rekonštrukcia mosta Ladzany

Rekonštrukcia mostného objektu na ceste I. triedy v obci Ladzany

Partneri sekcie:

V rámci rekonštrukcií mostných objektov na Slovensku treba venovať zvýšenú pozornosť vhodným typom rekonštrukcie a kvalite realizovaných prác. Článok uvádza príklad rekonštrukcie mosta, ktorú realizovala firma COLAS Slovakia, a. s., v obci Ladzany v Banskobystrickom kraji.

Jedným zo špecifických mostov, ktoré realizovala firma COLAS Slovakia, a. s., bol most na ceste I. triedy v obci Ladzany v Banskobystrickom kraji v smere Žemberovce – Sebechleby (Levice – Krupina). Mostný objekt premosťuje dve jestvujúce miestne komunikácie (v krajných poliach) a Klastavský potok (v strednom poli). Komunikácie pod mostom neboli predmetom riešenia projektu a nezasahovalo sa do nich.

Pôvodný stav mosta a prípravné práce

Nosnú konštrukciu (NK) tvorila vopred predpätá nosná konštrukcia z prefabrikovaných nosníkov Vloššák s dĺžkou 15,40, resp. 12,30 m, v ďalších dvoch poliach. Nosníky sú rôzne pozdĺžne uložené, navzájom posunuté v pozdĺžnom smere a vytvárajú šikmý most. Technický stav mosta bol nevyhovujúci. Nosníky mali porušený betón, ktorý sa v dolnej, ťahovej časti odlupoval. Predpokladalo sa však, že predpínacia výstuž nie je výraznejšie poškodená. Trhliny sa nachádzali najmä na krajných nosníkoch. Ich príčinou bolo nedostatočné krytie s následnou koróziou výstuže. Škáry medzi nosníkmi boli zatečené. Asfaltová lepenka časom zdegradovala, odvodňovače boli čiastočne nefunkčné. Rímsy na mostnom objekte boli prakticky v celom rozsahu výrazne degradované. Vzhľadom na charakter porúch a v zmysle platnej metodiky sa stavebno-technický stav mosta ohodnotil stupňom V, tzn. ako zlý.

V pôvodnom návrhu pozostávala rekonštrukcia z výmeny mostného zvršku a príslušenstva v dvoch etapách. V prípravnej fáze však zhotoviteľ poukázal na výrazne horší stav nosnej konštrukcie a navrhol pracovné stretnutie na mieste. Na základe záverov rokovania vykonal zhotoviteľ mechanické sondy a následné očistenie miest s najväčšími poruchami. Zároveň Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., vykonal diagnostiku a zaťažovaciu skúšku.

rekonštrukcia mosta Ladzany
Zaťažovacia skúška

Chemické rozbory a znalecký posudok poukázali na vysoký stupeň karbonatácie, síranovej korózie a biokorózie. Nosníky boli v dezolátnom technickom stave, nosná mäkká a predpínacia výstuž boli odhalené, skorodované, na niektorých miestach poškodené, chýbali skrutky priečneho predpätia. Konštrukcia sa nesprávala ako súdržný celok a nosníky v priečnom smere pracovali ako takmer samostatné prvky. Spodná stavba sa zdala byť vo vyhovujúcom stave, masívny kamenný obklad opôr a pilierov bol bez nedostatkov a porúch.

V nadväznosti na technický posudok sa ako riešenie ukázala komplexná obnova, ktorá by predĺžila životnosť nosnej konštrukcie o 40 až 50 rokov a pri novom variante s prefabrikovanými nosníkmi by zároveň v porovnaní s inou technológiou skrátila čas výstavby. Statický posudok preukázal, že zaťaženie mosta stavebnými úpravami nevyvolá zvýšený tlak na základy, takže nie je potrebné urobiť zvláštne spevnenia základov mosta.

Koncepčné riešenie rekonštrukcie

Na základe uvedených skutočností dal investor spracovať aktualizovanú projektovú dokumentáciu, ktorá by zahrnovala zistené fakty a priniesla nové technické riešenie. Vďaka včasnému poukázaniu na situáciu a prístupu zúčastnených strán sa tieto prípravné práce realizovali v predstihu, takže to neohrozilo posúvanie termínu do nepriaznivého obdobia.

rekonštrukcia mosta Ladzany
Ukladanie nosníkov

Stavebné práce prebiehali podľa schválenej projektovej dokumentácie. Pôdorysný tvar mosta sa po rekonštrukcii výrazne nezmenil. Návrhom nových nosníkov sa zmenil ich počet z 9 na 8 ks. Upravil sa pozdĺžny sklon a pre efektívnejšie odvodnenie sa zmenili aj typy a počet odvodňovačov. Nevyhnutná bola zmena tvaru rímsy na predpolí, ktorá musela spĺňať nielen platné normy, ale aj rešpektovať šírkové a miestne pomery.

Vzhľadom na výšku nosníkov a umiestnenia ložísk na krajných oporách aj na medziľahlých podperách bolo nevyhnutné upraviť aj úložné prahy. Pri búracích prácach na NK sa potvrdil zlý technický stav priečneho predpätia nosníkov a spriahajúcej dobetonávky medzi nosníkmi. Na krajných oporách sa pri búracích prácach odstránili a nanovo navrhli aj zrealizovali krycie stienky. Na medziľahlých podperách sa odstránili súčasné úložné prahy po kamenný obklad a vybudovali sa nové hlavice s podobným tvarom, rešpektujúce nový ložiskový priestor. Styk pôvodného kamenného obkladu a nových úložných prahov sa preškároval cementovou maltou.

Pri schvaľovaní nového návrhu sa prihliadalo na pripomienky zo strany obce a dotknutých obyvateľov tak, aby boli spokojné všetky strany a nedošlo k ujme. Tieto zmeny zahŕňali návrh schodiska pri opore na teréne, úpravu chodníkovej rímsy nad súkromným pozemkom, doplnenie príslušenstva na zvýšenú ochranu obyvateľov obce a výplne proti prepadávaniu snehu z komunikácie na pozemky počas zimnej údržby.

Zhotoviteľ upravil v spolupráci s obcou lesnú komunikáciu ako obchádzkovú cestu pre miestnych obyvateľov a vozidlá s povolením vjazdu. Zároveň sa širokej verejnosti zabezpečila obchádzková trasa pre tranzitnú a osobnú dopravu po jestvujúcich komunikáciách.

Nosná konštrukcia

Nosná konštrukcia sleduje smerovo aj výškovo pomery vedenia cesty I/51. Priečny rez mostom tvorí 8 tyčových prefabrikátov s osovou vzdialenosťou 1,00 m. Vertikálna os všetkých nosníkov je zvislá. Nosníky sú v priečnom smere uložené v rôznej výške – ich výškové uloženie v priečnom smere je odvodené od priečneho klopenia povrchu vozovky. Spriahajúca doska kopíruje uloženie nosníkov v priečnom smere. Hrúbka dosky je premenná, od 200 do 230 mm. Výška nosnej konštrukcie sa mení, maximálna hodnota je 0,75 + 0,230 = 0,98 m. Šírka NK je 8,10 m, rozpätie polí je 15,89 + 12,715 + 12,045 m. Dĺžka nosnej konštrukcie (v osi NK) je 41,747 m. Nosníky s dĺžkou 15,70 m majú výšku 0,75 m, nosníky s dĺžkou 11,98 m majú výšku 0,60 m. Nosníky sú z predpätého betónu C 45/55 a sú spriahnuté s monolitickou železobetónovou doskou s hrúbkou 0,20 až 0,23 m z betónu C 30/37. Spriahajúca doska a koncové priečniky vzájomne spriahajú nosníky vždy nad jedným poľom. Jednotlivé polia budú patriť do jedného dilatačného celku, spojené budú prostredníctvom perovej dosky umiestnenej nad priečnikmi podpier 2 a 3.

Nosníky sú uložené priamo na ložiskách. Počas realizácie nosnej konštrukcie sa statický systém nemenil, vždy jedno pole predstavuje proste uložený nosník. V definitívnom štádiu pôsobí most ako most z troch prostých polí. Monolitická spriahajúca doska má minimálnu hrúbku 0,2 m. Vzhľadom na priečny sklon trasy a uloženie nosníkov sa mení aj doska, a to do maximálnej hrúbky 0,23 m.

Nová rímsa je zo železobetónu C 35/45 s rozptýlenými polypropylénovými vláknami (min. 0,9 kg/m3 na betónovú zmes) a z betonárskej výstuže triedy B 500B.

rekonštrukcia mosta Ladzany
Realizácia ríms 

Príslušenstvo

Na novoupravenom moste sa navrhli a zrealizovali povrchové mostné závery. Na základe šikmosti mosta bolo vhodné použiť taký typ, ktorý by umožnil maximálnu prípustnú dilatačnú dráhu kolmo na záver ± 40 mm v pozdĺžnom aj priečnom smere. Skladba jednotlivých vrstiev vozovky sa navrhla podľa platných noriem a TP.

Povrch rímsy je opatrený ochranným náterom. Na oboch stranách mosta sa odstránili jestvujúce zábradlia a osadili nové oceľové zvodidlá. Mimo mosta, na okraji priľahlých komunikácií, sa na celkovej dĺžke 82,05 m nahradí staré zábradlie novým. Celková dĺžka oceľových zábradľových zvodidiel so zvislou výplňou je 133,51 m a oceľových zábradľových zvodidiel bez výplne 33,01 m. Cestné jednostranné zvodidlo má celkovú dĺžku 26,00 m.

rekonštrukcia mosta Ladzany
Pohľad na predpolie a mostný objekt 

Záver

Tento príklad riešenia rekonštrukcie mostného objektu ukázal, že pri starších konštrukciách treba klásť dôraz na diagnostiku a následne navrhnúť vhodný typ rekonštrukcie, ktorá musí byť, samozrejme, kvalitne zrealizovaná pri súčasnom efektívnom využití zdrojov.

TEXT a FOTO: Ing. Dušan Šelemba 

Dušan Šelemba pôsobí v spoločnosti COLAS Slovakia, a. s.