Akustické podhľady a obklady – priestorová akustika
Galéria(5)

Akustické podhľady a obklady – priestorová akustika

Partneri sekcie:

Na riešenie akustiky priestoru sa dnes často zabúda. Dochádza k tomu už pri projekte a často posledné náznaky o riešenie akustiky končia pri realizácii, prípadne pri hľadaní kde a ako ušetriť. Navyše zle riešená akustika sa nemusí prejaviť vždy okamžite, ale až s určitým časovým odstupom. Pre správnu funkciu akustickej úpravy musíme vždy vziať do úvahy, na aký účel bude priestor využívaný. Preto se nedá hovoriť ani tak o zlej alebo dobrej akustike, ako skôr o vhodne či nevhodne korešpondujúcej akustike s priestorom, respektíve s aktivitami v ňom.

Pod pojmom akustické obklady a podhľady rozumieme materiály či prvky, ktoré sú určené špeciálne na zatlmenie priestoru, t. j. zníženie trvania dozvuku, alebo na úpravu šírenia zvuku v priestore, v ktorom sú inštalované. Niekedy tieto obklady a podhľady bývajú nesprávne označované ako akustická izolácia. Akustické obklady a podhľady ale nie sú primárne určené na oddelenie, t. j. izoláciu daného priestoru od okolia. K tomuto účelu sa používajú iné materiály, prípadne konštrukcie, ktoré sa správne nazývajú zvukovoizolačné predsteny a zvukovoizolačné podhľady. Tie naopak (z princípu svojej materiálovej skladby, respektíve konštrukcie) neplnia primárne funkciu akustického obkladu či podhľadu, ale izolačnú funkciu. Akustika rieši vo vnútri stavby v skutočnosti dva zásadné okruhy problémov. Podľa toho ju delíme na akustiku stavebnú a na akustiku priestorovú.

Na vytvorenie požadovanej akustiky priestoru slúžia zvyčajne špeciálne akustické materiály umiestnené do tohto priestoru. Dôležitú úlohu zohráva v niektorých prípadoch už samotná geometria priestoru a znalosť akustických kvalít stavebných materiálov, z ktorých je tento priestor vytvorený. Je napríklad rozdiel, či je miestnosť vytvorená z tehlových stien, alebo zo sadrokartónových priečok. Špeciálne akustické materiály, používané na úpravu akustiky priestoru, musia byť potom použité iba v potrebnom množstve a druhovej skladbe. Ďalej musia byť akustické materiály v priestore aj správne rozmiestnené. Je dobré vedieť, čo je akustický materiál, aké má vlastnosti, akými parametrami je charakterizovaný a kedy je vhodné ho použiť.

Akustických materiálov vhodných na riešenie priestorovej akustiky je veľké množstvo. Žiadny z nich nie je zlý. Chyba vzniká hlavne z dôvodu ich nevhodného výberu pre danú kombináciu priestoru a jeho využitia.

Ku každému priestoru treba pristupovať individuálne. To znamená, že musíme poznať veľkosť priestoru, jeho geometriu, na čo bude slúžiť (divadlo, hudobná scéna, kancelária a pod.), ďalej aké sa predpokladá rozloženie zdrojov zvuku, kde budú poslucháči, či bude použité elektroakustické ozvučenie a pod. Z týchto vstupných dát sa výpočtami určia typy akustických materiálov, ich množstvo a rozloženie v priestore tak, aby v požadovanej frekvenčnej oblasti boli splnené normou alebo návrhom stanovené cieľové parametre priestorovej akustiky. Čím je priestor z hľadiska využitia náročnejší, tým viac cieľových parametrov sa musí splniť. V menej náročných priestoroch, ako sú zhromažďovacie priestory, kancelárie a pod., zvyčajne stačí upraviť trvanie dozvuku a zabrániť vzniku trepotavej ozveny. V náročnejších priestoroch, ako sú divadlá, hudobné siene, prednáškové sály, nahrávacie štúdiá a pod., sa sleduje viac parametrov.

Pre menej náročné riešenia môže stačiť jeden typ materiálov, a to obyčajne sériovo vyrábaný. Pri náročnejších riešeniach ide o kombináciu napr. 3 a viac typov materiálov vhodne skombinovaných tak, že sa svojimi vlastnosťami dopĺňajú. Môžu to byť sériovo vyrábané akustické materiály, ale často ide o atypické akustické prvky, avšak vyrobené z bežných materiálov, ako drevo, SDK a pod.

Pod pojmom akustický materiál musíme rozumieť celú jeho skladbu, t. j. zvyčajne lícový materiál vrátane vzduchovej medzery, ktoré spolu tvoria akustický prvok s jasne definovanými vlastnosťami. Materiál – ak má správne fungovať – má potom vrátane vzduchovej medzery hrúbku napr. 200 mm, a nie iba 20 mm, čo sa rovná hrúbke materiálu použitého na líci. Hrúbkou vzduchovej medzery sa dá v určitom rozsahu meniť aj kmitočtová závislosť akustickej účinnosti prvku. Toto je dobré si uvedomiť pri použití dát z katalógov (t. j. vedieť, pre akú veľkosť vzduchovej medzery je uvedený činiteľ zvukovej pohltivosti).

Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že väčšina sériovo vyrábaných materiálov má vysoký činiteľ pohltivosti v oblasti stredných a vysokých kmitočtov. Oblasť nízkych kmitočtov sú schopné pokryť iba niektoré sériovo vyrábané materiály, alebo sa musia vyrobiť atypické. Častou chybou pri riešení akustiky priestoru je vynechanie akejkoľvek úpravy, alebo naopak použitie zbytočne veľkého množstva jedného typu prvku, a to často nevhodného. V prvom prípade, t. j. pri absencii akustických úprav, je pre priestor typické dlhé trvanie dozvuku. V druhom prípade, keď sa použije zbytočne veľké množstvo nevhodného akustického materiálu, zvyčajne dochádza k pretlmeniu na vyšších kmitočtoch a nedostatočnému zatlmeniu na nízkych kmitočtoch. Nižšie uvádzame hrubý prehľad niektorých akustických obkladov a podhľadov, ktoré sa v praxi používajú. Okrem použitia týchto prvkov ako priamo viditeľných materiálov v interiéri môžeme akustický obklad poňať ako zloženú štruktúru z akusticky účinných materiálov, pred ktorými je akusticky transparentná pohľadová vrstva. Toto riešenie si však vyžaduje určitú znalosť transparentnosti pohľadovej vrstvy, jej vzdialenosti od vrstvy akusticky účinných materiálov a pod.

Akustické podhľady

Z konštrukčného hľadiska možno akustické podhľady rozdeliť na rastrové (s viditeľným či skrytým nosným roštom), bezškárové a závesné akustické telesá.

Podľa princípu fungovania možno deliť podhľady do niekoľkých skupín :

  • pórovité mäkké (napr. podhľady na báze minerálnej alebo sklenej vaty), použitie: najmä pri stredných a vyšších kmitočtoch (niektoré špeciálne typy aj pri nízkych kmitočtoch),
  • pórovité pevné, napr. na báze piesku, sklenených granulí atď., účinnosť: predovšetkým stredné a vyššie kmitočty,
  • rezonančné, napr. podhľady z dierovaných dosák na báze dreva, sadrokartónu a pod., membrán, lamelové so štrbinami atď., vhodné predovšetkým pre stredné kmitočty (záleží na type a spôsobe dierovania, výške zvesenia, hrúbke vloženého absorbentu a pod.),
  • kmitajúce dosky (napr. podhľady z nedierovaných dosák na báze dreva, sadrokartónu a pod. na vzduchovej medzere s vloženým absorbentom), použitie: predovšetkým na nízke kmitočty,
  • závesné akustické telesá (napr. závesné dosky, valce, štvorce a pod., zväčša na báze mäkkých pórovitých materiálov, niektoré môžu mať vnútri rezonančnú dutinu na zvýšenie zvukovej pohltivosti na nízkych kmitočtoch), účinnosť: na stredné a vyššie kmitočty, Sonorber aj na nízke kmitočty.

Akustické obklady

Z konštrukčného hľadiska možno akustické obklady rozdeliť na rastrové (s viditeľným či skrytým nosným roštom) a bezškárové.

Podľa princípu fungovania môžeme deliť akustické obklady do niekoľkých skupín:

  • pórovité mäkké, napr. podhľady na báze minerálnej alebo sklenej vaty, pórovitých pien, použitie: na stredné a vyššie kmitočty,
  • pórovité pevné, napr. na báze piesku, sklenených granulí atď., účinnosť: na stredné a vyššie kmitočty (Sonit v špeciálnej úprave aj na nízke kmitočty),
  • rezonančné, napr. obklady z dierovaných dosák na báze dreva, sadrokartónu a pod., lamelové (latové) so štrbinami atď., účinnosť: predovšetkým stredné kmitočty (záleží na type a spôsobe dierovania, hĺbke vzduchovej medzery, hrúbke vloženého absorbentu a pod.),
  • kmitajúce dosky a membrány, napr. obklady z nedierovaných dosák na báze dreva, sadrokartónu a pod. na vzduchovej medzere s vloženým absorbentom, účinnosť: predovšetkým nízke kmitočty,
  • difúzne, napr. profilované obklady – štruktúry z nedierovaných dosák na báze dreva, sadrokartónu a pod., špeciálne priestorové štruktúry (QRD, MLS ) atď., účinnosť: predovšetkým rozptyl zvuku, zvuková pohltivosť je druhotná (často je potrebné ju minimalizovať).
Počas uplynulých desiatich rokov sa na trhu objavili akustické materiály, s použitím ktorých možno splniť aj pomerne vysoké estetické kritériá. Projektanti aj investori by mali akustike venovať adekvátnu pozornosť. Pri menej náročných akustických priestoroch by mali aspoň konzultovať záležitosť s odborníkom a v prípade náročných priestorov počítať s akustickým projektom.

Ing. Petr Novák, Ing. Václav Moulík
Foto: SONING Praha, a. s.