image 84829 25 v1
Galéria(2)

Ako je to s lehotami overenia meradiel na vodu?

Pri správe bytových domov je jednou z dôležitých oblastí meranie a rozpočítavanie nákladov na studenú a teplú vodu v bytoch a nebytových priestoroch. 

tab

Povedzme si niekoľko podrobností a dôležitých údajov o meradlách na studenú a teplú vodu, prečo sú určenými meradlami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť overenia.

Čo je určené meradlo
Určenými meradlami v zmysle § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o metrológii) sú meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody. O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie:
a) pri meraniach súvisiacich s platbami;
b) pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia;
c) pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov;
d) v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti;
e) pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny pri priamom predaji verejnosti a meranie na účely výpočtu cla, taríf, daní, zvýhodnení, pokút, odškodnenia a poistenia. Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody sa určené meradlá nesmú uvádzať na trh.
Z uvedeného vyplýva, že merače na studenú a teplú vodu, ktoré sú osadené v bytoch, sú určenými meradlami, pretože údaje z nich sa používajú ako podklad na rozpočítavanie fakturovaných nákladov za spotrebu teplej a studenej vody za bytový dom, súvisia teda s platbami. Meradlá na studenú a teplú vodu v bytoch podliehajú povinnosti na vykonanie povinnej metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody. Údaje z určených meradiel možno používať na daný účel, len ak majú platné overenie.

Povinnosti súvisiace s používaním určených meradiel
V súvislosti s používaním určených meradiel vyplývajú pre správcov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov ďalšie povinnosti. V zmysle
§ 19 zákona o metrológii platí, že:
„(1) Určené meradlá možno používať na daný účel, len ak majú platné overenie, ak sa toto vyžaduje.
(2) Podnikateľ alebo iná právnická osoba je povinná
a) používať určené meradlá v prípadoch, v ktorých je ich používanie ustanovené, a na daný účel existuje druh meradla ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo ak úrad neudelil výnimku;
b) udržiavať používané určené meradlá v náležitom technickom stave;
c) predkladať používané určené meradlá na metrologickú kontrolu podľa tohto zákona;
d) používať určené meradlá toho druhu, ktorý je na daný účel použitia určený;
e) viesť evidenciu používaných určených meradiel s uvedením dátumov ich overenia.
(3) Poškodzovanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie platných overovacích značiek, zabezpečovacích značiek alebo značiek montážnika je zakázané.
(4) Ak je meradlo počas používania zaradené do skupiny určených meradiel, podlieha overeniu. Podnikateľ alebo iná právnická osoba je povinná objednať jeho overenie najneskôr do 90 dní od jeho zaradenia do skupiny určených meradiel. Podmienkou uvádzania na trh ďalších meradiel tohto typu môže byť aj schválenie typu. Ak typ tohto meradla nevyhovie určeným požiadavkám, ústav typ neschváli a úrad prijme opatrenia na stiahnutie meradiel tohto typu z používania ako určených meradiel.
(5) Ak pri používaní určeného meradla môžu byť poškodené záujmy fyzickej osoby alebo právnickej osoby, je táto oprávnená požiadať ústav alebo určenú organizáciu o vykonanie skúšky meradla v rozsahu skúšky pri overení a vydanie dokladu o jej výsledku.
(6) Určené meradlo sa pri skúške podľa odseku 5 považuje za vyhovujúce, ak jeho chyba neprekročí dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby pri overení, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“
Z uvedených ustanovení § 19 zákona o metrológii okrem iného vyplýva, že správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je v zmysle ods. 2 písm. e) povinné viesť evidenciu používaných určených meradiel s uvedením dátumov ich overenia. Práve táto evidencia je nesmierne dôležitá, pretože slúži ako podklad na preukázanie platnosti overenia určených meradiel v prípade kontroly, ktorú môžu vykonať orgány štátnej správy súvisiacej s metrológiou. Zároveň sa táto evidencia môže poskytnúť na nahliadnutie vlastníkovi bytu v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Ide o prípady, keď má vlastník pochybnosti o správnosti údajov pri ročnom vyúčtovaní plnení spojených s užívaním bytu súvisiacich so spotrebou teplej a studenej vody.

Lehoty overenia určených meradiel
K určeným meradlám, vyplývajúcim zo zákona o metrológii, je v platnosti vyhláška č. 210/2000 Z. z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Podrobnosti o technických požiadavkách, metrologických požiadavkách, metódy technických skúšok a metódy skúšania pri overovaní jednotlivých druhov určených meradiel sú uvedené v prílohách. Lehoty platné v prípade určených meradiel na teplú a studenú vodu v bytoch sú uvedené v prílohe č. 1, DRUHY URČENÝCH MERADIEL, časť 1. Geometrické veličiny, tab. 1.3 Objem, prietok, ods. 1.3.15 takto:
Uvedené lehoty overenia sa vzťahujú na merače pretečeného množstva studenej vody len do menovitého prietoku Qn 400 m3/h vrátane a teplej vody len do menovitého prietoku Qn 200 m3/h vrátane.

Orgány štátnej správy súvisiace s metrológiou

Medzi orgány štátnej správy súvisiace s metrológiou a zároveň s povinnosťami správcov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri zabezpečovaní správy bytových domov, oprávnené vstupovať do tohto procesu a vykonávať kontrolu patria:
Slovenský metrologický ústav, ktorý schvaľuje typy určených meradiel, overuje určené meradlá a vykonáva úradné merania, vydáva doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie;
Slovenská legálna metrológia, ktorá zabezpečuje prvot– Slovenský metrologický inšpektorát, ktorý je orgánom metrologického dozoru a kontroluje dodržiavanie povinností používateľmi určených meradiel.
Tieto orgány pri zistení nedostatkov určujú podmienky na ich odstránenie a sankcie podľa druhu nedostatku.

Jeden extrémny prípad s metrológiou ako memento

V jednom bytovom dome spravovanom na základe zmluvy o výkone správy správcovskou organizáciou došlo k nasledujúcemu prípadu: správca nezabezpečil overenie určených meradiel na teplú vodu po uplynutí lehoty platnosti overenia, t. j. po štyroch rokoch, čo bolo jeho povinnosťou. Meradlá boli overené, resp. vymenené za nové až pol roka po uplynutí lehoty overenia.

Pri ročnom vyúčtovaní nákladov na teplú vodu za toto obdobie naúčtoval správca vlastníkom trojnásobok priemernej spotreby ako náhradný indikovaný údaj podľa § 9 vyhlášky ÚRSO č. 358/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 630/2005 Z. z. o rozpočítavaní nákladov na teplo na vykurovanie a ohrev vody.

Na jednej strane správca nesplnil včas svoju povinnosť určené meradlá overiť a na druhej strane ten istý správca za chybu, ktorú spôsobil, potrestal vlastníkov tým, že im naúčtoval neúmerné množstvo teplej vody. Kto nesie vinu? Prípad je na súde, výsledok ešte nie je známy.

A poučenie? Meradlá teplej a studenej vody v bytoch sú majetkom vlastníkov bytov. Aj keď je správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov povinné viesť evidenciu o overení určených meradiel, vlastníci by sa mali zaujímať o to, či ich meradlá sú v lehote overenia. Výrobcovia uvádzajú dátum overenia priamo na meradle alebo v protokoloch k určeným meradlám.

Text: Ing. Otília Leskovská

Ilustračné foto: Miro Pochyba

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.