrieb strategického parku Nitra.

Stavba sa nachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji – okres Nitra, katastrálne územie obcí Lužianky, Zbehy a Čakajovce. Predmetné územie je charakterizované aluviálnou nivou rieky Nitra a potoka Dobrotka. Stavba TIP sa nachádza v území medzi obcami Lužianky, Zbehy, Dražovce a Čakajovce. Toto územie sa z veľkej časti poľnohospodársky využívalo. Časť stavby sa nachádza v priestore pôvodnej železničnej trate Lužianky – Dražovce. Keďže sa stavba nachádza v archeologicky zaujímavom území, realizoval sa záchranný archeologický prieskum vo viacerých etapách.

Účelom v súčasnosti zrealizovanej stavby TIP je zabezpečiť najmä export finálnej produkcie spoločnosti Jaguar Landrover. Po dobudovaní prekladiska intermodálnych prepravných jednotiek, ktoré je v súčasnosti v štádiu projektovej prípravy, sa účel TIP rozšíri o zabezpečenie dopravy tovarov a materiálov a export výrobkov z celého strategického parku Nitra a od iných zákazníkov.
Napojenie TIP na železničnú infraštruktúru je v ŽST Lužianky, napojenie na cestnú sieť je cez účelovú komunikáciu vedenú popri strategickom parku Nitra, ktorá sa na severe napája na cestu I. triedy č. 64 a na juhu na rýchlostnú cestu R1A.

Konštrukčné riešenie

Stavba TIP zahŕňa výstavbu novej železničnej stanice ŽST Lužianky TIP vrátane zabezpečovacieho zariadenia, traťovej koľaje medzi ŽST Lužianky a ŽST Lužianky TIP, spevnené plochy terminálu, expedičné koľajiská, sklad hotových výrobkov, objekty pozemných stavieb, plošinovú nakladaciu rampu a súvisiace objekty a technológie. Vzhľadom na postup výstavby a včasné získanie stavebného povolenia na zemné práce bola stavba rozčlenená do dvoch ucelených častí:
• UČS 01 Príprava územia,
• UČS 02 TIP Lužianky.

Účelom UČS 01 bolo pripraviť územie na následnú realizáciu UČS 02, čo spočívalo v demontáži zvyšnej časti pôvodnej traťovej koľaje (smer na Dražovce), oprave železničného mosta nad riekou Nitra, ďalej v odhumusovaní lokality, úprave podložia a v budovaní násypov. Z dôvodu zabezpečenia požadovanej únosnosti podložia bola v celom rozsahu TIP zriadená geodoska s hrúbkou 900 mm, vystužená dvoma trojosovými geomrežami.

V priľahlej časti priestoru budúceho prekladiska IPJ, kde sú vysoké nároky na pokles podložia z dôvodu naklonenia stohovaných kontajnerov, sa úprava podložia realizovala pomocou mikropilót typu Augeo s dĺžkou cca 5,0 m, opretých do vrstvy uľahnutých štrkov, na ktoré sa uložila geodoska. Úprava podložia pod časťou železničného násypu sa z dôvodu urýchlenia konsolidácie riešila vertikálnymi geodrénmi a štrkovými rebrami.

Účelom UČS 02 bolo vybudovať objekty slúžiace na prevádzku TIP. Medzi najvýznamnejšie objekty patrí popri železničnej infraštruktúre prevádzková budova, budova sociál­neho zázemia, plošinová nakladacia rampa, ďalej sú to objekty osvetlenia, kamerových systémov, prečerpávacie stanice dažďových a splaškových vôd, kompresorovňa a ďalšie.

 

Stavebno-technické riešenie

Pôdorysne možno zrealizovanú stavbu TIP rozdeliť na nasledujúce časti:
• traťová (spojovacia) koľaj medzi ŽST Lužian­ky a novovybudovanou ŽST Lužianky TIP,
• koľaj pre opravovňu vozňov,
• terminálové koľaje,
• expedičné koľajisko,
• sklad hotových výrobkov.

Železničný zvršok celej stavby tvorí rošt z užitého (už aplikovaného) materiálu tvaru R65 na priečnych betónových podvaloch typu SB-6 a SB-8 s tuhým zvierkovým upevnením (ŽS3) a rozdelením podvalov „e“, s výnimkou výhybiek a prípojných polí k výhybkám. V celej ŽST Lužianky TIP je zriadená bezstyková koľaj s výnimkou koľaje v oblasti prístrešku pre opravovňu vozňov na dĺžke 40 m. V obvode ŽST Lužianky TIP sú použité výhybky druhej generácie na betónových podvaloch, s koľajnicami S 49 v počte celkom 5 ks (J S49 1:9-190 – 1 ks, J S49 1:9-300 – 4 ks). Prípojné polia k výhybkám majú zabezpečiť prechod medzi tvarmi koľajníc R 65 a S 49.

V ŽST Lužianky TIP je zriadené nové staničné zabezpečovacie zariadenie (SZZ) 3. kategórie typu elektronické stavadlo s počítačovým ovládacím pracoviskom, ktoré riadi jazdu vlakov a posunových dielov v obvode ŽST. Elektronické stavadlo je umiestnené v stavadlovej ústredni (SÚ) v prevádzkovej budove. Pohyb vozidiel v rámci stanice riadia nové svetelné vchodové, odchodové a zriaďovacie návestidlá. Výhybky sú zabezpečené elektromotorickými prestavníkmi s čeľusťovými závermi. Voľnosť staničných koľají a prislúchajúcich výhybkových úsekov sa zisťuje počítačmi osí. Zariadenie sa ovláda z dopravnej kancelárie (DK) v prevádzkovej budove.

 

Traťová (spojovacia) koľaj

Spojovacia koľaj sa začína v ZV 29 v ŽST Lužianky (žkm 0,000) a má dĺžku 1 800 m. Trasa koľaje rešpektuje polohu pôvodných stavebných objektov – existujúceho násypu zemného telesa trate Lužianky – Dražovce na dĺžke približne 600 m, železobetónového cestného nadjazdu a existujúceho oceľového priehradového mosta ponad rieku Nitra. Koľaj vyhovuje rýchlosti 60 km/h (v úseku od km 1,550 rýchlosti 50 km/h).

Neoddeliteľnou súčasťou spojovacej koľaje je aj celogumená priecestná konštrukcia STRAIL s dĺžkou 7,20 m v žkm 0,011, ktorá zabezpečuje úrovňové kríženie koľají ŽST Lužianky a spojovacej koľaje so Sasinkovou ulicou. Koľajový rošt tvorí tzv. užitý materiál zo ŽST Žilina, zriaďovacia stanica. Pred zabudovaním do ŽST Lužianky a vložením do koľaje bol vyložený a zregenerovaný. Po uložení koľaje, doštrkovaní a úprave geometrie koľaje sa koľajnice zvarili a zriadila sa bezstyková koľaj. Pomyselnou hranicou spojovacej koľaje a ŽST Lužianky TIP je výhybka č. 7 (prvá v smere od ŽST Lužianky), ktorá rozdeľuje koľajisko na koľaj pre opravovňu vozňov a TIP.

Koľaj pre opravovňu vozňov

Koľaj pre opravovňu vozňov má užitočnú dĺžku 208 m, z toho na dĺžke 40 m prechádza pod prístreškom na opravu vozňov ponad prehliadkovú jamu. Koľaj je ukončená koľajnicovým zarážadlom. Ďalšia výhybka v poradí, výhybka č. 6, umožňuje prechod na terminálové koľaje a expedičné koľajisko.

Expedičné koľajisko

Koľajisko pozostáva zo štyroch staničných koľají č. 3, 5, 7 a 9 s užitočnými dĺžkami 700 m (výhľadovo je možnosť predĺžiť ich na 750 m), ktoré sú ukončené koľajnicovými zarážadlami. Za zarážadlami sa nachádza plošinová nakladacia rampa na nakladanie vozidiel. V expedičnom koľajisku zabezpečuje prechod vozidiel cez všetky štyri koľaje celogumená priecestná konštrukcia STRAIL (v žkm 2,252) s dĺžkou 9,40 m. Od žkm 2,252 až po zarážadlá je koľajisko dláždené betónovými panelmi. Aby sa umožnil a zjednodušil prístup osôb zabezpečujúcich nakladanie vozidiel a vlakotvorbu, tvoria priestory medzi koľajami č. 3 a 5, 7 a 9 chodníky z betónovej zámkovej dlažby.

Rampa na nakládku tovaru

Konštrukcia plošinovej rampy je vyhotovená tak, aby umožňovala nakladanie vozidiel s hmotnosťou do 3 500 kg na predpísané typy železničných vagónov. Z tohto dôvodu sú jej časti – prechodové mostíky – pohyblivé. Nastavenie sklonu pohyblivých častí plošín zabezpečuje dvojica synchronizovaných polohovacích zariadení. Plošinová rampa umožňuje súčasné nakladanie vozidiel na všetky štyri koľaje a v oboch úrovniach (na hornú aj dolnú plošinu vagóna). Súčasnú nakládku na hornú aj dolnú plošinu limituje výška vozidiel. Ak sa na spodnej rampe bude nakladať vozidlo s výškou do 1 550 mm, bude možné súčasne nakladať aj na hornej rampe. Maximálna výška nakladaného vozidla na spodnej rampe je 2 150 mm. Vzhľadom na požiadavku nakladať vozidlá aj v nočných hodinách je udržiavaná osvetlenosť v areáli expedičného koľajiska 100 lx na plošinovej rampe, 50 lx na hornej plošine vagónov a 20 lx na spevnených plochách.

V priestore TIP Lužianky sa nachádzajú dva väčšie objekty pozemných stavieb – dvojpodlažná prevádzková budova pri vjazde do areálu a jednopodlažná budova sociálneho zázemia v expedičnom koľajisku. Ďalšími objektmi pozemných stavieb sú vrátnica B na ploche skladu hotových výrobkov a hala opravovne vozňov na koľaji č. 2a.

Prevádzková budova

Tvorí ju dvojpodlažná sociálna a administratívna budova, budova check-in/check-out s vrátnicou a zastrešením vjazdu do areálu. Zastavaná plocha objektu je 180,71 m2, obstavaný priestor je 1 509,23 m3. Priestory prevádzkovej budovy slúžia potrebám železničnej prevádzky v ŽST Lužianky TIP a na zabezpečenie chodu terminálu. Konštruk­čný systém budov je stenový, priečny, murovaný. Steny sú v úrovni železobetónového stropu nad 1. NP a v úrovni strechy stužené železobetónovým vencom, ktorý slúži aj na uloženie a kotvenie oceľového stropu z trapézového plechu. Budova check-in/check-out a vrátnica sú navyše prepojené s oceľovou nosnou konštrukciou zastrešenia vjazdu. Oceľová nosná konštrukcia je založená samostatne na betónových pätkách.

Budova sociálneho zázemia
Nachádza sa v expedičnom koľajisku, má celkovú zastavanú plochu 360,7 m2, celkový obstavaný priestor je 1 677,9 m3. Pôdorysný rozmer budovy je 44,64 × 8,08 m, výška je 4,445 m. Priestory budovy slúžia najmä pre potreby zamestnancov expedičnej časti terminálu, ďalej sú súčasťou budovy sklad na údržbu a priestor na stráženie – vrátnica A.

Sklad hotových výrobkov

Celková plocha je približne 56 000 m2. Povrch vozovky je z betónových dlažobných kociek typu UNI-Coloc. Celková hrúbka konštrukcie vozovky je 580 mm, konštrukcia je vybudovaná na geodoske s hrúbkou 900 mm. Sklad hotových výrobkov je prepojený komunikáciou s výrobným závodom Jaguar Landrover.

Areálové komunikácie

Komunikácie slúžia na prepojenie spevnenej plochy na skladovanie tovarov a expedičného koľajiska. Finálna produkcia sa bude týmito komunikáciami prevážať zo skladu hotových výrobkov a ďalej presúvať na špeciálne železničné vagóny na konci expedičných koľají pomocou rampy na nakladanie tovarov.

Skladba vozovky
Betónové dlažobné tvarovky,
systém UNI-Coloc: 80 mm
Drvené kamenivo, fr.0/4: 30 mm
Cementová stabilizácia CBGM C5/6: 200 mm
Štrkodrvina, fr. 0/63: 270 mm
Spolu: 580 mm

Vzhľadom na vysokú hladinu podzemnej vody v celom priľahlom území sa pred realizáciou stavby TIP vybudoval systém znižovania hladiny podzemnej vody (mimo stavby TIP). Z tohto dôvodu nebolo možné počítať so vsakovaním prečistených dažďových vôd. Na základe toho sa odvodnenie celého areálu TIP (plocha cca 176 000 m2, po dobudovaní prekladiska pôjde o plochu cca 220 000 m2) riešilo systémom líniových odvodňovačov a trativodov, ktoré sa cez zvodné potrubia a stoky vyviedli do štyroch retenčných nádrží. Vody z retenčných nádrží sa po prečistení v ORL odvádzajú do rieky Nitra.

Na stavbu sa kládli vysoké požiadavky z hľadiska zabránenia neoprávnenému vniknutiu do areálu TIP. Areál skladu hotových výrobkov a expedičného koľajiska je zabezpečený oplotením a bránami s odolnosťou podľa predpisu British PAS68. Celý areál TIP Lužianky je monitorovaný kamerovým systémom.

Mostný objekt v žkm 0,747 nad cestou MZK 12/50

Železničný most vedie ponad cestu MZ 12/50. Výhľadovo sú pod mostom navrhnuté po oboch stranách cesty aj chodníky pre peších. Kríženie s prekážkou je šikmé, pod uhlom 16,56°. Niveleta trate v smere staničenia (smer TIP Lužianky) klesá. Na moste sa nachádza lom nivelety – z klesania 8,078 ‰ sa mení na 3,920 ‰, Rv je 5 000 m. Úroveň nivelety koľaje je v strede mosta +149,452, nad podperami +149,529, resp. +149,403. Nosná konštrukcia mosta je vodorovná, spád sa bude realizovať v koľajovom lôžku.

Most je jednopoľový, železobetónový, doskový, vystužený zabetónovanými oceľovými nosníkmi, s priebežným koľajovým lôžkom. Svetlosť mosta medzi lícami úložných prahov je 23,30 m. Rozpätie mosta je 25,00 m, dĺžka dosky je 26,20 m. Celková šírka mosta je 7,77, svetlá šírka medzi zábradlím a PHS na moste je 6,995 m. Uloženie nosnej konštrukcie je kolmé.

Základné bilancie zabudovaných materiálov
Na ploche 174 000 m2 sa:
• použilo viac ako 200 000 m2 geotextílie,
• použilo bezmála 400 000 m2 geomreží,
• zrealizovalo 144 000 m3 násypov,
• zabudovalo viac ako 700 000 t kameniva,
• položilo 270 koľajových polí, čo tvorí cca 5 400 m koľají,
• položilo viac ako 18 000 m3 cementovej stabilizácie CBGM,
• vydláždilo 85 000 m2 spevnených plôch, komunikácií a parkovísk,
• spolu zrealizovalo 4 000 m oplotenia.

Názov stavby: Terminál intermodálnej prepravy Lužianky
Miesto objektu: strategický park Nitra
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Katastrálne územie: Lužianky, Zbehy, Čakajovce
Odvetvie: železničná doprava
Charakteristika: výstavba nového TIP
Zhotoviteľ: STRABAG, s. r. o., Bratislava
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Stavebný dozor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Zodpovedný projektant: PRODEX, s. r. o., Bratislava
Výstavba: 07/2017 – 09/2019
TEXT: Ing. Ľubomír Goňo, Ing. Pavol Garai, Ing. Ján Bušovský, PhD.
FOTO: STRABAG, s. r. o.
Ľubomír Goňo pôsobí v spoločnosti STRABAG, s. r. o. Dir. TJ, Pavol Garai pôsobí v spoločnosti STRABAG, s. r. o. Dir TG a Ján Bušovský v spoločnosti Prodex, s. r. o.