Certifikácia okien a dverí podľa aktuálnej legislatívy

dvere

Alebo pravda a mýty v oblasti únikových ciest, panikových výplní a bezpečnosti. Od februára 2010 je možné vyrábať a predávať okná a dvere z dreva, hliníka, ocele a PVC len s označením CE a predovšetkým so správne vyplneným štítkom podľa STN EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uvedená skutočnosť je záväzná okrem štandardných výplní aj pre všetkých výrobcov uzáverov v únikových cestách, v tomto prípade pre použité dverné výplne podľa STN EN 179 a STN EN 1125. Tieto „panikové dvere“ musia byť vždy preskúšané ako celok a takto uvedené na trh.

V žiadnom prípade sa nesmú predávať zákazníkovi s certifikátmi samostatne na zámky, kovania, profil atď. V STN EN 14351-1:2006+A1:2010 je jasne napísané, že dvere (okná) v únikových cestách musia byť označené špeciálnym štítkom CE s presnou definíciou tohoto výrobku, vrátane použitej normy k zakovaniu a odkazom na certifikát celého výrobku.

Ak niekto vyrobí dvere do únikových ciest a predá ich ďalšiemu subjektu bez odpovedajúceho štítku CE, teda s ďalšími samostatnými certifikátmi, ako je žiaľ stále u mnohých výrobcov zvykom, vystavuje sa tento výrobca postihu od SOI, rovnako ako by predal akýkoľvek iný výrobok bez štítku CE a bez riadnej certifikácie.
U protipožiarnych výplní platia obdobné pravidlá, teda vždy certifikát len na celý výrobok, nie súbor niekoľkých samostatných certifikátov na jednotlivé použité materiály = zámok, kovanie, pánty, profil, výplň…

Možností, ako získať daný certifikát, je niekoľko. Prvá je z akreditovaného skúšobného ústavu skúškou vlastného výrobku, alebo sa môže získať podpisom zmluvy podľa ITT od dodávateľa profilov či kovania, ktorý sám vykonal počiatočnú skúšku typu.

GU SLOVENSKO, s.r.o. ako jediný výrobca okennej a dverovej techniky, cylindrických vložiek, automatických vstupných systémov a systémov manažmentu budov, v súčasnej dobe poskytuje výrobcom certifikovaný systém výrobkov CE priamo pre únikové (panikové) dvere z PVC profilov pre jedno a dvojkrídlové prevedenia. Ďalej poskytuje označovanie okien, balkónových dverí, HS, PSK, skladačiek z dreva podľa STN EN 14351-1:2006+A1:2010 ako aj licenciu na výrobu a montáž okien z PVC podľa STN EN 1627-1630 až na RC 2.

Okrem správnej certifikácie je výrobca ďalej povinný upozorniť používateľa na nutnosť pravidelnej kontroly a eventuálneho servisu výplní v únikových cestách, o ktorých musí viesť príslušnú dokumentáciu. Kontrolu a servis môže vykonávať iba odborne vyškolená firma vlastniaca certifikát o odbornosti a oprávnenosti vykonávať údržbu týchto výplní.

V GU SLOVENSKO, s.r.o. sa dnes už často stretávame s požiadavkami na rýchle preškolenie a vystavenie riadnych certifikátov, nakoľko s danou problematikou je zoznámených stále viac projektantov a investorov, ktorí v prípade nedostatočnej certifikácie odmietajú prevziať dodané produkty od výrobcu. Rovnako tak aj od montážnej firmy a následné penalizácie vzniknuté pri kolaudácii prenášajú na dodávateľov zle certifikovaných výplní.

Podobná problematika platí aj pre výrobky certifikované podľa bezpečnostných noriem STN EN 1627-1630, zaradené následne do výkonnostných tried RC (predtým WK). Aj tu platí, že sa vždy certifikuje výrobok ako celok, nie len samostatná výbava.

Podľa BT sa certifikujú len celé okná, dvere a cylindrické vložky. Podľa RC (predtým WK) sa NIKDY NECERTIFIKUJÚ SAMOTNÉ ZÁMKY alebo SAMOTNÉ DVERNÉ KOVÁNIA. Na zámky existujú, čo sa týka výkonnostných parametrov, len normy STN EN 12209 a po novom na viacbodové uzamykania EN 15685, na dverné kovania (kľučky) potom STN EN 1906 a pre protipožiarne uzávery STN EN 1634.

Viac na www.g-u.com.

ZDROJ: PR článok spoločnosti GU SLOVENSKO s.r.o.

KategórieOkná a dvere