Verejná súťaž na osvetlenie v Bratislave

image 101583 25 v1

Verejné obstarávanie na prevádzkovateľa osvetlenia v Bratislave na ďalších 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH je najväčším projektom obnovy infraštruktúry za posledné roky. Celý proces má však nejasné a najmä neodborné pozadie...

Ostatnú komplexnú obnovu verejného osvetlenia v Bratislave realizovala spoločnosť Siemens, ktorá v roku 1996 použila prvýkrát v stredoeurópskom priestore metódu EC (Energy Contracting). Táto metóda umožnila rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu osvetlenia v hlavnom meste vrátane zabezpečenia finančných zdrojov prostredníctvom splácania investície z dosiahnutých a dodávateľom zaručených úspor. Počas roka 1997 divízia verejného osvetlenia spoločnosti Siemens zabezpečila hlavnú rekonštrukciu svetelných miest (13 190 svetelných bodov) a do piatich rokov kompletne zmodernizovala celú sústavu verejného osvetlenia (zvyšných 28 890 svetelných bodov).

V roku 2016, pred ukončením platnosti 20-ročnej zmluvy so spoločnosťou Siemens, malo hlavné mesto SR úlohu pripraviť podklady a dokončiť verejné obstarávanie, z ktorého mal vzísť nový poskytovateľ verejného osvetlenia v Bratislave. Treba povedať, že magistrát si v roku 2016 objednal analýzu mestského verejného osvetlenia v Bratislave u poradenskej spoločnosti Deloitte Audit za neuveriteľných zhruba 126-tisíc eur. Výstupy z tejto analýzy mali slúžiť ako podklad na vyhlásenie súťaže na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave, žiaľ, až koncom mája 2017. Pri vyhlásení tejto súťaže sa pritom predpokladalo, že ponuky sa budú predkladať do 10. júla 2017. Tento termín sa však už 6-krát zmenil. Mestskí poslanci opakovane žiadali primátora, aby súťaž zrušil, pretože dôvodné podozrenie z porušenia pravidiel o verejnom obstarávaní neumožňovalo objektívne a jednoznačne vybrať najlepšiu ponuku. V tomto zmysle podali podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Primátor však tieto výroky pokladal za politikárčenie. ÚVO žiadal následne od hlavného mesta SR vysvetlenie, prečo opakovane predlžuje lehoty na predkladanie ponúk v súťaži na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave. Hlavné mesto SR trvalo na tom, že celý proces prebieha transparentne a striktne podľa zákona o verejnom obstarávaní. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tvrdil, že súťaž predlžujú otázky, ktoré kladú uchádzači. Konštatoval, že ukončenie procesu obstarávania nekontroluje sám obstarávateľ, ale rozhodujú o tom jeho účastníci tým, ako sa správajú, ako namietajú a využívajú rôzne procesné úkony. Priebeh súťaže vnímal ako tvrdý konkurenčný boj. Nakoniec však uviedol, že došlo k závažnému porušeniu pravidiel, ktoré nebolo na strane hlavného mesta SR. Táto závažná chyba mohla spochybniť celú súťaž. Magistrát preto odoslal 14. marca 2018 do Vestníka verejného obstarávania oznámenie o zrušení verejného obstarávania na verejné osvetlenie v Bratislave, čo niektorí bratislavskí mestskí poslanci uvítali, keďže o zrušenie súťaže žiadali primátora už viackrát. Bol medzi nimi aj mestský poslanec Branislav Kaliský, jeden z kritikov jej prípravy. Súťažiť o 20-ročnú zmluvu bez jasného konceptu, bez prípravy podmienok, bez jasného cieľa, čo chce mesto od dodávateľa dostať, je neprofesionálne. V podmienkach súťaže, ktorú zrušili, žiadna koncepcia ani vízia neboli. „Ďalších 20 rokov by sme mali to isté, čo doteraz,“ konštatoval. Podľa poslanca Jozefa Uhlera tender na verejné osvetlenie požadovali poslanci zrušiť už dávno, ale z úplne iných dôvodov. Pri vyhlásení bolo dosť nejasností a taký veľký tender si zaslúži viac pozornosti pri príprave. Skutočnosť, že poslanci opakovane žiadali primátora o zrušenie, pripomenula aj starostka Karlovej Vsi a mestská poslankyňa Dana Čahojová. Podľa nej boli dôvodom zásadné nedostatky súťažných podkladov, na ktoré upozorňovali najmä odborníci. Pre transparentnú súťaž je potrebné pripraviť nové podklady, ktoré by umožnili správny výber poskytovateľa. Stručne povedané, je správne, že primátor súťaž zrušil, aj keď si na to našiel zámienku, ktorou bolo odhalenie identity uchádzačov o zákazku (O.S.V.O. comp, Siemens a AVE SK odpadové hospodárstvo), ktorí doručili ÚVO námietky k tejto súťaži, z ktorých východiskové zostali doteraz nezodpovedané.

Od 1. januára 2017 primátor Ivo Nesrovnal opakovane predlžoval zmluvu o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave so spoločnosťou Siemens na ďalší rok bez súťaže. Takéto správanie je porušením pravidiel verejného obstarávania. Toto ľahkovážne správanie zakonzervovalo stav fyzického a morálneho opotrebenia, ktorý nezodpovedá inovačným aktivitám v oblasti verejného osvetlenia. ÚVO sa nepozdáva spôsob, ktorý hlavné mesto zvolilo, keď sa rozhodlo prideliť zákazku spoločnosti Siemens len na základe rokovacieho konania. ÚVO tvrdí, že mesto koná v rozpore so zákonom a svojím konaním obmedzilo hospodársku súťaž, keďže v prípade použitia otvoreného postupu verejného obstarávania mohlo svoju ponuku predložiť viac uchádzačov. O tom, kto sa postará o komplexnú obnovu verejného osvetlenia v Bratislave, rozhodne pravdepodobne až nový primátor.

Hlavné nedostatky súťažných podkladov

Hlavné nedostatky súťažných podkladov zákazky Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave možno zhrnúť do týchto bodov:
• Súťažné podklady neobsahovali pasport sústavy verejného osvetlenia vrátane pasportizačnej (digitálnej) mapy verejného osvetlenia (s uvedením GPS súradníc svetelných miest a pod.), ktorý slúži o. i. na spracovanie podrobného výkazu výmer uchádzačmi o zákazku. Verejný obstarávateľ tvrdí, že tento najdôležitejší dokument existujúcej sústavy verejného osvetlenia v Bratislave nemá. Akým spôsobom potom určil predpokladanú výšku zákazky, keď nepozná konkrétne počty produktov a rozsah prác, ktoré vyžaduje od víťazného uchádzača? Ako môže magistrát bez pasportu spravovať svoj majetok? Majetok je podľa kontraktingu iba v dočasnej prevádzke spoločnosti Siemens. Týmto magistrát jednoznačne zvýhodnil súčasného prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave.
• Citované dokumenty mala spoločnosť Siemens po ukončení platnosti 20-ročnej zmluvy o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave odovzdať magistrátu. Miesto toho príloha č. 6 súťažných podkladov obsahuje požiadavky na pasport sústavy verejného osvetlenia, ktoré mal vyplniť budúci poskytovateľ verejného osvetlenia pred komplexnou obnovou verejného osvetlenia v Bratislave. To však môže žiadať magistrát podľa ďalších súťažných podkladov po siedmich rokoch, keď budú všetky svietidlá a ich príslušenstvo vymenené.
• Pred akoukoľvek rozsiahlejšou modernizáciou alebo rekonštrukciou verejného osvetlenia je úlohou verejného obstarávateľa aktualizovať jestvujúci generel osvetlenia (tzv. masterplán, t. j. hlavný vzorový plán verejného osvetlenia) alebo vypracovať nový masterplán, podpísaný hlavným architektom mesta a ďalšími zainteresovanými stranami. Tento dokument, záväzný pri komplexnej obnove verejného osvetlenia v Bratislave, ako aj pri obnove pôvodnej infraštruktúry, mal byť prílohou súťažných podkladov.
• Dôležitým východiskovým dokumentom pri komplexnej obnove verejného osvetlenia v Bratislave je výber tried osvetlenia miestnych komunikácií. Týka sa nielen existujúcich osvetľovacích sústav, ale aj výstavby nových osvetľovacích sústav. Triedy osvetlenia miestnych komunikácií v správe hlavného mesta SR Bratislavy sa musia stanoviť komisionálne. Predsedom komisie má byť svetelný technik s dostatočnými skúsenosťami v oblasti verejného osvetlenia a s určovaním tried osvetlenia pre miestne komunikácie. Ďalšími členmi komisie majú byť dopravný inžinier, správca príslušnej komunikácie, mestská alebo štátna polícia, zástupca vlastníka verejného osvetlenia, príp. ďalšie zainteresované strany. Žiaľ, na správny výber tried osvetlenia pozemných komunikácií sa nemôže použiť technická správa TNI CEN/TR 13201-1, pretože jej náhrada STN 36 0411 bude schválená a publikovaná ÚNMS vo februári 2019. Pri všetkých troch triedach osvetlenia (M, C a P) treba vypracovať protokol s podpisom všetkých zúčastnených členov komisie. Súčasne so zaradením komunikácií do tried osvetlenia je vhodné vykonať aj stanovenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 (komisionálne, protokolárne) a stanovenie stupňa znečistenia podľa smernice CIE 154:2003. V oboch prípadoch má byť členom komisie skúsený elektroinžinier.
• Svetelnotechnický projekt verejného osvetlenia možno korektne vykonať pomocou inžinierskych programov DIALux (www.dial.de) a RELUX Professional (www.relux.ch). Výber tried osvetlenia však musí uchádzač o zákazku prevziať z dokumentu Triedy osvetlenia miestnych komunikácií v správe hlavného mesta SR Bratislava, ktorý ako som uviedol, musí byť stanovený komisionálne. No nielen preto bola príloha č. 9 súťažných podkladov (Návrh osvetlenia pre vzorové miestne komunikácie) pre modelové komunikácie od A po J iluzórna. Bez toho, aby magistrát doručil vzorové úseky od A po J pre 2 029 ulíc Bratislavy, overené údaje Q0 (priemerný súčiniteľ jasu povrchu vozoviek), geometrické údaje osvetľovacej sústavy, t. j. rozstupy svietidiel, výšky stožiarov a dĺžky výložníkov, sklon svietidiel a ich orientácie, scény spínania alebo stlmenia svietidiel a pod. nemožno porovnávať svetelnotechnické projekty uchádzačov o zákazku. Táto príloha je takisto poznačená neodborným prístupom, nedostatočnými vedomosťami a praxou spracovateľa súťažných podkladov.
• Dodatočne sa oznámilo, že káble medzi stožiarmi nie sú predmetom výmeny. Opravy a prípadne nevyhnutná výmena káblového vedenia má byť v prípade poruchy súčasťou bežnej údržby. Bez pasportu sústavy verejného osvetlenia však nemožno určiť rok inštalácie jednotlivých káblov a ich parametre, a teda nemožno garantovať úbytky napätí a kalkulovať zvýšené náklady údržby spôsobené neustálymi poruchami pri nevhodných a zastaraných kábloch.
• Verejný obstarávateľ takisto dodatočne oznámil, že výmena rozvádzačov, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Siemens, nie je predmetom zákazky. Pritom pri požadovanej rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia v Bratislave možno znížiť počet rozvádzačov najmenej o 200 ks, pričom tie, čo zostanú, potrebujú pri použití LED svietidiel a aplikácii akéhokoľvek systému smart city inú výbavu.
• Podľa súťažných podkladov sa očakávala zámena všetkých svetelných zdrojov na 47 475 svetelných miestach a zámena 24 000 stožiarov verejného osvetlenia. Presne povedané, ide o osadenie 47 475 nových svietidiel s LED modulmi. Pripomínam, že životný cyklus verejného osvetlenia sa končí jeho ekologickou likvidáciou, čo predstavuje separáciu použitých produktov verejného osvetlenia s cieľom oddeliť nebezpečné látky a odborne ich zlikvidovať, pričom je snahou dosiahnuť čo možno najvyšší pomer opätovne využiteľných materiálov. V súťažných podkladoch sa neuvádza, či má poskytovateľ verejného osvetlenia bezodplatne prevziať všetky demontované časti osvetľovacieho zariadenia do svojho vlastníctva alebo ich má zahrnúť do položkového rozpočtu.
• Podľa verejného obstarávateľa mala byť v období do 31. decembra 2020 cena elektrickej energie pre uchádzača irelevantná, keďže do tohto dátumu nie je v jeho kompetencii zabezpečovať dodávku elektrickej energie. V zmysle zmluvných podmienok by mal uchádzač zohľadniť cenu elektrickej energie v období od 1. januára 2021 do konca platnosti zmluvného vzťahu. Z tohto vyjadrenia verejného obstarávateľa sa dá predpokladať, že pri vyhlásení tejto súťaže sa predpokladalo, že do 31. decembra 2020 sa bude naďalej predlžovať zmluva o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave so spoločnosťou Siemens bez súťaže. Treba tiež povedať, že vývoj trhovej ceny elektrickej energie, ako aj súvisiacich regulačných poplatkov na obdobie 20 rokov je pri súčasnom nastavení trhového prostredia nepredvídateľný.
• Ročný čas svietenia s viacerými úrovňami osvetlenia na Slovensku je 3 900 h. Prečo požadoval verejný obstarávateľ na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v Bratislave do roku 2037 ročný čas svietenia 4 107 h?
• Príloha č. 8 súťažných podkladov (Technické špecifikácie prvkov osvetľovacej sústavy) nezohľadnila súčasný stav technickej normalizácie a parametre TOP svietidiel. To by umožnilo inštalovať v Bratislave aj svietidlá garážovej produkcie bez záruky, len na základe verbálnych vyhlásení. Údaje boli stanovené ako minimálne technické požiadavky tak, aby ich vraj mohli splniť viacerí výrobcovia a aby sa tak zamedzilo ich diskriminácii. Cieľom požiadaviek malo byť, naopak, zamedziť výpredaju svetelnotechnického „šrotu“. Bez poskytnutia východiskových dokumentov (pasport sústavy verejného osvetlenia vrátane pasportizačnej (digitálnej) mapy verejného osvetlenia) boli pri komplexnej obnove verejného osvetlenia v Bratislave diskriminovaní všetci uchádzači okrem súčasného prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave.
• Portál www.energie-portal.sk zverejnil príspevok s názvom Otázky okolo súťaže na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v Bratislave, kde Ing. Jozef Legény dokumentoval, že niektoré parametre zverejnených súťažných podkladov, najmä uvedené v prílohe 7, sú „nezmyselné a zavádzajúce“. Podľa jeho názoru, s ktorým sa stotožňujem, „je to prinajmenšom zlyhanie spracovateľa súťažných podkladov, lebo za normálnych okolností by si mal všetko, čo zadá, overiť kontrolným výpočtom. Ak je chyba v prepisovaní a uvádzaní údajov, potom ide prinajmenšom o uvádzanie uchádzačov do omylu z nedbalosti“.
• Záhadou je význam a kvalita laboratórnych meraní fotometrických parametrov svietidiel obsiahnutých v prílohe č. 16 súťažných podkladov, ktoré sú určené na recykláciu. Bez ohľadu na výsledky merania sa má počas komplexnej obnovy verejného osvetlenia v Bratislave zameniť 47 475 výbojkových svietidiel za svietidlá s LED modulmi.
• Prevzatie dodávok a prác komplexnej obnovy verejného osvetlenia v Bratislave je možné až po zrealizovaní fotometrických meraní miestnych komunikácií, ktoré nie sú zahrnuté medzi oprávnené výdavky. O tejto službe by mala byť v súťažných podkladoch aspoň zmienka.
• Poradenská spoločnosť Deloitte Audit a magistrát mali v súťažných podkladoch prijať strategické rozhodnutie o realizácii koncepcie smart city v prvom rade z pohľadu zraniteľnosti proti útokom hackerov. Ku kybernetickej bezpečnosti celej infraštruktúry hlavného mesta SR Bratislavy by sa mala vyjadriť aj kybernetická polícia MV SR. Skrátka, koncepciu smart city treba definovať v súťažných podkladoch nielen verbálne. V Bratislave treba postupovať v nastúpenej ceste budovania smart city v oblasti mobility mesta, spracovania a energetického zhodnotenia komunálneho odpadu, hospodárenia s vodou a teplom, energetického manažmentu mesta a verejného osvetlenia, iluminácie budov, pamätihodností mesta a osvetlenia športovísk. Po sprevádzkovaní týchto hlavných pilierov inteligentného a moderného mesta možno pristúpiť k integrácii projektov smart city.

Záver

Z uvedeného vyplýva, že súťaž na verejné obstarávanie zákazky Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave treba zbaviť vaty a pripraviť zrozumiteľné a stručné podklady na spracovanie podrobného výkazu výmer uchádzačmi. Predovšetkým treba všetkým uchádzačom zákazky včas sprístupniť pasport sústavy verejného osvetlenia vrátane pasportizačnej (digitálnej) mapy verejného osvetlenia (s uvedením GPS súradníc svetelných miest a pod.), tzv. masterplán a komisionálne stanovené triedy osvetlenia miestnych komunikácií v správe hlavného mesta SR Bratislavy. Požiadavky na komponenty osvetľovacích sústav treba definovať tak, aby sa odfiltroval „šrot“ a príležitosť dostali top firmy a ich produkty.

TEXT: prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc. – PROMETEUS
Foto: Signify, ELV Produkt, a. s.

Pavol Horňák sa venuje osvetleniu pozemných komunikácií, projektovaniu osvetlenia cestných tunelov, osvetleniu športovísk a meraniu svetelnotechnických vlastností osvetľovacích zariadení vo všetkých aplikáciách.