Partneri sekcie:

Realizácia podlahy na drevenom trámovom strope

image 71182 25 v2

Pri sanácii budov s drevenými trámovými stropmi je nevyhnutné najskôr overiť stav konštrukcie a zohľadniť zaťaženie stropu. V prípade potreby treba strop opraviť (napríklad zoskrutkovať uvoľnené palubovky), podklad sa nesmie prehýbať alebo pružiť. Na zabezpečenie celoplošného kladenia podlahových prvkov je potrebné podklad vyrovnať vyrovnávajúcim podsypom. Drevené trámové stropy vykazujú vzhľadom na nízku hmotnosť nedostatočný zvukový útlm (krokovú izoláciu).

Na zvukovo-technickú sanáciu možno vo všeobecnosti použiť iba systémy s malou výškou a relatívne malou plošnou hmotnosťou. Vhodnou alternatívou do novostavieb a starých budov je izolačný voštinový systém.

Kladenie podlahovej voštiny

Podlahová voština sa kladie celoplošne na nosnú časť stropu. Vďaka postranným prečnievajúcim papierovým pásikom sa zabezpečí pozdĺžne a priečne prekrytie. Zrezanie sa realizuje nožom na rezanie kobercov. Na zabezpečenie optimálnej zvukovej izolácie musí podlahová voština doliehať priamo na nosnú časť stropu. Rozvody široké maximálne do 10 cm sa môžu zrezať a zasypať do podlahovej voštiny. Voštiny sa vypĺňajú voštinovým zásypom. So zasypávaním sa začína od dverí a pokračuje sa opatrne cez už vyplnené voštiny. Voštinový zásyp sa zarovná pomocou sťahovacej oceľovej laty tak, aby vznikol rovný podklad na kladenie sadrovláknitých podlahových prvkov. Pokiaľ bude pri sanácii starých drevených trámových stropov potrebné výškové dorovnanie, môžu sa použiť podlahové voštiny s presypaním voštinového zásypu maximálne 3 mm. Ak nie je toto výškové dorovnanie dostatočné, ďalšie výškové vyrovnanie nad podlahovou voštinou je potrebné realizovať pomocou vyrovnávacieho podsypu. Na zhutnenie voštinového zásypu s hrúbkou 60 mm sa odporúča použiť elektrické vŕtacie kladivo s vypnutou funkciou vŕtania. Štruktúra voštinového zásypu sa zhutní vibráciami.

Podlahové prvky

Na drevených trámových stropoch sa z izolačno-technických dôvodov neodporúča použiť dosky z penového polystyrénu. Na tento typ stropov sú vhodnejšie drevovláknité dosky alebo dosky s minerálnou izoláciou. Na voštinový zásyp by sa preto z dôvodu izolácie krokového hluku mali klásť podlahové prvky – sadrovláknité dosky s vrstvou drevovláknitej alebo minerálnej izolácie. Podlahové prvky sa kladú zľava doprava so vzájomným previazaním škár, krížové škáry nie sú prípustné. Pri kladení prvého radu sa odreže prečnievajúca polodrážka na priečnej a pozdĺžnej strane dosky (doska musí priliehať k stene). Pri kladení druhej a ďalších dosiek sa odreže iba polodrážka na pozdĺžnej strane dosky. Posledná doska v rade sa odreže na požadovaný rozmer. Zvyšok odrezanej časti dosky z konca jedného radu je začiatočným prvkom ďalšieho radu. Odrezaný zvyšok musí mať dĺžku minimálne 200 mm. Polodrážky sa zlepia podlahovým lepidlom (spotreba približne 40 až 50 g/m2, respektíve 1 fľaša na 20 až 25 m2 kladenej plochy). Vďaka fľaši s dvomi otvormi sa nanesú obidva pruhy lepidla v jednom pracovnom kroku.

Podlahové prvky sa musia v priebehu desiatich minút vzájomne zoskrutkovať alebo zosponkovať. Inak dôjde k vypeneniu lepidla a nadvihnutiu prvku. Maximálne vzdialenosti spojovacích prostriedkov sú 15 cm (cementovláknité dosky pri použití skrutiek a sponiek alebo sadrovláknité podlahové prvky pri použití sponiek) až 20 cm (sadrovláknité podlahové prvky pri použití rýchlorezných skrutiek). Po vytvrdnutí podlahového lepidla približne po 24 hodinách sa odstránia jeho vytečené zvyšky škrabkou na lepidlo, špachtľou alebo dlátom. V priebehu kladenia sú podlahové prvky pochôdzne, treba sa však pohybovať opatrne. Plné zaťaženie je možné až po vytvrdnutí podlahového lepidla.

01 | Overenie rovinnosti podkladu
Pred kladením sadrovláknitých podlahových prvkov treba overiť stav existujúcej konštrukcie a zhodnotiť zaťaženie stropu. Nerovnosti možno zistiť pomocou vodováhy.

02 | Oprava podkladu
V prípade potreby treba strop opraviť a uvoľnené palubovky zoskrutkovať, čím sa zabráni prehýbaniu a pruženiu podkladu.

03 | Okrajový izolačný pás
Na zamedzenie zvukových mostov sa na zvislé steny položia okrajové izolačné pásky. Izolačné pásky musia oddeliť podlahový prvok (vrátane podlahovej krytiny) od obvodových stien. Prečnievajúci okraj pásikov sa odstráni až po položení podlahovej krytiny.

04 | Kladenie podlahovej voštiny
S kladením voštiny sa začína od kúta miestnosti a  pokračuje sa v smere zľava doprava. Vďaka postrannému prečnievajúcemu pásiku a pásiku, ktorý sa podloží po šírke dosky, je zabezpečené pozdĺžne a priečne prekrytie.

05 | Celoplošné uloženie
Podlahová voština sa kladie na nosnú časť stropu celoplošne s dodržaním priebežných škár. Zrezanie voštiny na potrebný rozmer sa realizuje pomocou noža na rezanie kobercov. Ďalší rad sa začína vždy celou doskou.

06 | Voštinový zásyp
Uložené podlahové voštiny sa následne vyplnia voštinovým zásypom. So zasýpaním sa začína od dverí a pokračuje sa cez už vyplnené voštiny.

07 | Zarovnanie zásypu
Voštinový zásyp sa zarovná pomocou oceľovej sťahovacej laty, a to na hornú hranu voštiny tak, aby vznikol rovný podklad na kladenie sadrovláknitých podlahových prvkov. Voštinový zásyp s hrúbkou 60 mm je potrebné zhutniť elektrickým vŕtacím kladivom (vypnutá funkcia vŕtania).

08 | Zrezanie prvej dosky
Na prvej doske sa na priečnej a pozdĺžnej strane odreže prečnievajúca polodrážka. Odporúča sa použiť ručnú okružnú pílu (najlepšie ponornú) s pílovým kotúčom z tvrdokovu. Zrezané polodrážky umožňujú prirazenie dosky na priliehajúce steny.

09 | Uloženie prvej dosky
Prvá doska sa položí do zadného ľavého kúta. Dosky sa kladú pozdĺž najdlhšej steny alebo od zadného ľavého rohu. Kladenie sa realizuje zľava doprava v súlade so schémou kladenia, aby sa zabránilo plytvaniu.

10 | Nanesenie lepidla
Na polodrážku prvého podlahového prvku sa nanesie podlahové lepidlo v dvoch pruhoch s priemerom 5 mm v jednom pracovnom kroku. Po nanesení lepidla sa fľaša položí tak, aby vytekajúce lepidlo odkvapkávalo na polodrážku dosky.

11 | Zlepenie dosiek
Na druhej doske prvého radu sa odreže len prečnievajúca polodrážka na pozdĺžnej strane. Prečnievajúca polodrážka na priečnej strane sa uloží do nanesenej vrstvy lepidla na prvej doske. Posledný prvok sa najprv prireže na dĺžku a až potom sa odreže prečnievajúca polodrážka.

12 | Zoskrutkovanie dosiek
Na zabezpečenie počiatočného prítlaku sa podlahový prvok nechá pôsobiť vlastnou váhou a následne sa dosky v mieste zlepenia polodrážok vzájomne spoja skrutkami alebo rozpernými sponkami umiestnenými vo vzdialenosti 150 až 200 mm. Dosky treba zoskrutkovať do desiatich minút od nanesenia lepidla.

13 | Celoplošné uloženie dosiek
Ďalší rad dosiek sa začína odrezaným zvyškom poslednej dosky prvého radu (min. dĺžka 200 mm) s rovnakým odsadením škáry. Pri kladení treba zabrániť tomu, aby sa nerovnosti steny prenášali na podlahové prvky. Aby ste ich položili rovno, vyrovnajte prvý rad pomocou pravítka. Treba dbať na to, aby nevznikali žiadne krížové škáry.

14 | Odstránenie vytečeného lepidla
Po vytvrdnutí podlahového lepidla po približne 24 hodinách sa jeho vytečené zvyšky odstránia škrabkou na lepidlo, špachtľou alebo dlátom. V priebehu kladenia sú podlahové prvky pochôdzne, treba sa však pohybovať opatrne. Plné zaťaženie je možné až po vytvrdnutí lepidla.

15 | Podlahová krytina
Podlahové prvky majú z výroby na povrchu vrstvu základného náteru. Vo väčšine prípadov je však pred kladením finálnej podlahoviny potrebné realizovať ďalší náter. Ten musí byť vhodný na sadrovláknité podlahové dosky.

Info o materiáli:

  • Izolačný voštinový systém – podlahová voština s hrúbkou 30 alebo 60 mm s rozmermi 1 000 × 1 500 mm, voštinový zásyp s objemovou hmotnosťou 1 500 kg/m3 a zrnitosťou 1 až 4 mm, podlahový prvok 2 E 31 (2× sadrovláknitá doska s hrúbkou 10 mm + 10 mm drevovláknitá doska) alebo 2 E 32 (2× sadrovláknitá doska s hrúbkou 10 mm + 10 mm tvrdá minerálna doska), prípadne 2 E 35 (2× sadrovláknitá doska s hrúbkou 12,5 mm + 20 mm tvrdá minerálna doska)
  • Kroková nepriezvučnosť: L‘n,w = 53 dB a vzduchová nepriezvučnosť: R‘w = 54 dB
Pozor! Rýchlorezné skrutky
Rýchlorezné skrutky nesmú preniknúť cez izoláciu na spodnej strane podlahového prvku, nesmú sa opierať o podklad ani byť s podkladom spojené.

Rozperné sponky
Špeciálne rozperné sponky nesmú preniknúť cez zadnú stranu podlahového prvku.

Čo budete potrebovať

Izolačný pás: Okrajová izolačná páska Fermacell, rozmery 100 × 10 mm, dĺžka 30 bm alebo 50 × 10 mm, dĺžka 60 bm, 30 bm    31,68 €
Podlahová voština: Podlahová voština Fermacell, rozmery 1 000 × 1 500 × 30 mm (balenie 30 ks na 45 m2), ks    9,96 €

rozmery 1 000 × 1 500 × 60 mm (balenie 20 ks na 22,5 m2), ks    13,08 €

Voštinový zásyp: Voštinový zásyp Fermacell, spotreba 2 vrecia/m2 (voština s hrúbkou 30 mm), resp. 4 vrecia/m2 (voština s hrúbkou 30 mm), papierové vrece, 22,5 kg    4,80 €
Podlahové prvky: Podlahový prvok Fermacell 2 E 31, sadrovláknitá doska 2 × 10 mm + 10 mm, drevovláknitá doska, rozmer 1 500 × 500 × 30 mm, m2    16,80 €

alebo Podlahový prvok Fermacell 2 E 32, sadrovláknitá doska 2 × 10 mm + 10 mm, minerálna doska, rozmer 1 500 × 500 × 30 mm, m2    18,24 €
alebo Podlahový prvok Fermacell 2 E 35, sadrovláknitá doska 2 × 12,5 mm + 20 mm minerálna doska, rozmer 1 500 × 500 × 45 mm, m2    20,76 €

Podlahové lepidlo: Podlahové lepidlo Fermacell, spotreba 35 až 40 g/m2, fľaša, 1 kg    12,24 €
Skrutky: Rýchlorezné skrutky Fermacell (+ bit) 3,9 × 19 mm na podlahové prvky s hrúbkou väčšou ako 20 mm, spotreba 15 ks/m2, škatuľa 250 a 1 000 ks, 250 ks    5,88 €

alebo Rýchlorezné skrutky Fermacell (+ bit) 3,9 × 22 mm na podlahové prvky s hrúbkou väčšou ako 25 mm, spotreba 15 ks/m2, škatuľa 250 a 1 000 ks, 250 ks    6,72 €

Náradie: akumulátorový skrutkovač, pneumatická sponkovačka, oceľová sťahovacia lata, vodováha, nôž na rezanie kobercov, ručná okružná píla, pílový kotúč z tvrdokovu, škrabka na lepidlo, špachtľa alebo dláto

TEXT + FOTO: Fermacell

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

KategóriePodlahaZnačky