Partneri sekcie:

Strop z dielcov (pracovný postup)

Správne uložené dielce sú v čele zalícované a prirazené tesne jeden k druhému. Pred uložením dielca do oceľového nosníka sa v čele stropného dielca hoblíkom vytvorí výrez na uloženie.

Detail zhotovenia stropu z dielcov

1 | Stropný dielec Ytong stropný a strešný dielec
2 | Oceľová výmena, pro l HEA alebo HEB
3 | Vencová tvárnica Ytong – vencová tvárnica, 599 × 125 × 249 mm so sivým polystyrénom
4 | Tenkovrstvová lepiaca malta Ytong lepiaca malta
5 | Betonárska výstuž vencov, min. 4 ks pro lov ∅ 10 mm v pozdĺžnom smere a strmene ∅ 6 mm v rozstupoch približne 250 mm, spojovanie pozdĺžnej výstuže s presahom min. 600 mm, profily ohnuté do tvaru L na vystuženie rohov
6 | Betonárska výstuž do zalievacích drážok, profily ∅ 8 mm so 150 mm hákmi na koncoch
7 | Betón, min. trieda C 20/25, na betónovanie drážok s max. veľkosťou zrna kameniva 4 mm
8 | Penetračný náter ST Line Asfaltový penetračný lak LAP + Asfaltovaný hydroizolačný pás ST line V60 S 35
9 | Obvodové murivo Ytong Lambda YQ
10 | Zakladacia malta Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná

Vizualizácia detailu
Vizualizácia detailu | Zdroj: Mgr. art. Ján Malík

Čo budete potrebovať

 • Stropný dielec
  Ytong stropný a strešný dielec
  m2 = od 52,02 €
 • Tenkovrstvová lepiaca malta
  Ytong lepiaca malta
  spotreba: približne 0,14 kg/m2, papierové vrece, 17 kg = 7,37 €
 • Vencová tvárnica
  Ytong vencová tvárnica
  rozmery (š × v × d): 125 × 249 × 599 mm, ks = 5,66 €
 • Oceľová výmena
  Profil HEA alebo HEB
 • Výstuž nad stredným nosným múrom
  rebríček s dvomi pozdĺžnymi prútmi ∅ 10 mm
 • Armovací kôš
  4 ks profilov ∅ 10 mm v pozdĺžnom smere a strmene ∅ 6 mm po 250 mm
 • Výstuž do drážok
  min. pro l ∅ 8 mm, háky na konci – 150 mm
 • Viazací drôt
 • Betón
  veľkosť zrna kameniva max. 4 mm
 • Náradie a pomôcky
  zdvíhacia technika
  plátenné popruhy
  nízkootáčkové elektrické miešadlo
  plastová nádoba
  oceľové páčidlo
  zubová lyžica
  murárska lyžica
  hoblík
  elektrická pásová píla
  montážne kliešte

01 | Presun dielcov

Na manipuláciu so stropnými dielcami sa použijú montážne kliešte alebo dostatočné dlhé plátenné upevňovacie popruhy, aby sklon závesu nebol menší ako 60°. Na správne osadenie panelov sú potrební dvaja pracovníci.

01 | Presun dielcov
01 | Presun dielcov | Zdroj: spracované z podkladov firmy Xella

02 | Kladenie dielcov

Dielce sa kladú po jednotlivých položkách podľa dodaného výkresu skladby stropu do maltového lôžka z lepiacej tenkovrstvovej malty používanej na murovanie. Pri kladení je potrebné kontrolovať dostatočnú dĺžku uloženia dielca na vrchole steny, ktorá nesmie byť menšia ako 100 mm.

02 | Kladenie dielcov
02 | Kladenie dielcov | Zdroj: spracované z podkladov firmy Xella

03 | Medzera po uložení

Dielce sa ukladajú s medzerou približne 50 mm od susedného dielca, na vytiahnutie popruhov alebo montážnych klieští, v závislosti od použitého spôsobu montáže. Medzera po položení dielca má byť čo najmenšia. Pomocou oceľového páčidla sa dotlačí v mieste čela stropný dielec čo najbližšie k už uloženému dielcu.

03 | Medzera po uložení
03 | Medzera po uložení | Zdroj: spracované z podkladov firmy Xella

04 | Správne uložené dielce

Správne uložené dielce sú v čele zalícované a prirazené tesne jeden k druhému. Na čele každého dielca sa nachádza šípka, ktorá musí smerovať nahor.

04 | Správne uložené dielce
04 | Správne uložené dielce | Zdroj: spracované z podkladov firmy Xella

05 | Zarovnanie nerovností múru

Uloženie dielca je min. 100 mm, dielce sa kladú na vrstvu tenkovrstvovej malty. Presnosť a precíznosť pri murovaní zabezpečí rovinnosť koruny múru. Prípadné nerovnosti sa zarovnajú hoblíkom.

05 | Zarovnanie nerovností múru
05 | Zarovnanie nerovností múru | Zdroj: spracované z podkladov firmy Xella