Partneri sekcie:

Diskusia o podmienkach pre malých producentov elektriny z fotovoltiky

Diskusia o podmienkach pre malých producentov elektriny z fotovoltiky

Aktuálne podmienky pripojenia fotovoltických zariadení s výkonom do 100 kW budú témou bezplatného seminára, ktorý sa uskutoční 8. októbra 2010 v rámci medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne.

Cieľom seminára, ktorý pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra, je poskytnúť praktický prehľad o reálnych možnostiach a problémoch pri využívaní fotovoltických zariadení  na Slovensku. Malí  producenti elektriny zo slnečnej energie budú mať príležitosť priamo od najzainteresovanejších získať informácie o detailoch, ktoré predchádzajú pripojeniu nových zdrojov do siete. Prednášku týkajúcu sa každoročného určovania výkupných cien elektriny z obnoviteľných zdrojov energie prednesie zástupca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Na záver seminára je pripravená diskusia s predstaviteľmi jednotlivých distribučných spoločností, ktoré majú povinnosť elektrinu vyprodukovanú z obnoviteľných zdrojov energie vykupovať.

Otázky pre diskutujúcich môžu záujemcovia zasielať vopred na e-mailovú adresu určenú aj na prihlasovanie na seminár poradenstvo@siea.gov.sk. Prvých 100 zaregistrovaných záujemcov o účasť na seminári môže získať v deň konania seminára voľný vstup na veľtrh ELO SYS 2010. Vzhľadom na obmedzené kapacity je vhodné účasť potvrdiť najneskôr tri dni pred konaním seminára. Podrobný program a ďalšie informácie sú k dispozícii na www.siea.gov.sk alebo na bezplatnom telefónnom čísle odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU 0800 199 399.

Seminár je súčasťou projektu ŽIŤ ENERGIOU, v rámci ktorého poskytuje SIEA bezplatne odbornú pomoc v troch poradenských centrách v Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Projekt je financovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Zdroj: SIEA

KategórieFotovoltaika