Zatepľovanie domu stavebné povolenie

Plánujete zatepľovať či meniť okná? V určitých prípadoch potrebujete stavebné povolenie

Partneri sekcie:

Rodinné domy tiež podliehajú času a vyžadujú si pravidelnú obnovu. Potreba zasahovať do nich vyplýva najčastejšie z meniacich sa nárokov majiteľov, ale aj spoločnosti či dokonca legislatívy. Ak plánujete obnoviť svoj rodinný dom, určite máte mnoho otázok, ktoré súvisia s povoleniami. Jedným z nich je stavebné povolenie. Budete ho potrebovať aj pri zatepľovaní či výmene okien?

O tom, že záujem Slovákov zatepľovať rastie, svedčia aj príspevky na zateplenie rodinných domov. Kým počas prvých výziev v rokoch 2016 a 2019 sa limit pre žiadosti nevyčerpal ani za celý mesiac, v poslednej výzve z mája 2021 sa limit 200 rodinných domov obsadil do rekordných 17 minút.

Dobrou správou pre majiteľov starších rodinných domov je, že už tento rok sa chystá výrazné rozšírenie podpory obnovy bývania z Plánu obnovy. V rámci neho sa môžu uchádzať aj o príspevok na zateplenie, podmienkou je len dosiahnutie úspory minimálne 30 % primárnej energie.

Mnohí si kladú otázku, či pri takejto obnove rodinného domu budú potrebovať aj povolenie úradov. Stavebné povolenie pri zatepľovaní je častou témou polemík. Pokiaľ ide o novostavbu rodinného domu, na ktorú už bolo raz vydané stavebné povolenie, nie je potrebné žiadať ho špeciálne na zatepľovanie. Čo však v prípade už postavených a skolaudovaných stavieb, ktoré sa zatepľujú dodatočne. Teda starších domov, ktoré chcete obnoviť a zrekonštruovať?

Ohlasovacia povinnosť vs. stavebné povolenie

Rodinný dom spadá podľa Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pod bytové budovy. Podľa tohto stavebného zákona si musí stavebník na zmeny a udržiavacie práce zabezpečiť príslušný druh povolenia. A to buď stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavebnému úradu.

Ohlásiť treba predovšetkým drobné stavby, niektoré stavebné úpravy aj udržiavacie práce, ktoré svojim rozsahom nespadajú do kategórie „bežné udržiavacie práce“ a mohli by ovplyvniť vzhľad stavby, jej stabilitu či požiarnu bezpečnosť. Ohlasovacia povinnosť voči stavebnému úradu vyplýva z § 55 ods. 2 Stavebného zákona.

Maľovanie fasády
Za bežné udržiavacie práce sa pokladá aj oprava alebo maľovanie fasády. | Zdroj: iStock

Medzi udržiavacie práce, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie, patria opravy fasády, opravy a výmena krytiny na streche, výmena odkvapových žľabov či maliarske a natieračské práce. Takéto bežné udržiavacie práce nemusíte nikomu oznamovať, pokiaľ teda nebývate v kultúrnej pamiatke. Pre ne platí výnimka a vašou povinnosťou je oznámiť všetky udržiavacie práce a priložiť aj stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti.

Ak vám teda zateká strecha, meníte vykurovacie zariadenie alebo len potrebujete nanovo vymaľovať znečistenú fasádu, môžete sa do práce pustiť bez nutnosti niekde to oznamovať. Rovnako je to aj pri výmene starých okien za nové. Pozor, musíte však meniť len kus za kus a nezväčšovať veľkosť stavebných otvorov.

Bežnými udržiavacími prácami v zmysle ust. § 139b ods. 16 Stavebného zákona (nepotrebujete na ne ohlášku ani stavebné povolenie) sú:

 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce.

Dodatočné zatepľovanie stavieb

Dodatočné zateplenie rodinného domu je špecifickým prípadom. Môžeme ho charakterizovať ako zmenu dokončenej stavby uskutočnenú stavebnými úpravami, pri ktorých zostáva zachované vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby, ktoré sa len zväčší o hrúbku zatepľovacieho systému.

Usmernenie Ministerstva dopravy a výstavby SR z roku 2017 o dodatočnom zatepľovaní stavieb kladie stavebným úradom za povinnosť, aby situáciu vyhodnocovali na základe svojej správnej úvahy. V prípade jednoduchých stavieb postačí, ak tento úkon len ohlásite. Vždy je však v právomoci stavebného úradu určiť ohlásené stavebné úpravy na stavebné konanie a vyžiadať doplnenie dokumentácie.

Podľa § 139b ods.1 Stavebného zákona za jednoduché stavby považujeme:

 • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
 • stavby na individuálnu rekreáciu,
 • prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
 • oporné múry,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m,
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2.

Pri zateplení rodinného domu svoj zámer ohláste stavebnému úradu a počkajte na doručenie písomného oznámenia, že proti jeho uskutočňovaniu podľa priloženej projektovej dokumentácie (resp. jednoduchého situačného nákresu) nemá námietky. Až potom sa môžete pustiť do práce.

V prípade, že zateplenie chcete spojiť s výmenou okien alebo dverí, avšak otvorovým konštrukciám plánujete zmeniť umiestnenie či zväčšiť ich veľkosť a zasahovať do nosných konštrukcií, o stavebné povolenie už musíte požiadať a počkať si na vyjadrenie úradu.

Dodatočné zateplenie domu
Pred zateplením rodinného domu si počkajte na doručenie písomného oznámenia, že stavebný úrad nemá námietky. | Zdroj: iStock

Stavebné povolenie budete určite potrebovať aj pri zmene tvaru strechy, pri zasahovaní do nosných priečok alebo pri úpravách, ktoré podstatne menia vzhľad stavby či spôsob jej užívania. Častým prípadom, keď ho treba, je aj prestavba obytných priestorov za účelom ich zobytnenia. Touto úpravou sa mení pôvodný spôsob užívania stavby, respektíve jej časti. Podkrovie môžete užívať ako obytnú plochu až po kolaudácii.

V prípade otázok a nejasností sa môžete obrátiť na príslušný stavebný úrad, ktorý vám ozrejmí vaše povinnosti. Podmienky vydania stavebného povolenia sa môžu mierne líšiť od úradu k úradu, preto sa na ne tiež radšej informujte vopred a vypýtajte si potrebné tlačivá.

Oficiálne tlačivo žiadosti na vydanie stavebného povolenia si môžete stiahnuť aj na webovej stránke úradu. Stavebné povolenie na kľúč za vás vedia vybaviť spoločnosti, ktoré ponúkajú služby v oblasti stavebného inžinieringu.

Ak plánujete zatepľovať rodinný dom a chcete ho financovať ho z dotácií, ktoré bude rozdeľovať Slovenská agentúra životného prostredia, do nákladov si môžete zarátať aj projektovú dokumentáciu zatepľovania a energetického hodnotenia (nemýľte si ho s energetickým certifikátom vydaným po obnove), ktoré vám vypracuje autorizovaný stavebný inžinier, architekt či iná osoba s príslušným vzdelaním v odbore stavebníctva.

Sláva Štefancová