Partneri sekcie:

Detaily šikmej strechy

Detaily šikmej strechy

Celkový vzhľad a predovšetkým správnu funkčnosť strechy nepredurčuje len materiál krytiny, jeho štruktúra a sklon strechy, ale aj riešenia jednotlivých strešných detailov, ako sú hrebeň, nárožie, úžľabie, strešné prestupy, protisnehová ochrana, odvetranie strechy a pod. Keďže sú spolu so samotnou strechou vystavené pôsobeniu dažďa, vetra, snehu, ľadu či prachu, je dôležitý ich správny výber i realizácia.

Hrebeň
Konštrukcia hrebeňa spája dve dotýkajúce sa strešné roviny spojom, ktorý neprepúšťa dažďovú vodu a zároveň umožňuje nepatrné pohyby strešných rovín. Pri odvetraných strechách sa hrebeň využíva ako odvádzací otvor umiestnený na najvyššom bode strechy.

Vzhľadom na uvedené požiadavky je dôležité pomocou hrebeňových prvkov, príchytiek a prvkov na odvetranie zabezpečiť odvetranie strechy a zároveň zabrániť vnikaniu vody, snehu a prachu do strešnej konštrukcie.
Veľmi podobné hrebeňu je nárožie na strešnej konštrukcii. Preto je aj riešenie nárožia podobné ako riešenie hrebeňa spolu s tvarovými hrebeňovými prvkami.

Úžľabie
Úžľabie, ktoré je tiež jednou z hrán strešných rovín, musí prenášať pohyby plôch, ktoré sa v ňom spájajú. Plní funkciu žľabu, ktorý zbiera a odvádza vodu z priľahlých strešných rovín. Pri realizácii úžľabia sa majú používať kvalitné bezúdržbové pásy, ktoré sa vytvarujú a uchytia pomocou príchytiek priamo na laty alebo debnenie. Ako dodatočné opatrenie proti náporovému dažďu, snehu a prachu je vhodné použiť utesňovacie samolepiace kliny. V prípade, že úžľabie spája strechy s rozdielnymi sklonmi, je vhodné použiť pás úžľabia so stredovou stojatou drážkou, ktorá usmerňuje tok vody z protiľahlých strešných rovín a zabraňuje podtekaniu vody pod strešnú krytinu.

Odvetranie strešnej konštrukcie
Odvetranie strešnej konštrukcie pri šikmých strechách sa robí hlavne z dôvodu odvedenia vlhkosti, ktorá sa tam dostáva zvonku, zvnútra alebo sa vyskytuje ako zostatková vlhkosť zo stavebnej konštrukcie. Znížením vlhkosti a teplotných rozdielov v strešnom plášti zamedzujeme nerovnomernému roztápaniu snehu a jeho opätovnému zamŕzaniu na odkvapoch. Dostatočným odvetraním strechy znižujeme náchylnosť na výskyt lišajníkov a iných mikroorganizmov. Odvetraním strešného plášťa zabraňujeme v lete hromadeniu prehriateho vzduchu pod krytinou, čo zlepšuje tepelné vlastnosti podstrešného priestoru.

Pri správnom návrhu skladby strešnej konštrukcie sa predchádza vzniku porúch šikmých striech. Odvetranie vzduchových vrstiev dvojplášťových a viacplášťových striech je zaistené vstupnými otvormi na odkvapovej hrane a odvádzacími otvormi cez odvetraný hrebeň a vetracie tvarovky. Veľkosti privádzacích a odvádzacích otvorov sa uvádzajú v STN 73 1901 Navrhovanie striech a sú doplnené jednotlivými výrobcami krytiny.

Snehové zachytávače
Vývoj klímy v posledných rokoch poukazuje na dôležitosť, ba až nevyhnutnosť protisnehovej ochrany strešných konštrukcií. Správne navrhnutá protisnehová ochrana zabraňuje zosuvom snehu zo strechy. Zamedzuje aj možnému vzniku škôd na streche pri zosuve snehu (poškodená krytina na odkvapovej hrane a úžľabí, poškodené strešné prestupy) ale aj škodám, ktoré môže spôsobiť na komunikáciách pod strechou a prístreškami.

Na základe normy STN 73 1901 Navrhovanie striech, snehové zachytávače navrhuje projektant. Technické riešenie detailov súvisiacich so snehovými zachytávačmi poskytuje dodávateľ krytiny a výrobca snehových zachytávačov. Hlavnými činiteľmi pri navrhovaní snehových zachytávačov sú sklon strechy a snehová oblasť, v ktorej sa objekt nachádza, t. j. zaťaženie strechy snehom. Na základe týchto údajov projektant navrhne protisnehovú ochranu. V súčasnosti sú k dispozícii bodové a líniové snehové zachytávače. Používajú sa protisnehové škridly, protisnehové háky, sneholamy s mrežou, sneholamy s guľatinou a ich vzájomná kombinácia. Treba dbať na celoplošné rozmiestnenie snehových zachytávačov s dôrazom na miesta, kde môže zosúvajúci sa sneh spôsobiť poškodenie konštrukcií, ako sú strešné okná, úžľabia, vikiere atď.

Prestupy cez strešný plášť
Dôležitou súčasťou je riešenie prestupov cez strešný plášť. Na plnohodnotné využívanie budov potrebujeme zaistiť kanalizačné odvetranie, sanitárne odvetranie, prestup pre anténu a satelit, prestup pre odvod spalín, napojenie solárnych kolektorov a pod.

Prestupové prvky uľahčujú riešenie problémových detailov, ktoré sa v minulosti dali riešiť iba pomocou klampiarskych úprav. Jednotliví výrobcovia strešných materiálov majú však v súčasnosti prepracovaný systém prestupových prvkov, ktoré nenarúšajú celkový estetický vzhľad strechy, spĺňajú nároky na požadovanú kvalitu, životnosť a umožňujú vodotesné napojenie.  

Záver
Na spoľahlivú a bezpečnú strechu je potrebné využívať kvalitné materiály od dodávateľov, ktorí ponúkajú komplexný strešný systém vrátane doplnkov a príslušenstva. Takisto je dôležité zabudovať potrebné doplnky a príslušenstvo v správnom množstve a rozmiestnení.

Netreba zabúdať, že pri nesprávnej montáži ani kvalitné strešné materiály a doplnky nezabezpečia streche požadované vlastnosti. Len pri dôslednom dodržaní technológie montáže bude strecha spĺňať všetky požiadavky a zároveň bude estetickou ozdobou každej budovy.

Ing. Jozef Nemček
Foto: achív JJJ STAV-BUILD

Autor pôsobí ako technický riaditeľ spoločnosti JJJ STAV-BUILD, s. r. o.

Zoznam použitej literatúry :
1. E. Schunck, H. J. Oster, R. Barthel, K. Kiessl: ­Atlas striech: Šikmé strechy, Bratislava, JAGA GROUP, s. r. o., 2003.
2. STN 73 1901 Navrhovanie striech.
3. www.jjj.sk

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.