Partneri sekcie:

Šikmá strecha z pórobetónových masívnych prvkov

image 93551 25 v2

Šikmá strecha sa tradične realizuje vytvorením dreveného krovu, na ktorý sa následne vyhotovia jednotlivé vrstvy strešného plášťa. Na trhu je však dostupný aj systém tvorený železobetónovými nosníkmi a pórobetónovými vložkami. Ide o systém vhodný v prípade stavieb realizovaných v nízkoenergetickom a pasívnom štandarde so sklonom strešnej konštrukcie do 40°. 

Zhotovenie strechy je veľmi podobné ako zhotovenie pórobetónového stropu. Medzi prefabrikované železobetónové nosníky sa kladú pórobetónové vložky s hrúbkou 200 alebo 250 mm. Medzi každú štvrtú vložku sa vkladá znížená vložka s hrúbkou 100 mm, ak statik neurčí inak, ktorá vytvára debnenie pomocného priečneho spolupôsobiaceho rebra, vystuženého oceľou 1 × 8 mm, zakotvenou do protiľahlých vencov. Železobetónové nosníky môžu byť vzhľadom na spád strechy orientované kolmo alebo rovnobežne.

Nosníky kolmo na spád strechy

Pri kolmej orientácii sa začínajú nosníky ukladať zospodu – prvý pri obvodovom venci. Postupným striedavým ukladaním vložiek a nosníkov sa zabezpečí správna osová vzdialenosť nosníkov. Štandardné osové rozstupy nosníkov sú 680 mm. Uloženie nosníkov na múre je 150 mm, ak statik neurčí inak. Následne sa pripraví montážne podoprenie nosníkov a uložia sa vložky po celej ploche strešnej konštrukcie. Vložky sa vkladajú čo najbližšie k nosníkom. Montážne podpery je potrebné správne fixovať, aby sa pri realizácii strešnej konštrukcie neuvoľnili alebo nepodkĺzli. Umiestnenie montážnych podpier musí byť v maximálnych vzdialenostiach do 1 600 mm. Otvor v strešnej konštrukcii na vikier, strešné okno či komín, ktorého rozmery sú väčšie ako svetlá vzdialenosť medzi dvoma nosníkmi (560 mm), sa vytvorí prerušením jedného, prípadne dvoch nosníkov. Prerušený nosník sa previaže so strešnou konštrukciou pomocou železobetónovej výmeny. Výmena musí mať šírku minimálne 200 mm.

Nosníky rovnobežne so spádom strechy

Alternatívnou možnosťou je kladenie železobetónových nosníkov rovnobežne so spádom strechy. Nosníky sa začínajú klásť podľa projektu, vždy od plánovaného otvoru v streche alebo priestupu na komín. Rozstup nosníkov sa zabezpečí striedavým kladením vložiek a nosníkov. Prvý rad vložiek sa položí čo najbližšie k uloženým nosníkom. Následne sa zhotoví montážne podoprenie, pričom treba dbať na dôkladnú fixáciu montážnych podpier, aby sa neuvoľnili. Nosníky na hrebeni strechy sa prepoja s výstužou podľa návrhu statika. Vytvoria sa ostatné pomocné konštrukcie – výmeny, skryté nosníky a pod. Potom sa môžu začať klásť vložky na celú plochu strešnej konštrukcie. Do betónových rebier sa pred betonážou môžu osadiť pomocné prvky – napr. závitové tyče na neskoršie upevnenie tepelnej izolácie a kontralaty. Po zmontovaní všetkých prvkov konštrukcie sa pristúpi k betonáži. Betónom sa zalejú všetky prázdne miesta (nosníky, priečne rebrá, výmeny) tak, aby vznikla hladká rovina strechy. Betón sa uloží po menších úsekoch a zhutní sa prepichovaním. Konzistencia betónu triedy min. C 20/25 sa zvolí tak, aby bolo možné betónovanie podľa sklonu, ale aby zbytočne nestekal. Položený strešný systém sa nenadbetónováva, iba sa vybetónujú rebrá a vence po úroveň ich hornej hrany. Na zabetónovanú strešnú konštrukciu sa položí tepelná izolácia – kalciumsilikátové minerálne dosky, poistná strešná fólia podľa projektu a pripevnia sa kontralaty. Zhotoví sa latovanie, položí sa strešná krytina a strecha sa dokončí bežným postupom vrátane klampiarskych prác. 

08 | Montážne podoprenie
Následne sa zhotoví montážne podoprenie, pričom treba dbať na dôkladnú fixáciu montážnych podpier, aby sa neuvoľnili.

01 | Kolmá orientácia nosníkov
Nosníky sa vzhľadom na spád strechy uložia kolmo alebo rovnobežne.

02 | Kladenie nosníkov
Pri kolmej orientácii sa začínajú nosníky ukladať zospodu – prvý pri obvodovom venci. Postupným striedavým ukladaním vložiek a nosníkov sa zabezpečí správna osová vzdialenosť nosníkov. Štandardné osové rozstupy nosníkov sú 680 mm. Uloženie nosníkov na múre je 150 mm.

03 | Montážne podoprenie
Následne sa pripraví montážne podoprenie nosníkov v rastri 1,6 × 1,6 mm a uložia sa vložky po celej ploche strešnej konštrukcie. Vložky sa vkladajú čo najbližšie k nosníkom.

04 | Fixácia montážnych podpier
Montážne podpery je potrebné správne fixovať, aby sa pri realizácii strešnej konštrukcie neuvoľnili alebo nepodkĺzli. Umiestnenie montážnych podpier musí byť v maximálnych vzdialenostiach do 1 600 mm.

05 | Otvor v strešnej konštrukcii
Otvor v strešnej konštrukcii medzi dvoma nosníkmi sa vytvorí prerušením jedného, prípadne dvoch nosníkov. Prerušený nosník sa previaže so strešnou konštrukciou pomocou železobetónovej výmeny. Výmena musí mať šírku minimálne 200 mm.

06 | Rovnobežná orientácia nosníkov
Alternatívnou možnosťou je kladenie železobetónových nosníkov rovnobežne so spádom strechy. Nosníky sa začínajú klásť podľa projektu, vždy od plánovaného otvoru v streche alebo priestupu na komín.

07 | Prvý rad vložiek
Rozstup nosníkov sa zabezpečí striedavým kladením vložiek a nosníkov. Prvý rad vložiek sa položí čo najbližšie k uloženým nosníkom.

09 | Nosníky na hrebeni
Nosníky na hrebeni strechy sa prepoja s výstužou podľa návrhu statika.

10 | Uloženie vložiek na celú plochu
Vytvoria sa ostatné pomocné konštrukcie – výmeny, skryté nosníky a pod. Potom sa môžu začať klásť vložky na celú plochu strešnej konštrukcie.

11 | Vystuženie výmen nosníkov a prievlakov
Do betónových rebier sa pred betonážou môžu osadiť pomocné prvky – napr. závitové tyče na neskoršie upevnenie tepelnej izolácie a kontralaty. Po zmontovaní všetkých prvkov konštrukcie sa pristúpi k betonáži. Betónom sa zalejú všetky prázdne miesta (nosníky, priečne rebrá, výmeny) tak, aby vznikla hladká rovina strechy.

12 | Betonáž strešnej konštrukcie
Betón sa uloží po menších úsekoch a zhutní sa prepichovaním. Konzistencia betónu triedy min. C 20/25 sa zvolí tak, aby bolo možné betónovanie podľa sklonu, ale aby zbytočne nestekal. Položené prvky strešnej konštrukcie sa nenadbetónovávajú, iba sa vybetónujú rebrá a vence po úroveň ich hornej hrany.

13 | Vrstvy strešného plášťa
Na zabetónovanú strešnú konštrukciu sa položí tepelná izolácia – kalciumsilikátové minerálne dosky, poistná strešná fólia podľa projektu a pripevnia sa kontralaty.

14 | Strešná krytina
Zhotoví sa latovanie, položí sa strešná krytina a strecha sa dokončí bežným postupom vrátane klampiarskych prác.

Info o systéme:

Montovaný konštrukčný systém na stropy a strechy, skladajúci sa z predpätých železobetónových nosníkov a pórobetónových vložiek; strešné nosníky z priehradovej zváranej výstuže zaliatej do betónovej pätky s obdĺžnikovým prierezom 120 × 40 mm, betón: min. C 20/25, výstuž: 10 505 (R), BSt. 500 S, KR, WR, M, dĺžky nosníkov: 1,0 až 7,80 alebo 7,20 m (podľa typu nosníka) po 0,20 m, strešné vložky z pórobetónu triedy P4-500; súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10 DRY = 0,13 W/(m . K); U (výpočtová) = 0,137 W/(m . K); trieda reakcie na oheň A1

Čo budete potrebovať:

Systém Ytong Komfort
Strešné nosníky
Typ A (na konštrukcie s hrúbkou 250 mm)
rozmer (š. × v.): 120 × 205, dĺžky nosníkov: 1,0 až 7,80 m po 0,20 m, ks od 9,83 €
alebo
Typ C (na konštrukcie s hrúbkou 200 mm)
rozmer (š. × v.): 120 × 175, dĺžky nosníkov: 1,0 až 7,20 m po 0,20 m, ks od 9,83 €

Strešné vložky
Ytong+ 250
rozmery vložiek (d. × š. × v.): 599 × 249 × 250 mm, ks 4,96 €
alebo
Ytong+ 200
rozmery vložiek (d. × š. × v.): 599 × 249 × 200 mm, ks 4 €

Rebro
Ytong+ 100
rozmery vložiek (d. × š. × v.): 599 × 125 × 100 mm, ks 1,13 €

Betón
trieda C 20/25

Tepelná izolácia
Multipor tepelnoizolačné dosky
hrúbky: 60, 80, 100 mm s hladkými styčnými plochami,výška × dĺžka: 390 × 600 mm, m2 od 19,44 €
hrúbky: 50, 75, 100, 125, 150, 200, výška × dĺžka: 500 × 600 mm, ks od 10,40 €

Poistná strešná fólia

Latovanie

Strešná krytina

Náradie a pomôcky
rebrík
istiace laná
ochranný odev
žeriav
zdvíhacie laná
oceľové podpery
drevené hranoly
kliešte
oceľová tyč
hoblík na pórobetón
murárska lyžica

Pozor!

Ložná plocha na stropné vložky
Stropné vložky sa ukladajú v pozdĺžnom smere nosníkov na zraz a vymedzujú osovú vzdialenosť nosníkov. Uložené vložky môžu mať v kolmom smere na os nosníkov v ozube vôľu max. 5 mm. Je vhodné, ak prvá a posledná stropná vložka medzi dvomi nosníkmi lícuje s vnútorným okrajom nosného múru. Minimálna dĺžka uloženia je 20 mm, maximálne uloženie podľa kritéria únosnosti pre stužujúci veniec. Rozmery stropných vložiek je dovolené upravovať pílením vrátane vyrezania úložných ozubov s vôľou max. 5 mm. Vložku s upraveným dĺžkovým rozmerom sa odporúča uložiť ako krajovú na korune múru s presahom min. 20 mm.

Ložná plocha stropných nosníkov
Stropný nosník musí dosadať celou svojou úložnou plochou. Minimálna dĺžka uloženia je 150 mm. V prípade menších nerovností na korune muriva sa hoblíkom vytvorí hladká a vodorovná ložná plocha. V prípade výrazných nerovností (viac ako 15 mm) sa použije vrstva betónu alebo cementovej malty s hrúbkou max. 50 mm. Pri rozpätiach viac ako 7 m a stropoch s užitočným zaťažením väčším ako 2,0 kN/m2 je vhodné použiť vystuženú podkladovú vrstvu betónu s hrúbkou min. 50 mm. Stropné nosníky sa môžu skracovať, prípadne inak tvarovo upravovať iba so súhlasom statika, prípadne výrobcu.

Kladenie nosníkov
Kladenie nosníkov väčšinou realizujú dvaja pracovníci. Ručne je vhodné ukladať len nosníky do dĺžky 5 200 mm. Na zdvíhanie sa môžu použiť laná. Ak sa nedodržia manipulačné predpisy, hrozí nebezpečenstvo poškodenia nosníka. Odporúča sa manipulácia pomocou žeriava s vahadlom. Nosníky sa ukladajú priamo na miesto. Musí sa dodržať predpísaná dĺžka uloženia na nosnom múre. Predpísanú vzdialenosť nosníkov zabezpečujú stropné vložky kladené na koncoch nosníkov.

TEXT: spracované z podkladov firmy Xella
FOTO: Xella

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2017.