Podpora financovania projektov zásobovania teplom

solárne kolektory
Zdroj: iStock

Cieľom je naďalej podporovať rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom na základe dopytu po využiteľnom teple.

Do konca roka 2020 by mali byť uzatvorené všetky zmluvy na projekty, ktoré budú podporené prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov z programového obdobia 2013 – 2020.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila od decembra 2019 tri výzvy, z ktorých možno podporiť projekty zásobovania teplom, a to na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla, na kombinovanú výrobu elektriny a tepla a na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov obnoviteľných zdrojov energie.

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) je v súvislosti s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo zameraný aj na podporu projektov zásobovania teplom. Okrem podpory distribúcie tepla sú aktuálne výzvy zamerané aj na zdroje tepla, a to jednak na báze fosílneho paliva s výnimkou uhlia, ako aj na báze obnoviteľnej energie. V tomto roku očakáva Slovenská inovačná a energetická agentúra projekty v týchto oblastiach:

  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla,
  • vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla,
  • využitie obnoviteľnej energie na výrobu tepla.

Aktuálne výzvy SIEA na podporu projektov zásobovania teplom

Na zvýšenie účinnosti pri distribúcii tepla je od novembra 2019 vyhlásená výzva č. 57 zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

V decembri 2020 vyhlásila SIEA dve výzvy na zdroje, a to výzvu č. 60, ktorá je určená na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW, a výzvy č. 61 a 63 so zameraním na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Podpora účinnejšej distribúcie tepla

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) vyhlásila SIEA dňa 21. 11. 2019. Výzva je otvorená, čo znamená, že žiadosti možno predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol stanovený na 31. januára 2020. Následne sa projekty hodnotia v trojmesačných intervaloch.

O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla podľa zákona o tepelnej energetike. Miera podpory je najviac 75 % z celkových oprávnených výdavkov. Podľa schémy de minimis možno na jeden projekt a jeden podnik získať v rámci tejto výzvy príspevok maximálne 200 000 €.

Oprávnené sú projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v rámci existujúcich systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT), pri ktorých energetický audit vopred identifikuje, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple, čo znamená, že bude zabezpečená vyššia účinnosť rozvodov tepla.

Na účely tejto výzvy sa výstavbou rozumie optimalizácia trasy existujúcich rozvodov tepla vrátane pripojenia nových odberateľov tepla k existujúcim rozvodom alebo prepojenie systémov s cieľom vytvoriť taký systém CZT, ktorý bude po realizácii projektu ako celok energeticky účinnejší, než boli jednotlivé systémy pred realizáciou projektu. V porovnaní s podobnými výzvami v predchádzajúcom období nie je nevyhnutné splniť podmienku, že systém CZT je tzv. účinný systém CZT, pri ktorom treba preukazovať pôvod tepla do dodávaného systému.

Podpora vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 18. 12. 2019 výzvu zameranú na podporu zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60.

Výzva je súčasťou špecifického cieľa zameraného na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom na základe dopytu po využiteľnom teple. Podporiť sa môžu nové alebo existujúce zariadenia, ktoré dosiahnu realizáciou projektu parametre vysokoúčinnej kombinovanej výroby, ako aj existujúce zariadenia vysokoúčinnej kombinovanej výroby prinášajúce vyššiu účinnosť v porovnaní s pôvodnou situáciou.

Výzva umožní podporiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysokoúčinnou kombinovanou výrobou na báze fosílnych palív s výnimkou uhlia, ktoré dodávajú teplo do systémov centralizovaného zásobovania teplom.

Je určená subjektom, ktoré dodávajú teplo do systémov CZT a sú viac ako 36 mesiacov držiteľom povolenia na podnikanie v tepelnej energetike v oblasti „výroba tepla alebo výroba a rozvod tepla“.

„Maximálna výška príspevku je 2 500 000 €. Príspevok môže pokryť maximálne 50 % z oprávnených výdavkov projektu pri malých a stredných podnikoch a 45 % pri veľkých podnikoch. “

Pri výpočte oprávnených výdavkov sa v prípade tejto výzvy zohľadňuje tzv. kontrafaktuálny scenár. Znamená to, že napr. pri obstaraní nového zariadenia na výrobu elektriny a tepla vysokoúčinnou kombinovanou výrobou sa z celkových výdavkov odpočítajú výdavky, ktoré by bolo nutné vynaložiť na obstaranie a inštaláciu zariadenia určeného na samostatnú výrobu tepla s rovnakým tepelným výkonom, čo je zvyčajne plynový kotol.

Výzva je otvorená a žiadosti možno predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Prvé bolo stanovené k 31. 3. 2020, ďalšie kolá budú v trojmesačných intervaloch.

Zariadenia na energetické využívanie skládkového plynu z čistiarní odpadových vôd
Zariadenia na energetické využívanie skládkového plynu z čistiarní odpadových vôd | Zdroj: iStock

Podpora výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie

Na podporu inštalácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie je pre podnikateľské subjekty podľa pravidiel štátnej pomoci a pre verejné inštitúcie a neziskové organizácie vyčlenených 10 miliónov € zo zdrojov EÚ.

Cieľom 61. výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok z  OP KŽP je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR. Výzvu vyhlásila SIEA 18. decembra 2019.
Predmetom výzvy je podporiť najmä zariadenia na výrobu tepla zo solárnej energie, geotermálnej energie, ako aj prostredníctvom tepelných čerpadiel. Podporia sa tiež zariadenia na energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd a zariadenia na využitie vodnej energie.

Výzva je určená malým, stredným a veľkým podnikom, ako aj subjektom ústrednej správy, územnej samosprávy, neziskovým organizáciám a združeniam fyzických alebo právnických osôb.

Výška podpory na projekt je od 20 000 do 2 miliónov €. V prípade podnikateľských subjektov môže nenávratný finančný príspevok pokryť najviac 60 % z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú zadefinované v schéme štátnej pomoci. Pri projektoch subjektov ústrednej správy, územnej samosprávy, neziskových organizácií a združení fyzických alebo právnických osôb je v závislosti od druhu žiadateľa podpora od 90 do 100 % z celkových oprávnených výdavkov.

Súčasťou žiadosti je aj energetický audit, a to audit v zmysle zákona o energetickej efektívnosti, v ktorom je samostatne identifikovaná oprávnená aktivita, alebo tzv. účelový audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia len v rozsahu oprávnenej aktivity. Podporia sa len projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.

Výzva je takisto otvorená, prvé hodnotiace kolo bolo uzatvorené 31. 3. 2020, ďalšie kolá sa budú uzatvárať v intervale troch mesiacov.

V máji 2020 bola vyhlásená ďalšia výzva s podobným zameraním, v rámci ktorej môžu podniky podávať žiadosti o podporu podľa schémy de minimis. Na 63. výzvu je zo zdrojov EÚ vyčlenených 10 miliónov €. Výška podpory na projekt je od 10 000 do 200 000 €, pričom celková výška pomoci de minimis jednému podniku nesmie presiahnuť 200 000 € počas troch fiškálnych rokov.

Miera podpory môže pri mikro, malých a stredných podnikoch dosiahnuť 85 %, pri veľkých podnikoch 75 % z celkových oprávnených výdavkov. Výzva je otvorená. Prvé hodnotiace kolo sa uzatvorí 30. júna 2020, ďalšie kolá sa budú uzatvárať v intervale dvoch mesiacov.

Záver

Už koncom roku 2019 prebiehali aktivity na príprave nového programového obdobia 2021 – 2027. Aj v nadchádzajúcom období sa uvažuje o podpore projektov zásobovania teplom, ale s obmedzením na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Podporovať vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla na báze fosílnych palív s najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné. Cieľom je aj naďalej podporovať rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom na základe dopytu po využiteľnom teple.

 

Literatúra
1. Operačný program Kvalita životného prostredia, dostupné online na https://www.op-kzp.sk/.
2. Výzva č. 57, dostupné online na
https://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/.
3. Výzva č. 60, dostupné online na
https://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/.
4. Výzva č. 61, dostupné online na
https://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/.

TEXT: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc.
Autorka pôsobí v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.
FOTO: iStock.com