asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva
Partneri sekcie

Váhy používané pri výrobe betónu

09.05.2012
Váhy vo výrobni betónu sú meradlami, ktoré si zaslúžia pravidelnú kontrolu a mimoriadnu pozornosť. Sú dôležité z hľadiska kvality vyrábaného betónu, ekonomiky jeho výroby a predaja konečnému zákazníkovi.

Podmienky výroby certifikovaných betónov

Požiadavky na váhy v betonárňach sú definované v STN EN 206-1: 2004 (Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda).

Pre dávkovacie zariadenie, medzi ktoré sa zaraďujú aj váhy, je dôležitý článok 9.6.2.2. uvedenej normy, ktorým sa určuje presnosť váženia. Dávkovacie zariadenie musí byť také, aby sa pri bežných prevádzkových podmienkach docielila a udržala požadovaná presnosť uvedená v článku 9.7. a v tabuľke 21 tejto normy (tab. 1).

Tab. 1  Požadovaná presnosť betonárskej váhy


Tab. 2  Požiadavky na overenie váh (tabuľka 23 normy STN EN 206-1)


Od 1. 1. 2003 musí presnosť váh vyhovovať požiadavkám uvedených v smernici 90/384/EHS. Overenie váh sa musí realizovať v súlade s STN EN 45501: 1995 (Metrologické aspekty váh s neautomatickou činnosťou) a na váženie cementu, kameniva, vody, prísad a prímesí sa musia používať váhy najmenej z triedy presnosti IIII.

Počet dielikov (n) stupnice vážiaceho zariadenia musí byť:
 • pre prísady najmenej 1 000,
 • pre cement, kamenivo, vodu a prímesi najmenej 500.
Národným predpisom určujúcim požiadavky na váhy je vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. V súlade s ňou váhy s triedou presnosti IIII určené na váženie piesku, kamenia, tuhého komunálneho odpadu, stavebnej sutiny, malty a betónu u výrobcov a prepravcov nepodliehajú pred uvedením na trh posudzovaniu zhody. Zrejme preto tvorca normy STN EN 206-1 zvolil ako východiskovú normu pre použitie váh v betonárňach EN 45501 (naša identická norma je STN EN 45501).
 

Kontroly váh na betonárňach

Jednotlivé zložky na výrobu betónu, výrobné zariadenia a postupy sa musia pravidelne kontrolovať a overovať. Musia vyhovovať normám, požiadavkám definovaným v projektovej dokumentácii stavby alebo požiadavkám vyplývajúcich z ďalšieho určenia spracovávaného betónu. Jednou z významných zložiek, ktorých sa kontroly týkajú sú aj váhy.

Postup kontroly váh je ustanovený v článku 9.9. normy STN EN 206-1 (tab. 2). Zložky betónu, zariadenia, výrobné postupy sa musia overovať s ohľadom na ich zhodu so špecifikáciami a požiadavkami tejto normy. Kontrola sa musí vykonať tak, aby umožnila odhaliť významné zmeny, ktoré ovplyvňujú vlastnosti váh. Prípadné zistené nedostatky je nutné odstrániť.

Aby betonáreň mohla vyrábať certifikovaný betón, jednou z podmienok je aj posúdenie zhody výrobných zariadení s technickými a normatívnymi požiadavkami notifikovanou osobou. Notifikované osoby sa okrem iného zameriavajú aj na kontroly dávkovacích zariadení v betonárňach. Na to ich oprávňuje už spomínaná norma o betóne. Skúšky presnosti váh a kontroly dávkovacích zariadení by mala vykonávať registrovaná firma, ktorá sa špecializuje na opravu a montáž váh.

Vnútropodniková kontrola je záležitosťou výrobcu betónu. Z tabuľky 23 normy STN EN 206-1 (tab. 2) vyplýva výrobcovi povinnosť, že váhy musí kontrolovať denne. Táto požiadavka má svoje logické opodstatnenie. Ak možno navažovať s chybou 6 %, znamená to, že každé ušetrené percento môže predstavovať vo finančnom vyjadrení zaujímavú sumu.

Váhy sú od výrobcov nastavené zvyčajne na vysokú presnosť merania. Dnes sa táto hodnota pohybuje v rozpätí od 0,1 % (váhy 1 000-dielikové) až po 0,03 % (tak­zvané 3 000-dielikové váhy). Úlohou výrobcu váh je dosiahnuť dlhodobú stabilitu váh pri meraní v sťažených podmienkach pri práci v betonárňach. V dnešných podmienkach sa dosahuje stabilita asi 1 rok. Po tomto čase sa odporúča váhy skontrolovať, respektíve skalibrovať.

Ďalšou nevyhnutnou podmienkou správ­neho navažovania je riadiaci a databázový systém betonární. Treba si uvedomiť, že váženie požadovaného množstva materiálu do zámesi sa deje rôznymi spôsobmi (dopravníkmi, klapkami, ventilmi). Z praxe je zrejmé, že sa dnes dá dosiahnuť presnosť v dynamickom režime (za chodu) asi 0,5 %. Táto presnosť je daná súhrou mechanických, pneumatických, elektrotechnických a elektronických prvkov, ktoré sa používajú.

Dôležitou súčasťou pravidelných kontrol je aj sprievodná dokumentácia. Vo vzťahu k váham ide o kalibračné protokoly, servisnú knihu, návody na obsluhu a údržbu, ktoré majú byť k dispozícii v betonárni.

Odporúčania, poruchy a príklady z praxe
Z praktických poznatkov z prevádzky váh v betonárňach je dôležité upozorniť na určité postrehy ovplyvňujúce prevádzku váh.

Odporúča sa:
 • zabezpečiť pravidelné čistenie váh a kontrolu funkčnosti pohyblivých komponentov,
 • zabezpečiť kontrolu snímačov,
 • vykonávať kontrolu kvality napájania váh a kontrolu elektrických spojov a vedení,
 • pravidelne kontrolovať správnosť váženia prevádzkovateľom,
 • zabezpečiť kalibráciu váh odbornou firmou,
 • zabezpečiť ochranu proti blesku či rušeniu,
 • zabezpečiť náhradný zdroj energie pri výpadku elektrického prúdu,
 • zabezpečiť ochranu pri väčších opravách (zváranie elektrickým oblúkom),
 • kontrolovať dosadnutie vážiacich komponentov na zvyšky betónu alebo zvyšky komponentov výroby betónu,
 • odstraňovať nevhodné nastavenie parametrov váženia,
 • pravidelne kontrolovať a odstraňovať zvyšky vo váhach,
 • zabezpečiť vhodné odvetranie váh,
 • vykonávať kontrolu a čistenie prepojovacích pružných spojov a manžiet medzi váhami a okolitou technológiou,
 • pri mechanickom čistení zariadenia postupovať opatrne tak, aby nedošlo k poškodeniu snímačov a kabeláže,
 • kontrolovať laná skipu, aby nedošlo k roztrhnutiu lana nad váhou skipu a poškodeniu váhy kameniva.

Záver

Váham je nutné venovať mimoriadnu pozornosť. Znížená presnosť váh ovplyvňuje kvalitu vyrábaného betónu a spotrebu materiálu. To priamo ovplyvňuje spokojnosť zákazníka a ekonomickú efektivitu výroby.
 
TEXT: Ing. Jozef Kerdík, Ing. Peter Kovalič
FOTO: thinkstock.com

Ing. Peter Kovalič je riaditeľom spoločnosti TRANSUNIT, s. r. o.

Ing. Jozef Kerdík je konateľom spoločnosti GRAVITON, s. r. o.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP