image 101743 25 v1
Galéria(10)

Opláštenie podkrovia sadrovláknitou doskou pohlcujúcou škodliviny a emisie

Partneri sekcie:

Sadrovláknité dosky sú homogénne dosky vyrobené zo zmesi sadry a celulózových vlákien z rozomletého papiera. Papierová vláknina spevňuje dosky prearmovaním sadry v celom priereze dosky. Tým sa zvyšuje pevnosť dosiek. Sadrovláknité dosky sú tak vhodné aj na použitie na nosné konštrukcie v podkrovných vstavbách alebo strešných nadstavbách. Sadrovláknité dosky sú vhodné aj do priestorov s vyššou relatívnou vlhkosťou alebo pri špeciálnych požiadavkách na vnútornú čistotu prostredia. 

08Zdravadoska Podkrovi s fc greenline foto10
01Zdravadoska Podkrovi s fc greenline foto1
02Zdravadoska Podkrovi s fc greenline foto3
03Zdravadoska Podkrovi s fc greenline foto4
04Zdravadoska Podkrovi s fc greenline foto5
05Zdravadoska Podkrovi s fc greenline foto6
06Zdravadoska Podkrovi s fc greenline foto8
07Zdravadoska Podkrovi s fc greenline foto9

Do priestorov, kde sú zvýšené požiadavky na čistotu vzduchu (napr. pre alergikov), je vhodné použiť sadrovláknité dosky s povrchovou úpravou na báze keratínu, ktorý znižuje a neutralizuje obsah škodlivých látok, ako sú napr. aldehydy alebo ketóny vo vzduchu.

Príprava podkonštrukcie

Jednotlivé sadrovláknité dosky sa prenášajú na miesto montáže v polohe nastojato. Sadrovláknité dosky opláštenia strechy sa upevňujú na drevenú alebo na kovovú podkonštrukciu. Aplikujú sa na strešnú šikminu vrátane okolia strešného okna a podkrovnú nadmurovku. Pred zhotovením podkonštrukcie sa medzi krokvy uloží tepelná izolácia podľa projektovej dokumentácie. Na vrstvu tepelnej izolácie sa aplikuje parotesná fólia. Jednotlivé pásy sa ukladajú so vzájomným presahom min. 100 mm podľa pokynov výrobcu. Spoje pásov parotesnej fólie, ako aj miesta napojenia fólie na okolité konštrukcie sa utesnia samolepiacou tesniacou páskou. Následne sa vytvorí drevená zvislá podkonštrukcia v mieste styku podlahy a strešnej konštrukcie.

Podkonštrukcia sa osadí kolmo na podlahu do požadovanej výšky. Jednotlivé montážne laty sa montujú v max. osovej vzdialenosti 500 mm (doska s hr. 10 mm, zvislé plochy – predsteny, obkladové steny…). Na strešnú šikminu sa montážne laty pripevnia samoreznými skrutkami s max. osovou vzdialenosťou medzi sebou 420 mm pri hrúbke dosky 10 mm alebo 500 mm pri hrúbke dosky 12,5 mm (v priestoroch s občasnou vysokou vzdušnou vlhkosťou max. 335 mm alebo 420 mm). Montážne laty sa nesmú dotýkať okolitých stien alebo podlahy. Odsadia sa od stien so škárou min. 10 mm. Po pripevnení lát sa pomocou vodováhy skontroluje ich rovnosť. Ak montážne laty nie sú v rovine, upraví sa ich poloha povytiahnutím rýchlorezných skrutiek a vložením drevených podložiek za latu. Opätovne sa vodováhou skontroluje rovnosť.

Montáž dosiek

Opláštenie podkrovia sadrovláknitou doskou sa začína opláštením stropu, potom sa dosky montujú na strešnú šikminu a nakoniec na spodnú zvislú časť. Prvá doska sa pripevní na podkonštrukciu rýchloreznými skrutkami bez predvŕtania dosky, pričom prvá skrutka sa upevní vo vzdialenosti 10 mm od vonkajšieho okraja dosky. Vzdialenosť medzi skrutkami by mala byť max. 200 mm. Na hranu dosky sa nanesie pomocou aplikačnej pištole škárovacie lepidlo. Pruh lepidla sa musí naniesť do stredu hrany dosky a lepidlo sa nesmie dostať až na spodnú konštrukciu. Ďalšia doska sa pritlačí na hranu dosky s naneseným škárovacím lepidlom tak, aby lepidlo vyplnilo celú škáru.

Sadrovláknitá doska sa potom pripevní na drevenú podkonštrukciu upevňovacími rýchloreznými skrutkami. Prvý rad skrutiek sa montuje od hrany dosky vo vzdialenosti max. 10 mm. Šírka škáry medzi doskami nesmie byť po zlepení väčšia ako 1 mm. Rozmer poslednej dosky v prvom rade sa upraví podľa potreby. Dosky v ďalších radoch sa kladú tak, aby nevznikali vodorovné škáry. Presah medzi doskami musí byť väčší ako 200 mm. Medzi doskami na zvislej ploche a šikmine rovnako nesmú vznikať priebežné škáry. Na zvislej stene nesmie byť osová vzdialenosť medzi upevňovacími skrutkami dosiek väčšia ako 250 mm.

08 | Druhá doska
Do stredu hrany prvej dosky sa nanesie škárovacie lepidlo, ktoré sa nesmie dostať na podkonštrukciu. Ďalšia doska sa pritlačí na hranu dosky tak, aby lepidlo vyplnilo celú škáru. Doska sa potom pripevní na podkonštrukciu rýchloreznými skrutkami. Prebytočné lepidlo sa odstráni pomocou škrabky na lepidlo.

01 | Podkonštrukcia
Po uložení tepelnej izolácie a parotesnej fólie sa osadí podkonštrukcia kolmo na podlahu. Montážne laty sa osadzujú v max. osovej vzdialenosti 500 mm. Potom sa montážne laty pripevnia na strešnú šikminu samoreznými skrutkami s max. osovou vzdialenosťou 420 (hr. dosky 10 mm) alebo 500 mm (hr. dosky 12,5 mm).

02 | Rezanie dosky na požadovaný rozmer
Vo vyhovujúcej pracovnej výške sa odmeria požadovaný rozmer dosky a na vopred označenom mieste sa doska nareže pomocou pravítka a rezača dosky.

03 | Odlomenie dosky
Doska sa položí na stôl alebo na stoh dosiek tak, aby sa narezaná línia kryla s jeho hranou, pričom väčšia časť dosky musí vždy ležať na stohu dosiek. Presahujúca časť sa odlomí cez hranu.

04 | Výrezy elektrickou pílou
Pri výrezoch pod uhlom sa jedna strana nareže pílou, druhá sa nareže nožom a výrez sa vylomí. Pri výrezoch v tvare U sa narežú obidve strany, jedna strana sa ešte raz nareže a vylomí sa. Pohľadové hrany dosiek sa hladko zhobľujú.

05 | Opláštenie strešného okna
Sadrovláknitá doska odrezaná na presný rozmer sa pripevní na podkladovú konštrukciu v mieste osadenia strešného okna rýchloreznými skrutkami tak, aby hrana dosky bola v rovine s hornou hranou montážnych lát na strešnej šikmine.

06 | Prvá doska na strešnej šikmine
Potom sa osadí sadrovláknitá doska na strešnú šikminu tak, aby prekrývala hranu dosky, ktorá tvorí opláštenie otvoru na strešné okno.

07 | Pripevnenie prvej dosky
Prvá doska sa pripevní na podkonštrukciu rýchloreznými skrutkami bez predvŕtania dosky, pričom prvá skrutka sa upevní vo vzdialenosti 10 mm od vonkajšieho okraja dosky. Vzdialenosť medzi skrutkami by mala byť max.
200 mm.

09 | Škárovací tmel
Škárovací tmel sa vysype do vody (1 kg tmelu/0,6 l vody). Nechá sa 2 až 5 minút nasiaknuť vodou a premieša sa na hladkú homogénnu zmes pomocou nízkootáčkového elektrického miešadla. Tmel nemá stekať z lyžice držanej zvisle.

10 | Tmelenie škár a finálne tmelenie
Škáry medzi doskami sa vyplnia škárovacím tmelom a stiahnu sa. Nerovnosti sa po vyschnutí prvej vrstvy tmelu vybrúsia dohladka brúsnou mriežkou alebo brúsnym papierom. Po odstránení brúsneho prachu sa nanesie jemný finálny tmel.

Info o materiáli:

» Sadrovláknitá doska s povrchovou úpravou na báze keratínu; absorbuje a trvalo viaže škodlivé látky a emisie z ovzdušia; malá doska: 10 × 1 000 × 1 500 mm, veľká doska: 12,5 × 1 250 × 3 000 mm.

Čo budete potrebovať:

Sadrovláknitá doska s povrchovou úpravou na báze keratínu
SVD Fermacell Greenline doska 10 mm
rozmery (d. × š. × h.): 1 500 × 1 000 × 10 mm, m2 7,30 €
alebo
SVD Fermacell Greenline doska 12,5 mm
rozmery (d. × š. × h.): 12,5 × 1 250 × 3 000 mm, m2 9,65 €

Rýchlorezné skrutky s vŕtacou špičkou
Fermacell rýchloskrutky (jednovrstvové opláštenie, do zosilnenej kovovej podkonštrukcie)
3,5 × 30 mm, balenie 1 000 ks, škatuľa 18,12 €
alebo
Rýchlorezné skrutky
Fermacell rýchloskrutky (jednovrstvové opláštenie, do drevenej alebo kovovej podkonštrukcie)
3,9 × 30 mm, balenie 1 000 ks, škatuľa 19,54 €

Škárovacie lepidlo
Škárovacie lepidlo fermacell greenline
kartuša 310 ml 16,24 €

Škárovací tmel
Fermacell škárovací tmel
papierové vrece, 5 a 20 kg, 5 kg 5,17 €

Jemný finálny tmel
Fermacell jemný finálny tmel
plastové vedro, 3 a 10 l, 10 l 36 €

Tesniaca páska

Trvalo pružný tesniaci tmel

Brúsny papier
zrnitosť 60

Náradie a pomôcky
akumulátorový skrutkovač
vodováha
drevené podložky
aplikačná pištoľ
pravítko
ceruzka
meter
priamočiara elektrická píla
nôž na sadrokartón
škrabka na lepidlo
špachtľa
stierka
murárska lyžica

POZOR!

Technologická prestávka
Po namontovaní sadrovláknitých dosiek je potrebné dodržať technologickú prestávku 18 až 36 h na stvrdnutie škárovacieho lepidla medzi doskami.

Finálna povrchová úprava
Pred finálnou povrchovou úpravou musí byť vlhkosť sadrovláknitých dosiek nižšia ako 1,3 % (po 48 h od finálneho tmelenia pri relatívnej vlhkosti vzduchu 70 % a teplote vyššej ako 15 °C). Plocha vrátane škár musí byť suchá, pevná, bez škvŕn a prachu.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Fermacell
FOTO: Fermacell

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2018.