obnova bytoveho domu zateplenie fenolovou penou
Galéria(9)

Obnova bytového domu – zateplenie fenolovou penou

Partneri sekcie:

Hospodárska kríza v 30. rokoch minulého storočia priniesla do československej architektúry tému tzv. najmenšieho bytu. Na slovenskej strane patrili k najdôležitejším príspevkom do tejto diskusie práce architektov Fridricha Weinwurma a Imricha Vécseia – pavlačové obytné bloky UNITAS na Šancovej ulici a obytná skupina Nová doba na Vajnorskej ulici v Bratislave. Bytový dom Nová doba 1 prešiel v roku 2011 významnou obnovou.

obnova bytoveho domu zateplenie fenolovou penou 7241 big image
01bilancik big image
06bbilancik big image
06abilancik big image
05bilancik big image
04bilancik big image
03bilancik big image
2 big image
 Projektovú dokumentáciu bytového domu (obr. 1 a 2) vypracovali architekti Fridrich Weinwurm a Ignác Vécsei v roku 1932. Inves­torom bolo Stavebné družstvo súkromných zamestnancov a robotníkov, s. r. o., Bratislava. Bytový dom bol odovzdaný do užívania v roku 1934. Je súčasťou obytného komplexu, ktorý sa skladá z troch takmer rovnakých bytových domov. Bytový dom Nová doba 1 má oceľovú nosnú konštrukciu, Nová doba 2 a Nová doba 3 sa realizovali neskôr a nosný systém je zo železobetónu (dôvodom bolo šetrenie oceľou). Cieľom projektovaného ná­vrhu a projekčného riešenia bolo poskytnúť ubytovanie v malometrážnych bytoch. Celko­vo 160 bytov bolo určených pre súkromných zamestnancov a robotníkov, ktorí boli členmi družstva.

Charakteristickým znakom bytového domu je radové usporiadanie polouzavretých symetrických blokov, ktoré vytvárajú nádvoria s piatimi obytnými podlažiami. Bytový dom je po celej svojej ploche podpivničený, v časti pri Vajnorskej ulici sa nachádzajú z obidvoch strán garáže, spolu osem státí. V časti pri Bajkalskej ulici sú v suteréne situované obchodné priestory, v ostatných priestoroch sa nachádzajú pivničné kobky k jednotlivým bytom.Na prízemí sú umiestnené obchodné priesto­ry a na štyroch podlažiach sa nachádzajú bytové priestory užívateľov. V bytovom dome sú dva typy dvojizbových bytov, jednoizbový byt s kabinetom, jednoizbové byty a garsónky. Bytové priestory sú prístupné dvojramenným schodiskom so zrkadlom, bez výťahu. Na jed­notlivých poschodiach sú situované štyri byty. Nosnú časť bytového domu Nová doba 1 tvorí oceľový skelet. Výplňové murivo vonkajších stien je z tehál s hrúbkou 250 mm.

Projektové riešenie obnovy bytového domu pozostávalo predovšetkým:

 • z obnovy lodžií;
 • odstránenia vlhnutia vonkajšej steny v su­teréne;
 • zateplenia obvodového plášťa.

Obnova lodžií
V rámci obnovy sa v projekte navrhlo odstrániť existujúce podlahové vrstvy. Úprava povrchu lodžiovej dosky sa riešila nanesením vyrovnávacieho a lepiaceho poteru, na ktorý sa umiestnila parozábrana Sika Igolflex-201. Na parozábranu sa uložila tepelnoizolačná PUR doska s hrúbkou 40 mm, na ktorú sa aplikoval spádový cementový poter vystužený zváranou sieťou. Na poter sa naniesla hydroizolačná stierka SikaBond T8, na ktorú sa mohla následne klásť mrazuvzdorná keramická dlažba. Tá sa ukladala do flexibilného tmelu. Ochranu obvodu lodžie zabezpečuje keramický soklík realizovaný do výšky 100 mm. Na lodžie sa vychádza cez francúzske jednokrídlové, respektíve dvojkrídlové okná s rámom na báze plastových profilov s izolačným dvojsklom. Použili sa štvorkomorové rámové profily s vetracími klapkami. Súčiniteľ prechodu tepla zasklením Ug je menší ako 1,1 W/(m2 . K). Plastové rámy sú upravené fóliou s dekorom dreva bielej farby, ktorá prispela k zjednoteniu architektonického výrazu bytového domu. Pohľady a čelá lodžiových dosiek sa zateplili kontaktným tepelnoizolačným systémom weber.therm plus ultra s tepelnou izoláciou na báze fenolovej peny s hrúbkou 20 mm. Samotné zateplenie sa realizovalo len v prípade, ak sa lodžia neuzavrela francúzskym oknom. Súčasťou obnovy lodžií bola aj obnova zábrad­lia. Pôvodná tyčková konštrukcia zábradlia sa ponechala, výplň zábradlia sa odstránila. Z tyč­kovej konštrukcie sa odstránila hrdza a nanie­sol sa základný náter a vrchný náter vo farbe v súlade s architektonickým riešením.

Odstránenie vlhnutia vonkajšej steny v suteréne
Prieskumom sa zistilo silné vlhnutie vonkajšej steny (obr. 3). V minulosti sa realizovala úprava sanačnou omietkou. Sanačná omietka síce zabránila prenikaniu vlhkosti do muriva, príčinu vlhnutia sa však odstrániť nepodarilo. Preto sa pristúpilo k vypracovaniu projektu, v ktorom sa na základe posúdenia existujúce­ho stavu navrhla kompletná vlhkostná a teplotná sanácia spodnej stavby. Spolu s ním sa zároveň vypracovalo aj architektonické riešenie rekonštrukcie vnútorného nádvoria.

Zateplenie obvodového plášťa
Návrh zateplenia treba riešiť v súlade s STN 73 0540-2: 2002, a to zvýšením hodnoty tepelného odporu zateplením obvodového plášťa na hodnotu R ≥ 2,00 (m2 . K)/W vzhľadom na energetické požiadavky stavebných objektov (obr. 4). Tesnenie otvorových konštrukcií sa v prípade Novej doby navrhlo tak, aby sa dosiahla hod­nota súčiniteľa prievzdušnosti iiv ≤ 1,0 10–4 m3/(s . m . Pa0,67) a zároveň sa splnila aj energetická požiadavka pri intenzite výmeny vzduchu v miestnostiach n = 0,5 1/h. Zateplenie musí na všetkých miestach vnútorného povr­chu dosiahnuť minimálnu teplotu +12,6 °C, pričom sa nesmú zanedbať vnútorné podmienky vzduchu zodpovedajúce podmienkam prevádzky Θi = 20 °C a ji = 50 %. Cieľom obnovy bytového domu bolo odstránenie:

 • systémovej poruchy;
 • hygienických nedostatkov;
 • zníženie potreby tepla.


Realizácia zateplenia
Na zateplenie obvodového plášťa bytového domu sa použil kontaktný tepelnoizolačný systém s tepelnou izoláciou na báze fenolovej peny (weber.therm plus ultra) (obr. 5), penového polystyrénu EPS 200 Perimeter a na báze minerálnej vlny Nobasil FKD v závislosti od miesta aplikácie.

Obvodové steny na 1. až 5. NP
Od výšky 600 mm nad terénom po vrch atiky sa na zateplenie použil kontaktný tepelnoizolačný systém s tepelnou izoláciou na báze fenolovej peny s hrúbkou 50 mm. Alternatívnym riešením bolo zateplenie plných stien obvodového plášťa bez okenných otvorov kontaktným tepelnoizolačným systémom na báze penového polystyrénu EPS 70 s hrúbkou 100 mm.

Bočné a čelné steny lodžií a vstupov
V projekte sa na zateplenie bočných a čelných stien lodžií a vstupov navrhol kontaktný tepelnoizolačný systémo s tepelnou izoláciou na báze fenolovej peny s hrúbkou 50 mm, 2-krát sa aplikovala výstužná mriežka a pri podlahe sa do výšky 100 mm vytvoril soklík z keramických obkladačiek po celom obvode lodžiových stien.

Ostenia a nadpražia
Na zateplenie ostení a nadpraží okenných a dverných otvorov na 1. až 5 NP sa použil kontaktný tepelnoizolačný systém s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny Nobasil FKD s hrúbkou 20 mm. Ukončenie pri okenných otvoroch sa realizovalo nalepením ukončujúcej omietkovej lišty (APU lišta) na okenný rám. Odkvapová hrana v nadpraží sa vytvorila odkvapovou PVC lištou so sieťkou (okrem zapustených lodžiových okien a dverí). Ostenie sa natrelo bielou farbou.

Stropy v obchodných priestoroch

Na zateplenie stropnej konštrukcie v obchodných priestoroch boli navrhnuté dosky Ytong Multipor s hrúbkou 50 mm. Povrchová úprava sa realizovala ušľachtilou minerálnou omietkou.

Steny vo vstupných priestoroch
Na steny vo vstupných priestoroch sa podobne ako na stropy v obchodných priestoroch navrhovalo použiť dosky Ytong Multipor s hrúbkou 50 mm. V skladbe sa 2-krát aplikovala výstužná mriežka a pri podlahe sa do výšky 100 mm vytvoril sokel z keramických obkladačiek po celom obvode.

Strop nad priechodom k nádvoriu
Strop nad priechodom k nádvoriu sa zateplil doskami Ytong Multipor s hrúbkou 100 mm. Povrchová úprava sa realizovala ušľachtilou minerálnou omietkou.

Obvodové steny na 1. PP
Od výšky 500 mm pod terénom do výšky 600 mm nad terénom sa aplikoval tepelnoizolačný kontaktný systém s tepelnou izoláciou na báze penového polystyrénu EPS 200 Perimeter s hrúbkou 50 mm.

Stropy v suteréne – pivnice
Zateplenie stropov v suteréne sa v projekte riešilo použitím dosiek Ytong Multipor s hrúbkou 50 mm. Ide o systém, ktorého súčasťou je aj lepiaca malta a rozperky STR-U. Povrchová úprava sa realizovala maltou multipor, na ktorú sa aplikovala stierka.

Okenné a dverné konštrukcie
Pôvodné drevené dvojité okná sa v súlade s návrhom nahradili drevenými eurooknami s izo­lačným dvojsklom, s dreveným rámom, s vetracími klapkami a súčiniteľom prechodu tepla zasklením Ug menším ako 1,1 W/(m2 . K). Drevené rámy sú upravené bielou farbou, ktorá prispela k zjednoteniu architektonického výrazu bytového domu.

Výmena vstupných zasklených stien na 1. NP
Oceľové vstupné zasklené steny sa nahradili novými stenami na báze hliníkových profilov, s izolačným dvojsklom a súčiniteľom prechodu tepla zasklením Ug menším ako 1,1 W/(m2 . K).

Garážové brány
Pôvodné garážové brány sa odstránili a nahradili novými plechovými. Stredné garážové brány sa zväčšili tak, aby umožňovali vjazd dvoch áut.

Klampiarske konštrukcie
Na ukončenie zateplenia na atike a oplechovanie odkvapov lodžií sa použili nové poplastované plechy.

Bleskozvod
Pôvodný bleskozvod sa pred samotným začatím zatepľovacích prác odstránil. Po zateplení sa namontoval nový bleskozvod s novými dĺžkovo zodpovedajúcimi kotviacimi konzolkami. Vzdialenosť zvislého zvodu od povrchu fasády musí vyhovovať kritériu vzdialenosti (min. 100 mm).

ETICS na báze fenolovej peny

Tento kontaktný tepelnoizolačný systém na zateplenie obvodového muriva je zaujímavý predovšetkým tým, že sa ako izolačná vrstva používajú platne na báze fenolovej peny. Tieto platne sa tak ako v prípade všetkých kontaktných systémov pripevňujú na fasádu lepením a rozpernými kotvami. Výnimkou v skladbe systému nie sú ani výstužná vrstva a povrchová úprava z tenkovrstvovej omietky ako pri kontaktných systémoch s expandovaným polystyrénom alebo systémoch s minerálnou vlnou. Veľkou výhodou systému s fenolovou penou je, že pri zachovaní rovnakých tepelnotechnických vlastností, ako má napríklad tepelná izolácia na báze expandovaného polystyrénu, možno navrhnúť systém približne s polovičnou hrúbkou tepelnej izolácie. To bol aj jeden z hlavných dôvodov, prečo sa na obnovu bytového domu Nová doba zvolila fenolová pena.

Súčasťou tepelnoizolačného systému na báze fenolovej peny je:
1.    lepiaca a výstužná malta weber.therm plus ultra;
2.    tepelnoizolačná doska weber.therm 022 plus ultra;
3.    sklotextilná mriežka weber.therm 310;
4.    podkladový náter weber 700;
5.    tenkovrstvová omietka weber.pas.

Technické parametre a vlastnosti dosiek z fenolovej peny sú:

 • súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,022 W/(m . K);
 • dĺžka × šírka 1 200 × 400;
 • hrúbka 20 až 180 mm;
 • trieda reakcie na oheň/Euroklas C-s2, d0;
 • klasifikácia KZS/EuroklasB-s1, d0;
 • objemová hmotnosť > 35 kg/m3;
 • faktor difúzneho odporu 35.

Porovnanie vlastností dosiek z fenolovej peny a ostatných izolantov znázorňuje graf na obr. 8, kde MW označuje minerálnu vlnu, EPS označuje expandovaný polystyrén, Clima je perfo­rovaný polystyrén, Greywall je sivý polystyrén a Kooltherm sú dosky z fenolovej peny.

TEXT: doc. Ing. Michal Božík, PhD., Ing. Richard Matúšek, Ing. Marek Bilančík
FOTO a OBRÁZKY: archív autora

Doc. Ing. Michal Božík, PhD., Ing. Richrad Matúšek a Ing. Marek Bilančík pôsobia na Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Literatúra, konzultácie
1.    Horečný, R.: Technická správa, aktualizácia projektu – 08/2010.
2.    Online: www.weber.terranova.sk
3.    Konzultácie: Ing. Mgr. Emília Matušková (Mannwiess), Ing. Roman Horečný

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.