Partneri sekcie:

Fotovoltická elektráreň v Jelšave

Fotovoltická elektráreň v Jelšave

Minulé roky sme vám opakovane prinášali informácie o výstavbe fotovoltických elektrární v Českej republike. O podobných investíciách na Slovensku nebolo čo písať – až dosiaľ. V súčasnosti už vidieť prvé lastovičky využívania fotovoltickej energie v elektrárňach aj u nás. Zdá sa však, že ich počet výraznejšie narastať nebude, keďže nová legislatíva to pravdepodobne nepodporí.

Pristúpením Slovenska k energetickému a klimatickému balíčku opatrení Európskej únie sa naša krajina podujala zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej výrobe energie na 14 %. Jednou z ciest vedúcich k splneniu tohto záväzku je aj budovanie slnečných elektrární. Záujem investorov o tento typ podnikania na Slovensku sa naštartoval v minulých rokoch podporením výkupných cien energie vyrobenej zo slnečných elektrární. Spoločnosť JSE, s. r. o., pripravila projekt v Jelšave, v miestnej časti Gombiarka na území bývalého vojenského cvičiska a jeho realizáciu zverila do rúk firme Viessmann, s. r. o. Nevybrala sa tak cestou špecializovaných firiem, ktoré vznikajú práve na výstavbu slnečných elektrární (často však po nasýtení trhu presmerujú svoje podnikateľské zámery inam), ale stavila na istotu stabilného a silného partnera po celý čas záruky diela a jeho častí. Taká bola ponuka spoločnosti známej viac z dodávania vykurovacích systémov, ktorá tu vďaka svojej celosvetovej pôsobnosti a širokému záberu služieb prvý raz využila svoje skúsenosti so slnečnou energiou.

Od myšlienky po prevádzku
Realizácia projektu – od prvotnej myšlienky po jeho uvedenie do prevádzky – trvala 15 mesiacov, od augusta 2009. Zmluvu o prenájme pozemkov sa podarilo podpísať v novembri 2009. Nasledoval proces projektovej prípravy, získania stavebného povolenia (február 2010), rokovaní s generálnym dodávateľom stavby a bankami.

Slnečná elektráreň sa začala reálne stavať v máji minulého roku, keď sa spravili prvé výkopy zemných prác. Špecialitou tejto lokality bola neľahká úloha zrovnať terén bývalého vojenského cvičiska do požadovanej roviny za súčasného zachovania svahovitosti pozemku. Južná orientácia svahu s miernym sklonom umožnila umiestniť panely bez vzájomného tienenia na plochu s rozlohou približne 2,7 ha. Na konci letných prázdnin sa na pozemku pripravili zmontované pozinkované konštrukcie, ktoré sa zatĺkli do zeme. Následne sa začala montáž solárnych panelov. Kompletizácia elektrárne sa ukončila v októbri, po nej nasledovalo jej pripojenie do distribučnej siete (po technickej aj zmluvnej stránke) a odovzdanie do užívania.

Fotovoltická elektráreň,Jelšava,JSE, s.r.o.Fotovoltická elektráreň,Jelšava,JSE, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň v Jelšave
Inštalovaný výkon:   999 kWp
Výroba elektrickej energie:   1 020 MWh/rok
Začiatok výstavby:    máj 2010
Ukončenie výstavby:    október 2010
Investor:   JSE, s. r. o.
Generálny dodávateľ diela:   Viessmann, s. r. o.
Projektová príprava:   BBF elektro, s. r. o.
Finančný partner projektu:   Tatra banka, a. s.
Použité panely:   Vitovolt 200 SH2
Počet panelov:   5 712 ks
Použité invertory    4 kusy ABB, 250 kW

Technické parametre
Pri inštalovanom výkone 0,999 MWp sa predpokladá ročná výroba 1 050 MWh elektrickej energie, ktorá sa bude dodávať do distribučnej sústavy Východoslovenskej distribučnej, a. s., pomocou pripojenia na napäťovej úrovni VN 22 kV. Elektráreň pozostáva z fotovoltických kremíkových panelov umiestnených na nosných konštrukciách (5 712 ks), systému jedno­smerných rozvádzačov, invertorov 4 × 250 kW, transformátora 0,3/22 kV a VN prípojky. Stavba je zabezpečená oplotením, snímacími prvkami, osvetlením a kamerovým systémom.

Prevádzka je plne automatická, vyžaduje si iba pravidelnú odbornú prehliadku jednotlivých komponentov, a to maximálne raz mesačne. K údajom o aktuálnom výkone, výrobe, technických stavoch podstatných komponentov ako aj k obrazovým dátam z kamier sa možno dostať cez webové rozhranie. Predpokladaná životnosť stavby je 25 rokov.

Fotovoltická elektráreň,Jelšava,JSE, s.r.o.Fotovoltická elektráreň,Jelšava,JSE, s.r.o.

Efektívna spolupráca s mestom
Elektráreň sa postavila na mestských pozemkoch, pôvodne v správe Ministerstva obrany SR, ktoré slúžili v minulosti ako vojenské cvičisko. Pozemky neboli vzhľadom na lokalitu a reliéf terénu vhodné na rozvoj bývania ani iné investičné aktivity mesta. Samospráva sa preto rozhodla využiť záujem investorov o výstavbu fotovoltickej elektrárne a časť z tejto plochy za výhodných podmienok prenajať. Z výberového konania vzišiel konečný investor, ktorý zaplatil sumu nájomného na 10 rokov vopred. Táto finančná injekcia pomohla udržať hospodárenie mesta v kritickom období výpadku príjmov z podielových daní a umožnila pokračovať vo vlastných investičných a rozvojových zámeroch. Počas krízy sa tak nemuseli prepúšťať zamestnanci, znižovať platy, zastavovať rekonštrukcie či prestavby niektorých budov, verejných plôch a chodníkov.

Fotovoltická elektráreň,Jelšava,JSE, s.r.o.Symbióza s krajinou? Je to možné
Využitím bývalého vojenského cvičiska vyriešilo mesto Jelšava dilemu, čo s nevyužiteľným pozemkom. Územie elektrárne tak môže v súčasnosti prezentovať súlad alternatívneho spôsobu výroby elektrickej energie s krajinou, do ktorej sa nemuselo zasahovať. Nestavalo sa na poľnohospodársky alebo ekologicky vzácnej pôde, na účel stavby sa využila plocha s nízkou bonitou. Zároveň si mesto zlepšilo svoju finančnú situáciu príjmom za prenájom pozemkov. O takýto výsledok sa však zaslúžilo aktívnym, korektným a ústretovým prístupom svojho primátora.

(sf)
Spracované z podkladov spoločnosti Viessmann

Foto: Dano Veselský, archív Viessmann

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.

KategórieFotovoltaika