Na fotografii dobre vidieť tvar budovy a zelenú strechu.
Galéria(8)

Technické zariadenia a inteligentné riadenie budovy UNIQ Staromestská

Partneri sekcie:

Architektonicky zaujímavá budova má zaujímavé aj riešenie technických zariadení, riadenia celej budovy, energetického manažmentu a komfortného vnútorného prostredia.

Projekt UNIQ dokončila developerská spoločnosť Cresco Group v roku 2018. Ide o unikátnu, architektonicky zaujímavú administratívnu budovu v historickom centre Bratislavy, ohraničenú Staromestskou ulicou, Veternou ulicou, objektom Najvyššieho súdu SR a budovou SNR. Spolu s týmito stavbami sa vytvoril homogénny mestský blok zodpovedajúci parametrom zástavby mestského centra.

Stavba vyniká architektonickým riešením aj vzhľadom, ktorý dokonale zapadá do svojho okolia a zároveň umožňuje kontakt obyvateľov budovy s bezprostredným okolím stavby. Nemenej zaujímavé je aj riešenie technických zariadení budov, inteligentného riadenia celej budovy, energetického manažmentu a komfortného vnútorného prostredia. Kvalitu prostredia dotvárajú aj terasy a zelená strecha, nájomcov potešia nízke prevádzkové náklady. Riešenie získalo certifikát LEED Gold.

UNIQ Staromestská
Administratívne priestory
Pôdorys typického podlažia
Topológia jednej miestnosti
Zobrazenie miestnosti v Desigo CC
Ovládač teploty
Ovládač teploty a žalúzií
Na fotografii dobre vidieť tvar budovy a zelenú strechu. 1

Moderná sedempodlažná budova poskytuje 7 565 m2 na administratívu, 917 m2 na obchody a služby a 138 miest na parkovanie. Budova má tri podzemné podlažia a sedem nadzemných podlaží. Pôdorys prízemia je oproti nadzemným podlažiam ustúpený. Ostatných šesť nadzemných podlaží je riešených v tvare písmena U, 6. až 7. NP ustupujú tak, aby rešpektovali podmienky právoplatného územného rozhodnutia, pamiatkovej ochrany a zároveň spĺňali požiadavky svetelnej techniky vzhľadom na jestvujúce objekty.

Na 2. až 7. NP sa nachádzajú administratívne priestory. Hmota objektu nadväzuje na susednú budovu Najvyššieho súdu SR a uzatvára celý blok smerom k Veternej ulici. Vnútorné átrium je smerom k objektu SNR otvorené. Strecha átria na 2. NP je zatrávnená, čím prispieva k zachovaniu plôch zelene v centre mesta. Na streche na 7. NP sa nachádza miestnosť kotolne a technológia vzduchotechniky a chladenia prekrytá akustickou stenou v zmysle akustickej štúdie.

Objekt je navrhnutý s celozasklenou fasádou s dominantným vertikálnym členením, nárožia sú od Staromestskej ulice zaoblené tak, aby objem budovy pôsobil v jestvujúcom území kompaktne a bezkonfliktne. Južnú stranu chránia vonkajšie žalúzie.

Administratívne priestory
Administratívne priestory |

Vykurovanie

Ako zdroj tepla je navrhnutá samostatná nízkotlaková plynová kotolňa s kondenzačnými kotlovými jednotkami. Inštalovaný príkon je 464 kW. Kotolňa je riadená nadradenou reguláciou.V prenajímateľných priestoroch sú navrhnuté podlahové konvektory s ventilátorom, ktoré sa ovládajú podľa priestorovej teploty – ovládanie otáčok ventilátora a ovládanie termopohonu zabezpečuje MaR (vrátane dodávky zariadení potrebných na ovládanie).

V kancelárskych priestoroch sú navrhnuté nástenné konvektory s lamelovým výmenníkom. Telesá sú osadené na obvodovej stene s hornou hranou do 300 mm od podlahy. Ovládajú sa podľa priestorovej teploty termohlavicou na každom radiátore – termohlavica je dodávkou MaR vrátane priestorového termostatu.

Vzduchotechnika

Vetranie priestorov administratívy a komerčných priestorov zabezpečujú rekuperačné VZT jednotky. Vzduchový výkon zariadenia 41 000 m3/h je určený na základe dávky čerstvého vzduchu na osobu na úrovni 30 až 50 m3/h podľa obsadenosti priestorov.

Pozdĺžne prevetranie jednotlivých podlaží sa uskutočňuje posuvnými ventilátormi systému Green Parking s dvomi stupňami výkonu, ktoré zabezpečia premiešanie vzduchu v garáži a jeho posun od prívodných spoločných otvorov až k otvorom na spoločné satie na každom podlaží.

Impulzné prúdenie s použitím prúdových ventilátorov systému Green Parking zaručí intenzívne premiešanie vrstiev vzduchu, čím sa dosahuje výrazné zníženie lokálnej koncentrácie škodlivín. Vysoká rýchlosť prúdu vzduchu injektovaného cez impulzné ventilátory vytvára indukčný sací efekt, ktorý strháva vrstvy vzduchu z oblasti podlahy.

Topológia jednej miestnosti
Topológia jednej miestnosti |

Chladenie

Priestory kancelárií na 2. až 7. nadzemnom podlaží sú chladené pomocou podstropných fancoilov umiestnených v znížených podhľadoch tak, že nasávajú vzduch z podhľadu a vyfukujú ho cez nadstavec a výfukovú zvislú mriežku vodorovne do kancelárskych priestorov.

Do výfukového nadstavca fancoilu bude zaústené potrubie VZT s čerstvým vzduchom. Vo zvýšených podhľadoch v kancelárskych priestoroch pri zasklenej fasáde sú umiestnené nasávacie mriežky, cez ktoré sa bude podtlakom prisávať vzduch z miestnosti do podhľadu. Zasadačky sú chladené pomocou podstropných kazetových jednotiek. Každé podlažie je rozdelené na štyri samostatné celky s možnosťou merania spotreby.

Meranie a regulácia

V projekte je riadiaci systém Siemens Desigo CC. Základnou myšlienkou návrhu bolo vytvoriť podmienky na efektívnu správu budovy – jednak v zmysle zabezpečenia garantovaných parametrov komfortu jednotlivých priestorov s ohľadom na minimalizáciu potrebných vstupov (energia, pracovné sily…) a jednak v zmysle včasnej detekcie a odstraňovania vzniknutých porúch, resp. zásahov do prevádzky zariadenia TZB v prípade neštandardných stavov (požiarny režim, servisný režim…).

Na zabezpečenie všetkých týchto podmienok je navrhnuté zariadenie MaR na úrovni centrálneho riadiaceho systému (CRS) s centrálnym prístupom obsluhy. CRS pozostáva z dvoch úrovní – úrovne prístupu obsluhy a z procesnej úrovne. Vrchnú úroveň prístupu obsluhy tvorí PC s aplikáciou na interaktívny grafický prístup obsluhy.

Zobrazenie miestnosti v Desigo CC
Zobrazenie miestnosti v Desigo CC |

Spodnú úroveň CRS tvorí sieť DDC podstaníc, osadených v jednotlivých rozvádzačoch MaR, do ktorých sú pripojené zariadenia TZB vrátane všetkých periférnych prvkov na meranie/signalizáciu/ovládanie potrebných informačných bodov. DDC podstanice komunikujú na platforme protokolu BACnet.

Do tejto platformy sú integrované kompaktné regulátory DXR2.E10, ktoré slúžia na reguláciu teploty, fancoilov a ovládanie žalúzií. Regulátory komunikujú prostredníctvom BACnet/IP komunikácie a majú zabudovaný Ethernet switch. Regulátory zabezpečujú prostredníctvom časových programov ovládanie HVAC – koordináciu s dodávaním vzduchu do priestoru, koordináciu s dodávaním tepla a koordináciu s dodávaním chladu.

Na ovládanie teploty z priestoru sú použité ovládače QMX3.P34 komunikujúce po zbernici PL-Link. Na ovládanie teploty a žalúzií z priestoru sú použité ovládače QMX3.P37 komunikujúce po zbernici PL-Link.

Ovládače majú na sebe symbol zeleného lístka (green leaf), indikujúci energeticky efektívnu prevádzku. V prípade, že je lístok červený, je prevádzka energeticky neefektívna. Optimalizácia ovládania miestnosti sa zabezpečuje špecializovanými HVAC pravidlami.

Na ovládanie žalúzií sú použité externé aktuátory Siemens GAMMA komunikujúce po zbernici PL-Link (KNX), ktoré zabezpečujú:
• manuálne lokálne ovládanie (hore, dole, krokuj hore, krokuj dole, choď na pozíciu, choď na výšku a uhol),
• monitorovanie žalúzií s oznámením o poruche žalúzie,
• exaktné polohovanie žalúzií podľa overeného referenčného modelu v aplikácii (nie je potrebný žiadny extra HW).

Žalúzie sú centrálne ovládané kompaktným regulátorom DXR2.E18, ktorý ich chráni pred vplyvmi počasia, ako sú silný vietor alebo námraza. Údaje o rýchlosti vetra, teplote, prípadne daždi sa získavajú z meteostanice.

Ovládač teploty a žalúzií
Ovládač teploty a žalúzií |

Regulátor slúži zároveň aj na centrálne zbieranie požiadaviek z miestnosti na vykurovanie alebo chladenie.V prípade požiaru sa žalúzie automaticky vytiahnu do hornej polohy, aby bola možná evakuácia. Zároveň sa žalúzie dajú ovládať aj centrálne časovým programom.

Ing. Emília Madarasová, PhD.
Autorka pôsobí v spoločnosti Siemens, s. r. o.
Foto: Founder – Bogle Architects, Siemens

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik 5/2018.