Partneri sekcie:

Žalúzie s motorom či bez?

Žalúzie s motorom či bez?

Dnes si už ani nevieme predstaviť dom bez tieniacej techniky. V poslednom období výrazne dominuje dopyt zákazníkov po exteriérovej tieniacej technike, ktorá účinne zabraňuje nežiaducemu prehrievaniu priestorov, keďže 60 až 80 % vyžarovanej slnečnej energie odráža už pred okennou tabuľou.

Spoločnosť K-system aktívne spolupracuje s vedeckými inštitúciami a sleduje aktuálne trendy v oblasti technológií. Prináša na trh inovatívne riešenia, ktoré sú spojené s technologickým vývojom a prispôsobené aktuálnym požiadavkám energetickej náročnosti budov.

V súvislosti s najnovšími poznatkami považujeme za dôležité oboznámiť zákazníkov s výhodami žalúzií ako súčasti obvodového plášťa budov s motorickým ovládaním a cenovým zvýhodnením podporiť zákazníkov pri správnom rozhodnutí. Pri montáži exteriérovej tieniacej techniky na manuálne ovládanie totiž treba vyviesť mechanické ovládanie z exteriéru do interiéru priamym zásahom do rámu okna alebo okolitého priestoru. Napriek starostlivému prekrytiu tohto detailu prináša tento zásah so sebou možné riziká.

Tepelný most môžeme charakterizovať ako miesto v časti konštrukcie budovy, kde sa výrazne mení vnútorná povrchová teplota. Je to spôsobené jednak zmenou hrúbky stavebnej konštrukcie, jednak rozdielnou veľkosťou vnútornej plochy, ktorá teplo prijíma, a vonkajšej plochy, ktorá teplo odovzdáva (napríklad kúty stien, podláh a podobne).

Ak je v konštrukcii tepelný most, možno predpokladať, že v zimnom období bude jeho teplota na vnútornom povrchu nižšia, ako je teplota na bežnom mieste. Naopak, na vonkajšom povrchu tepelného mosta bude zase oproti bežnému miestu teplota vyššia. Je to dôsledok toho, že v mieste tepelného mosta má konštrukcia vyššiu tepelnú vodivosť (tepelnú priepustnosť) ako inde. Na diagnostiku a znázornenie nepravidelnosti v tepelnotechnických vlastnostiach prvkov, ktoré tvoria obvodový plášť budovy, sa používa termovízia. Obvodový plášť budovy musí chrániť celú budovu tak, aby bol vplyv tepelných mostov vylúčený alebo aspoň obmedzený.

Tepelné mosty vznikajú najčastejšie pri nadokenných a naddverových prekladoch, pri okrajoch striech, pri atike, v mieste napojenia stropných nosných prvkov s obvodovou stenou alebo pri vyložení nosných konštrukcií balkóna a lodžií. Všetky miesta s tepelnými mostmi treba prekryť efektívnym tepelnoizolačným materiálom s takou hrúbkou, aby pokles vnútornej povrchovej teploty bol čo najnižší. V nijakom prípade nesmie dosiahnuť hranicu rizika vzniku plesní.

Dodávateľ pohonov a riadenia:
SOMFY, spol. s r.o.
Vrbovská cesta 19/A
921 01 Piešťany
tel.: +421 905 455 259
e-mail: herceg@somfy.sk
www.somfy.sk

Dodávateľ tieniacej techniky:     

K-SYSTEM, spol. s r.o.
ulica SNP 2780/170
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 45 672 60 50
e-mail: info@ksystem.sk
www.ksystem.sk