Partner sekcie:
 • Stavmat
 • Vaillant

Rozvody plynu z medených rúrok

rozvody plynu z medenych rurok

Norma STN EN 1057+A1 priniesla viaceré zmeny na úseku rozvodov plynu z medených rúrok. Od decembra minulého roka platí zároveň aj nové Technické pravidlo plyn TPP 700 01 s názvom Medené materiály pre rozvod plynu. Aké sú najdôležitejšie zmeny v inštaláciách rozvodov plynu z medených rúrok?

Medené rúrky sa na inštalácie plynu používajú v Európe už takmer sto rokov. Tento materiál je obľúbený najmä z dôvodu jednoduchej a rýchlej inštalácie, odolnosti proti korózii a dlhej životnosti. Vďaka tomu je jedným z najpoužívanejších v Európe – v Nemecku dosahuje použitie medených rúrok okolo 60 % a vo Francúzsku až skoro 100 % trhového podielu v oblasti domových plynovodov.

Prvé pravidlo týkajúce sa medených rúrok na rozvody plynu vydal na Slovensku Slovenský plynárenský priemysel, š. p., Bratislava, s platnosťou od februára 1999. Išlo o podnikovú technickú normu PTN 100 09 Používanie medených rúrok na rozvod plynu v domových inštaláciách. Táto norma bola revidovaná a nahradená v auguste 2006 Technickým pravidlom plyn TPP 700 01 Medené materiály pre rozvod plynu, ktoré spracovalo Združenie odborníkov plynových zariadení. Hlavnou novinkou tohto predpisu bolo povolenie použitia lisovaných spojov aj v inštaláciách plynu. Toto technické pravidlo prešlo revíziou v roku 2012. Revíziu spracovalo a jej vydanie opäť zabezpečilo Združenie odborníkov plynových zariadení. Nové TPP 700 01 má ten istý názov a platí od decembra 2012. Najväčšie zmeny oproti predchádzajúcemu TPP z roku 2006 sa týkajú montáže rozvodov plynu a používaných dimenzií medených rúrok. V tomto technickom pravidle sa zohľadňujú nové technické normy a technické normy po revízii, ktoré sa týkajú plynárenstva, medi a jej zliatin, spájok a zvárania a boli vydané po roku 2006.

Hlavné výhody medených rúr

 • Meď je nehorľavý materiál, rúrky sú odolné proti vysokým teplotám nad 1 000 °C (bod tavenia medi je 1 083 °C). Európske predpisy zaraďujú meď do triedy A1, čo je najvyššie hodnotenie požiarnej odolnosti. Pri horení sa neprodukujú škodlivé plyny.
 • Všetky spoje (tvrdé spájkovanie aj lisovanie) sú odolné proti vysokým teplotám, bezpečne vydržia teplotu 650 °C počas 30 minút bez toho, aby z nich unikol plyn. Prídavné bezpečnostné prvky (požiarne armatúry) preto nie sú potrebné.
 • Medené rúrky majú malé tlakové straty, vnútorný povrch je hladký a najmä pri spojoch sa prietokový prierez nezužuje. Zároveň vydržia vyššie prevádzkové tlaky aj pri malých hrúbkach steny.
 • Medené rúrky aj tvarovky sú normalizované v univerzálnom systéme európskych noriem, ktorý je nezávislý od výrobcov. Tvarovku od ktoréhokoľvek výrobcu možno použiť s každou rúrkou a je zaručené, že produkt bude k dispozícii aj po desaťročiach.
 • Rúrky majú dlhú, desiatkami rokov overenú životnosť, sú odolné proti korózii, nestarnú, ich vlastnosti sa časom nemenia, sú odolné proti UV žiareniu aj zmenám teplôt.
 • Medené rúrky sú plynotesné.
 • Inštalácia je jednoduchá a rýchla.
 • Meď je 100-percentne recyklovateľný kov – na konci životnosti sa väčšina medených produktov vracia do výrobného procesu.
 • Meď je univerzálny materiál, použiteľný takmer vo všetkých oblastiach inštalácií TZB: na rozvody pitnej vody (studená aj teplá), inštalácie rozvodov vykurovania, zemného a skvapalneného plynu, medicínskych aj priemyselných plynov, na rozvody klimatizácie, výstavbu olejového vykurovania, inštalácie odpadov dažďovej vody či rozvody pneumatických zariadení.

Norma STN EN 1057
V súčasnosti sa medené rúrky vyrábajú modernými technológiami dezoxidované fosforom, zbavené kyslíka. Zvyšky uhlíka na vnútornom povrchu rúrky sú minimálne, ich hodnota je regulovaná normou. Výrobu, presné chemické zloženie a vlastnosti rúrok sa určujú technickou normou STN EN 1057. Táto norma prešla niekoľkými zmenami – najmä pod vplyvom praktických skúseností z používania medených rúrok na rozvody plynu a nových technológií používaných pri výrobe medených rúrok. Od roku 2010 platí v Európskej únii norma STN EN 1057+ A1 [1].

V porovnaní s predchádzajúcim vydaním EN 1057: 1996 sa v nej prijali tieto zásadné zmeny:

 • zosúladenie normy so smernicou na stavebné výrobky (CPD) a so smernicou na tlakové zariadenia (PED),
 • zavedenie dvoch nových definícií: trvale označený a trvanlivo označený,
 • novelizácia definícií mäkkého a tvrdého spájkovania, zvárania a drážkového tvrdého spájkovania a stredného priemeru,
 • zmena tabuľky 3 Normalizované rozmery,
 • zmena tabuliek v Prílohe A, zavedenie nových priemerov a hrúbky stien,
 • stanovenie použiteľnosti na trvalé a trvanlivé označenie.

Medené rúrky podľa normy
V rámci technických zariadení budov sa na rozvody vody, plynu, vykurovania, vykurovacích olejov a vzduchu môžu používať iba medené rúrky podľa STN EN 1057.

Medené rúrky musia vyhovieť týmto požiadavkám:

 • Cu + Ag: min. 99,90 %,
 • 0,015 % ≤ P ≤ 0,040 %.

Tento druh medi sa označuje ako Cu-DHP alebo CW024A a vyznačuje sa zvýšenou odolnosťou proti korózii.
Rúrky z medi s priemerom od 10 do 54 mm musia byť označené priebežne po celej svojej dĺžke vo vzdialenosti, ktorá nesmie byť väčšia ako 600 mm. Rúrky s priemerom od 6 do 10 mm a s priemerom väčším ako 54 mm musia byť takisto čitateľne označené na obidvoch koncoch.

Označenie výrobku sa musí skladať z:

 • názvu (medená rúrka),
 • čísla európskej normy (EN 1057),
 • označenia stavu (R220 mäkký, R250 polotvrdý, R290 tvrdý),
 • menovitých rozmerov prierezu v milimet­roch: vonkajší priemer × hrúbka steny.

Najväčšou zmenou v TPP 700 01 oproti starému predpisu je zmenšenie požadovanej najmenšej hrúbky steny medených rúrok pri určitých vonkajších priemeroch. V starom pravidle boli najmenšie požadované hrúbky stien pri daných priemeroch 28 × 1,5 mm, 35 × 1,5 mm, 42 × 1,5 mm a 54 × 2 mm. Ako názorný príklad uvádzame v tab. 1 rozmery najčastejšie používaných medených rúrok v rozvodoch plynu podľa nového TPP 700 01 (nové povolené rozmery sú zvýraznené).

Zmenšenie hrúbky steny medených rúrok umožňuje budovať rozvody plynu s nižšími nákladmi na ich realizáciu pri zachovaní bezpečnosti a spoľahlivosti vybudovaných rozvodov.

V súlade s normou možno medené rúrky oba­liť plastovým plášťom. Takto upravené mede­né rúrky sa môžu použiť na vedenie rozvodu plynu v zemi. V nevyhnutných prípadoch sa môže plynovod z medených rúrok obalených plastom viesť aj po stabilných stavebných konštrukciách, napríklad pri vnútornej strane oplotenia, obvodovej stene objektu, ako aj pod omietkou obvodovej steny objektu.


Označenie medených rúrok podľa normy

Tvarovky, spájky, tavivá
Môžu sa používať tvarovky na kapilárne spájkovanie podľa normy STN EN 1254-1 aj tvarovky určené na lisované spoje, ktoré musia byť zreteľne označené týmito charakteristikami:

 • druh pracovného média – označenie žltou farbou alebo nápisom Plyn, prípadne Gas,
 • hodnota PN podľa STN EN 1333 (napríklad PN 6),
 • odolnosť tvarovky proti vysokým teplotám GT (napr. GT/5 – odolnosť proti vysokým teplotám pri najvyššom prevádzkovom tlaku 5 barov).

Výber spájok (prídavných kovov) na tvrdé kapilárne spájkovanie musí zodpovedať spájanému materiálu a vychádza z technickej normy STN EN ISO 17672. Výber správneho taviva sa riadi podľa STN EN 1045. Tavivo sa vhodným spôsobom nanáša na očistené plochy spájaných koncov rúrok. Tavivo sa nenanáša do otvoru hrdla rúrky alebo tvarovky. Po skončení spájkovania sa musia z vonkajšieho povrchu odstrániť zvyšky taviva. Pri spájkovaní nesmie dochádzať k prehriatiu miesta spájkovania.

V tab. 2 sú uvedené niektoré druhy spájok odporúčaných výrobcami rúrok a tvaroviek. Takto vyhotovené spoje sú odolné proti vysokým teplotám, čím spĺňajú ustanovenia STN EN 1775.

Záver
Konsolidovaný text technickej normy STN EN 1057 zohľadňuje najnovšie poznatky vedy a výskumu, stav techniky, ako aj stupeň rozvoja technických schopností. Ustanovenia tejto normy sú podrobnejšie špecifikované v Technickom pravidle plyn TPP 700 01 Medené materiály pre rozvod plynu. Toto pravidlo je vydané v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Foto a obrázky: Združenie odborníkov plynových zariadení

Literatúra
1.    STN EN 1057+A1 Meď a zliatiny medi. Bezšvové medené rúry kruhovitého prierezu na vodu a plyn v sanitárnych a vykurovacích zariadeniach (Konsolidovaný text).
2.    Technické materiály spoločnosti Hungarian Copper Promotion Centre.
3.    Technické pravidlo plyn TPP 700 01 Medené materiály pre rozvod plynu.

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.

Komentáre